חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יונתן

תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה. תלמידו של ר' ישמעאל וחברו של ר' יאשיה (מנחות נז:ב).

ר' יונתן היה בקבוצת החכמים שרצו לעזוב את ארץ ישראל בימי השמד שלאחר מרד בר כוכבא: ר' יהודה בן בתירה, ר' מתיא בן חרש ור' חנינה בן אחי ר' יהושע. כאשר הגיעו לגבול א"י לא יכלו לעזוב, וחזרו למקומם (ספרי פרשת ראה פ).
כנראה שבסופו של דבר עזב את הארץ, כמו שאר חבריו שהיו עמו. הוא מוזכר פעמים רבות במדרשי ההלכה של בית מדרשו של ר' ישמעאל: מכילתא וספרי לבמדבר. במדרשי הלכה מדבי ר' עקיבא (בספרא ובספרי דברים) הוזכר פעמים בודדות.
הוא מוזכר בדרך כלל עם ר' יאשיה, כאשר הם חולקים במדרש הכתובים.

מדבריו
לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר (יונה א:יב): "ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים". וכן אתה מוצא האבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. במשה מה הוא אומר? (שמות לב:לב) "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"; (במדבר יא:טו) "ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג, אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי"; בדוד מה הוא אומר? (ש"ב כד:יז) "הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו? תהי נא ידך בי ובבית אבי". הא בכל מקום אתה מוצא האבות והנביאים נתנו נפשם על ישראל (מכילתא מסכתא דפסחא, פתיחתא).

רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני: (אבות ד ט)

קדוש יהיה, למה נאמר לפי שהוא אומר גדל פרע שער ראשו אין לי אלא מי שיש לו שער שתנהוג בו קדושת שער מי שאין לו שער מנין ת"ל קדוש יהיה מ"מ דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר כי נזר אלהיו על ראשו בין שיש לו שער בין שאין לו שער הא מה ת"ל קדוש יהיה לענין שאמרנו. (ספרי במדבר פיסקא כה)

כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורש אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי ת"ל ושמו את שמי על בני ישראל במקדש בשם המפורש ובמדינה בכינוי דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר הרי הוא אומר בכל המקום אשר אזכיר את שמי (שמות כ כ) זה מקרא מסורס בכל מקום שאני נגלה עליך שם תהא מזכיר את שמי והיכן אני נגלה עליך בבית הבחירה אף אתה לא תהא מזכיר את שמי אלא בבית הבחירה מיכן אמרו שם המפורש אסור לאומרו בגבולים. (ספרי במדבר לט)

רבי יאשיה אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו הא מה ת"ל לאלה תחלק הארץ מפני נשים מפני קטנים. רבי יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ שנאמר [אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף וכתיב] לאלה תחלק הארץ. (ספרי במדבר קלב)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן