חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יונתן בן אלעזר

אמורא ארצישראלי בדור הראשון, במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה. מגדולי בעלי האגדה.

תלמידו של ר' שמעון בר יוסי בר לקוניא (ירושלמי הוריות ב:ה).
חברם של ר' חנינא (בר חמא) ושל ר' יהושע בן לוי. ר' יוחנן היה חברו הצעיר. בכמה מקומות נקרא ר' יונתן בכינוי "איש הבירה", או "שר הבירה".

היה דרשן. מאמרי הסנגוריה שלו על אישי המקרא הם בסגנון של "כל האומר פלוני חטא אינו אלא טועה". הוא אומר דברים אלה על ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיה (שבת נה:ב-נו:ב ועוד).
התווכח עם המינים והשומרונים. על הפסוק "נעשה אדם" (בראשית א:כו) הוא אומר:
בשעה שהיה משה כותב את התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום, כיוון שהגיע לפסוק ויאמר אלהים נעשה אדם וגו' אמר לפניו: ריבונו של עולם! מה אתה נותן פתחון פה למינים? אמר לו: כתוב, והרוצה לטעות יטעה (ב"ר ח:ח).

ממאמריו:
באותה שעה (שטבעו המצרים בים) בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה, אמר להן הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני? (סנהדרין לט:ב).

שלושה ספרים כתב שלמה: משלי, קהלת, שיר השירים. איזה מהם כתב תחילה? שיר השירים כתב תחילה, ואח"כ משלי, ואח"כ קהלת... כשאדם נער אומר דברי זמר, הגדיל אומר דברי משלות, הזקין אומר דברי הבלים (שהש"ר א:א סימן י).

בתורה ובנביאים ובכתובים מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות, כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום (ירושלמי שקלים ג:ב).

אמ' ר' שמואל בר נחמ' בש' ר' יונתן בן אלעזר איש הבירה אפילו עירובי תבשילין היה אברהם אבינו יודע שנ' עקב אשר שמע אברהם בקולי. (בראשית רבה צה).

מעשה בר' יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת, והיתה התאנה מלאה תאנים יפות, ירד טל והיו התאנים שואבים דבש, והיה הרוח מגבלן בעפר, באתה עז אחת והיתה מנטפת חלב בדבש, וקרא לתלמידים ואמר להם בואו וראו דוגמא מעין העולם הבא, וכל כך למה שהיו הקרבנות קריבין. (תנחומא תצוה סימן י).

שאל ר' שמואל בר נחמן את ר' יונתן בן אלעזר שהיה עומד בשוק א"ל שנה לי פרק אחד, א"ל לך לבית התלמוד ואני אשנה אותך שם, א"ל רבי לא למדתני חכמות בחוץ תרונה, א"ל אין אתה יודע לקרות, ואין אתה יודע לשנות, מהו חכמות בחוץ תרונה, בחוצה של תורה, המרגלית היכן היא נמכרת בחוצה, כך התורה בחוץ שלה היא נאמרה, מהו ברחובות, במקום שמרחיבין לה, והיכן מרחיבין לה, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לכך נאמר ברחובות תתן קולה. (תנחומא בחוקותי ד).מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן