חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יונתן בן עוזיאל

הגדול שבתלמידיו של הלל הזקן, במאה האחרונה שלפני החורבן.

על מעמדו מסופרים דברים אלה:
סוכה דף כח עמוד א
תנו רבנן: שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהם ראוים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, עשרים בינונים. גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן - רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, תלמוד, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין, משלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול - מעשה מרכבה, דבר קטן - הויות דאביי ורבא. לקיים מה שנאמר [משלי ח] להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא. וכי מאחר שקטן שבכולן כך, גדול שבכולן - על אחת כמה וכמה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה - כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

תרגם את הנביאים לארמית, ואף החל בתרגום הכתובים.

מפעל התרגום עורר רעש גדול והתנגדות מצד כמה מחכמי הדור, שחששו כנראה לשכחת המקור העברי אצל יהודים דוברי ארמית, כשם שהתרגום היווני דחה מפניו את המקור באלכסנדריה של מצרים.
מגילה דף ג עמוד א
ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: תרגום של תורה - אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים - יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם; גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו: דייך! מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח.

מתורתו לא הגיע לידינו מאומה, וכנראה כל תורתו נשתקעה בדברי בית הלל, שהיה אחד מראשיו.


הערות לערך:
שם המעיר: ערך לקוי
הערה: סיבת ההתנגדות לתרגומו הייתה בגלל פירושיו המיוחדים
עי' מגילה ג,א
מתורתו נשארו דברים מועטים, עי' מס' ב"ב קלג, ב.
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תרגום יונתן לנביאים