חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישמעאל בר יוסי

תנא בדור החמישי, בסוף המאה השניה לספירה. בנו של ר' יוסי בן חלפתא.

הראשון בין חמשת בני ר' יוסי מיבמתו (שבת קיח:ב). תורתו קיבל מאביו, ורוב מאמריו בהלכה בשם אביו הם (יבמות סז:א).

ישב בצפורי כאביו, והורה בה (עירובין פו:ב). היה מקורב לבית הנשיאות, והיה בפמליית ר' יהודה הנשיא. רבי החשיבו מאוד ואמר לו ולר' חייא: אשרי הדור שאתם בתוכו (ירושלמי מגילה ד:א).
היה בקי במקרא, עד שאמר: יכול אני לכתוב את כל המקרא מפי, שלא מן הכתב (שם). כמה פעמים שאלו רבי לפירושי אביו במקראות (ב"ר י:ט ועוד). כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי שלח לו רבי: אמור לנו דברים אחדים משם אביך (שבת טו:א, ד"ס).

כר' אלעזר בר' שמעון חברו נתמנה גם הוא על ידי הרומאים לתופס גנבים. מינויו זה עורר עליו התנגדות מצד החכמים. האגדה מספרת שאליהו הנביא פגע בו ואמר לו: עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה? אמר לו: מה אעשה, גזירת המלך היא. אמר לו: אביך ברח לאסיה, אתה ברח ללודקיא (ב"מ פד:א).

ממאמריו:
אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד (אבות ד:ח);
תלמידי חכמים כל זמן שמזקנין חכמה נתווספת בהם, ועמי הארץ כל זמן שמזקינין, טיפשות נתווספת בהן (שבת קנב:א).

שבת דף טו עמוד א
כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי שלחו לו: רבי, אמור לנו שנים ושלשה דברים שאמרת (לנו) משום אביך! שלח להם, כך אמר אבא: מאה ושמונים שנה עד שלא חרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל. שמנים שנה עד שלא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות.

שבת דף קיט עמוד א
בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי: עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמעשרין, שנאמר [דברים יד] עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר. שבבבל במה הן זוכין? - אמר לו: בשביל שמכבדין את התורה. ושבשאר ארצות במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמכבדין את השבת.

כתובות דף קה עמוד ב
ר' ישמעאל בר' יוסי, הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי, יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא, א"ל: מאי שנא האידנא? א"ל: דינא אית לי, ואמינא, אגב אורחי אייתי ליה למר. לא קביל מיניה, א"ל: פסילנא לך לדינא.
תרגום: ר' ישמעאל בר' יוסי, היה רגיל אריסו שהוה מיבא לו כל ערב שבת כלי פירות. יום אחד הביא לו ביום ה'. א"ל: מה השתנה שהבאת מוקדם? א"ל: דין יש לי, ואמרתי אגב הדין אביא את הפירות. לא קיבל ממנו את הפירות, א"ל: פסול אני לדון אותך, כי שיחדת אותי בהקדמת הפירות.


הערות לערך:
שם המעיר: אליהו חזן
הערה: הוא בין הבודדדים שנכתב עליהן תנא הוא ופליג
נמצא
בתלמוד בבלי מסכת שבת דף סד עמוד ב
"ששון משמיה דרבי ישמעאל אמר: הכל ככבול. תנן: בכבול ובפאה נכרית לחצר. בשלמא לרב - ניחא, אלא לרבי ענני בר ששון קשיא! - רבי ענני בר ששון משמיה דמאן קאמר ליה - משמיה דרבי ישמעאל בר יוסי, רבי ישמעאל בר יוסי תנא הוא ופליג.

מקור ההערה: פרויקט השו"ת של בר אילן


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן