חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתיא בן חרש

תנא בדור השלישי והרביעי. ייסד ישיבה ברומי.

כאשר ירדו חכמים לחוץ לארץ כדי לייסד שם ישיבות, ר' יהודה בן בתירה (השני) ור' חנניה בן אחי ר' יהושע (ע"ע), ירד גם הוא לרומי וייסד בה ישיבה. בית דינו ברומי נתפרסם לשבח אף בארץ ישראל (סנהדרין לב:ב).
חבריו בארץ: ר' יאשיה ור' יונתן תלמידי ר' ישמעאל.

מדבריו

אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א
מעשה שאירע בר' יאשיה ובר' מתיא בן חרש שהיו שניהם יושבים ועוסקין בדברי תורה. פירש ר' יאשיה לדרך ארץ. א"ל ר' מתיא בן חרש, רבי מה לך לעזוב דברי אלהים חיים ולשטוף בדרך ארץ, ואע"פ שאתה רבי ואני תלמידך, אין טוב לעזוב דברי אלהים חיים ולשטוף בדרך ארץ. אמרו כל זמן שיושבין ועוסקין בתורה, היו עושין מקנאין זה לזה, וכשנפטרין דומין כשהן אוהבים מנעוריהם:

אבות פרק ד משנה טו
רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים:

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת - הוספה סימן א
מעשה היה בר' מתיא בר חרש, שהיה עשיר, וירא שמים, ובעל מדות טובות, ורודף מצוה וצדקה, ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו, והיו יתומים ואלמנות מצויין על שלחנו תמיד, וכל ארחותיו ביושר, וכל ימיו עוסק בתורה, כר' מאיר רבו, והיה זיו פניו מבהיק כזוהר השמש, ואמרו עליו שמימיו לא הסתכל באשת איש ולא באשה אחרת. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה, ועבר השטן וראהו ונתקנא בו, אמר אפשר צדיק בלא חטא בעולם? מיד עלה למרום ועמד לפני הקב"ה ואמר: רבש"ע מתיא בן חרש מהו לפניך? אמר לו צדיק גמור. אמר תן לי רשות ואנסנו. נתן לו רשות. מיד הלך ומצאו יושב ועוסק בתורה, נדמה לו כאשה יפה שלא היה כיופיה... כיון שראה אותה הפך פניו לאחוריו, חזר השטן והלך כנגד פניו, החזיר פניו לצד אחר והשטן כנגד פניו. כיון שראה שמתהפכת לכל הצדדים, אמר בלבו מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע. ומה עשה אותו צדיק, קרא לאחד מתלמידיו שהיה משמשו, ואמר לו בני לך והביא לי אש ומסמרים. כיון שהביאם הבעירם באש, ונעץ אותם בעיניו. וכיון שראה השטן כך, נבהל ונרתת והלך מעליו, ועלה למרום, ואמר רבש"ע כך וכך היה המעשה. מיד קרא הקב"ה לרפאל שר של רפואות, ואמר לו לך ורפא עיני מתיא בן חרש, הלך רפאל המלאך ועמד בו, אמר ר' מתיא מי את? אמר לו אני רפאל המלאך שלוחו של הקב"ה ששלחני לרפאות את עיניך. השיבו איני רוצה מה שהיה היה, חזר רפאל לפני הקב"ה ואמר לו כך וכך אמר לי מתיא בן חרש, אמר לו הקב"ה לך אמור לו, מהיום ואילך אל תירא, אני ערב לך בדבר זה שלא ישלוט בך יצה"ר כל ימי חייך, כיון ששמע מפי המלאך קבל רפואתו ונתרפא.

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה רמז תתפה
מעשה ברבי יהודה בן בתירא ורבי מתיא בן חרש ורבי חנינא בן אחי רבי יהושע ורבי יהושע ורבי יונתן, שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטוס, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהן וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהן, וקראו את המקרא "וירשת וישבת בה ושמרתם לעשות". אמרו: ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה.


הערות לערך:
שם המעיר: שלומי גביאן
הערה: קבור בגליל המערבי,סמוך לכפר מג'אר.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: נחשון גל
הערה: קבר ר' מתיא בן חרש מול הכניסה הצפונית לכפר עיילבון, מעבר לתעלת עיילבון של המוביל הארצי.
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן