חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נתן

תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה.

בנו של ראש הגולה בבבל, שעלה לא"י והיה אב בית דין בסנהדרין תחת נשיאותו של רבן שמעון בן גמליאל באושא.

את מוראות השמד תיאר בדבריו אלה:
"לאהבי ולשמרי מצותי" (שמות כ:ו) - אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנין נפשם על המצוות. מה לך יוצא ליהרג? על שמלתי את בני. מה לך יוצא לישרף? על שקראתי בתורה. מה לך יוצא ליצלב? על שאכלתי המצה. (מכילתא יתרו, מסכתא דבחדש, פרשה ו).
כשעמד חנניה בן אחי ר' יהושע ועיבר שנים וקבע חודשים בנהר פקוד שבבבל, התנגד לו ר' נתן, כמו יתר חכמי א"י. ר' נתן קרא באוזני חנניה באירוניה: 'כי מבבל תצא תורה ודבר ה' מנהר פקוד' (ירושלמי נדרים ו:ח).

אמרו עליו: ר' נתן דיין הוא ויורד לעומק הדין (ב"מ קיז:ב). בברייתות, בתוספתא ובמדרשי ההלכה מדבי ר' ישמעאל (מכילתא וספרי לבמדבר) הוא מוזכר הרבה.

מיוחס לו חיבור מקביל למסכת אבות, הקרוי על שמו: אבות דרבי נתן.
טקסט מלא של אבות דרבי נתן

ערך קובצי משניות (קה"ר ה:ח:ב), שבחלקן נשתקעו במשנתו של רבי. רבי למד אצל ר' נתן, ויש שר' נתן חלק עליו (כגון תוספתא כלים ב"מ א:ד). לפעמים היו וויכוחיהם חריפים ביותר. לאחר שנים אמר רבי: ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי (ב"ב קלא:א).

הייתה מחלוקת בינו לבין הנשיא, בגלל תקנה של הנשיא שפגעה בכבודו. ר' נתן ור' מאיר החליטו להוריד את רבן שמעון בן גמליאל מנשיאותו. ר' יעקב בן קרשי סיכל את עצתם. ר' נתן נקנס אז שלא יזכירו שמו בבית המדרש, וימסרו מאמריו בכינוי "יש אומרים" (הוריות יג:ב).

ממאמריו:
ר' נתן אומר: מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו? שנאמר: ולא תשים דמים בביתך (כתובות מא ב).
ײר' נתן אומר: מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו, מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה? ת"ל: ונתן לאשר אשם לו! (כתובות פב א).
ר' נתן אומר: הנודר - כאילו בנה במה, והמקיימו - כאילו מקריב עליו קרבן; (נדרים כב א).
אין לך אהבה כאהבה של תורה; ואין לך חכמה כחכמה של ארץ ישראל; ואין לך יופי כיופייה של ירושלים (אדר"נ כח). מום שבך אל תאמר לחברך (ב"מ נט:ב);
מצווה לשנות מפני דרכי שלום (יבמות סה:ב).
חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה (מכילתא, כי תשא).


מקור הערך: ע"פ היימן, תולדות תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן