חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אפיקורוס

פילוסוף יווני שלא האמין בהשארות הנפש. כינוי למי שאינו מאמין ביסודות התורה

מקור השם ביונית ע"ש הפילוסוף אפיקורוס שהיה כופר בהשארת הנפש ועשה תענוגי עוה"ז לאושר עקרי.

הרמב"ם בפירוש המשנה לפרק חלק בסנהדרין מפרש המלה מלשון הפקר בארמית. ואומר כי עניינה:
"מי שמפקיר ומבזה את התורה או את לומדיה. ולפיכך קוראים בשם הזה כל מי שאינו מאמין ביסודי התורה".
אמרו במשנה:
ואלו שאין להם חלק בעולם הבא:
האומר אין תחיית המתים
ואין תורה מן השמים
ואפיקורוס (סנהדרין פרק י א),
ובגמרא אמר רב:
זה המבזה תלמידי חכמים, וכגון הני דאמרי: מאי אהנו לן רבנן, מעולם לא אסרו לן יונה ושרו לן עורבא (שם צ"ט:).
שלושה הם הנקראים אפיקורסים:
האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם,
והמכחיש נבואתו של משה רבינו ע"ה,
והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם,
כל אחד מאלה השלושה הם אפיקורסים (רמב"ם תשובה פרק ג ח).

המשומדים, או העושה עבירה להכעיס, אפילו אכל נבלה או לבש שעטנז להכעיס - הרי זה אפיקורוס (ש"ע אה"ע חו"מ סי' תכ"ה ה).
לאפיקורסים היו תמיד ויכוחים עם הלומדים ולכן הזהירה לנו המשנה:
ודע מה שתשיב לאפיקורוס (אבות פרק ב י"ד).

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג הלכה ה
הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא נשרפין במקומן הן והזכרותיהן. ר' יוסה הגלילי אומר: בחול קודר את הזכרותיהן וגונזן ושורף את השאר. אמר ר' טרפון: אקפח את בני, שאם יבאו לידי שאשרפם ואת ההזכרות שבהן. שאפילו הרודף רודף אחרי, נכנסתי לבית ע"ז, ולא נכנסתי לבתיהן. שעובדי ע"ז אין מכירין אותו וכופרין אותו, והללו מכירין אותו וכופרין בו, ועליהן אמר הכתוב "ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך" וגו'. אמר ר' ישמעאל: מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו, אמר המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים, ספרי מינין, שמטילין איבה בין ישראל לאביהם שבשמים, על אחת כמה וכמה שימחו הן והזכרותיהן. ועליהן אמר הכתוב "הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה שנאתים" וגו'. כשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה, כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מכל דבר המאבד אותן.
לא כל מין שבתלמוד הוא נוצרי, עיין, המין הגלילי הנזכר במסכת ידים (פ"ד, מ"ח) הוא כנראה מכת של קנאים. המין האומר שאין עולם אלא אחד (ברכות נ"ד, ע"א) הוא כופר ולא נוצרי.

- ברכת המינים. הברכה השתים עשרה בתפילת שמונה עשרה המתחילה במלים: "ולמלשינים אל תהי תקוה". בנוסחאות קדומות שנמצאו בגניזה שבקהיר הנוסח הוא: "למשומדים אל תהי תקווה ומלכות זדון מהרה תעקר בימינו והנוצרים והמינים כרגע יאבדו". "ברכת המינים" נתקנה כדי לגדור את היהודים בפני הנצרות היהודית.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: לגבי מה תשיב לאפיקורוס
הערה: מפרש הרמב''ם על המקום שכל זה מדובר רק באפיקורס גוי אבל אפיקורוס יהודי אסור לדבר איתו
מקור ההערה: מהרמב''ם


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן