חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מין

אנשי הכיתות הפורשות מדרכי ציבור באמונות ודעות ובנוהג.

המינים הם קבוצות אנשים הכופרות בעיקרי אמונה. המאבק נגדם היה ממושך וקבוע, והמאבק בספרות שהפיצו היה חריף. חלק ניכר מן האמירות נגד המינים היה מכוון נגד הנוצרים הראשונים, שחכמים עשו מאמצים לבדל אותם מן הציבור.
תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג הלכה ה
הגליונים וספרי מינין, אין מצילין אותן מפני הדליקה, אלא נשרפין במקומן הן והזכרותיהן [=שם ה' המזכר בהם]. ר' יוסה הגלילי אומר: בחול קודר את הזכרותיהן וגונזן, ושורף את השאר.
אמר ר' טרפון: אקפח את בני, שאם יבאו לידי שאשרפם ואת ההזכרות שבהן. שאפילו הרודף רודף אחרי, נכנסתי לבית ע"ז, ולא נכנסתי לבתיהן. שעובדי ע"ז אין מכירין אותו וכופרין אותו, והללו מכירין אותו וכופרין בו, ועליהן אמר הכתוב "ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך" וגו'.
אמר ר' ישמעאל: מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו, אמר המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים, ספרי מינין, שמטילין איבה בין ישראל לאביהם שבשמים, על אחת כמה וכמה שימחו הן והזכרותיהן. ועליהן אמר הכתוב "הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה שנאתים" וגו'.
כשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה, כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מכל דבר המאבד אותן.
לא כל מין שבתלמוד הוא נוצרי. המין הגלילי הנזכר במסכת ידים (פ"ד, מ"ח) הוא כנראה מכת של קנאים. המין האומר שאין עולם אלא אחד (ברכות נ"ד, א) הוא כופר ולא נוצרי.

- ברכת המינים. הברכה השתים עשרה בתפילת העמידה, המתחילה במלים: "ולמלשינים אל תהי תקוה". בנוסחאות קדומות שנמצאו בגניזה שבקהיר הנוסח הוא:
"למשומדים אל תהי תקווה ומלכות זדון מהרה תעקר בימינו והנוצרים והמינים כרגע יאבדו".
"ברכת המינים" נתקנה כדי לגדור את היהודים בפני הנצרות היהודית.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן