חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שומרים

ארבעה סוגי שומרים ומידת אחריותם לרכוש הזולת

ארבעה שומרים הם:
שומר חנם,
ושואל,
נושא שכר
ושוכר.
כולם נזכרים בפרשה אחת במשפטים (שמות כ"ב).

פסוק ו' עד ח' עוסק בשומר חינם (מצווה סי' נ"ז) שנאמר "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגנב מבית האיש" וגו' וחשב כסף או כלים, לפי שדרך דברים אלו לשמרי בחינם.
פסוק ט' עד י"ב וי"ד עוסק בשומר שכר או שוכר (מצווה סי' נ"ט) שנאמר "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה" וגו' שדרך דברים אלו לשמרם בשכר.
פסוק י"ג עד י"ד עוסק בשואל (מצווה י' ס) שנאמר "כי ישאל איש מאת רעהו וגו' ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם".

פרטי הדינים
א) שומר חינם אינו מקבל שכר, ואין לו הנאה בשמירתו. הוא נשבע על הכל, היינו על גנבה ואבדה ואונסין, שלא פשע בשמירתו ולא שלח בהם יד - שלא השתמש בהם ולא הזיקם בידים, ופטור מלשלם.

ב) והנושא שכר, וכן ג) השוכר, היינו פועל הלוקח שכר כדי לשמור הבהמה, והשוכר לצורך מלאכתו ונותן שכר לבעלים, שיש לשניהם הנאה, נשבעים על השבורה (שנשבר רגלה) ועל השבויה ועל המתה (היינו אונסין) שלא פשעו בשמירתם פטורים, אבל משלמים את האבדה ואת הגנבה.

ד) השואל
בלי לשלם שכר למשאיל, ויש לו הנאה מן השימוש בבהמה, משלם את הכל: שבורה שבויה מתה (אונסין) וגנבה ואבדה.
אבל אם הבהמה מתה בגלל העבודה שעשתה, פטור, כי לשם כך השאיל אותה המשאיל.

כל החייבים שבועה ואינם רוצים להשבע - משלמים, וגם הפטורים משבועה דאורייתא חייבים שבועת היסת, שהיא שבועה מדרבנן.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
שומרים