חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אוטם

בניין סתום בלי חלל, בקרקעיתו של בית המקדש.

שש אמות התחתונות ממאה האמות של גובה ההיכל* הוא האוטם1, והוא "בניין אטום2, שבונים בגוף הקרקע יסוד ועליו מעמידים את הכתלים"3.

ויש סוברים שהיסוד המובלע בקרקע איננו האוטם, שהרי האוטם נמנה בכלל הגובה של ההיכל, ועוד שהיסוד לבניין גדול כזה היה עמוק יותר משש אמות, אלא לאחר שעלה הבניין מן הארץ היה כולו אטום בלי חלל, וזוהי רצפת הבית, והוא האוטם4. ויש שהסבירו דעת הסוברים שהוא יסוד, לפי שהאוטם היה תחת האולם* כמו תחת ההיכל וקודש הקדשים, שקרקע האולם וההיכל הייתה שוה5, וגובה קרקע זו מעל לקרקע העזרה שבין-האולם-ולמזבח* היה שש אמות6, ושש אמות אלו הוא האוטם, [טור רס] שעשו לו בניין כמו חומה סביבו לבל ימוט ושלא יפלו העפרורים כדרך הר או תל גבוה בלתי משופע, ולכן הוא "כמו יסוד"7, ולא יסוד ממש, שמבפנים נראה כאילו הוא מגוף הקרקע ומבחוץ נראה שהוא על פני הארץ8. מצד מזרח היה גובה האוטם נראה רק משני צדי פתח האולם בלבד, שכנגד הפתח היו שתים עשרה מעלות שבין האולם ולמזבח מכסות את גובה האוטם9.

ויש אומרים שמצד מזרח לא היה גובה האוטם נראה כלל, ששתים עשרה המעלות היו על פני כל רוחב האולם, והיה נראה האוטם רק בצפון ומערב ודרום10.

ויש חולקים
וסוברים שתחת האולם לא היה אוטם כלל, והאוטם היה מפתן גבוה מהארץ בבניין סתום, ומעלות היו באולם שמהן עולים על המפתן ומורדות בהיכל לירד בהם מהמפתן11. ולדעה זו היה ההיכל גבוה מהאולם שש אמות, ומורדות בהיכל שאמרו אין פירושו שהיו מורידות מן המפתן אל ההיכל, שהאוטם היה על פני כל שטח קרקעית ההיכל, אלא שאותן המעלות עצמן היו מורידות מן ההיכל אל האולם12.

התאים המקיפים את ההיכל לא היו בנויים על האוטם, אלא הדיוטא התחתונה הייתה בנויה כנגד האוטם סמוכה לו, וגבהה שוה לגובה האוטם13.
ויש אומרים שגם התאים היו בנויים על האוטם14.

הערות
1. מדות פ"ד מ"ו.
2. עי' אהלות פ"ו מ"ה ופרה פ"ג מ"ו.
3. פהמ"ש להרמב"ם מדות פ"ד מ"ו.
4. פי' הרא"ש שם, ועי"ש בר"ש.
5. עי' רמב"ם בהב"ח פ"ו ה"ד.
6. עי' מדות פ"ג מ"ו. [טור רס]
7. עי' רמב"ם בהב"ח פ"ד ה"ג.
8. תוי"ט מדות פ"ג שם.
9. הגר"א מדות שם.
10. תפא"י שם.
11. הרא"ש מדות שם.
12. שושנים לדוד, ועי"ש שהוכיח כדעת הכ"מ והתוי"ט בהבנת דברי הר"ש, שלא כס' בית דוד. ועי' ס' עזרת כהנים.
13. עי' ראב"ד בהשגות בהב"ח פ"ד ה"ט. ועי' תוי"ט מדות פ"ד מ"ג ומ"ו שהוכיח שכ"ה אף דעת הרמב"ם, וכ"מ ברמב"ם שם הי"א שמדיוטא האמצעית נכנסו להיכל.
14. עי' תוי"ט שהוכיח שכ"ה לפי רש"י ותוספות. ועי' רש"י בבא מציעא לג א ד"ה ואחד ותוספות יומא נב א.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן