חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחורי בית הכפורת

חלק העזרה שבין קודש הקדשים לכותל המערבי של העזרה.

הפרקים:
א. מקומו ומדתו;
ב. קדושתו ודיניו.


א. מקומו ומדתו
במערב העזרה* היו אחת עשרה אמה חצר מכותל בית קודש הקדשים לכותל מערבי של עזרה1, והוא מקום פנוי שבין כותל התאים* לכותל העזרה2, ונקרא אחורי בית הכפורת3, לפי שהוא אחורי קודש הקדשים שבו הארון והכפורת4. יש מי שכתב שאחת עשרה האמה הן יחד עם עובי הכותל של התאים5, או עם עובי הכותל המערבי של העזרה6, אבל נדחו דבריו7.

ב. קדושתו ודיניו
אחורי בית הכפורת נכלל בתוך מאה ושמונים ושבע אמה של אורך העזרה8, והוא קדוש בקדושת העזרה, שטמאים הנכנסים לשם חייבים כעל ביאה לעזרה, וכהנים נכנסים לשם ואוכלים קדשי קדשים ושוחטים שם קדשים קלים9. כדי להכשיר אותו מקום לשחיטת קדשים קלים, שצריכה לפתח אהל מועד, שנאמר: ושחטו פתח אהל מועד10, היה לול קטן אחורי בית הכפורת גבוה שמונה אמות11, והוא כמין חלון פתוח מן התא שלצד אחורי בית הכפורת לאויר העזרה12, שאפשר לראות משם קודש הקדשים, שמול לול זה בכותל התא היה לול בכותל קודש הקדשים עצמו13, ומקום ראיית קודש הקדשים לא גרוע מפתח אהל מועד14. ויש שלמדו להכשר השחיטה באחורי בית הכפורת, ממה שנאמר: ושחט אתו לפני אהל מועד15, להכשיר כל הרוחות16.

אסור לעשות מזהב של אתנן-זונה* ריקועין אחורי בית הכפורת17, היינו לטוח את הכותל מבחוץ18, או לעשות שם בניין אבנים אם נתן לה אבנים באתננה19, אף על פי שקדושת אחורי בית הכפורת קלה מקדושת הבית20.
[טור תלח] אחורי בית הכפורת הוא אחד מהמקומות שהלויים היו שומרים בבית המקדש21, והוא האמור: שנים לפרבר22, ופירושו: שני לויים כלפי בר23, היינו מחוץ להלול שאחורי קודש הקדשים24.

ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת24א, מכאן אמרו מקום היה אחורי בית הפרוכת ששם בודקין יחוסי כהונה24ב.

בשעה שישראל עולים לרגל היו נמשכים אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת25, שמתוך הדוחק היו מתפזרים ויוצאים דרך בית-החלפות* שבין צדי ההיכל לכותלי העזרה לצפון ולדרום, ומשם נכנסים למערב לאחורי בית הכפורת26.

מי שעומד בתפלה אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת27, ויחזיר פניו לבית הכפורת למזרח28, ויראה בלבו כאילו היה עומד בפנים עם ישראל, שאף על פי שכל ישראל שבמקדש פניהם כלפי מערב והוא פניו כלפי מזרח, ואינו מתפלל לצד שכל ישראל מתפללים, אין בכך כלום, כיון שפניו לקיר הכפורת ופני כל ישראל לכפורת29. אפילו בזמן הזה שהמקדש חרב, מי שעומד בין כותל מערבי ובין קודש הקדשים, כגון שאנסוהו להיכנס לשם לעשות איזו מלאכה, יהפוך פניו בתפלה לצד קודש הקדשים, שכל ישראל פונים בתפלתם לשם, שקודש הקדשים אפילו בחרבנו בקדושתו הוא עומד30.

הערות
1. רש"י ברכות ל א; רמב"ם ביה"ב פ"ה הי"ב.
2. רש"י יומא טז ב.
3. מדות פ"ה מ"א.
4. ראב"ד תמיד כו. ועי' תוי"ט ריש מדות.
5. הרע"ב מדות שם, להבנת הרש"ש שם פ"ד מ"ז.
6. להבנת התפא"י שם בדעת הרע"ב.
7. עי' ס' חנוכת הבית לר"ם חפץ סי' נח, ותפא"י שם. ועי' רש"ש פ"ה מ"א שי"ל שט"ס הוא ברע"ב.
8. מדות שם; רמב"ם ביה"ב שם.
9. זבחים נה ב ונו א.
10. ויקרא ג ב.
11. זבחים שם.
12. רש"י.
13. רא"ש תמיד כז. ועי' רש"י גיטין נד ב.
14. תוס' זבחים שם א. ועי"ש שהקשו איך יקרא פתח מה שאינו משמש כניסה ויציאה.
15. ויקרא ג ח.
16. רמב"ם מעה"ק פ"ה ה"ד, לגירסת הכ"מ, ועי"ש בכ"מ ולח"מ ה"ה ובס' עזרת כהנים פ"ה מ"א. ועי' תוספתא זבחים פ"ז.
17. תוספתא תמורה פ"ד; תמורה ל ב.
18. פי' רגמ"ה שם.
19. רש"י שם.
20. רש"י. [טור תלח]
21. מדות פ"א מ"א. וע"ע בית המקדש כרך ג: שמירתו, ושם ציון 479 אם שמרו מבפנים או מבחוץ.
22. דהי"א כו יח.
23. זבחים נה ב.
24. רש"י שם.
24א. במדבר יח ז.
24ב. ספרי שם, ועי' מדות סופ"ה.
25. יומא כא א.
26. רש"י שם.
27. ברכות ל א.
28. רש"י שם.
29. רבינו יונה ברכות ו, בשם ר"י הזקן.
30. שאלות ותשובות הרדב"ז ח"ב סי' תרמח.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן