חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבני היכל ועזרות

האבנים שבונים בהן את המקדש והעזרות.

הפרקים:
א. איכותן;
ב. חציבתן;
ג. סיתותן;
ד. שלימותן;
ה. נתיצתן.

א. איכותן
כשבונים ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, שנאמר: אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית1, ואם לא מצאו אבנים בונים בלבנים2, שאף במזבח אמרו: ואם מזבח אבנים, רצה של אבנים עושה, רצה של לבנים (ויש גורסים: אדמה) עושה3, ולמדים משם לבניין הבית4. ומרצפים את כל העזרה באבנים יקרות5.

האבנים שבבית ראשון שבנה שלמה המלך, היו מכוסות ארזים מבפנים ומצופות זהב עד אשר "אין אבן נראה"6, וכן אבני הרצפה ושל ההיכל והדביר היו מצופות עצי ברושים7 ועליהם זהב8. כותלי העזרות היו בנויים ג' שורות אבני גזית ועליהן שורה של ארזים9. הורדוס בנה את הבית באבני שיש כחול ירוק ולבן, שורה יוצאת ושורה נכנסת, ולא נתנו לו חכמים לצפותן בזהב מבחוץ, כדי שיראו כגלי הים שהם צפים ונעים10.

ב. חציבתן
אבני קודש צריך שתהא חציבתן בקודש ובקודש יחצבו11, שיחצבו אותן לשם קודש, וכל מעשיהן יהיו לשם קודש12. אבנים וקורות שחצבו מתחלה להדיוט (ויש גורסים: לבית הכנסת13) אין בונין אותן בהר הבית14. אבל אם שינה צורתן הקודמת מותר, כמו הכיור שנעשה ממראות הצובאות15. ויש מפקפקים בדבר16.

ג. סיתותן
לא תבנה אתהן גזית17, בו - במזבח - אי אתה בונה, אבל אתה בונה בהיכל ובקודש הקדשים18, וכן נאמר: כל אלה אבנים יקרת וגו' מגררות במגרה19, והיינו: גזית, ואין גזית אלא גזוזות שהונף עליהן ברזל20. ואף על פי שכתוב: ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו21, פירושו: בבית אינו נשמע, אבל בחוץ נשמע22.
בבבלי נחלקו תנאים בדבר: בשמיר נבנה בית המקדש, שנאמר: והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה23, הדברים ככתבן, כמו שהסיעוה מן ההר ולא סיתתוה שוב בכלי ברזל, דברי ר' [טור צא] יהודה. אמר לו ר' נחמיה וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרת וגו' מגררות במגרה, אם כן מה תלמוד לומר לא נשמע בבית בהבנותו, שהיה מתקן מבחוץ ומכניס מבפנים24. ההלכה: אין מפצלים את אבני הבניין בהר הבית, אלא מפצלים אותן ומסתתים אותן מבחוץ ואחר כך מכניסים אותן לבניין25.

ד. שלימותן
אבני היכל ועזרות צריכות להיות שלימות ולא פגומות, ושיעור הפגימות שתחגור צפורן באותו פגם26. נפגמו או שנגממו (נחתכו בסכין ולא חיסרו אלא כעין סדק27) פסולות, ואין להן פדיון אלא נגנזות28. אין להן פדיון מפני שהן קדושות קדושת-הגוף*29, ואין יוצאות לחולין על ידי מעילה*30. ויש אומרים שאין בהן קדושת הגוף ויוצאות לחולין על ידי מעילה31, ומכל מקום נגנזות ואינן נפדות מפני שאסורות להדיוט לאחר שנשתמשו בהן לגבוה32.

ה. נתיצתן
הנותץ אבן אחת מכל ההיכל או מבין האולם ולמזבח לוקה, שנאמר: ונתצתם את מזבחתם וגו' לא תעשון כן לה' אלהיכם33, והוא הדין הסותר אבן אחת משאר העזרה34. ודווקא כשנתץ דרך השחתה35. יש שכתב לחלק בין סותר ונותץ, שסותר ענינו כשהאבן מחוברת, ואסור אפילו בעזרות, מפני שהוא מקום של עבודת ה' בקורבנות, בשחיטה וכיוצא, אבל בתלושה אינו עובר, מה שאין כן באבני היכל ובין האולם ולמזבח, שהאבן גופה היא חלק מהמקדש, ואפילו בתלושה ממקומה עובר כשנותצה36. ולאו דווקא אבן אחת, אלא כל שעושה בנתיצתו רושם בבניין37. ואינו לוקה אלא על עזרת-ישראל* שהיא מחנה שכינה, ולא על עזרת-נשים*, וכן בגגין-ועליות*, [טור צב] מלבד גג ההיכל38, ודווקא שנותץ דרך השחתה, אבל נותץ כדי לתקן מותר39.

הערות
1. מ"א ה לא.
2. רמב"ם ביה"ב פ"א ה"ח.
3. ר' ישמעאל מכילתא יתרו.
4. כ"מ שם. וצ"ע ברמב"ם שם הי"ג, ועי' קרית ספר.
5. רמב"ם שם ה"י. ועי' מגילה כב ב, ורש"י יומא מג ב ד"ה על הרובד.
6. מ"א ו יח.
7. שם ו טו.
8. שם ו ל.
9. שם ו לו ובמפרשים, ועי' ר"ה ד א השינויים בין בנין שלמה לבנין כורש.
10. סוכה נא ב; ב"ב ד א ורש"י. ועי' ערוך לנר בסוכה שם, שגם לסיידם לא נתנו לו.
11. ירושלמי יומא פ"ג ה"ו.
12. קה"ע, ועי"ש בפ"מ.
13. גירסת כת"י ווינה ורמב"ם, ועי' כ"מ.
14. תוספתא מגילה פ"ב; רמב"ם ביה"ב סופ"א.
15. מג"א קמז סק"ה.
16. שו"ת ושב הכהן סי' ה. ועי' שו"ת זכר יהוסף חאו"ח סי' מט.
17. שמות כ כה.
18. מכילתא שם.
19. מ"א ז ט.
20. מכילתא שם.
21. מ"א ו ז.
22. מכילתא שם.
23. מ"א שם. [טור צא] 24. תוספתא סוטה פט"ו וגמ' שם מח ב ורש"י.
25. רמב"ם שם ה"ח.
26. רמב"ם שם הי"ד. וע"ע סכין של שחיטה.
27. עי' רש"י בכורות לז א.
28. רמב"ם שם הט"ו, ע"פ תוספתא מגילה ספ"ב. ועי' אבן האזל ה"ט שנסתפק אם גם האבנים של עזרת נשים בכלל זה.
29. מלחמות להרמב"ן ע"ז נב ב, ועי' מנחות ק ב.
30. שם. ועי' שו"ת חת"ס חאו"ח סי' לח, ושו"ת שאילת דוד חאו"ח סי' ג.
31. הרז"ה במאור ע"ז שם, באבני מזבח.
32. מל"מ סוף הט"ו, ע"פ ע"ז נב ב, ועי' שאילת דוד שם.
33. דברים יב ג - ד. ספרי שם; תוספתא מכות, פ"ד; רמב"ם שם הי"ז.
34. ספרי שם; רמב"ם יסוה"ת פ"ו ה"ז; ראב"ד בהשגו' ביה"ב שם הט"ז, לפי הבנת האו"ש ואבן האזל.
35. רמב"ם שם וביה"ב שם הי"ז. וע"ע מחיקת השם.
36. אבן האזל שם, ע"פ דיוק לשון הרמב"ם ביסוה"ת ובביה"ב. ועי' מג"א סי' קנב בשם מהרמ"פ, וחת"ס או"ח סי' לב.
37. אוה"ח פ' ראה ומנ"ח מצוה תלז. [טור צב] 38. מנ"ח שם.
39. כ"מ ביה"ב שם, ועי' ב"י יו"ד רעו בשם רי"א. וע"ע מחיקת השם. וע"ע בית הכנסת כרך ג: סתירתו, על איסור סתירת דבר מבית הכנסת לפי שנקרא מקדש מעט.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מזבח
בית המקדש