חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבני מזבח

האבנים שבונים בהן את המזבח.

הפרקים:
א. נגיעת ברזל באבני מזבח;
ב. שלימותן;
ג. איסור נתיצתן.

א. נגיעת ברזל באבני מזבח
ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית1, אין גזית אלא גזוזות, שהונף עליהן ברזל2, והבונה אבן שנגע בה ברזל במזבח לוקה3. האיסור נמנה בין הלאוין4.

כל אבן שנגע בה ברזל, אף על פי שלא נפגמה, פסולה למזבח, שנאמר5: כי חרבך הנפת עליה ותחללה6, שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם [טור צח] והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המאריך7. ואפילו נגע הברזל באבן מחוץ לעזרה נפסלה8, ואפילו נגע בה קודם שהוקדשה9. ויש מצדדים לומר שקודם שהוקדשה אינה נפסלת בנגיעת ברזל10. ואין המזבח כולו נפסל אם בנה בו אבן שנגע בה ברזל, שנאמר: לא תבנה אתהן גזית, הן פסולות ולא המזבח פסול11, ואפילו נגע בה ברזל אחר שנבנית במזבח, אותה האבן פסולה והשאר כשרות12. ויש שכתב שכל המזבח נפסל אם נגע ברזל במקצתו13. ואינו פוסל אלא ברזל, אבל לא שאר מיני מתכות14.

אין איסור בהנפת ברזל על אבן הבנויה במזבח, אף על פי שנפסלת, שהאיסור אינו אלא בשעת הבניין15, ואף על פי שבמזבח שבהר עיבל נאמר: לא תניף עליהם ברזל16, לא נמנה בין הלאוין, שאין למדין לדורות מהר עיבל שאינו אלא לשעה17, או שאף שם אינו לאו אלא הזהירם שלא יפסלו את המזבח על ידי הנפת ברזל18.
ויש מהראשונים
שמנו בלאו מיוחד לא תניף עליהם ברזל19. ולדבריהם יש לאו אף על נגיעת הברזל באבני מזבח20.

כשמלבנים את המזבח בסיד מלבנים במפה ואין סדים אותו בכפיס (ויש גורסים: בכפים, או: בכפות)21 של ברזל, שמא יגע ויפסול22, היינו שמא יגע באבן23, אבל הנגיעה בסיד שעל גבי האבנים אינה פוסלת24.

ב. שלימותן
אבן שנפגמה פסולה למזבח25, שנאמר: אבנים שלמות תבנה את מזבח ה'26, ואפילו נפגמה אחר שנבנה המזבח, נפסלת, שנאמר: וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך27, [טור צט] וכי עליו אתה זובח אלא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר28, ואינה פסולה אלא אותה האבן, אבל שאר האבנים כשרות29, שנאמר: ותחללה, היא מחוללת ואין המזבח מחולל30.

הפגימה פוסלת בין על ידי ברזל ובין על ידי שאר דברים31. ויש שנראה מדבריהם שאפילו פגימה מאליה ומתחילת ברייתה של האבן פוסלת32. שיעור הפגימה כחגירת צפורן33. בפגימה הסיד שעל גבי האבנים נחלקו תנאים: רבי שמעון בן יוחאי אומר טפח, ר"א בן יעקב אומר כזית34. הלכה: טפח35.
ויש אומרים שמחלוקת התנאים היא בפגימת האבנים, אבל פגימת הסיד כחגירת צפורן36.

הבונה אבן פגומה במזבח עובר בעשה37, שנאמר: אבנים שלמות תבנה, ולא פגומות, והרי זה לאו-הבא-מכלל- עשה*38.

אבני מזבח היו מביאין מבקעת בית כרם39, ששם היו אבנים חלקות40, מבתולת הקרקע, חופרין עד שמגיעין למקום הניכר שאינו מקום עבודה ובניין ומוציאין ממנו האבנים41, שממקום אחר יש לחוש שמא נגע בהן ברזל42, או מן הים הגדול, ובונין מהן43, ששם היו אבנים חלקות מששת ימי בראשית44.

ג. איסור נתיצתן
הנותץ אבן אחת מן המזבח לוקה, שנאמר: ונתצתם את מזבחתם וגו' לא תעשון כן לה' אלהיכם45, ודווקא כשנתץ דרך השחתה46.

על חציבת אבני מזבח בקודש ופדיונן כשנפסלו ע"ע אבני היכל ועזרות.

אבני הכבש שוות לכל דיניהן לאבני המזבח47, שהכבש הוא כמזבח לכל דבר48.

הערות
1. שמות כ כב.
2. מכילתא שם.
3. רמב"ם בה"ב פ"א הט"ו. בדפוסי הרמב"ם המאוחרים כתוב בהי"ג: "המזבח אין עושין אותו אלא בנין אבנים גזית". והמלה "גזית" טה"ד (כמש"כ בהגהות יעב"ץ על הרמב"ם) וצ"ל כמש"כ בכל כה"י (רמב"ם ע"פ ר"י קאפח, ירושלים תשנ"א) ובדפוסים רומי ר"מ קושטא רס"ט וויניציא שי"א: "אלא בנין אבנים", ולחנם נתקשו בזה הראש יוסף לחולין יח ועוד אחרונים.
4. סהמ"צ מל"ת עט; סמ"ג לאוין רצ; החינוך מ.
5. שמות שם.
6. רמב"ם שם, ע"פ מדות פ"ג מ"ד. [טור צח]
7. משנה מדות שם.
8. תוס' סוכה מט א, ע"פ המכילתא.
9. מל"מ שם; התוהמ"צ להמלבי"ם סוף יתרו; מנ"ח מ.
10. עי' תוס' סוכה מט א, ובאר שבע סוטה מח.
11. מכילתא שם.
12. רמב"ם שם הט"ז, ועי"ש בכ"מ ובהתוהמ"צ להמלבי"ם מקורו.
13. באור הגר"א למדות שם. את הרמב"ם לא הזכיר.
14. תוספתא ב"ק פ"ז; שמחות סוף פ"ח. ועי' רמב"ן סוף פ' יתרו.
15. מל"מ שם, ע"פ הרמב"ם; מנ"ח שם.
16. דברים כז ה.
17. מעין החכמה פ' יתרו אות פה, ועי' מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות מצוה מ.
18. יריעות שלמה, קיידאן תרצ"ד, בהב"ח שם, ע"פ ע"ז נב ב, שאף בשיצאו לחולין אמרו לא תניף כו' ושם אין איסור; ר"י פרלא בביאורו לרס"ג ל"ת קפז, ועי"ש בארוכה.
19. בה"ג לאוין לד: לא תבנה, ולאוין רעט: לא תניף; אזהרות רשב"ג מצ' כג ומצ' שט; יראים השלם סי' ש וסי' שצג, ועי"ש בתועפות ראם.
20. ועי' ר"י פרלא שם.
21. עי' בתוי"ט שם ובש"ג במשניות ד' וילנא.
22. מדות פ"ג מ"ד.
23. רמב"ם שם הט"ז.
24. מלאכת שלמה מדות שם, ועי' תפא"י שם אות מו.
25. משנה מדות שם.
26. דברים כז ו. רמב"ם שם הי"ד, ועי' ע"ז נב ב, ורש"י חולין יח א ד"ה באבנא.
27. שמות כ כד. [טור צט]
28. זבחים נט א, ועי' רש"י חולין יז סוף עמ' ב: כשהוא בחזקתו.
29. מדות שם; רמב"ם שם הלכה טז.
30. מכילתא דרשב"י סוף יתרו.
31. משנה מדות שם לגרסת שטמ"ק בשם הערוך: "בכל דבר", וכ"ה גי' כ"י, עי' שנויי נוסחאות במשניות וילנה, ועי' מלאכת שלמה שם. ועי' סוכה מח ב ורש"י ד"ה נפגמה.
32. עי' תוס' סוכה מט א, ועי' רש"ש מדות שם. ביריעות שלמה שם הי"ד ר"ל כן אף בדעת הרמב"ם.
33. חולין יח א; רמב"ם שם הי"ד, וע"ע סכין של שחיטה.
34. חולין שם.
35. רמב"ם בהב"ח סופ"ב.
36. יראים השלם סי' שי, ועי"ש בתועפות ראם.
37. רמב"ם פ"א הט"ו.
38. שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' צג. ועי' משנה למלך שם.
39. מדות פ"ג מ"ד.
40. פי' הרא"ש שם.
41. רמב"ם שם הי"ד, ע"פ מדות שם.
42. מל"מ שם, ועי' פי' הרא"ש שם.
43. רמב"ם שם, ע"פ זבחים נר א, עי' כ"מ שם.
44. תוס' סוכה מט א.
45. דברים יב ג - ד. ספרי שם; תוספתא מכות פ"ד; רמב"ם שם הי"ז.
46. רמב"ם שם. וע"ע אבני היכל ועזרות וע' מחיקת השם.
47. מדות פ"ג מ"ד; רמב"ם שם הי"ד - הט"ז.
48. עי' מפרש תמיד כח א, וע"ע כבש.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
בית המקדש
מזבח