חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אין ישיבה בעזרה

איסור ישיבה במקדש מעזרת ישראל ולפנים.

הפרקים:
א. הדין, מקורו וטעמו;
ב. ישיבה לאישים מיוחדים;
ג. מקום האיסור;
ד. ישיבה לצורך עבודה.


א. הדין, מקורו וטעמו
אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד1. טעם האיסור הוא משום כבוד שמים, שאפילו מלאכי השרת אין להם שם ישיבה, שנאמר2: שרפים עומדים ממעל לו3.
יש מהראשונים שכתבו שהוא בכלל מצות מורא מקדש, שנלמד מפסוק4: ומקדשי תיראו5. ויש מי שלמד איסור זה ממה שנאמר: לעמוד לשרת6, וכן: העומדים שם לפני ה'7.
ויש אומרים שאיסור זה הוא הלכה למשה מסיני8. ויש שמצדד לומר שכל האיסור אינו אלא מדבריהם9.
יש מהראשונים
שכתב שישיבה זו מובנה שהייה ועכבה.

ב. ישיבה לאישים מיוחדים
היתר הישיבה בעזרה למלכי בית דוד נלמד ממקרא, שנאמר10: ויבא המלך דוד וישב לפני ה'11. ויש נותנים טעם לדברי המקרא, שחלק המקום כבוד לבית דוד להראות שמלכותו שלימה12 ומלכות שמים היא13. ובירושלמי יש מי שחולק וסובר שאף למלכי בית דוד אין ישיבה בעזרה, ומפרש: וישב לפני ה', שיישב עצמו בתפלתו, היינו שהיה מכווין ומיישב דעתו בתפלה, ולא שהיה יושב14, אלא שכסא היה מתוקן למלכי בית דוד מחוץ לעזרה ושם היו יושבים15.

מלכי ישראל לדברי הכל אין להם ישיבה בעזרה. ואיסור זה שימש סיבה לירבעם בן נבט שמנע את ישראל מלעלות לרגל לירושלים, שחשש שמא יראו ישראל את רחבעם מלך יהודה יושב במקדש והוא יצטרך לעמוד ויזלזלו במלכותו16. ולא רק למלכי ישראל שהיו בזמן מלכי בית דוד, [טור תרכז] אלא אף למלכי ישראל שמלכו אחרי שפסקה מלכות בית דוד, כגון מלכי בית חשמונאי, לא הותרה להם הישיבה, ולפיכך אמרו בגמרא, שזו ששנינו שהמלך בשעת מצות הקהל* היה יושב בעזרה17, היינו בעזרת נשים דווקא18. ובירושלמי אמרו שהמלך "סמך לו בכותל וישב לו", היינו שעמד עמידה שיש בה סמיכה, שאינה בכלל ישיבה19.

אף לכהן גדול אין ישיבה בעזרה, וזו ששנינו שהכהן הגדול ביום הכיפורים היה עומד ומקבל את הספר תורה שקרא בו20, שמשמעו שעד עכשיו היה יושב שם, היינו בעזרת נשים21. ואף על פי שכתוב: ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל ה'22, הרי זה לפי שקודם מלכות בית דוד הייתה הישיבה מותרת לכהן גדול, וכן לשופט שהוא כמלך, ורק לאחר שבחר ה' במלכות בית דוד לא הותרה הישיבה אלא למלכי בית דוד23.
ויש סוברים שהכהן הגדול מותר לישב בעזרה, ולמדו מעלי הכהן שישב שם24.

יש אומרים שאפשר שהנשיא דינו כמלך לעניין ישיבה בעזרה, שנאמר25: נשיא הוא ישב בו לאכול לחם26.

ג. מקום האיסור
לא נאסרה הישיבה בעזרה אלא מעזרת ישראל ולפנים, אבל מעזרת ישראל ולחוץ, היינו בעזרת נשים ובהר הבית, שלא נתקדשו בקדושת עזרה, הישיבה מותרת27, ואפילו חלל שער ניקנור העולה מעזרת נשים לעזרת ישראל לא נתקדש ומותר לישב שם28. ואפילו לדעת הסוברים שאיסור ישיבה בעזרה הוא בכלל מצות מורא מקדש29, ומורא מקדש נוהג בכל הר הבית, מכל מקום נמסר הדבר לחכמים להגדיר באיזה עניין נקרא מורא, והם קבעו לפי קדושת המקום שאין גנאי בישיבה אלא מעזרת ישראל [טור תרכח] ולפנים30. ולפיכך היו הלוים השומרים במקדש על שערי העזרה ועל פינותיה שומרים מבחוץ31, כדי שאם יתעייפו יוכלו לישב32. יש מי שכתב, שלדעת הירושלמי אסורה הישיבה אף בעזרת נשים33.

חצר המשכן היה במקום עזרה שבמקדש, והישיבה אסורה שם34. ואף במשכן שהיה בשילה ובנוב ובגבעון הישיבה אסורה35, ואף על פי שכתוב: ושמואל שוכב בהיכל ה'36, "היכל ה'" מוסב לא על "ושמואל שוכב", אלא על הכתוב קודם לכן37.

הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול38, ולכן מותר היה לכהן גדול לדור בלשכת פרהדרין שהייתה בנויה בקודש ופתוחה לחול39. הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, כשם שדינם כקודש לעניין אכילת- קדשים*, כך דינם כקודש לעניין איסור ישיבה40.
ויש אומרים שכשם שלעניין טומאה אין דינם כקודש, שאין הטמאים הנכנסים לשם חייבים כרת41, כך אין דינם כקודש לעניין הישיבה, ומותר לישב ולישן שם, ולדעה זו הייתה לשכת פרהדרין בנויה בחול ופתוחה לקודש42. אבל אם הלשכה בנויה חציה בקודש וחציה בחול, ופתוחה לקודש, גם חציה של חול אסור בישיבה43. הייתה חציה בקודש וחציה בחול, ולה שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול, בחציה שבקודש הישיבה אסורה, ובחציה שבחול הישיבה מותרת. ולפיכך סנהדרין שהיו יושבים בלשכת- הגזית*, לא היו יושבים אלא בחציה של חול, לפי שלשכת הגזית הייתה חציה בקודש וחציה בחול ושני פתחים לה44. וכן זקן של בית דין שהיה יושב בלשכת הגזית ומורה לכהנים סדר הפייסות*, היה יושב בחציה של חול45. גנין ועליות, מכיון שלא נתקדשו46, הישיבה מותרת שם47.
ויש אומרים שזהו דווקא באותם הגגות שהיו כבר בעת שנתקדשה העזרה, [טור תרכט] שאותו אויר שלמעלה מהגגות לא נתקדש, שהגג הפסיק בינו לעזרה, אבל הבנינים שנבנו בעזרה אחר שכבר נתקדשה העזרה אין בכחם להפקיע קדושת העזרה שכבר חלה, ואסור לישב על גגותיהם48.

ד. ישיבה לצורך עבודה
יש אומרים שבכל דבר שהוא לצורך עבודה הותרה בו הישיבה, ולכן מותר לאכול קדשים בעזרה בישיבה, כי האכילה היא צורך עבודה, שעל ידי אכילת הכהנים הבעלים מתכפרים49.
ויש חולקים וסוברים שאף לצורך עבודה לא הותרה הישיבה, אלא שכל דבר שאי אפשר לעשותו אלא בישיבה, והכתוב הצריכו לעשותו בעזרה, מותר לעשותו בישיבה, בין שהוא כהן ובין שאינו כהן, ולכן מותר לכהן גדול לישון בלשכת פרהדרין שבעה ימים קודם יום הכיפורים 50, כיון שהכתוב הצריכו לפרוש שם קודם יום הכיפורים, וכן מותר לכהנים לישון בעזרה בשעה שהם שומרים שם, כיון שהתורה הצריכתם לשמור בפנים העזרה, שנאמר: ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות51, ואי אפשר לשמירה בלי שינה כשהוא מתעייף. אבל הלוים לא היו שומרים בפנים העזרה52, כיון שמותר להם לשמור בחוץ. וכן הזקן של בית דין שהיה מורה סדר הפייסות, אף על פי שהפייס הוא צורך העבודה, מכל מקום כיון שאפשר לעשותו מעומד, לא הותרה לו הישיבה בחציה של קודש53, שלא הצורך של העבודה הוא המתיר אלא הכרחיותה של הישיבה54. ואכילת קדשים אסורה בישיבה, ולא הותרה הישיבה אלא באכילת קדשים-קלים* שנאכלים בכל העיר55, או שבאכילת קדשים יש לימוד מיוחד שהישיבה מותרת, שנאמר: למשחה56, ודרשו: לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים57, ובכלל זה שהאכילה תהיה בישיבה58.

יש מי שאומר שכל מי שבא להשתחוות ולזבוח במקדש מותר לו לישב בעזרה59.

הערות
1. תוספתא סנהדרין פ"ד; יומא כה א ועוד; ירוש' שם פ"ג ה"ב ועוד. בסנהדרין קא ב הגיר': למלכי בית יהודה.
2. ישעיה ו ב.
3. מדרש שוח"ט א א; רש"י סוטה מ ב.
4. ויקרא יט ל.
5. ס' המצוות מ"ע כא; החינוך מצוה רנד. וע"ע בית המקדש, כרך ג: מוראו.
6. דברים יח ה.
7. שם ז. רש"י יומא סט ב. ועי' בגבורת ארי שם כה א שתמה, שאין ללמוד משירות ששירות ודאי אינו אלא בעמידה.
8. סנהדרין קא ב ורש"י שם.
9. או"ז ח"ב סי' רכז. ועי' תוס' זבחים טז א שנסתפקו בדבר. ועי' מל"מ בית הבחירה פ"ז ה"ו, וקרית ספר חגיגה פ"ג.
9א. פי' ריב"א עה"ת תזריע מד מו, ועי' גליוני הש"ס להר"י ענגל יומא כה א שנסתפק בכוונתו אם ר"ל ישיבה בשהייה או שהייה לבד וגם חקר כמה הוא שיעור שהייה ועכ"פ הוא נגד משמעות המבואר בכמ"ק שהפי' ישיבה ממש.
10. ש"ב ז יח, דהי"א יז טז.
11. סוטה מ ב ועוד.
12. רש"י שם.
13. מאירי.
14. יומא פ"ג ה"ב.
15. תוס' סוטה מ ב, ע"פ מדרש שוחר טוב א א.
16. סנהדרין קא ב. ועי' ירושלמי ע"ז פ"א ה"א טעם אחר לירבעם בן נבט, והוא לדעת הסובר בירושלמי שאף למלכי בית דוד לא הותרה ישיבה, עי"ש במרה"פ. וע"ע מלך. [טור תרכז] 17. משנה סוטה מא א.
18. שם מ ב, ועי"ש ברש"י.
19. מג"א סי' קמא, ועי' ברכי יוסף חו"מ סי' יז. וע"ע עמידה.
20. משנה יומא סח ב.
21. גמ' שם סט ב.
22. ש"א א ט.
23. עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו מאמר אם כל חי ח"ג סי' י ובפירוש יד יהודה שם, וכ"כ במלה"ר ערך ישיבה בעזרה. ועי' באר שבע לתמיד פ"א שכל האיסור של ישיבה בעזרה נתחדש רק ממלכות בית דוד ואילך, אבל עי' להלן: מקום האיסור, שאינו כן.
24. מדרש שוח"ט שם. הראב"ד לתמיד שם מביא זה בשם הירושלמי, ולפנינו בירושלמי אין.
25. יחזקאל מד ג.
26. הראב"ד בפירושו לתמיד שם. וברש"י יחזקאל שם פירש שהנשיא הוא הכהן הגדול, וזה יתכן לדעת הסוברים שכה"ג מותר לישב בעזרה. והרד"ק והמלבי"ם שם פירשו שהנשיא הזה הוא מלך, משיח בן דוד. ועי' בראב"ד שם שתפס לעיקר, שהשער שבו ישב הנשיא הוא שער המקדש החיצון, שאין בו קדושת העזרה. וצ"ע ממדות פ"ד מ"ב, שהוא השער הגדול של ההיכל.
27. סוטה מ ב.
28. רש"י שם, ועי' פסחים פה ב.
29. עי' לעיל: הדין ומקורו. [טור תרכח]
30. מנ"ח מצוה רנד.
31. מדות פ"א מ"א, וע"ע בית המקדש כרך ג: שמירתו.
32. תמיד כז א.
33. מרה"פ פסחים סופ"ה.
34. תוס' סוכה מג ב.
35. ריטב"א יומא כה א.
36. ש"א ג ג.
37. קדושין עח ב. ועי' שו"ת בית אפרים החו"מ סי' א.
38. מע"ש פ"ג מ"ח.
39. תוס' יומא ח ב ד"ה דאי. וע"ע לשכות.
40. תוס' יומא כה א.
41. עי' זבחים נו א.
42. תוס' יומא ח ב ד"ה דאי.
43. מהרש"א יומא כה א, ועי' שעה"מ ביהב"ח פ"ו.
44. רמב"ם ביהב"ח פ"ז ה"ו.
45. יומא כה א.
46. ע"ע גגין ועליות כרך ה: בעזרה.
47. הראב"ד לתמיד כז א. [טור תרכט]
48. שם. וע"ע אויר (ב): אויר עזרה, וע' גגין ועליות כרך ה, שם.
49. תוס' יומא כה א, ועי"ש סח ב.
50. עי' לעיל.
51. במדבר יח ב, ועי"ש בספרי, וע"ע בית המקדש: שמירתו.
52. עי' לעיל.
53. עי' לעיל.
54. הראב"ד לתמיד שם. והתוס' לשיטתם כתבו שהפייס אינו צורך עבודה.
55. תוס' יומא שם בתי' א.
56. במדבר יח ח.
57. סוטה טו א ועוד.
58. תוס' יומא שם בתי' ג.
59. צפנת פענח למהרי"ט פ' קרח הובא במל"מ בית הבחירה פ"ז ה"ו. וע"ש שתמה זו מנין לו.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
בית המקדש