חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית אבטינס - עושי הקטרת

הלשכה בעזרה בבית הקדש*, בבית שני נקראת על שם בית אבטינס אשר היו בקיאים במעשה הקטרת

התוכן
א. שימושו וקדושתו
ב. הערות

שמו ומקומו. בית אבטינס הוא שם משפחה - שראשה אבטינס1 - שהיו בקיאים במעשה הקטורת* ומשום כך היו הממונים על זה בבית המקדש2. הלשכה שהיו מפטמים בה את הקטורת נקראת על שמם: עליית בית אבטינס3, או: לשכת בית אבטינס4, או סתם: בית אבטינס5.

הסתפקו בתלמוד אם לשכת בית אבטינס הייתה בצפון העזרה או בדרום העזרה6. אם הייתה בצפון הרי זו לשכת העץ, שאחורי לשכת-הגזית* ולשכת הגולה, וגג שלשתן שוה7, ואם הייתה בדרום הרי זו [עמוד קנ טור 1] לשכה שבצד - או: על גבי8 - שער המים9.
יש מהראשונים שנוטים לומר שלשני צדדי הספק הייתה לשכת בית אבטינס במזרח העזרה, ואין הספק אלא אם הייתה משוכה יותר לצפון או לדרום10, או שהייתה באחת מפנות העזרה סמוך לקרן מזרחית צפונית או סמוך לקרן מזרחית דרומית, וזהו הספק שבתלמוד11.
לפי הירושלמי הייתה לשכת בית אבטינס בדרום, על גבי שער המים12. וכן סתמו ראשונים13.

ויש מהראשונים
שכתב שהיה חוץ לעזרה13א.

בית אבטינס הייתה עלייה14, לפי ששם היו הכהנים שומרים15, ושמירת הכהנים היא במקום גבוה16, או כדי שלא יצטרכו לקדשו17.
ויש אומרים שעשאוה עלייה לפי שמקום העזרה היה צר שם18. ולא שהיה מקום גבוה כעלייה, אלא שהייתה עלייה ממש, שתחתיה יש בית לשם תשמיש19.

שימושו וקדושתו
בבית אבטינס היו עושים את הקטורת, כותשים אותו ומערבים הסממנים20.

בערב יום הכיפורים היו זקני כהונה מעלים את הכהן הגדול לבית אבטינס ללמדו חפינת הקטורת של יום הכיפורים המוטלת עליו21. משום כך היא נקראת לשכת הכהן הגדול22. ביום הכיפורים היו מוציאים מלשכה זו מחתה מלאה קטורת להקטרה23.

בית אבטינס הוא אחד משלושה המקומות שהיו הכהנים שומרים שם את בית המקדש24.

בית אבטינס היה קדוש בקדושת העזרה, כדי שיוכלו לפטם שם את הקטורת, שכל מעשיה לא היו אלא בקודש25, ומכל מקום היו השומרים יכולים לישב שם26, אף על פי שאין ישיבה בעזרה, לפי שדבר שאי אפשר לו ליעשות בלי ישיבה, והתורה [עמוד קנ טור 2] הצריכה עשייתו בעזרה, מותר לעשותו בישיבה, והרי אי אפשר לשמירה בלי שינה כשהוא מתעייף27, או שלא היו שומרים בבית אבטינס ממש אלא מבחוץ כנגד בית אבטינס28.

ויש אומרים שבית אבטינס לא היה קדוש בקדושת העזרה כדי שהכהנים יוכלו לשמור ולישן שם, ולפיכך עשאוהו עלייה, שגגין ועליות לא נתקדשו29,

ויש שמבדילים
בין לשכת בית אבטינס, שהייתה למטה ומקודשת בקדושת העזרה, ושם היו עושים את הקטורת, לעליית בית אבטינס שהייתה על גבה, ששם שמרו הכהנים, והיא לא הייתה מקודשת30.

בבית אבטינס לא הייתה מזוזה על פתחה, אף על פי שהייתה לשכת הכהן הגדול, משום שלא הייתה לו דירה ממש בבית אבטינס31.

הערות
1. רא"ש תמיד פ"א מ"א.
2. שקלים פ"ה מ"א; יומא לח א ותוספתא שם פ"ב.
3. גירסת המשנה שבמשניות יומא פ"א מ"ה.
4. יומא יט א ומז א.
5. תמיד פ"א מ"א; מדות פ"א מ"א; גירסת המשנה שבגמ' יומא יח ב; רמב"ם בית הבחירה פ"ח ה"ה.
6. יומא יט א.
7. עי' מדות פ"ה מ"ד לפי הגירסא ביומא שם: שבצפון, והיא הגי' הנכונה, עי"ש בתוי"ט. וע"ע לשכות. ועי' רא"ש שם במה שפירש שאבא שאול לא קאי אדראב"י, שלפ"ז לשכת בית אבטינס אינה לשכת העץ. וע"ע הנ"ל. [טור 1]
8. ירושלמי יומא פ"א ה"ה.
9. בבלי יומא שם.
10. ראב"ד תמיד לדף כו א: יכול להיות.
11. ראב"ד שם לדף כז א. ועי' פי' הרא"ש תמיד כז א: באחת מן הפנות.
12. ירוש' יומא פ"א ה"ה.
13. עי' רמב"ם בית הבחירה פ"ה הי"ז שפרהדרין בצפון, ועי"ש פ"ח ה"ה ולח"מ עבודת יוהכ"פ פ"א ה"ז. ועי' מאירי מידות סוף פ"ה שהוא בצד הדרום מבחוץ מעט.
13א. מאירי תמיד פ"א מ"א. וצ"ב איך יתאים עם ד' הגמ' ביומא שם.
14. תמיד פ"א מ"א.
15. עי' להלן: שימושו.
16. המפרש ריש תמיד. וע"ע בית המקדש: שמירתו.
17. עי' להלן: שימושו, בשם ר"ש חסיד.
18. הראב"ד שם.
19. בעיא שנפשטה בתמיד כו ב ועי"ש במפרש ובפי' הרא"ש. ועי' מאירי תמיד פ"א מ"א.
20. עי' לעיל: שמו, ועי' רש"י יומא יח ב.
21. משנה יומא יח ב ורש"י. וע"ע עבודת יום הכפורים.
22. שם יט א.
23. שם מז א. ועי' בסדור הריעב"ץ בסדר עבודת השחר שבכל יום היו מוציאים את הקטורת להקטרה מבית אבטינס.
24. תמיד פ"א מ"א; מדות פ"א מ"א. על שמירת הלוים בבית אבטינס, ע"ע בית המקדש: שמירתו.
25. עי' כריתות ו א.
26. עי' תמיד כז א. [טור 2]
27. ראב"ד תמיד שם. וע"ע אין ישיבה בעזרה: ישיבה לצורך עבודה.
28. ראב"ד שם בפירושו לגמ' כז א.
29. ר"ש חסיד ור' יצחק בר שמואל בראב"ד ריש תמיד. וע"ע גגין ועליות. מטעם זה שהכהנים יוכלו לישב שם כ' המאירי בתמיד שהיה מחוץ לעזרה, עי' לעיל ציון 13א.
30. שיח יצחק ליומא יט א. ועי' גירסת המפרש לתמיד פ"א מ"א: בבית אבטינס כו' היו עליות, וכ"ה הגי' אצלנו במשנה שבגמרא.
31. תו"י יומא י א. וע"ע לשכות.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קטורת
בית אבטינס