חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית החליפות

מקום בצדי האולם* שבבית המקדש, ששם היו הכהנים מצניעים את הסכינים.

העודף של האולם על ההיכל, חמש עשרה אמה [עמוד קפה טור 2] לצפון וחמש עשרה אמה לדרום2, נקרא בית החליפות3.

ונחלקו ראשונים
:
יש אומרים שאף החלל שבאולם מצפון ומדרום שכנגד עובי כותלי ההיכל ותאיו והמסיבה הם בכלל בית החליפות,
ויש אומרים שכל זה או שבכלל האולם הוא, או שכותלי ההיכל היו נמשכים עד הכותל המזרחי של האולם והיו תופסים כל אותו מקום4, וכן נחלקו אם העודף משני הצדדים נמשך ממזרח למערב על פני כל אורך הבית כולו עד הכותל המערבי וכל אותו המשך נקרא בית החליפות, או שאינו נמשך אלא ט"ז אמה או כ"א אמה5.
יש מהראשונים שכתבו שאף כל חצר העזרה שכנגד עודף בניין האולם עד הכותל המערבי של העזרה נקרא בית החליפות6,
ויש חולקים וסוברים שהעודף עצמו הוא בית החליפות, אבל החצר שכנגדו נקראת עזרה7, או לפנים מן החליפות8.

בבית החליפות גנזו את הסכינים9, ועל שם כך נקרא בשם בית החליפות, כמו שמצינו במקרא בכלי המקדש: מחלפים תשעה ועשרים10, שהם הסכינים11, ונקראים כך על שם שהסכינים חותכות מלשון "כליל יחלוף"12.
ויש אומרים שנקרא בית החליפות על שם שבלשון ערבית קורין לסכין חילוף13. הסכינים היו נותנים בחלונות14 שהיו בכותל המערבי של האולם בחלק העודף על ההיכל, מאחורי האולם מבחוץ15, או בעובי כותלי התאים שבצפונו של היכל16. עשרים וארבעה חלונות היו שם, כנגד עשרים וארבעה משמרות-כהונה*17.

בבית החליפות היו נותנים את הסכינים שמשתמשים בהן הכהנים בבית-המטבחיים* לשחיטת הקורבנות18, ויש שכתבו שהיו גונזים שם את הסכינים שנפגמו19, וכל סכין שנשמטה מן הנצב [עמוד קפו טור 1] או שנפגמה גונזים אותה בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום20, ופירשו אחרונים שהוא בבית החליפות21.
ויש שכתבו שעשרים וארבעה החלונות היו חציים בבית החליפות שמצד צפון וחציים בבית החליפות שמצד דרום, והסכינים הכשרות שמשתמשים בהן היו בחלונות שמצפון, והפגומות והפסולות היו בדרום, להתרחק מן התקלה, שלא יבואו בשוגג להשתמש בסכין פסולה, ששחיטת קדשים על הרוב היא בצד צפון22.

שני פשפשים - פתחים קטנים23 - היו בבית החליפות, גובהם שמנה אמות, כדי להכשיר את כל העזרה לשחיטת קדשים-קלים* שצריכה לפתח אהל מועד24. הפשפשים היו בזויות של בית החליפות25, היינו במקצוע צפונית מערבית בבית החליפות שבצד צפון, ובמקצוע דרומית מערבית בבית חליפות שבצד דרום26.
לסוברים שבית החליפות נמשך ממזרח למערב על פני כל אורך הבית, היו הפשפשים פתוחים לאחת עשרה אמה שאחורי-בית- הכפורת*,
ולסוברים שאינו נמשך אלא כרוחב האולם עם כתליו, היו הפשפשים פתוחים להעזרה שמצדדי כותלי ההיכל27.
יש סוברים שפשפשים אלה לא היו משמשים כניסה ויציאה, אלא שהיו נקראים בשם פתח להכשיר על ידי כך השחיטה בכל העזרה28,
ויש סוברים שהיו משמשים כניסה ויציאה, שאם לא כן אין עליהם שם פתח29.

הערות
1. יש גורסים: החלפות, ומנקדים הלמ"ד בקמץ, וכן במלאכת שלמה מדות פ"ד מ"ז, וכ"ה בקינות לתשעה באב, בקינה "אצבעותי שפלו". [טור 2]
2. ע"ע אולם: מקומו, מידתו ותבניתו.
3. מדות פ"ד מ"ז.
4. ע"ע אולם, שם, המקורות והפרטים.
5. ע"ע הנ"ל המקורות והפרטים.
6. רש"י יומא כא א ד"ה נמשכין זבחים נה ב ד"ה שני פשפשין.
7. תוס' זבחים שם.
8. רש"י יומא לו א ד"ה אבל, ועי"ש שדעתו שם שהעודף בלבד נקרא בית החליפות.
9. משנה מדות שם.
10. עזרא א ט.
11. ירושלמי יומא פ"ג ה"ח, ועי' רש"י עזרא שם.
12. ישעיה ב יח. ריטב"א יומא לו א.
13. רש"י יומא שם.
14. ועי' ירושלמי סוף סוכה.
15. רש"י זבחים כ א ד"ה ה"נ אבל ונה ב ד"ה שני פשפשין; פי' הרא"ש מדות שם.
16. רש"י סוכה נו א, ור"ל מבפנים של בית החליפות בחלל האולם שכנגד עובי כותלי ההיכל, ע"ע אולם ציון 15.
17. עי' רש"י סוכה נו א וכ"ה גירסת הגר"א בתוספתא סוכה פ"ד, ובתוספתא צוקרמ' שם: משמרות לויה.
18. ריטב"א יומא לו א, וכ"מ ברש"י סוכה שם, וכ"כ ביפה מראה לירושלמי סוכה שם.
19. מהר"י בעל הציורים בגמ' אות לח. [טור 1]
20. רמב"ם כלי המקדש פ"א הט"ו.
21. אור שמח שם, ועי' ס' יריעות שלמה שם שלא הבין כן. ועי' ס' עזרת כהנים מדות שם.
22. שלטי הגבורים פכ"ד ופכ"ה. וע"ע שחיטה (ב).
23. רש"י.
24. זבחים נה ב. וע"ע אחורי בית הכפורת: קדושתו ודיניו, וע' שחיטה (ב).
25. זבחים שם.
26. רש"י שם ד"ה דפתח.
27. עי' ס' עזר"כ מדות שם.
28. רש"י שם ד"ה פשפשין שאני.
29. תוס' שם ד"ה שנים לפר. הרמב"ם לא הזכיר כלל את הפשפשים. עי' בית החליפות, סיני עט (תשל"ו) עמ' קיז - קכו.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן