חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית הטבילה

מקוה, לטבול בו, בבית המקדש.

מקוה, לטבול בו בבית המקדש, הכהנים בלשכה צפונית מערבית של בית-המוקד*, היו יורדים לבית הטבילה1.

היורד לבית הטבילה היה הולך במסבה ההולכת [עמוד קפו טור 2] תחת הבירה ונרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה2. מסבה זו היא מחילה3, היינו שביל שתחת הקרקע4, והייתה הולכת בסיבוב והיקף, מעלות ומורדות, מתחת לארץ5, ויש שכתבו שהמסבה היא עמוד של בניין שעולים ויורדים בו על ידי גלגול6, ומסבה זו הייתה במחילה שתחת הקרקע7. הבירה שתחתיה הלכה המסבה,
יש סוברים שכל המקדש נקרא כך, ומחילה הלכה תחת בית המקדש, ראשה אחד פתוח ללשכת בית המוקד של מקום חול שבה8, וראשה אחד פתוח חוץ לעזרה אל מקום הטבילה, והטמא שיורד לטבול מותר לילך שם, שהמחילות לא נתקדשו9, ואפילו לסוברים מחילות שתחת ההיכל נתקדשו10, הרי זה דווקא כשפתוחות לקודש ולא בפתוחות להר הבית,
ויש סוברים שבירה נקראת מקום מיוחד בהר הבית11, והמחילה נמשכת תחת אותו מקום12.
יש סוברים שר' אליעזר בן יעקב חולק וסובר שהמסבה לבית הטבילה לא הייתה הולכת כלל תחת הבירה, שטמא אסור לילך שם, אלא הטמא היה הולך לבית הטבילה במסבה שתחת החיל*13.
בית הטבילה עצמו היה אף הוא בתוך המחילה14, ויש שנראה מדבריו שבית הטבילה היה מחוץ למחילה15.

בית הכסא של כבוד היה שם16, בתוך המחילה, סמוך למקום הטבילה17.
יש אומרים כדי שטמא בעל-קרי* יטיל מים לפני הטבילה, לפי שאם טבל ולא הטיל מים כשיטיל מים אחר כך טמא18,
ויש אומרים לפי שכל המיסך את רגליו טעון טבילה19. בית הכסא לא היה תחת המקדש, שאף על פי שאין בבית הכסא טומאה, ואינו אלא נקיות, לא רצו שיהיה מקומו תחת המקדש20.

ומדורה הייתה שם21, שיתחממו בה הכהנים אחר [עמוד קפז טור 1] שטבלו22.
מדורה זו יש אומרים שהייתה במחילה, סמוך לבית הטבילה23,
ויש אומרים שהייתה בלשכת בית-המוקד*24.

אחרי בית הטבילה התעקמה המחילה ההולכת אל בית הטבילה והלכה לתחת החיל25, סמוך לשער הצפוני של הר הבית שנקרא שער טדי26.

כתבו ראשונים שהרבה בתי טבילה היו במקדש, כדי שיוכלו הרבה כהנים לטבול בהרבה מקומות, ובית הטבילה שהיו יורדים אליו מלשכת בית המוקד27, אינו אותו בית הטבילה שהיו הולכים לשם במסיבה שתחת הבירה28, אבל ראשונים אחרים סוברים שהוא אותו בית הטבילה29.

של הכהן הגדול
לשכת בית הפרוה*30 היה בית הטבילה לכהן הגדול ביום הכיפורים 31. בית טבילה זה היה בקודש32, לפי שהכהן הגדול צריך לטבול ביום הכיפורים במקום קדוש כמפורש בתורה33.
גג זה יש מהראשונים שכתבו שהיה שוה לקרקע העזרה, ולכן אף על פי שגגות ועליות לא נתקדשו33א, גג בית הפרוה היה קדוש, אלא שלא היה פתוח לעזרה משום צניעות, שלא יראו את הכהן הגדול כשהוא טובל34,
ויש אומרים שהיה גג גבוה ככל הגגות, ומכל מקום היה קדוש לפי שנבנה אחר שכבר נתקדשה העזרה, או שלא כל הגגות לא נתקדשו, וגג בית הפרוה שראו צורך לקדשו קידשוהו35.

מסבה - בניין אבנים של מעלות מגלגלות וסובבות בהיקף36 - הייתה עולה מלשכת המדיחין37 לגג בית הפרוה38. פתח מיוחד של לשכת המדיחין היה סמוך למסבה, כדי שלא יצטרך הכהן הגדול ללכת לבית הטבילה דרך מקום שמדיחים בו הקרביים, ומחיצה הייתה לפני המסבה, שלא יראו את הכהן הגדול עולה39, ויש שכתב שהמסבה הייתה [עמוד קפז טור 2] מחוץ ללשכת המדיחין, והייתה בלי מעלות אלא סובבת בעגול, ועולה ממעל ללשכת המדיחין עד גג הפרוה40.

המים לבית הטבילה היו באים ממי מעין41, והיינו מעין עיטם42.

בית טבילה אחר לכהן הגדול ביום הכיפורים היה על גבי שער המים שבדרום העזרה43, שגבהו - כשאר שערי הר הבית עשרים אמה44, ועל גביו הייתה תקרה של שיש ומעזיבה טיט וחול מגובל יחד להיות המים נחים שם - כל שהיא45. בית טבילה זה היה בצד לשכתו של הכהן הגדול, ובחול היה, שבו טובל הכהן הגדול בשבעת ימים שהפרישו אותו קודם יום הכיפורים מביתו46, וכן טבל בו הטבילה הראשונה ביום הכיפורים שחרית47, לפי שטבילה ראשונה זו לא מחמת יום הכיפורים היא באה, שתצטרך להיות במקום קדוש, שאף בשאר ימות השנה אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול48.

בית הטבילה זה היה אמה על אמה ברום שלש אמות49, ואף על פי שאפשר היה לעשות הגובה אמה וארכה שלש אמות, לא עשו כן, כדי להקל על הכהן הגדול שיוכל לטבול דרך עמידתו, שכך נקל יותר לטבול50, או שלא רצו להרחיב יותר את בית הטבילה שלא לדחוק את העזרה51, או שלא יחליק הטובל בו כשיהיה רחב יותר, ועוד שהטובל צריך לטבול דרך גדילתו52, ולכן לא המעיטו מהגובה53.

החלל של בית הטבילה היה גבוה יותר משלש אמות, בכדי שכשיטבול בו הכהן לא יצאו לחוץ המים העולים למעלה כשהוא נכנס54, ויש שכתבו ששטח הקרקע שמסביב לבית הטבילה היה עשוי קצת במדרון, והמים העולים כשאדם טובל בו הם מחוברים אל מי המקוה55.

המים לבית הטבילה הזה נמשכו מעין עיטם56.

הערות
1. מדות פ"א מ"ו; רמב"ם בית הבחירה פ"ה ה"י. וע"ע בית המוקד שלשכה זו היא לשכת בית המוקד ושי"א שהיא לשכת החותמות. [טור 2]
2. תמיד פ"א מ"א ומדות פ"א מ"ט; רמב"ם שם הי"א.
3. פהמ"ש להרמב"ם תמיד שם; הראב"ד שם; הרע"ב שם.
4. פהמ"ש שם, וברא"ש מדות שם: בנין תחת הקרקע.
5. ראב"ד תמיד שם.
6. המפרש תמיד שם, ועי' רש"י יומא יט א ד"ה מסבה.
7. המפרש שם.
8. ע"ע בית המוקד.
9. ע"ע מחילות.
10. ע"ע הנ"ל.
11. ע"ע בית הדשן: בהר הבית, מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש מהי בירה.
12. המפרש לתמיד שם, שתלה במחלוקת ר"י ור"ל בריש יומא מהי בירה. וברמב"ם בהב"ח שם: במסבה ההולכת תחת המקדש כולו, וע"ע בית הדשן, שם, מהרמב"ם במעשה הקרבנות פ"ז ה"ד שמקום בהר הבית הוא.
13. פי' הגר"א מדות פ"א מ"ט בדברי ראב"י שם, ועי' להלן שלכל המפרשים דברי ראב"י הם על החזרה אחר שטבל.
14. ראב"ד תמיד שם, ועי' ראב"ד שם בסוף המשנה שבית הטבילה היה תחת ההיכל, ול"נ כן מדבריו קודם, אלא שההליכה היתה תחת הבירה אבל הטבילה לא היתה שם, עי"ש.
15. עי' המפרש שם.
16. תמיד שם.
17. ראב"ד שם.
18. ראב"ד שם, ע"פ מקואות פ"ח מ"ד; רא"ש שם.
19. רש"י ברכות סב ב, ע"פ יומא כח א.
20. ראב"ד שם, ע"פ ירושלמי פסחים פ"ז הי"ב. ועי' ירושלמי שם שהגירסא אצלנו לא כמו שהעתיק הראב"ד. ועי' בדברי הראב"ד להלן בסוף המשנה שבית הכסא היה תחת הבירה.
21. משנה תמיד שם. [טור 1]
22. המפרש תמיד פ"א מ"א; רא"ש שם.
23. מפרש שם; רא"ש שם: להסתפג ולהתחמם אחר הטבילה.
24. ראב"ד שם; הרע"ב מדות פ"א מ"ו. ועי' רש"י ברכות סב ב: בעזרה.
25. מדות פ"א מ"ט, ועי' ראב"ד תמיד פ"א מ"א.
26. פי' הרא"ש שם, ע"פ ראב"י במשנה שם שמאותו שער יוצא הטמא שטבל, ועי"ש ברא"ש בשם הערוך שהר הבית הוא טדי, ובערוך ע' טדי אצלנו כ' שהוא שער הצפוני וכ"כ בפהמ"ש והר"ש ורא"ש שם, ועי' ערוך השלם שם. וע"ע הר הבית.
27. מדות פ"א מ"ו, עי' לעיל בריש הע'.
28. המפרש תמיד ל ב.
29. רמב"ם בית הבחירה פ"ה ה"י והי"א, וכ"מ ממפרשי המשנה תמיד ומדות שם.
30. וע"ע בית הפרוה מחלוקת אם היתה בצפון העזרה או בדרומה.
31. משנה יומא ל א ורש"י ד"ה על בית הפרוה; מדות פ"ה מ"ג; רמב"ם בהב"ח פ"ה הט"ז.
32. יומא שם ולד ב.
33. ויקרא טז כד. וע"ע עבודת יום הכפורים.
33א. ע"ע גגין ועליות.
34. תוס' יומא לא א ד"ה וכולן.
35. ראב"ד תמיד פ"א. וע"ע הנ"ל.
36. רש"י יומא יט א.
37. ע"ע בית המטבחים וע' לשכות.
38. משנה מדות שם.
39. תוי"ט שם. [טור 2]
40. תפא"י שם.
41. רש"י יומא שם.
42. ריטב"א יומא שם; מאירי מדות שם. ועי' להלן ציון 56.
43. ע"ע הר הבית.
44. ע"ע הנ"ל.
45. יומא יט א ולא א וב ורש"י שם לא ב.
46. ע"ע פרישת כהן גדול.
47. יומא שם.
48. רש"י שם יט א. וע"ע ביאת מקדש: טבילה לביאת מקדש.
49. יומא לא א.
50. תוס' שם, ועי"ש בתו"י.
51. שו"ת הריב"ש סי' רצב, ע"פ ירושלמי מגילה פ"א ה"ד בבימה של הקהל.
52. ע"ע טבילה.
53. הריב"ש שם.
54. תוס' שם ב לתי' א'.
55. שו"ת הריב"ש שם, ועי"ש שמצדד להסוברים שמעין מטהר בכל שהוא שא"צ לזה.
56. יומא לא א, ועי"ש ברש"י שהוא מעין מי נפתוח ביהושע טו ט, ועי' על זה בנחל אשכול ח"א עמ' 55. ועי' בס' תבואות הארץ לר"י שווארץ עמ' שנה בארוכה על סדר הילוך המים מעין עיטם למקדש ושם שכל המים שבמקדש מעין עיטם הם באים. ועי' לעיל על המים של בית הטבילה שעל בית הפרוה שבאים מעין עיטם.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן