חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית הניצוץ

בניין בעזרה, או בצדה, בבית המקדש, בבית שני.

בית הניצוץ1 היה עלייה הבנויה בצד השער הסמוך למערב שבכותל הצפוני של העזרה, הנקרא שער הניצוץ2. העלייה הייתה בנויה על גבי בניין שכמין אכסדרה שהיה שם3, היינו שאותו בניין היה פרוץ מרוח אחת4, או שהיה פרוץ מכל הצדדים5, ושני כתלים אחד מצד זה ואחד מצד זה לשער היו בולטים ויוצאים מחוץ לחומת העזרה, לצד הר-הבית*, והעלייה הייתה בנויה על גבי אותם שני הכתלים6, ויש שכתב שמקצת הבניין היה בעזרה7. [עמוד רמה טור 1] ויש שכתב ששני הכתלים שמזה ומזה לשער היו לצד פנים, בעזרה8. הטעם שעשו בית הניצוץ עלייה, לפי ששם היו הכהנים שומרים9, ושמירת הכהנים היא במקום גבוה10, או כדי שלא יהיה קדוש, שגגות ועליות לא נתקדשו11, ויוכלו הכהנים לישב שם12, או משום שבמקום העזרה היה צר שם13.

נקרא בית הניצוץ על שם שניצוצות השמש מנצצים באכסדרה, שהייתה פתוחה, והייתה בה אורה מרובה14.
ויש אומרים שנקרא כך על שם שהיו עושים בבית הניצוץ מדורה קטנה לשם קיום האש שעל המערכה15, ומדורה זו הייתה קטנה כניצוץ לגבי המדורה הגדולה שבבית-המוקד*16.

פתח היה לו - לבית הניצוץ17 - לחיל*18, שהיו יורדים ממנו במדרגות לחיל19, ויש אומרים שהפתח היה בכתלים של האכסדרה שלמטה מהעלייה20.
מלבד פתח זה היה לו גם פתח לעזרה21.

בית הניצוץ הוא אחד משלושה המקומות שהיו הכהנים שומרים שם את בית המקדש22.

הערות
1. עי' תמיד פ"א מ"א ומדות פ"א מ"א.
2. רמב"ם בית הבחירה פ"ח ה"ה ורע"ב תמיד שם ומדות שם, ע"פ מדות פ"א מ"ה, ועי' ציורי הרמב"ם בפהמ"ש ומהר"י בגמ'. ועי' רש"ש תמיד שם.
3. מדות שם מ"ה ויומא יט א.
4. פי' הרא"ש תמיד שם; ראב"ד ריש תמיד; המפרש לתמיד כו ב.
5. המפרש לתמיד שם. וע"ע אכסדרה.
6. הרע"ב מדות שם. ועי' ס' חנוכת הבית אות טז ששני עמודי שיש היו אצל שתי מזוזות השער מבחוץ ועליהם תקרה ועל גבה בית הניצוץ.
7. המפרש לתמיד כו ב. [טור 1]
8. תפא"י תמיד פ"א שם ומידות פ"א מ"ה שם, וכ"ג בראב"ד ריש תמיד שכ' שבית הניצוץ היה בקודש.
9. עי' להלן.
10. המפרש לתמיד כה ב וכו ב. וע"ע בית המקדש: שמירתו.
11. ע"ע גגין ועליות.
12. ראב"ד ריש תמיד בשם ר"ש חסיד ור"י בר שמואל.
13. הראב"ד שם. וע"ע בית אבטינס.
14. הרא"ש ריש תמיד; ראב"ד שם בשם ר' יצחק ב"ר ברוך.
15. ע"ע אש תמיד.
16. באר שבע ריש תמיד. ועי' ס' זכרון מנחם ריש תמיד שכתב שנקרא כך לפי שהניצוצות היו מנתזים עד שם מבית המוקד.
17. המפרש תמיד כו ב.
18. מדות פ"א מ"ה. ועי' הגירסא ביומא יט א ובהגהות הב"ח שם.
19. תפא"י מדות שם אות מא.
20. רע"ב מדות שם.
21. רא"ש מדות שם. ועי' תפא"י שם שכ' שלא היה לו כל פתח לעזרה.
22. תמיד פ"א מ"א; מדות פ"א מ"א. וע"ע בית המקדש: שמירתו, אם גם הלוים שמרו שם.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן