חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית הפרוה

בניין בעזרה שבבית המקדש, בבית שני.

אחד מהבתים שבנו בעזרה לצרכי המקדש, ונקראים לשכות1, הוא בית הפרוה2, ונקרא לשכת בית הפרוה3 או לשכת בית הפרוות4, או לשכת הפרוה5.

לשכת הפרוה הייתה האמצעית משלש הלשכות הבנויות בדרום העזרה6, ולדעה אחרת: בצפון העזרה7, והן: לשכת המלח, לשכת הפרוה ולשכת המדיחין8. [עמוד רנ טור 1] מסבה - בניין של מעלות - הייתה עולה מלשכת המדיחין לגג בית הפרוה, ששם היה בית-הטבילה* לכהן גדול ביום הכיפורים 9. גג בית הפרוה היה בקודש, בעזרה10.

יש סוברים
שגג זה היה גבוה מקרקע העזרה, שהבית היה בנוי על קרקע העזרה, ואף על פי שהגגות והעליות לא נתקדשו11, בית זה נבנה אחר שכבר נתקדשה העזרה, ובשעת קידוש העזרה היה עדיין אויר שקדוש אף הוא, ואין בכח בניין של אחר כך להפקיע קדושתו12, או שלא כל הגגות לא נתקדשו, והכל לפי הצורך, וגג בית הפרוה שהכהן הגדול הוצרך לטבול בו ביום הכיפורים, קידשוהו13.

ויש סוברים שגג בית הפרוה היה שוה לקרקע העזרה, ותוכו היה בנוי מתחת לקרקע העזרה, אלא שלא היה פתח מהגג לעזרה, ולכן הוצרכו למסבה שתעלה אל הגג מתחת לקרקע, ואף תוכו היה קודש, ואף על פי שמחילות לא נתקדשו14 מחילה זו הייתה פתוחה לעזרה ומחילות אלו קודש15.

בית הפרוה נקרא על שם האיש שבנה אותו, שהיה שמו פרוה והיה מכשף16, ויש מוסיפים שבנה אותו במכשפות17.
יש אומרים שהיה ישראל שחזר בתשובה, שנכרי לא בנה שום דבר בהר הבית, משום לא לכם ולנו לבנות בית אלהינו18.
ויש אומרים שמכשף זה לא בנה אותו, אלא חפר מחילה מתחת לקרקע, כדי לראות את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ומצאוהו בלשכה זו והרגוהו19, או שנעשה להם נס ומת שם20, וקראו הלשכה על שמו21.
ויש אומרים שהגג בלבד של בית הפרוה בנאו אותו מכשף, ועשאו דומה לבית הטבילה שהיה בחול על גבי שער המים22, אבל הלשכה נקראת בשם בית הפרוה על שם עורות הפרים שהיו בה23, [עמוד רנ טור 2] כעין שמצינו במקרא זהב פרוים24 על שם שדומה לדם פרים25.

בלשכת הפרוה היו מולחים את עורות הקדשים26, והניחום שם עד זמן חלוקתם לכהנים27.
יש אומרים שהמלח היה נתון בלשכת המלח הסמוכה לה, ומשם לקחו את המלח ללשכת הפרוה למליחת העורות28,
ויש אומרים שגם המלח היה בלשכת הפרוה, ולכן נקראת לפעמים לשכה זו אף בשם לשכת המלח29.

הערות
1. עי' רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"ז.
2. משנה יומא ל א ולד ב ומדות פ"ה מ"ג.
3. פסחים נז א.
4. גי' התוספתא מנחות פי"ג.
5. מדות שם.
6. גירסת המשנה במדות כפי שהובאה ביומא יט א, ועי"ש בתו"י, וכ"ה ברמב"ם בית הבחירה פ"ה הי"ז, וכ"ד התוי"ט והתפא"י מדות שם.
7. גירסת המשנה במשניות ובגמ' מדות שם, וכ"ה בציורי מהר"י שבגמ'. ועי' ס' חנוכת הבית אות כז וס' עזרת כהנים מדות שם.
8. מדות שם ויומא שם; רמב"ם שם. ועי' תוי"ט מדות שם וציורי הרמב"ם בפהמ"ש וציורי התוי"ט והתפא"י שבכולם לשכת הפרוה האמצעית, מלבד בציורי מהר"י שבגמ' שלשכת הפרוה היא המערבית, ועי' ס' עזרת כהנים שם שתמה עליו. ועי' תוס' יומא יט א ד"ה לשכת. [טור 1]
9. מדות שם; רמב"ם שם. וע"ע בית הטבילה.
10. יומא לד ב.
11. ע"ע גגין ועליות.
12. ע"ע הנ"ל.
13. ראב"ד תמיד פ"א.
14. ע"ע מחילות.
15. ע"ע הנ"ל. תוס' יומא לא א ד"ה וכולן.
16. יומא לה א ורש"י.
17. רע"ב מדות שם, ועי"ש בתוי"ט שתמה, ועי' תפא"י שם שהיה באומנות נפלאה ונראה כאילו הוא בכישוף.
18. עזרא ד ג. מאירי יומא שם; רא"ש מדות שם, ועי' פסקי תוס' מדות סי' כב. וע"ע בית המקדש: בנינו.
19. ערוך ע' פרוה ותוס' יומא שם בשמו; פהמ"ש להרמב"ם מדות שם ופי' הרא"ש שם.
20. מאירי מדות שם, ועי"ש בהערות המו"ל.
21. שם ושם.
22. ע"ע בית הטבילה.
23. עי' להלן. [טור 2]
24. דהי"ב ג ו.
25. עי' יומא מה א. ר"ש מדות שם.
26. מדות שם; רמב"ם בית הבחירה פ"ה הי"ז. ועי' רמב"ם אסורי מזבח פ"ה הי"ג ולח"מ שם.
27. פסחים נז א.
28. תוס' מנחות כא ב ד"ה בלשכת; לח"מ איסורי מזבח שם לדעת הרמב"ם.
29. תו"י יומא יט א ד"ה לשכת, ע"פ הברייתא במנחות כא ב.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן