חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הטמנה

נתינת תבשיל מערב שבת, או בשבת, בדבר המוסיף חום, או המשמר חום.

הפרקים:
א. איסורה;
ב. מצותה;
ג. גדרה;
ד. הטמנה במקצת;
ה. הטמנת צונן;
ו. החזרה, החלפה והוספה;
ז. המוסיף ושאינו מוסיף הבל;
ח. עבר והטמין;
ט. לצורך חול.

א. איסורה
אין טומנים בדבר המוסיף הבל, ואפילו מבעוד יום, ואין טומנים בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה1. המוסיף הבל הוא שהתבשיל מתחמם בו ומוסיף בבישולו, כעין האש, ושאינו מוסיף הבל הוא שמונע את התבשיל מלהצטנן, אלא יישאר בחמימותו, ואינו מוסיף לו בישול2.

בטעם האיסור נחלקו ראשונים, ותלוי בחילופי גרסות בתלמוד:

יש גורסים שבדבר המוסיף הבל מבעוד יום טעם האיסור הוא שמא ירתיח, ובדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה טעמו משום גזרה שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים3, ומפרשים שמן הדין טומנים בדבר המוסיף הבל מבעוד יום ויישאר התבשיל טמון בשבת, שהרי משהים על גבי האש בשבת4, ואפילו בשבת היה ראוי להתיר, שאין תוספת חימום או חימום מתחילתו אסור בשבת אלא בתולדת האש, והטמנה האסורה בדבר המוסיף הבל אינה בתולדת האש5, אבל אסרוה בשבת גזרה שמא [טור ב] ירתיח ויאמר כשם שמותר בתוספת חימום בהטמנה כך מותר על גבי האש ויבוא לידי חימום על גבי האש בשבת6, ולהרחקה יתרה7 אסרו חכמים להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום, גזרה שמא תרתיח הקדרה בשבת, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה ויחזור ויכסה בשבת, ונמצא טומן בדבר המוסיף הבל בשבת, שהוא אסור8, ואף על פי שאמרו בטומן מערב שבת ונתגלה בשבת חוזר ומטמין9, אין זה אלא בדבר שאינו מוסיף הבל, שכיון שאינו מתחדש חום בשבת אינו כתחילת הטמנה, אבל בדבר המוסיף הבל, שכל שעה ושעה מתחדש חום, כתחילת הטמנה היא ואסור10, ועוד שלא הותר לחזור ולכסות אלא כשנתגלו מעצמם, אבל כשהוא בעצמו גילה אסור11.

ויש מפרשים גזרת שמא ירתיח, שכיון שהטמין בדבר המוסיף הבל גילה דעתו שהוא רוצה ברותח לערב, ולפעמים מפסיקה רתיחתו מפני אורך הזמן ומרתיחו משחשכה12. וכן מן הדין היה מותר להטמין התבשיל בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת עצמה, אבל אסרו חכמים משום גזרה שמא יטמין ברמץ, ויהיו בו ניצוצות של אש ונמצא חותה בגחלים13, והרמץ הוא אפר חם, שאינו מוסיף הבל, ואסרו שמא תהיה באפר נחלת אש קטנה ובשעה שמגיע האפר יחתה [טור ג] בגחלים14.

ויש גורסים להפך, שבדבר המוסיף הבל מבעוד יום טעם האיסור הוא שמא יטמין ברמץ ויחתה בשבת בגחלים, ובדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה טעמו שמא ירתיח15, שמא ימצא קדרתו שנצטננה כשירצה להטמינה וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת16, ואפילו לסוברים אין בישול אחר בישול בשבת, אף כשנצטנן17, מכל מקום יש לחוש שמא יחמם הקדרה על גבי האש ויחתה בגחלים18 ויעבור משום מבעיר בשבת19.
וכתבו ראשונים שאף על פי שרמץ גופו אינו אסור אלא משום שמא יחתה, גזרו בכל דבר שאינו מוסיף הבל בשבת - לדעה ראשונה, או בכל דבר המוסיף הבל מבעוד יום, לדעה שניה - משום רמץ, ואינה גזרה לגזרה, לפי שגזרה לגזרה היא כששתי הגזרות לא נגזרו בזמן אחד, אבל כאן גזרו שתי הגזרות ביחד, שראו שלא תתקיים הגזרה האחת אלא כשהגזרה האחרת תחזק אותה20, או לפי שהחשש שמא יחתה הוא ברמץ עצמו ולא משום דבר אחר, וגזרה לגזרה נקראת רק כשהגזרה היא משום דבר אחר21.

שני טעמים אחרים אמרו בירושלמי על איסור הטמנה בליל שבת משחשכה אף בדבר שאינו מוסיף הבל:
יש אומרים מפני ביטול בית המדרש, שכך היה מנהגם לדרוש בליל שבת עם חשכה בבית המדרש22,
ור' בא אמר מפני החשד, שאם יאמרו שמותר אף הוא אינו עושה כל צרכו מבעוד יום, ומתוך שיודע שאסור עושה כל צרכו מבעוד יום23. בפוסקים לא הובאו טעמים אלה24.

ספק חשכה ספק אינה חשכה, טומנים את החמין25, שבבין השמשות לא גזרו איסור על הטמנה, [טור ד] לפי שסתם קדרות רותחות הן בין השמשות26.

ונחלקו ראשונים
:
יש סוברים שלא גזרו אף בדבר המוסיף הבל, ואף על פי שמבעוד יום אסור, הרי זה לפי שחוששים שמא תרתיח בשבת ויגלה כדי שתנוח ויחזור ויכסה27, אבל בין השמשות סתם קדרות כבר רתחו ונחו מבעוד יום מבעבוען, וכיון שנחו שוב אינן רותחות28,

ויש סוברים שבדבר המוסיף הבל אסור בין השמשות, שאי אפשר שמבעוד יום יהיה אסור ובין השמשות יהיה מותר, ולא התירו להטמין בין השמשות אלא בדבר שאינו מוסיף הבל29, ושאמרו סתם קדרות רותחות בין השמשות, היינו שלא נאמר מכיון ששהה מלהטמין נראה שרוצה ברותח לערב, ונגזור שמא תפסיק רתיחתו וירתיחו משחשכה, כדרך שגזרו מבעוד יום בדבר המוסיף הבל30, לכך אמרו שהקדרות שמטמין בין השמשות רותחות הן גם לערב ולא תיפסק רתיחתן31, ולדעת הסוברים שהגזרה שמא ירתיח נאמרה על איסור הטמנה בשבת באינו מוסיף הבל32, בין השמשות מותר באינו מוסיף הבל, לפי שסתם קדרות רותחות הן, שסמוך לחשכה מעבירן מעל האור, ואין לחשוש שמא נצטננה וירתיחנה33.

הטמנה מבעוד יום לצורך מחר-
יש מן הראשונים סוברים שמותרת, אפילו בדבר המוסיף הבל, שאין לחוש עוד שמא יחתה בגחלים, שכיון שאין דעתו אלא לאכילת מחר הסיח דעתו ממנו עד למחר ולא יחתה - ועד מחר יתבשל אף בלא חיתוי34 - ולא אסרו להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל אלא כשמטמין לצורך הלילה35,

ויש חולקים
וסוברים מאחר שראוי לאכול בלילה חוששים שיבוא לחתות אף על פי שאינו עושה אלא לצורך מחר36.
ויש [טור ה] שכתבו שבדיעבד יש לסמוך על המתירים, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן37.

דבר שאינו מבושל כלל, או שהוא מבושל כל צרכו-
יש מן הראשונים סוברים שלא נאסר בהטמנה מבעוד יום אף בדבר המוסיף הבל, שאם הוא חי לגמרי, לא יתבשל אף על ידי החיתוי לצורך הלילה, ולמחר יתבשל אף בלי חיתוי, ולכן לא יבוא לחתות, ואם הוא מבושל כל צרכו אינו צריך לחיתוי, שאיסור הטמנה לדעתם כאיסור שהייה, וכל שמותר להשהות מותר גם להטמין38, וכן לסוברים שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, שהוא שליש בישולו39, מותר להשהות40, מותר גם להטמין41.

ויש חולקים
וסוברים שיש הבדל בין שהייה להטמנה, שבשהייה הקדרה מגולה ושולט בה אויר, וסתם שהייה היא לצורך הלילה, וא"צ כל כך לחיתוי כל שנתבשלה כמאכל בן דרוסאי, ואם משהה אותה עד למחר אין לחוש, שמעט חיתוי אין מועיל לה עד למחר, אבל בהטמנה, שסתם הטמנה היא לצורך מחר, והקדרה טמונה ומכוסה, וצריכה חיתוי שלא תתקרר עד מחר, ומעט חיתוי מועיל לה להחזיק החום, כיון שהיא טמונה, לכן אסרו להטמין בדבר המוסיף הבל שמא יטמין ברמץ ויחתה42, ואפילו נתבשל התבשיל כל צרכו אסור, שהרי סתם קדרות מבושלות כל צרכן ואמרו שאין טומנים43, ואפילו מצטמק ורע לו44. ובמקום שנהגו להקל כשהוא חי לגמרי או נתבשל כל צרכו אין למחות בידם, אבל אין לנהוג כן בשאר מקומות45.

וכל זה בהטמנה מבעוד יום אבל בשבת אסור להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל אף בנתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו46 לדברי הכל47.

אף על פי שאסור להטמין בשבת אף בדבר [טור ו] שאינו מוסיף הבל, מכל מקום מותר לשום כלים על התבשיל כדי לשומרו מן העכברים, או כדי שלא יתטנף בעפרורית, שאין זה כמטמין לחמם, אלא כשומר וכנותן כיסוי על הקדרה48, ואפילו בגדים המעמידים את חום הקדרה שלא יצטנן מותר, כיון שאינו מכווין לכך49.

הטמין מבעוד יום בדבר שאינו מוסיף הבל, אם הוא דבר האסור בשבת בטלטול משום מוקצה*, כיצד יעשה בנטילת הקדרה משם בשבת, ע"ע בסיס לדבר האסור50, וע' מוקצה.

ב. מצוותה
הטמנת חמין - באופן המותר, היינו בדבר שאינו מוסיף הבל - תקנה גדולה היא שתיקנו חכמים משום עונג שבת, שהרי כל ימות החול אוכל אדם תבשיל חם, ותיקנו חכמים לטמנו מבערב כדי שישתמר המאכל בחמימותו ויהיה חם בשבת, וכל מי שאינו אוכל חמין בשבת דרך מינות יש בו51, והפליגו הגאונים שבן נידוי הוא וצריך להפרישו מקהל ישראל52, אבל מי שמזיקים לו החמין מותר לאכול צונן53, ויש לנו לדקדק על מי שאינו אוכל חמין בשבת, אם משום חולי הוא או שאינו תאב לאכול מאותו מאכל, ולא משום צד מינות, אין לנו להוכיחו על כך, אבל יש לזרזו ולהודיעו להתרחק מאותו דרך ולהכריח עצמו שיענג את השבת כדרך שתיקנו חכמים בהטמנת חמין54.

ג. גדרה
אין הטמנה אסורה אלא כשהקדרה נוגעת בדבר שמטמין בו, שהרי לא אסרו הטמנה אלא משום גזרה שמא יטמין ברמץ55, ולכן אין לאסור אלא כעין רמץ, שהרמץ נוגע סביב הקדרה, אבל אם יש הפסק אויר ביניהם אינה הטמנה, ולכן מותר להניח הקדרה בתנור - באופן שאין בה איסור [טור ז] משום שהייה על גבי האש56 - ואין זה הטמנה, כיון שיש אויר בין דפנות התנור לקדרה, אף על פי שכל הקדרה בתוך התנור57, ואפילו שמכסה את פי התנור בבגדים - ובודאי מוסיף הבל על ידי חום התנור והבגדים58 - כיון שאין הבגדים נוגעים בקדרה אינה הטמנה ומותרת59. וכן יש שהיו נוהגים לעשות חפירה אצל מקום האש מרוצפת בלבנים סביב מכל צד ומלמטה ומחממים אותה היטב וגורפים אותה ומטמינים בה הקדרה, ומותר מפני שיש אויר מפסיק בין הקדרה לדפנות60. ויש מחלקים בין הטמנה בכעין רמץ לתנור וחפירה, שרמץ הוא דבר המיטלטל, ולא גזרו אלא על הטמנה בדבר שיכולים לטלטל כרמץ, ולא בדבר המחובר61, ואחרונים מפרשים שהם דבר אחד, שמפני שמיטלטל אפשר להדביקו סביב לקדרה מה שאין כן בדבר הקבוע ועומד62.

הטמנה בתנור כשטחים פי התנור בטיט, מותרת לדברי הכל63.
יש מפרשים שאין הדברים אמורים בהטמנה גמורה, שלהטמנה אין טיח התנור מועיל, אלא כלפי מה שאמרו שהנחה בתוך התנור אינה בכלל הטמנה, אבל מכל מקום אף בלי הטמנה אסור להשהות בתוך תנור אלא אם כן נתבשל כמאכל בן דרוסאי או שהוא גרוף וקטום או שנתנו בו חתיכת בשר חי לגמרי64, לכך אמרו שאם התנור שרוק וטוח אין צריך להיזהר בכל זה, אבל ליתן הקדרה כולה בתוך גחלים - או לדעת הסוברים הטמנה במקצת שמה הטמנה65 אף ליתנה על גבי גחלים - אסור אף בטוח בטיט66,

ויש סוברים שאף אם נותנה כולה בתוך הגחלים בהטמנה גמורה, מכיוון שהתנור טוח בטיט אין לחוש שמא יחתה67.

יש שכתב שצריך להיזהר לא להעמיד הקדרה [טור ח] אצל דופן התנור, שאז נראה כהטמנה, שהרי אין שם אויר הפסק ביניהם, ואף הדף הסותם את התנור לא יגע בקדרה מטעם זה68. ונחלקו עליו אחרונים, שכיון שמגולה משאר הצדדים אין זו הטמנה69, וכל שכן שאף בהטמנה ממש הרבה מקילים כשפי התנור טוח בטיט70.

קופה שטמן בה, היינו שנתן בה מוכין - דבר שאינו מוסיף הבל - וטמן בה את הקדרה, אסור להניחה מבעוד יום על גבי פסולת של זיתים, היינו דבר המוסיף הבל71, לפי שהדבר המוסיף שלמטה מעלה הבל ומרתיח את הקדרה72, או לפי שהקדרה מכוסה בבגדים וכיוצא, ולכן אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמם, מכל מקום מחמת ההבל העולה מלמטה להבגדים, הבגדים אף הם מוסיפים הבל בקדרה הטמונה בהם, והרי הוא כמטמין בדבר המוסיף הבל73,

ויש סוברים בטעם האיסור שיש לחוש שמא יטמין כולה בתוך הפסולת של זיתים74, שמכיוון שראוי להטמין בתוך הפסולת יאמרו מה לי ליתן הפסולת תחת הקדרה מה לי להטמין בתוכה75, אבל מותר להעמיד הקדרה על גבי פסולת של שומשמין, ואפילו אם פסולת שומשמין מוסיפה הבל ואסור להטמין כל הקדרה בה76, מכל מקום הם אינם מעלים הבל למעלה77. וכן מותר להעמידה על גבי כירה, שמסיקים אותה ומבשלים בה הקדרות כל היום78, לאחר שגרפו ממנה הגחלים - שאם לא גרפו, אף על פי שקטמו את הגחלים באפר, דינם כפסולת של זיתים - ואף על פי שהיא עדיין מוספת הבל, אם מפני שלא שייך בכירה החשש שמא יטמין כולה בתוכה כמו בפסולת של זיתים79, או לפי שאין חום הכירה מחמת עצמה, אלא מחמת האש, וכל שעה היא הולכת ומתקררת, [טור ט] ולכן אינה נקראת דבר המוסיף הבל, ואינה דומה לפסולת של זיתים וכיוצא בהם, שהם מוסיפים הבל מעצמם80.

אם הקדרה הטמונה בבגדים, שאינם מוסיפים הבל, לא הייתה נוגעת בדבר המוסיף הבל שלמטה, אלא אויר מפסיק ביניהם, נחלקו ראשונים:

יש סוברים שלא אסרו ליתן הקדרה שטמן בה בפסולת זיתים אלא כששולי הקדרה נוגעים בפסולת, כגון קופה שאין לה שוליים, או שהפכו הקופה על פיה, או אפילו כשאין הקדרה עצמה נוגעת, אבל הקופה נוגעת, אין שולי הקופה מפסיקים, שהרי זה כאילו הטמין בדבר שאינו מוסיף הבל ואחר כך נתן על הכל דבר המוסיף שאסור, ואף כאן שולי הקדרה מוטמנים כך, אבל אם מפסיק אויר ביניהם, הרי מה שלמטה נקרא שהייה, שמותרת על דבר המוסיף הבל, ומה שלמעלה היא הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל מבעוד יום שאף היא מותרת, ונמצא שההטמנה עניין לעצמה והשיהוי עניין לעצמו, ולכן מותר להטמין את הקדרה בבגדים ולהעמידה על גבי כירה שיש בה גחלים קטומים, כשיש אויר מפסיק ביניהם81.

ויש חולקים
וסוברים שאין הפסק אויר מועיל לבטל את ההטמנה, ואין שהייה על גבי כירה קטומה מותרת82 אלא כשאינה מוטמנת בבגדים מלמעלה, אבל אם מוטמנת בבגדים, אפילו שאינם מוסיפים הבל, והקדרה תלויה מלמעלה על גבי כסא של ברזל וכיוצא ואינה נוגעת בגחלים, אסור, שכל שהוא טומן הרי הוא מגלה דעתו שמקפיד להיות חומו משתמר ויבוא לחתות, ואינו מותר אלא אם כן יש אויר מפסיק בין הבגדים שמטמין בהם לקדרה83, או שמשים כלי רחב על גבי הקדרה להפסיק בינה לבין הבגדים שמכסים אותה84. [טור י]

ד. הטמנה במקצת
להעמיד הקדרה מבעוד יום על גבי גחלים, באופן ששולי הקדרה בלבד נוגעים בגחלים, וכל הקדרה אינה מכוסה, נחלקו ראשונים אם זו בכלל הטמנה:

יש סוברים שאסור, שהטמנה במקצת הטמנה היא, ואין הדבר תלוי בהטמנת כל הקדרה85, ואותה ששנינו חררה על גבי גחלים אינו אסור ליתן בערב שבת אלא אם לא קרמו פניה מבעוד יום86, וכן בשר בצל וביצה מותר ליתן על גבי גחלים אם נצלו מבעוד יום87, הרי זה לפי שאין חשש שמא יחתה אלא בקדרה, אבל כשהאוכל על גבי גחלים לא יחתה, שלא יחרך ויפסיד לגמרי88, או לפי שאין איסור הטמנה אלא משום שגילה דעתו שמקפיד על חומה, אבל כשנתן על גבי גחלים בשביל לצלות, אפילו הטמין כולה בתוכם, אין כאן גילוי דעת שמקפיד על החום, או לפי כשגוף האוכל או המשקה מגולה אין זו הטמנה אפילו במקצת, ודווקא כשהתבשיל כולו טמון בקדרה והקדרה טמונה במקצת בדבר המוסיף הבל הרי זו הטמנה89.

ויש חולקים וסוברים שאינה הטמנה אלא כשמטמין את כל הקדרה בתוך הדבר שמטמין בו מכל צד, אבל אם היא מגולה למעלה - היינו שאינו מכסה עליה בבגדים וכיוצא למעלה90 - אין זו הטמנה, ואפילו שנותן הקדרה על גבי הגחלים מותר91, ואפילו כל דפנותיה טמונים ולמעלה בלבד אינו טמון, אינה הטמנה, שלא אסרו הטמנה אלא משום שמא יטמין ברמץ92, לכן אין לאסור אלא כעין רמץ, שהוא נוגע סביב הקדרה מארבע רוחותיה93. ואותה ששנינו שאם הטמין בדבר שאינו מוסיף הבל שאסור לטלטל בשבת משום מוקצה*, נוטל את הכיסוי של הקדרה94, הרי שהכיסוי היה מגולה למעלה, ומכל מקום אינו מותר [טור יא] אלא באינו מוסיף הבל95, הדברים אמורים שהקדרה מכוסה כולה, היא וכיסויה, אלא שיש על הכיסוי בית יד ואותו בית יד אינו מכוסה ואוחז בו ונוטל את הכיסוי96. ואפילו אם הקדרה עומדת בתוך התנור והתנור סתום, והגחלים תחת הקדרה, מותר, מכיוון שבתנור שיש הפסק אויר אינה הטמנה97, ואין דופן הקדרה דבוק לדופני התנור98, שהקדרה היא רחבה באמצעיתה ואי אפשר ליגע בכל דופנה, ונגיעה במקצת אינה אלא כמו שוליה, שאף הם נוגעים לגמרי ואין בכך כלום, אפילו אם הקדרה הייתה מכוסה למעלה, וכל שכן כשהיא מגולה למעלה, והכיסוי שנותנים עליה כדי שלא תתטנף בעפרורית אינו אסור99. ויש מצדדים לומר בדעת הסוברים הטמנה במקצת מותרת, שלא אמרו אלא שעיקר ההטמנה צריכה להיות בדבר המוסיף הבל, להוציא כשיש רק גחלים מועטים סביב הקדרה ותחתיה, שאין זה עיקר, אבל אם כל צדדי הקדרה או רובם ככולם טמונים בדבר המוסיף הבל, הרי זה עיקר הטמנה, ולכן אף אם פי הקדרה מכוסה בדבר שאפילו אינו מעמיד החום וכן בקרקע למטה אינה טמונה, הרי זו הטמנה, מפני שהצדדים הם רוב ועיקר100.

הטמנה במקצת בשבת עצמה, בדבר שאינו מוסיף הבל -
יש סוברים שאף היא מותרת לאומרים שהטמנה במקצת אינה הטמנה, ולכן אם נותן בשבת המאכל שהוציא מן התנור בכרים וכסתות, שאינם מוסיפים הבל, והקדרה פתוחה מלמעלה, הרי זה מותר101.

ויש סוברים שבמגולה למעלה לדברי הכל מותר באינו מוסיף הבל, אפילו בשבת, שאף האומרים הטמנה במקצת הטמנה היא, מכל מקום בדבר המוסיף עיקר פעולת ההטמנה היא מלמטה וסביבותיה ולא על גבה מלמעלה, שטבע ההבל לעלות למעלה, ולכן גזרו אף כשלא נתן דבר המוסיף על גבי הקדרה למעלה, אבל דבר שאינו [טור יב] מוסיף אלא מעמיד החום שלא יצא החוצה, העיקר הוא למעלה, שאם פתוחה למעלה לא יועיל כלום מה שנותן תחתיה וסביבותיה, וגם אין דרך בני אדם לעשות כן ולא גזרו על דבר שאינו מצוי כלל, אבל אם כיסה למעלה ולא למטה וסביבותיה אסור, שהטמנה במקצת שמה הטמנה102, ולא עוד אלא שמצדדים לומר שאף למתירים הטמנה במקצת, מכל מקום אם פיה למעלה מכוסה, אסור באינו מוסיף בשבת, לפי שבמעמיד למעלה זהו עיקר ההטמנה, שכשפיה מגולה יוצא ממנה הבל יותר בכפלי כפלים מיציאתו מדופניה המגולים, ולכן כיסוי פיה נקרא עיקר ההטמנה103.

ה. הטמנת צונן
ממלא אדם - בשבת - את הקיתון של מים צוננים, ונותן לתוך הכר או לתוך הכסת104, ולא מים צוננים בלבד, שאין דרכם להטמינם, אלא אף דבר שדרכו להטמין, כגון תבשיל שנצטנן, מותר להטמין105.

בברייתא נחלקו תנאים בדבר: כשם שאין טומנים את החמין בתחילה בשבת, כך אין טומנים את הצונן106, רבי התיר להטמין את הצונן107. הלכה שמותר108.

בירושלמי חילקו בין הטמנה לפי שעה שמותר ובין הטמנה לשהות שם זמן רב שאסור109, ובבבלי לא חילקו בין לפי שעה לשהייה לזמן רב, וכן הפוסקים לא הזכירו חילוק זה110.

בהטמנת צונן בליל שבת משחשכה, נחלקו אמוראים בירושלמי:
יש אוסרים, שכשם שאסור להטמין החמין משחשכה מפני ביטול בית המדרש111, כך שייך טעם זה עצמו אף בהטמנת צונן,
ויש מתירים, שלדעתם אסרו בחמין מפני החשד, שלא יאמרו שלא עשה כל צרכו מבעוד יום וסומך על זה שיעשה בשבת112, ובהטמנת צונן לא שייך זה, שאין בו כל התעסקות113. והפוסקים לא חילקו בדבר114.

ונחלקו ראשונים בפירוש הטמנה זו:
יש סוברים [טור יג] שמטמין הצונן כדי שלא יתחממו בחום הקיץ והחמה115, ואין גוזרים הטמנה זו משום הטמנה כדי שיתחממו116, אבל אם מטמין את הצונן כדי לחממו, אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל אסור117,

ויש סוברים שאף אם מטמין את הצונן כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפוג צינתו מותר118. במה דברים אמורים בדבר שאינו מוסיף הבל, אבל בדבר המוסיף הבל, אסור להטמין אפילו צונן גמור, ואפילו מבעוד יום119, וכן היה מעשה באנשי טבריה שהביאו סילון של מים צוננים לתוך אמה של חמי טבריה, כדי לחממם, ואסרו להם חכמים120, משום הטמנה121, הרי שבמוסיף הבל אסור גם בצונן ומבעוד יום122. ואפילו לדעת הסוברים שבין השמשות קל יותר מבעוד יום ומותר להטמין אפילו בדבר המוסיף הבל123, כתבו אחרונים שאין הדברים אמורים אלא בחמין, שכבר נתבשלו, אבל בצונן אסור, שנראה כמבשל בשבת124.

להטמין דבר צונן בשבת כדי שיתחמם,
יש סוברים שאסור, שאפילו למתירים להטמין כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפוג צינתם לא התירו כדי שיתחמם, אפילו שלא יגיע לידי חום שהיד סולדת בו125,
ויש סוברים שאף כדי שיתחמם מותר, אם לא יגיע החום ליד סולדת בו, והוא דבר שאינו מוסיף הבל126.

אסור להטמין ביצה - קרה127 - בשבת בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה128, ואפילו לסוברים שעל בישול בתולדות חמה אין גוזרים משום תולדות האור129, מודים שאסור להטמין130.

בטעם הדבר נחלקו אמוראים:
רבה אמר גזרה שמא יטמין ברמץ131, ואף על פי שטבע החול לקרר דבר קר132 [טור יד] והביצה היא קרה, כאן החול הוחם בחמה, ומחמם אף דבר קר133, והיה מהראוי לפי זה לאסור הטמנת הביצה אף מבעוד יום, כשם שאוסרים בכל דבר המוסיף הבל, אלא שהחול והאבק כשהוחמו בערב שבת מן החמה, מצטננים הם לגמרי בליל שבת, ולא יוסיף הבל בשבת134.
ורב יוסף אמר גזרה שמא יזיז עפר ממקומו135.

בדעת רב יוסף נחלקו ראשונים:
יש סוברים שלדעתו לא גזרו על הטמנה בשבת בדבר חי שמבשלו בישול גמור, שלא יבוא אדם לבשל באש בשבת, ואין מקום לטעות, ולא גזרו הטמנה אלא או בערב שבת או משחשכה בדבר המבושל שיש לגזור שמא ירתיח136,
ויש סוברים שלרב יוסף לא גזרו הטמנה אלא בדבר המוסיף הבל מצד עצמו, אבל חול ואבק שאין חומם מצד עצמם אלא מצד השמש, וכשתסלקם ממקומם יתקררו, לא גזרו אפילו במקומם, והחול מצד עצמו אינו מוסיף הבל, כיון שהביצה קרה, וטבע החול לקרר דבר הקר137.

ויש סוברים שאין רב יוסף חולק על הטעם של הטמנה, אלא שמוסיף טעם גם משום מזיז עפר, שאפילו במקום שאין בו משום הטמנה יש בו משום מזיז138.

פינה התבשיל או המים החמים בשבת מכלי לכלי אחר, מותר להטמין בשבת הכלי האחר, בדבר שאינו מוסיף הבל, שלא אסרו להטמין בשבת אלא באותו כלי שהוחמו בו139, שהרי זה כמו הדבר הצונן שמותר להטמין140.

לדעת הסוברים שהיתר הטמנת צונן הוא כשמטמין כדי שלא יתחממו141, אף כאן, במפנה מכלי לכלי, פירושו שמפנה כדי לקרר את התבשיל והמים, וטעם היתרו הוא, שאין כאן מקום לחוש [טור טו] שיבוא להרתיח, כדרך שחוששים בכל הטמנה בשבת, שכיון שכל עצמו הוא בא לקרר אותם ואיך יבוא להרתיחם142, ולדעת הסוברים שאפילו מטמין הצונן כדי שלא יצטנן ביותר מותר, אף כאן אפילו שלא פינה כדי לקרר מותר143, וטעם היתרו הוא שלא אסרו להטמין בשבת אלא דבר חם שהוא בכלי ראשון שנתבשל בו144.

אפילו שהיה התבשיל עדיין חם שהיד סולדת בו מותר, כל שפינהו לכלי אחר145. ואפילו חזר ועירה אותו לכלי הראשון, מותר, שכבר אין לו דין כלי-ראשון*146, שכבר נתקרר קצת בדופני הקדרה השניה147. ויש מצדדים שאפילו אם באותו כלי ראשון עצמו נתקרר קצת, מותר להטמין148.

ו. החזרה, החלפה והוספה
אף על פי שאין טומנים בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, אם טמן בו מבעוד יום ונתגלה משחשכה, מותר לחזור ולכסותו149, ואפילו לכתחילה מותר לגלות בידים ולחזור ולכסותו150,
אלא שיש סוברים שאם גילה בידים על מנת שלא לחזור לכסותו, ונמלך אחר כך לכסותו, הדבר תלוי במחלוקת תנאים, שלדעת חכמים אסור ולדעת רבן שמעון בן גמליאל מותר151,
ויש סוברים שאין מחלוקת בדבר ולדברי הכל מותר אף בגילה על דעת שלא לחזור ולכסות152.

וכן אם נטל את הקדרה מתוך המקום שהטמינה שם, מותר להחזירה, וכן אמרו: נטלו מבעוד יום, מחזירו מבעוד יום, נטלו משחשכה, מחזירו משחשכה153. נטלו מבעוד יום וקדש עליו היום, הסתפקו בירושלמי אם מותר להחזירו בשבת154. וכן [טור טז] הסתפקו כשנתגלה מבעוד יום וקדש עליו היום155.

וראשונים נחלקו בדבר:
יש סוברים אם נתגלה מאליו מבעוד יום מותר לכסותו משתחשך, אבל אם גילהו מבעוד יום בידים על דעת שלא לכסותו מבעוד יום אלא משתחשך, הרי זו כתחילת הטמנה בשבת ואסור156, וכל שכן אם היה בדעתו שלא לכסותו אפילו משתחשך שאסור, אבל אם היה בדעתו לחזור ולכסותו מבעוד יום ושכח ולא כיסה, הרי זה כנתגלה מאליו ומותר לכסותו בשבת157,
ויש סוברים שאינו אסור אלא אם היה בדעתו שלא לחזור ולכסותו אפילו משתחשך, אבל אם היה בדעתו לחזור ולכסותו משתחשך מותר158,
ויש חולקים לגמרי וסוברים אפילו היה בדעתו לחזור ולכסותו מבעוד יום, ואפילו נתגלה מאליו, אסור לכסותו בשבת159.

מטמינה לטמינה - כגון מטמינת כסות לטמינת פירות וכדומה160 - הדבר ספק אם מותר להחליף בשבת161.

הוציא בשבת את הקדרה מהמקום שהטמינה -
יש מהראשונים סוברים שאם נתקלקלה הגומא, כגון שהטמין הקדרה בתבן וכשהסיר הקדרה משם נהרס המקום ונתרפה התבן, אסור להחזיר הקדרה לאותו תבן, שהרי יצטרך עכשיו לעשות מקום בתבן להקדרה, והרי זה כטומן בשבת162, ולא עוד אלא שהם מפרשים שמחלוקת תנאים בדבר אם חוששים שמא תתקלקל הגומא, כגון שהטמין את הקדרה בקופה, ובא ליטול את הקדרה משם בשבת, ר' אלעזר בן עזריה סובר מטה את הקופה על צדה [טור יז] ונוטל את הקדרה, שאם יטול הקדרה שמא יפלו גיזי הצמר שמכאן ומכאן לתוך הגומא ויחזירה ויהיה כטומן מחדש, וחכמים סוברים נוטל ומחזיר אם לא נתקלקלה הגומא, ואם נתקלקלה לא יחזיר, אבל אין חוששים שמא תתקלקל163.

ורוב הראשונים חולקים וסוברים שלא אמרו בנתקלקלה הגומא שאסור להחזיר אלא כשהטמין בדבר שאסור לטלטל משום מוקצה164, וכן מחלוקת התנאים165 אינה אלא כשהטמין את הקדרה בדבר שאסור בטלטול משום מוקצה, אבל בדבר שמותר בטלטול מותר להחזיר לעולם166.

אם בא להוסיף בשבת בכיסוי מוסיף, כיצד הוא עושה167, רבן שמעון בן גמליאל אומר נוטל את הסדינים - שאין בהם הבל כל כך - ומניח את הגלופקרין, והם בגדים שיש בהם הבל יותר מן הסדינים, או נוטל את הגלופקרין, בימות החמה שירא שמא יקדיח תבשילו מחמת רוב כיסוי, ומניח את הסדינים168. לגרסא זו אין רבן שמעון בן גמליאל חולק על חכמים, אלא מפרש דבריהם, ואף חכמים מודים שמותר להחליף כיסוי קל בכיסוי חם ממנו, שאין זה כתחילת הטמנה169, וכן פסקו להלכה170,
אלא שיש סוברים לגרסא זו שאף להוסיף כיסוי על כיסוי אסור, ולא התירו ההוספה אלא באופן שמחליף כיסוי קל בכיסוי טוב ממנו171,

ויש סוברים שיותר היה ראוי לאסור להחליף הכיסוי בטוב ממנו ממה שראוי לאסור להוסיף כיסוי על כיסוי, שהרי יש אוסרים להחליף ומתירים להוסיף172, ולכן המתירים להחליף כל שכן שמתירים להוסיף173.

ויש שאינם גורסים
"כיצד הוא עושה"174, וסוברים שחכמים ורבן שמעון בן גמליאל חולקים, ולדעת [טור יח] חכמים אינו מותר אלא להוסיף כיסוי אבל להחליף כיסוי זה בכיסוי אחר, אסור175, ורשב"ג סובר שלא זו בלבד שמותר להוסיף, אלא אף להחליף מותר176, ומהם שפסקו להלכה שאסור להחליף, כחכמים177.

כמה יהא על הקדרה כיסוי ויהא מותר להוסיף, ר' זריקא בשם ר' חנינא אמר אפילו מפה מונחת עליה מבעוד יום מותר להוסיף משחשכה כסות וכלים, אמר ר' זעירא ובלבד שיהא דבר המועיל לשמר את חומו, ור' חנינא אמר כל הדברים מועילים, ואין לך דבר שמכסים בו שלא יועיל, וכן אמר ר' מתניה שכן אדם נותן על ראשו בשעת צינה סמרטוט ומועיל לו שלא יצטנן ראשו178.

במה דברים אמורים שמותר להוסיף, כשנתבשלה הקדרה, אבל אם אינה מבושלת כל צרכה, אסור להוסיף על הכיסוי, שתוספת זו גורמת לה להתבשל179, ואפילו אם כבר נתבשלה כמאכל בן דרוסאי180, ואפילו שטמונה בדבר שאינו מוסיף הבל181, וכגון שהיא טמונה על גבי כירה שיש בה גחלים קטומים ולמעלה מכוסה בבגדים ואינם נוגעים בקדרה, שבאופן זה גורם לה להתבשל אף שאינו מוסיף הבל182,
ויש סוברים שאף אם אין גחלים תחתיה, כל שהקדרה רותחת ועומדת ברתיחתה הרי היא מוסיפה להתבשל אפילו כשמטמין בדבר שאינו מוסיף הבל183.

ז. המוסיף ושאינו מוסיף הבל
אלו דברים מוסיפים הבל ואסור להטמין בהם אף מבעוד יום: הגפת184 של זיתים185, והוא פסולת של בית הבד של שמן שהיא כנוסה יחד וחמה מאוד186, וכן הגפת של שומשמין187, ואף על פי שהסתפקו בה בגמרא, נפשט הספק להחמיר188, או שאף אם לא נפשט [טור יט] מחמירים בספקה, אף על פי שאינו אלא איסור מדבריהם, מפני שהוא קרוב לאיסור תורה189, וכן הזבל והמלח והסיד והחול, בין לחים ובין יבשים190, אף שהיבשים אין בהם כל כך הבל כמו בלחים191, אלא שהחול שונה משאר הדברים שמחמם הוא דבר חם ומקרר דבר קר192, ולכן דבר צונן שאסור להטמינו בדבר המוסיף הבל193, בחול מותר194. וכן התבן והזגין - פסולת של יקב יין195 - והמוכין - כל דבר רך כגון צמר גפן ותלישי צמר של בהמה וגרירת בגדים בלויים196 - בזמן שהם לחים197, שכשהם יבשים אינם מוסיפים הבל, אלא מעמידים את החום198. התבן, בין אם הוא ארוך ובין אם הוא חתוך לחתיכות קטנות199. בירושלמי אמרו שהתבן הוא בעל פיקדון, כמו שאתה נותן לו כך הוא נותן לך200, שאינו מוסיף לא חמימות ולא קרירות201. והסתפקו בגמרא בלחים, אם הם לחים מחמת עצמם - ובמוכין יתכן לחים מחמת עצמם, בצמר הנמרט מבין ירכותיה של בהמה, שהוא מלא זיעה והוא לח מעצמו202 - או לחים מחמת דבר אחר203.

יש מפרשים
שמחמת עצמם מחממת יותר204, ולכן יש פוסקים להלכה שלא אסרו אלא לחים מחמת עצמם, שספק איסור דבריהם הוא והולכים בו להקל205,

ויש מפרשים שלחים מחמת דבר אחר מחממים יותר, אלא שלהלכה הם פוסקים שאף בלחים מחמת עצמם אסור206, וכן אמרו בירושלמי שבין לחים מתחילתם ובין יבשים שנתלחלחו אסור להטמין בהם207, והמטמין במוכין צריך שיחסר קצת מן הקדרה, שלא תהיה מלאה, [טור כ] שמא ישפוך קצת מן התבשיל על המוכין ויהיו לחים וירתיחו המאכל208.

הסלעים - אבנים שמוציאים מהן אש209 - נחלקו בהם אמוראים:
אביי אמר מוסיפים הבל ואסור להטמין בהם,
ורבא - וכן ר' יוסי210 - סובר מותר להטמין בהם211, אם מפני שלדעתו אין הסלעים מוסיפים הבל212, או שאף על פי שמוסיפים הבל לא גזרו בהם חכמים מפני שהוא דבר שאינו מצוי כלל להטמין בהם, לפי שהסלעים משברים את הקדרה213, או שההבל שלהם מקלקל את המאכל214, ובדבר שאינו מצוי כלל לא גזרו חכמים215.
הלכה כרבא216, אבל דבר שלפעמים טומנים בו, אף על פי שאינו שכיח, גזרו חכמים שלא להטמין בו217.

ויש מהראשונים
סוברים שאף רבא סובר שאסור להטמין בהם, מפני שמוסיפים הבל, אלא שמפני שהוא דבר שאינו מצוי להטמין בהם, שהם משברים את הקדרה, לכן לא חששו חכמים להזכירם בפירוש בין הדברים שאין טומנים בהם218.

מטבעות של זהב ושל נחושת אינם מחממים וטומנים בהם, ושל כסף מחממים ואין טומנים בהם219.

אפר שאין גחלים מעורבים בו, אפילו שהוא חם, אינו מוסיף הבל220, והוא הדין בכל דבר שאינו מוסיף הבל, שאפילו הוא חם מותר להטמין בו221.

הכסות והפירות וכנפי יונה הם דברים שאינם מוסיפים הבל, ומותר להטמין בהם מבעוד יום222, וכן שאר נוצות223. יש מהתנאים סוברים שלא התירו [טור כא] בכסות ובפירות אלא כשהם יבשים, אבל לא כשהם לחים224. ואין הלכה כמותם225,

ויש מהראשונים
פוסקים כן להלכה226, ואפשר שהם סוברים שאין מחלוקת בדבר ולא באו אלא לפרש שביבשים הדברים אמורים227.

וכן נעורת של פשתן ונסורת של חרשים אינן מוסיפות הבל228, והוא מה שמנסרים הנגרים מן העצים229, היינו הקש הדק הנופל מן העץ כשמגררים אותו במגרה230. ר' יהודה אוסר בנעורת של פשתן דקה ומתיר בגסה231, ואין הלכה כדבריו232.

עורות וגיזי צמר אינם מוסיפים הבל233.

גחלים קטומים - שנתן עליהם אפר - יש מן הראשונים סוברים שאינם מוסיפים הבל, לפי שהם עוממים והולכים, ולא די שאינם מוסיפים אלא פוחתים, ומותר להטמין בהם234, ורוב הראשונים חולקים וסוברים, שכל שהוא מוציא חמימות מגופו, אפילו שפוחת והולך דבר המוסיף נקרא235.

קדרה חמה אינה דבר המוסיף הבל236, לפי שחומה הולך ומתמעט237, ולפיכך מותר להטמין מבעוד יום בין תבשיל חם ובין תבשיל קר על גבי קדרה רותחת238, ואפילו כיסה הכלי והקדרה בבגדים239.
יש סוברים שאין הדברים אמורים אלא כשרוצה להטמין לשעות הרבה, שאפשר שתתקרר הקדרה קודם כלות הזמן ההוא, אבל אם רוצה להטמין לשעה מועטת וליטלו משם בעוד הקדרה חמה, הרי זה דבר המוסיף הבל ואסור240, ולדעתם אפילו בערב שבת אסור לעשות כן, אם בדעתו ליטלו משם בשבת בעוד הקדרה חמה241,

ויש
[טור כב] חולקים וסוברים שאין חילוק בין זמן מועט לזמן מרובה, ולעולם נקרא דבר שאינו מוסיף הבל242, ואפילו בשבת אם מטמין בו דבר צונן, כגון שנותן כלי שבתוכו משקה צונן בתוך כלי מלא מים חמים כדי שתפוג צינתו בתוכו, מותר, כיון שנקרא אינו מוסיף הבל243. ויש מהאחרונים שכתב שהטמנת כלי בתוך קדרה אינה הטמנה כלל, ולא משום שאין כאן תוספת הבל, אלא שלא גזרו על זה כלל, ומותר ליתן כוס חמין לתוך קדרה של חמין, וכן ליתן כוס צונן בתוך חמין, כל שהחמין הם בכלי ולא במחובר לקרקע כמעשה של חמי טבריה244.

ח. עבר והטמין
הטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל, התבשיל אסור באכילה אפילו בדיעבד245, בין לו ובין לאחרים עד מוצאי שבת246. ודווקא בצונן שנתחמם או שנצטמק ויפה לו, אבל בעומד בחמימותו כשעה ראשונה מותר247, שהרי אינו נהנה כלל מהאיסור248. וכן המטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל, אף על פי שאסור לעשות כן249, התבשיל מותר בדיעבד, שהרי אינו אלא עומד בחמימותו הראשונה250, אבל הטמין בשבת בדבר המוסיף הבל, אפילו שעומד בחמימותו, אסור251.

שכח והטמין בשוגג בדבר המוסיף הבל,
יש אומרים שמותר לאכול252, ודווקא תבשיל שנתבשל כל צרכו, אבל אם נגמר בישולו בשבת אסור253,
ויש סוברים שאף אם נתבשל כמאכל בן דרוסאי254 מותר255.
ויש חולקים לגמרי וסוברים שאף הטמין בשוגג אסור256. ויש שכתבו שאין מחלוקת בדבר, [טור כג] ואף המתירים לא התירו אלא כשעיקר ההטמנה הייתה בדבר שאינו מוסיף הבל, אלא שמצא אחר כך מעט גחלים בוערות סביב לה, ובאופן זה לדברי הכל מותר257. האחרונים הסכימו לסמוך בעת הצורך על דעת המתירים258.

שגג מפני שחשב שמותר, אף הוא דינו בזה כשוגג259.

לדעת הסוברים שבין השמשות מותר להטמין אף בדבר המוסיף הבל260, יש מהאחרונים שכתבו שאם עבר והטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל, אפילו אם נצטמק ויפה לו, מותר בדיעבד, שהרי אינו נהנה מהעברה כלל, שכן היה יכול להשהות כל היום על האש ולהטמין בין השמשות, אבל אם הטמין בצונן אסור אף בדיעבד, שבין השמשות אסור להטמין בצונן261.

ט. לצורך חול
להטמין מערב יום הכיפורים למוצאי יום הכיפורים, כמו שעושים בערבי שבתות, יש מן הגאונים אוסרים, מפני שאין טומנים את החמים אלא לכבוד שבת, וזה נמצא אוכלו בחול במוצאי יום הכיפורים, והרי זה מטמין לכבוד החול262, ואיסורו משום הכנה, שמכין מיום הכיפורים לחול, שביום הכיפורים הוא מצטמק ויפה לו, ואף על פי שבשבת מותר, הרי זה מפני ששבת מכינה לעצמה263, ואף שביום הכיפורים לא עשה כלום, שהרי הטמין מערב יום הכיפורים, מכל מקום הכנה מאליה כמו זו אסורה264, ואיסור זה חידוש הוא, שהרי מותר להתחיל מלאכה בערב שבת שתיגמר בשבת, אף שהוא לצורך חול265.

ויש שהסבירו
טעם זה של הכנה מפני שאסור לעשות מלאכה בערב שבת וערב יו"ט אחר חצות אלא לצורך שבת [טור כד] ויו"ט266, ואם כן כשיטמין בערב יוהכ"פ לאחר חצות לצורך חול יהא נראה כמכין מיו"ט לחול267.

ויש מהראשונים
שכתבו שנראה כמבשל מיוהכ"פ לחול, ובמוצאי יוהכ"פ הוא נהנה ממלאכת יוהכ"פ, אם לא ימתין זמן שאפשר היה לבשל268.

ויש שכתבו
בטעם האיסור, לפי שאחר שאסרו להטמין בדבר המוסיף הכל בערב שבת משום גזרה, היה ראוי לאסור אף בדבר שאינו מוסיף הבל, גזרה משום מוסיף הבל269, אלא שהתירו לכבוד שבת, ולכן לצורך חול אסור270. ואף להטמין מערב שבת למוצאי שבת, אסור, לדעת הגאונים האוסרים למוצאי יום הכיפורים 271.

ויש סוברים בטעם האיסור, כדי שלא יהיה נראה כרעבתן, שאינו רוצה להמתין במוצאי יום הכיפורים עד שיתבשל272, ולטעם זה אין האיסור אלא ביום הכיפורים, אבל למוצאי שבת מותר להטמין273, ויש שכתבו בטעם האיסור מפני שנראה כמתקן לצורך אכילה ביום הכיפורים 274.

ויש חולקים
וסוברים שמותר להטמין למוצאי יוהכ"פ, אלא יש מן הגאונים שכתבו שאין מוחים ביד העושה כן ואין מונעים אותו, מאחר שאיסור אין בו, אבל למה הוצרך לכך, שהרי יכול להמתין למוצאי יוהכ"פ ויעשה כל צרכיו275, ויש שכתבו סתם שמותר לעשות כן, שאינו אלא מכין מחול לחול, ואף שנשתהה ביום הכיפורים והטמינו לשמור חומו אין בכך כלום276.

יש מן המתירים
סוברים שלמוצאי יום הכיפורים ישהה שיעור כדי שתחום הקדרה באותו חום ואחר כך יאכל ממנה277, ויש שהסבירו הטעם מפני שמלאכה בערב שבת ויו"ט לאחר חצות לצורך חול היא באיסור278, ולכן צריך להמתין למוצאי יוהכ"פ בכדי שיעשה279,

ויש שתמהו
למה [טור כה] צריך להמתין במוצאי יוהכ"פ, שלא מצאנו כן אלא במלאכה שנעשית באיסור, אבל זה טמן בהיתר280, והוסיפו שאדרבה יותר טוב שיטמין כדי שימצא סעודתו מוכנת במוצאי יום הכיפורים, וגדולה מזו התירו קניבת - הסרת העלים - ירק מן המנחה ולמעלה ביום הכיפורים כדי להכין סעודתו281, כל שכן הטמנת חמין מערב יוהכ"פ282.

ומכל מקום המנהג
במדינות אשכנז שלא להטמין283, אף על פי שהלכה שמותר284. במדינות ספרד נוהגים להטמין285.

כתבו אחרונים שאף להמתירים להטמין אינו אלא בדבר שאינו מוסיף הבל, אבל בדבר המוסיף הבל הרי זה תלוי במחלוקת הפוסקים בהטמנת דבר חי בלתי מבושל בערב שבת, שלהמתירים שם מפני שמסיח דעתו עד למחר, ולמחר יתבשל אף בלי חיתוי286, בערב יוהכ"פ מותר בכל דבר, שהרי עד מוצאי יוהכ"פ מסיח דעתו, ולהאוסרים בערב שבת במוסיף הבל אף בחי, שחוששים לחיתוי לצורך מחר, אף בערב יוהכ"פ אסור287.

הערות
1. שבת לד א וב; רמב"ם שבת פ"ד ה"ב וה"ג; טוש"ע או"ח רנז א.
2. רמב"ם שם ה"א.
3. הגירסא בגמ' שם לפי הגאונים בתשוה"ג שערי תשובה סי' לה והובאה בחי' הרמב"ן והרשב"א שם ובמ"מ שם ה"ב בשם גי' הגאונים, וזו גי' ר"ח שם והרי"ף שם ובשו"ת הרי"ף סי' רצ ורמב"ם שם ה"ב וג ומאירי שם בשם גדולי הפוסקים.
4. ע"ע שהיה וחזרה. רמב"ם שם ה"ב.
5. עי' להלן: המוסיף ושאינו מוסיף הבל. [טור ב]
6. פהמ"ש להרמב"ם פ"ד מ"א.
7. לשון פהמ"ש שם.
8. רמב"ם שם ה"ב ובפהמ"ש שם, ע"פ ירושלמי פ"ד ריש ה"א לפי שהדברים הללו רותחים ומרתיחים והוא נוטלן כו', ועי"ש בקה"ע ופ"מ, ועי' רמב"ן בחי' ובמלחמות שהביא מהירושלמי ראיה לגי' הגאונים; ריטב"א שם; מאירי שם.
9. עי' להלן: החזקה, החלפה והוספה.
10. ר"ן שם לד' הרי"ף והרמב"ם, ע"פ ירושלמי שם; לח"מ שבת שם.
11. לח"מ שם. ועי' להלן, שם, מחלוקת בדבר ולרוב הראשונים מותר גם לכתחילה.
12. הראב"ד בהשגות, והביאו ברשב"א שם ובמ"מ שם, ולפנינו אין; מאירי שם בשם גדולי המפרשים (והוא הראב"ד).
13. רמב"ם שם ה"ג. [טור ג]
14. פהמ"ש להרמב"ם רפ"ד, ועי' לח"מ שם. ועי' ר"ן ומ"מ שם שהקשו איך יקרא רמץ דבר שאינו מוסיף הבל.
15. גי' רש"י בגמ' שם, וכ"ה הגי' לפנינו, והסכימו לגי' זו ברשב"א שם וברא"ש פ"ב סי' כג ור"ן שם ובמ"מ שם, וכ"ד הב"י ר"ס רנז ומג"א שם ס"ק א וג. ועי' פי' הרע"ב שבת פ"ד מ"א.
16. רש"י שם.
17. ע"ע מבשל.
18. רא"ש פ"ג סו"ס י, והביאו במג"א שם ס"ק א.
19. שו"ע הרב שם ב.
20. פהמ"ש להרמב"ם פ"ד מ"א. וע"ע גזרה לגזרה כרך ה עמ' תקמד.
21. תוס' רי"ד שבת לא ב, ועי"ש כא ב. וע"ע הנ"ל עמ' תקמב.
22. תמן אמרין בירושלמי פ"ד ה"א וקה"ע ופ"מ שם.
23. ירושלמי שם, ובפ"מ פי' שיחשדו שאינו עושה כל צרכו לכבוד שבת מבעו"י, ובקה"ע פי' מפני החשד שיאמרו שבישל הקדרה בשבת, וכן פי' בנועם ירושלמי שם וכ' שאינו עושה כל צרכו כו' שייך לעיל שם ונתחלפו השורות.
24. ועי' יפה עינים לשבת נא א שטעם של ביטול בהמ"ד שייך רק בליל שבת. ועי' להלן: הטמנת צונן, הבדל בדין בין שני הטעמים של הירושלמי.
25. משנה שבת לד א; רמב"ם פ"ד ה"ד; טוש"ע רסא א. [טור ד]
26. שבת שם.
27. עי' לעיל פי' הרמב"ם.
28. רמב"ם שם ה"ב לגי' הגאונים לעיל.
29. מ"מ ורשב"א ומאירי בשם הראב"ד; רש"י ורשב"א ורא"ש ור"ן שם; טוש"ע רנז א.
30. עי' לעיל פי' הראב"ד מבעוד יום.
31. מ"מ ורשב"א ומאירי בשם הראב"ד אף לגי' הגאונים לעיל, ועי' ר"ן שם לד' הראב"ד שמפרש אף לפי' הרמב"ם שהגזרה מבעוד יום שמא ירתיח ויגלה ויחזור ויכסה שבהשמ"ש היו כבר מרותחות ויצאה זוהמתן ואין חוששים שבזמן מועט ירתיח ויצטרך ליטלן כיון שאינו מוסיף הבל.
32. עי' לעיל ד' רש"י ושאר ראשונים.
33. רש"י שם לגירסתנו בגמ'; טוש"ע שם וט"ז ס"ק א ומג"א ס"ק ב.
34. מג"א סי' רנז ס"ק ח. וע"ע שהיה וחזרה.
35. ראב"ן שבת סי' שלח, ומדמה לשהייה בשבת יח ב כיון דלא חזי לאורתא כו', וע"ע הנ"ל; שבלי הלקט השלם סי' נז, והביאו ב"י סו"ס רנג; מרדכי שבת רפ"ג, והביאו ב"י שם; רמ"א בשו"ע רנז א בשם י"א.
36. ב"י שם וסי' רנד לד' האוסרים כן אף בשהייה, ע"ע הנ"ל, ועי' באור הגר"א שם ס"ק ח שהטמנה חמורה משהייה, שאפילו בבשר חי שאינו ראוי בלילה אסור, ועי' להלן על בשר חי. [טור ה]
37. רמ"א בשו"ע שם, ועי' במ"ב שם ס"ק יב שברגיל אף בדיעבד אסור, שמעיקר הדין אין מקום לשיטת המתירים.
38. תוס' שבת מז ב ד"ה במה ורא"ש שם בשם רשב"ם; או"ז ח"ב סי' ח בשם הר"י מאורליינש; תוס' רי"ד שבת לט א; טור סו"ס רנז בשם רשב"ם; רמ"א בשו"ע רנז ז בשם יש מקילין. וע"ע שהיה וחזרה.
39. ע"ע בשול כרך ד וע' מבשל.
40. ע"ע שהיה וחזרה.
41. ראשונים הנ"ל, וכן בראבי"ה שבת עמ' 257 ובהטמנה הלכה כחנניה; מג"א רנז ס"ק יז.
42. ר"ת בתוס' שבת שם ובס' הישר סי' קפט וברא"ש שם וברשב"א וריטב"א רפ"ד ובסה"ת שבת סי' רלא והסכימו לו, ועי' באור דעתו בשו"ע הרב קנז א, וכ"ד הר"ח לז א ורמב"ן לח ב וסמ"ג לאוין סה וסמ"ק סי' רפא; טור שם בשם ר"ת והמחבר בשו"ע שם ז בסתם.
43. ס' הישר ורשב"א וריטב"א וסה"ת וסמ"ג וסמ"ק ושו"ע שם. ועי' ב"י שכ' שרבנו ירוחם נסתפק בדעת ר"ת אם אוסר דוקא כשנתבשל כמאכל בן דרוסאי או אף בנתבשל כל צרכו, אבל בס' הישר לר"ת מפורש אף בנתבשל כ"צ.
44. רשב"א ור"ן ושו"ע שם.
45. רמ"א בשו"ע שם, ועי' בבאור הלכה של המ"ב שם שבנתבשל כמאב"ד י"ל שיש למחות אף במקום שנהגו כיון שגם בשהייה יש אוסרים ומל' שו"ע הרב שם נ' שאף במאב"ד אין למחות. ועי' מחצית השקל שם.
46. רשב"א וריטב"א ור"ן שבת לח ב; שו"ע שם ב.
47. פמ"ג שם אשל אברהם ס"ק טז ומ"ב ס"ק לה, וכ"נ מרשב"א וריטב"א ור"ן שם שלא הביאו כאן מחלוקת רשב"ם ור"ת כמו שהביאו ברפ"ד. ועי' באור הגר"א ס"ק ט שהביא ראיה מברייתא שבת נא א אע"פ שאמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף כו' אם בא להוסיף מוסיף, וה"ז דוקא בנתבשל כל צרכו. [טור ו]
48. ר"ן שבת פ"ג; ב"י ושו"ע שם ב.
49. מ"ב שם ס"ק יד.
50. כרך ד עמ' יג ויד וכא.
51. תשוה"ג שערי תשובה סי' לד; ס' העתים סי' טז; המאור שבת פ"ג: צריך בדיקה אחריו אם הוא מין; ארחות חיים שבת סי' עב; כלבו סי' לא; אבודרהם סוף שחרית של שבת; רמ"א בשו"ע סו"ס רנז; מצוה להטמין כו'.
52. תשוה"ג שם, ועי' הערות לס' העתים שם שהוא לפי שנתפרצו בזמנם הקראים שאסרו ההטמנה.
53. מג"א ס"ק כ.
54. תשוה"ג בשערי תשובה שם.
55. עי' לעיל: איסורה. [טור ז]
56. ע"ע שהיה וחזרה.
57. תוס' מח א ד"ה דזיתים; רא"ש ורשב"א ור"ן ומרדכי רפ"ד; סה"ת סי' רלא; טוש"ע רנז ח.
58. מ"ב ס"ק מד.
59. שו"ע שם ע"פ הטור בשם הרא"ש שם. ועי' בב"י שם בשם מהרי"א שמחמיר בבגדים אפילו כשאינם נוגעים והשיג עליו מהר"ן ור"י ורשב"א.
60. תוס' ורא"ש וסה"ת וטור שם.
61. מרדכי רפ"ד סי' שכ בתי' א; סה"ת סי' רלא בתי' א.
62. עי' מג"א סי' רנג ס"ק יז ושו"ע הרב שם ס"י ובקונטרס אחרון שם אות ג, ועי' חי' אנשי שם למרדכי שם אות ז.
63. או"ז ח"ב סי' ח; שו"ת תרומת הדשן סי' סה, ודן רק על היתר הפתיחה למחר; רמ"א בשו"ע רנז ח.
64. עי' על כ"ז בערך שהיה וחזרה.
65. עי' להלן: הטמנה במקצת.
66. שו"ת רש"ל סי' ס, ובמ"ב ס"ק מו ומז בשם כמה אחרונים.
67. שו"ע הרב רנז יב; חי' רעק"א למג"א ס"ק יט; אליה רבה שם ס"ק יח. ועי' מ"ב שם בשער הציון ס"ק מו ובבאור הלכה שם שכ"ה באו"ז שם ואילו ראו המחמירים את האו"ז לא היו מחמירים, אבל בחזון איש שבת סי' א ס"ק כ כ' שבאו"ז ר"ל שההטמנה היא אצל הגחלים או שהיה גרוף. [טור ח]
68. ט"ז ס"ק ו, וסובר שהטמנה גמורה אסורה גם בטוח בטיט.
69. קו"א לשו"ע הרב שם; באור הלכה להמ"ב שם בשם כמה אחרונים.
70. באור הלכה שם, וכ' שאין להחמיר בזה כלל.
71. שבת מז ב. ועי' להלן: המוסיף ושאינו מוסיף הבל.
72. רש"י ור"ן שם.
73. ב"י סי' רנז ושו"ע שם ח; שו"ע הרב שם י, ועי"ש בקו"א.
74. תוס' מח א ד"ה דזיתים בשם ר"י. ועי' קו"א לשו"ע הרב שם שהאריך שכל הראשונים אינם סוברים טעם זה.
75. רא"ש שם סי' ב, ועי"ש שכ' בתחילה גם לפי שנתן הקדרה לכתחילה בקופה לשם הטמנה יש לחוש שיטמין בכולה, ועי' להלן.
76. עי' להלן: המוסיף ושאינו מוסיף הבל, ספק בדבר.
77. גמ' שם.
78. עי' רא"ש שם סי' ב.
79. ר"י בתוס' מה א שם ורא"ש שם, ועי"ש ברא"ש שכ' בתחילה גם שבכירה נתן בתחילה שלא לשם הטמנה, ועי"ש להלן ובקרבן נתנאל אות ח שהרא"ש חזר בו מסברא זו. ועי' מג"א סי' רנז ס"ק יח. [טור ט]
80. תוס' שם בשם רבנו ברוך; מג"א שם סוס"ק יח; שו"ע הרב שם.
81. רמב"ן שבת שם, וכ"כ בפ"ג לח א ד"ה ולענין הטמנה; רשב"א שם בשם י"מ ודחה; ר"ן שם בשם רמב"ן ובפ"ג בד"ה ואנו עכשיו כו' בסתם, ולא הזכיר בפ"ד הסברא הראשונה של רמב"ן שהקופה אין לה שוליים אלא סברא הב' שאין הקופה מפסקת; ריטב"א רפ"ד בשם יש מי שאומר והזכיר ב' הסברות בשולי הקופה, וכ' זוהי שיטת הרמב"ם וטס"ה וצ"ל הרמב"ן.
82. ע"ע שהיה וחזרה.
83. רשב"א שם; ריטב"א ור"ן פ"ד שם בשם רבנו יונה; שו"ע שם ח ושו"ע הרב שם.
84. ר"ן שם וב"י ושו"ע שם. ועי' להלן: הטמנה במקצת, כשהקדרה נוגעת בגחלים ואינה מכוסה בבגדים למעלה. [טור י]
85. רשב"א שבת רפ"ד בשם גאונים, ועי"ש ברפ"ג שמדייק כן מר"ה גאון והר"ח; או"ז ח"ב סי' ח בדעת הר"ח שכ' ברפ"ג שהטמנה ע"ג גחלים אסור, ועי' להלן בשם הב"ח בד' הר"ח; ריטב"א שבת רפ"ד בשם הרשב"א, ועי"ש שדחה ראייתו מהמשנה נוטל את הכיסוי כו'; רא"ש פ"ג סו"ס א, ועי"ש בקרבן נתנאל אות ח בשם הב"י; המאור רפ"ג; ר"ן שם בשם ר"ה גאון ור' אפרים גאון; טור רנג, ועי"ש בב"י ששולי הקדרה נוגעים בגחלים היא הטמנה; המחבר בשו"ע שם א ורנז ח והוא שלא תהא כו'.
86. עי' משנה יט ב.
87. עי' משנה שם וגמ' שם יח ב התם בבשרא אגומרי, וע"ע שהיה וחזרה. וזו קו' האו"ז שם על שיטת ר"ח.
88. מהדורא בתרא לשו"ע הרב סי' רנט, ע"פ רשב"א יח ב ד"ה האי קדרה.
89. מהדו"ב שם, עי"ש בארוכה.
90. מ"ב ס"ק נח.
91. ר"י בתוס' מח א ד"ה דזיתים ובסה"ת סי' רלא; ס' הישר לר"ת שבת סי' קפט, ועי' תוס' מז ב ד"ה במה בשם ר"ת; או"ז ח"ב סי' ח, והביא ראיה מבשר על גבי גחלים, ועי' לעיל ממהדו"ב לשו"ע הרב על ראיה זו; חי' הר"ן שבת לח א; רמ"א בשו"ע רנג א: וכן המנהג. ועי' ב"ח סי' רנג וקרבן נתנאל על הרא"ש רפ"ג אות ח שפי' כן גם בד' ר"ח ורא"ש.
92. עי' לעיל: האיסור.
93. קו"א לשו"ע הרב רנז אות ג, ע"פ ל' הראשונים בחילוק בין תנור לרמץ, עי' לעיל.
94. עי' משנה מט א. [טור יא]
95. וזו ראיית הרשב"א לד' הגאונים, לעיל ציון 85 שהטמנה במקצת הטמנה היא.
96. ריטב"א רפ"ד בדחיית ראיית הרשב"א.
97. עי' לעיל.
98. מג"א סי' רנג ס"ק יז ומחצית השקל שם; שו"ע הרב שם י; מ"ב שם ס"ק מז.
99. קונט' אחרון לשו"ע הרב שם. ועי' לעיל על שמירה מטינוף שמותר.
100. מהדו"ב לשו"ע הרב שם בד' סה"ת וסיעתו, ומיישב בזה גם קו' הרשב"א מנוטל את הכיסוי, עי' לעיל, שפיה מגולה אינו מועיל כלום, עי"ש בארוכה.
101. ט"ז סי' רנג ס"ק יד ומ"ב שם ס"ק סט, ועי"ש במ"ב שהסתמך על הרמ"א שם סוס"א במגולה למעלה. [טור יב]
102. מהדו"ב לשו"ע הרב שם בדעת הרשב"א, ע"פ לשון המשנה נא א לא יכסנו משתחשך שהעיקר הוא הכיסוי למעלה, ועי"ש בארוכה.
103. שם לדעת סה"ת, ע"פ לשון המשנה שם נותן תחת הכר, משמע שאין הכר תחת הקיתון, ועי"ש בארוכה. ועי' חזון איש סי' א ס"ק יט שחולק על המ"ב שמתיר כשהקדרה מגולה בשבת באינו מוסיף, אבל הוא שם חולק גם על הרמ"א שמתיר במוסיף הבל מבעוד יום כשמגולה למעלה.
104. משנה שבת נא א ורש"י.
105. גמ' שם רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין כו' וכפי' אביי שם.
106. תוספתא שבת סופ"ד וברייתא בבבלי נא ב ובירושלמי סופ"ד.
107. ברייתא בבבלי וירושלמי שם. בתוספתא אין.
108. רמב"ם פ"ד ה"ד; טוש"ע רנז ו.
109. ירושלמי שם, ליישב המשנה אף לדעת חכמים האוסרים.
110. ואף להירושלמי צ"ל שרבי מתיר גם לשהות, שהרי בזה הוא שנחלקו.
111. עי' לעיל: איסורה.
112. עי' לעיל, שם.
113. ירושלמי פ ד ה"א ופ"מ שם.
114. ועי' לעיל, שם, שאף הטעמים של ביטול בהמ"ד והחשד לא הזכירו. [טור יג]
115. רש"י במשנה ובגמ' שם.
116. רש"י שם ד"ה מותר, ועי"ש ד"ה אי.
117. רמב"ן ורשב"א ור"ן שם לדעת רש"י.
118. רמב"ם פ"ד ה"ד; רמב"ן ורשב"א ור"ן שם בשם הגאונים והסכימו להם; טוש"ע רנז ו.
119. רמב"ן ורשב"א ור"ן שם; טוש"ע שם.
120. משנה שבת לח ב ורש"י.
121. עי' גמ' שם לט א וב.
122. רמב"ן ורשב"א ור"ן שם, ולשיטתם שהטמנת צונן היא כדי לחמם, אבל לרש"י לא שייך כלל הטמנת צונן בדבר המוסיף הבל, שהרי רצונו לשמור צינתם.
123. עי' לעיל: איסורה, שיטת הרמב"ם.
124. אור שמח פ"ד ה"א מדיוק לשון המשנה לד א ספק חשכה טומנין את החמין, ועי"ש בארוכה. ונמצא שבשבת צונן קל יותר מחמין ובהשמ"ש צונן חמור יותר, אלא שזה באינו מוסיף הבל וזה במוסיף.
125. מ"ב סי' רנח ס"ק ב ושעה"צ שם ס"ק ד, ע"פ הר"ן בשם רבנו יונה רפ"ד בכוזא אקומקומא, וכ"מ ד' באור הגר"א רנח שם, ועי"ש בשעה"צ שיש לדחות בר"ן שם שר"ל שיגיע ליד סולדת בו, ועי"ש בר"ן שכ' שהוא במטמין בדבר המוסיף הבל, ועי' באור הגר"א רנז סוס"ק כ.
126. פמ"ג רנח משבצות ס"ק א, ועי' אליה רבה שם סוס"ק ג ובאור הלכה רנח, ועי' קו"א לשו"ע הרב שם שהטוש"ע חולקים על ר"ן בשם רבנו יונה. ועי' רשב"א נא א בחילוקו בין ערב שבת ומוסיף הבל לשבת ואינו מוסיף נ' שאף לחמם מותר באינו מוסיף.
127. עי' תוס' לח ב ד"ה לא יטמיננה ורשב"א שם.
128. משנה שבת לח ב.
129. ע"ע מבשל.
130. גמ' שם לט א לר' יוסי.
131. גמ' שם.
132. עי' להלן: דבר המוסיף ושאינו מוסיף הבל. [טור יד]
133. תוס' לח ב שם.
134. רשב"א שם.
135. גמ' שם. וע"ע חורש על גזרה זו.
136. תוס' לט א ד"ה אלא.
137. רשב"א שם. ועי' להלן, שם.
138. רשב"א שם בשם רב האי גאון.
139. רבן שמעון בן גמליאל בברייתא שם לט א; רמב"ם שם ה"ה; טוש"ע שם ה.
140. רמב"ם שם. ועי' חזון איש שבת סי' א ס"ק לב שלכן מותר ליתן בשבת מים ממיחם לבקבוק שקורין "טירמו", שהבקבוק הוא כלי שני, ועי"ש עוד טעם שאין זו הטמנה, שלא גזרו אלא להטמין כלי בבגד אבל לא ליתן בתוך כלי, שהרי כל כלי מגין על מה שבתוכו שלא יצטנן מהר ולא אסרו ליתן בתוך כלי בשבת.
141. עי' לעיל ד' רש"י. [טור טו]
142. רש"י שם לגירסא שלנו בגמ' השתא אקורי וכו'. ועי' רמב"ן ור"ן שם שכ' שרש"י כ"כ לשיטתו בצונן.
143. עי' רמב"ן ור"ן שם.
144. רמב"ם שם; שו"ע שם. ואינם גורסים בגמ' השתא אקורי וכו', ועי' דק"ס שם שכן ליתא בכת"י מינכן ועוד וכן ברי"ף ורא"ש. ועי' לח"מ פ"ד ה"ג שהקשה לרמב"ם הרי בכלל לא משום שמא ירתיח אסור בשבת אלא משום הטמנה ברמץ, עי' לעיל: האיסור, ולמה אמרו השתא אקורי כו', אבל באמת לא היתה גי' זו כלל להרמב"ם.
145. מ"ב שם ס"ק כח.
146. מג"א ס"ק יד.
147. שו"ע הרב שם ט.
148. מג"א שם אפשר וכו', ועי' מ"ב ס"ק כח ושער הציון שם שבמקום הצורך יש להתירו. ועי' שו"ע הרב שם שבפנים כ' שמותר ובקו"א שם אות א כ' שצ"ע.
149. משנה נא א כיסהו ונתגלה כו'; רמב"ם פ"ד ה"ד חמין שטמנן כו'; טוש"ע רנז ד.
150. תוס' שם ד"ה כיסהו; רא"ש פ"ד סי' י, ועי"ש סי' יב; טוש"ע שם, ועי"ש בט"ז ס"ק ד.
151. רא"ש שם סי' יב לדעת ר"י בתוס' ד"ה כיצד, עי' בקרבן נתנאל שם אות ב, ועי' להלן על מחלוקת חכמים ורשב"ג. ועי' מהרש"א שם לתוס' ד"ה כיצד נ' שמפרש לדעה זו לחכמים לעולם אסור בגילה בידים.
152. רא"ש שם לגי' שלנו כיצד כו' שרשב"ג מפרש ולא חולק, עי' קרבן נתנאל שם. ועי' ב"י רנז שאף להגי' שרשב"ג חולק אין חכמים אוסרים אלא במחליף אבל באותם בגדים עצמם מודים שמותר לכתחילה.
153. ירושלמי פ"ד ה"ג וקה"ע ופ"מ שם. ועי' באור הגר"א סי' רנט ס"ק ו שמפרש בד' הירושלמי שפשטו לאיסור כמו בנתקלקלה הגומא, ועי' בגליון הש"ס שם שמפרש שפשטו להיתר אם לא נתקלקלה הגומא, ועי' להלן בנתקלקלה הגומא.
154. ירושלמי שם וקה"ע ופ"מ שם. [טור טז]
155. ירושלמי שם וקה"ע ופ"מ. ועי' ב"י רנז שכ' שבירושלמי איתא לאיסור.
156. תוס' נא א ד"ה כיסהו בשם ר"י; רא"ש שם סי' י וטור רנז לפי' הב"ח ודרישה שם בדעתו.
157. ב"ח ודרישה שם.
158. ב"י שם בפי' ד' הרא"ש והטור שם לגי' שלנו ברא"ש וטור, ועי' קרבן נתנאל על הרא"ש שם.
159. סמ"ג לאוין סה; סמ"ק סי' רפא; סה"ת סי' רלא; ב"י שם בד' הרמב"ם פ"ד ה"ד, וכ' שכן איתא בירושלמי, ועי' לעיל מהירושלמי; שו"ע שם ד ומג"א ס"ק יב, ועי"ש בט"ז ס"ק ד, וכ"פ בשו"ע הרב שם, והב"ח שם היקל, ועי' מ"ב ס"ק כה ושער הציון ס"ק כד.
160. קה"ע.
161. ירושלמי פ"ד ה"ג.
162. פהמ"ש להרמב"ם סופ"ד בפי' ד' הגמ' נ ב הכל מודים שאם נתקלקלה כו'; ב"י רנט בשמו ושו"ע שם ג בשם י"א. ועי' באור הגר"א שם שכ"מ בירושלמי סופ"ד, ועי' גליון הש"ס לירושלמי שם שמפרש שמוסב על נטלו מבעוד יום ומוכיח להיפך שאם נטלו משחשכה מותר אף בנתקלקלה הגומא ולא הביא את פי' הגר"א. [טור יז]
163. פהמ"ש סופ"ד בפי' מחלוקת ראב"ע וחכמים במשנה מט א.
164. ע"ע.
165. ראב"ע וחכמים.
166. עי' רש"י ושאר ראשונים שם וטור רנט ושו"ע שם דעה א בסתם, וכ"כ בבאור הלכה שם בשם אחרונים שהעיקר כדעה זו. ועי' לעיל מירושלמי מטמינה לטמינה שהוא ספק, וצ"ב לד' הרמב"ם שאפי' באותה טמינה אסור בגומא חדשה א"כ כש"כ לטמינה אחרת.
167. כ"ה הגי' בגמ' שלנו, ועי' להלן.
168. ברייתא שם נא א.
169. רמב"ן ורשב"א וריטב"א שבת שם וכ"ד הרא"ש סי' יב שם, ומ"מ פ"ד ה"ד בד' הרמב"ם שם.
170. רמב"ם שם; טוש"ע רנז ד.
171. מ"מ שם בד' הרמב"ם, ועי' רמב"ן שבת שם שכ' פי' זה בברייתא שלהחליף מותר ולהוסיף אסור וסיים ואינו נכון.
172. עי' להלן לד' הסוברים שרשב"ג חולק.
173. כ"מ שם וב"י רנז בד' הרמב"ם (וכן פי' הר"ן בברייתא לגי' זו לא מיבעיא אם בא להוסיף כו') ומש"כ הרמב"ם שם בנתגלה שמותר לכסותו "שהרי אינו מוסיף" להמ"מ הפי' אינו מוסיף כיסוי ולהכ"מ ר"ל אינו מוסיף הבל, עי' מרכבת המשנה פ"ד ה"ד.
174. וכ"ה הגי' בתוספתא סופ"ד. [טור יח]
175. ועי' לעיל אם לגירסא זו חכמים חולקים גם על זה שמותר לכתחילה לגלות בשבת ולחזור ולכסותו.
176. תוס' שם ד"ה כיצד בשם הר"י ור"י פורת; רשב"א וריטב"א שם בשם רבנו יונה שכן גי' איכא מרבוותא, ועי"ש שדחה; סמ"ג לאוין סה; סמ"ק סי' רפא בשם ר"י.
177. סמ"ג וסמ"ק שם, ועי' הגהות סמ"ק שם שכ' ומסתבר הלכה כדברי המיקל.
178. ירושלמי סופ"ד וקה"ע שם.
179. סמ"ג שם; סמ"ק שם; טוש"ע רנז ד.
180. ע"ע בשול. סמ"ג וב"י שם.
181. מג"א ס"ק יג.
182. מג"א שם, בדרך שכ' בסעיף ח, עי' באורו במחצית השקל שם ובשו"ע הרב שם ח ובבאור הלכה של המ"ב שם.
183. באור הלכה שם בשם בית מאיר ושכ"מ מבאור הגר"א שם.
184. משנה מז ב; רמב"ם פ"ד ה"א; טוש"ע רנז ג.
185. גמ' שם.
186. רש"י שם; טוש"ע שם: פסולת של זיתים.
187. טוש"ע שם.
188. ר"ן שם, ע"פ הסוגיא שם לעולם אימא לך כו'; ב"י בשם רבנו ירוחם. [טור יט]
189. ב"י שם, ועי"ש שכ' שאף ד' הרמב"ם כן מפני שכ' סתם גפת.
190. משנה שם; רמב"ם שם; טוש"ע שם.
191. רש"י שם.
192. ב"ב יט א וירושלמי שבת פ"ד ה"א.
193. עי' לעיל: הטמנת צונן.
194. באור הלכה של המ"ב שם ס"ו בשם תו"ש.
195. רש"י שם.
196. רש"י.
197. משנה שם; רמב"ם שם, והשמיט תבן; טוש"ע שם.
198. מאירי שם.
199. פמ"ג שם משבצות ס"ק ג; מ"ב שם ס"ק טז.
200. ירושלמי פ"ד ה"א.
201. קה"ע שם, ועי' יפ"ע שם שלפ"ז צ"ל שתבן במשנה הוא בלחים והירושלמי ר"ל ביבשים והשיג על מרה"פ שם שכ' בע"א.
202. גמ' שם ורש"י.
203. גמ' שם מט א.
204. רש"י שם; פהמ"ש להרמב"ם שם; רא"ש שם סו"ס ה. וכ"כ בב"י שם בד' הרי"ף.
205. רא"ש שם, ובב"י לד' הרי"ף. וכ"כ במ"ב שם ס"ק יט ושער הציון ס"ק טז בשם כמה אחרונים.
206. רמב"ם שם, וכפי' המ"מ וכ"מ ולח"מ. וכן פסקו להלכה בשו"ע שם לפי' המג"א ס"ק י ובשו"ע הרב שם ה, אלא שכתבו אפילו מחמת דבר אחר, וא"כ סוברים שמחמת עצמם מחממים יותר ומ"מ שניהם אסורים.
207. ירושלמי שם סוה"א, אלא שבירושלמי מבואר שיבשים שנתלחלחו מחממים פחות ואמרו אפילו יבשים כו', ועי"ש בשי"ק. [טור כ]
208. ירושלמי שם וקה"ע, ועי' שי"ק שם שתמה למה לא הזכירו זה הרמב"ם והפוסקים האוסרים בלחים מחמת דבר אחר.
209. תוס' ב"ב יט א ד"ה משום, ועי' פמ"ג סי' רנז אשל אברהם ס"ק יא, ובמ"ב שם ס"ק כד אבנים קטנים כו' וקורין אותם אבני אש.
210. ירושלמי שבת פ"ד ה"א.
211. ב"ב יט א וכפי' ר"ח ור"ת ופי' ב בתוס' שם בדעת רבא.
212. תוס' שם בשם ר"ח, וכן א"ר יוסי בירושלמי שם בפירוש.
213. כפי' ב בתוס' שם.
214. כפי' ר"ת שם.
215. תוס' שם. וע"ע מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן.
216. תוס' שם וכן מנהג שלנו כו'; מרדכי ב"ב סי' תקיב; רמ"א בשו"ע רנז ג וכתוס' משום מילתא דלא שכיחא, ועי"ש במג"א ס"ק יא, ועי' שי"ק ירושלמי שם שהקשה למה לא פסק כירושלמי.
217. מג"א שם, ע"פ תוס' ב"ב שם. וע"ע הנ"ל.
218. פי' א בתוס' שם, וכ"מ בפי' רגמ"ה שם שכ' דלא אתי לאטמוני בגווייהו.
219. ירושלמי פ"ד ה"א וקה"ע שם. ועי' תוס' ב"ב יז א ד"ה סלעים.
220. שו"ת מהרש"ל סי' ס; שו"ע הרב רנז ו; מ"ב שם ס"ק כד.
221. מ"ב שם.
222. משנה מט א; רמב"ם פ"ד ה"א; טוש"ע רנז ג.
223. רמ"א בד"מ שם בשם הגהות הרי"א ובשו"ע שם. ועי' ערוך השלחן רנז יח שלפ"ז כרים וכסתות אינם מוסיפים הבל. [טור כא]
224. ברייתא דר' אושעיא בגמ' שם.
225. ב"י רנז לד' הפוסקים שלא חילקו בדבר, וכתוס' שם ד"ה אבל שר' אושעיא חולק על משנתנו, וכן ברמב"ם וטוש"ע כ' סתם שמותר.
226. הרי"ף שם, וכ"כ ברבנו ירוחם ני"ב ה"ג בשמו והקשה עליו.
227. ב"י שם לד' הרי"ף.
228. משנה שם; רמב"ם וטוש"ע שם.
229. רש"י.
230. רמ"א בשו"ע שם.
231. משנה וברייתא בגמ' שם.
232. פהמ"ש להרמב"ם שם, וכן ברמב"ם וטוש"ע שם כ' סתם.
233. משנה שם; רמב"ם שם. בטוש"ע השמיטו, ובגיזי צמר יוצא מכלל דבריהם בסי' רנט.
234. המאור פ"ג סוד"ה ואם תשאל בשם יש מי שאומר; ריטב"א שבת לח סוע"ב בשם רש"י, וברמב"ן שם בשמו בקיצור; ר"ן פ"ג ד"ה ואנו עכשיו בשם רש"י.
235. רמב"ן שם, וכ"ד הראשונים רפ"ד בקופה שטמן, וכ"ה בשו"ע הרב רנז י אפילו הן קטומות כו', ועי' חזון איש סי' א ס"ק יט ד"ה והנה הרז"ה כו' ולא נראה כן דעת הפוסקים.
236. טוש"ע רנח.
237. ב"י שם; ט"ז ס"ק א.
238. שו"ע הרב שם, ועי"ש בקו"א שהטוש"ע לשיטתייהו שבקדרה מגולה נקראת הטמנה אבל הדין אמת אף לדידן וכגון שהיא טמונה למעלה, וכ"כ במחצית השקל שם ס"ק א ובמ"ב שם ס"ק ב ובבאור הלכה שם.
239. מ"ב שם.
240. ט"ז ס"ק א.
241. מאמר מרדכי שם בד' הט"ז ושער הציון להמ"ב שם ס"ק ו בדעתו. [טור כב]
242. שער הציון שם בשם אליה רבה ותופסת שבת ועוד והסכים להם.
243. שעה"צ שם ס"ק ז. ואם נתן כדי לחממו שם, עי' לעיל: הטמנת צונן מחלוקת אחרונים.
244. חזון איש סי' א ס"ק יח וס"ק לב, וכמשנה קמה ב כל שבא בחמין מע"ש שורין בחמין בשבת ועי"ש בארוכה.
245. תוס' שבת לט ב ד"ה ממעשה בשם הר"ש מוורדין, ע"פ רב חסדא בגמ' שם ממעשה שעשו אנשי טברי' בטלה הטמנה כו' ושם אסרו להם חכמים אף בשתייה; רמב"ן ורשב"א ור"ן שבת שם; ב"י ושו"ע רנז א.
246. שו"ע הרב שם א. וע"ע מבשל.
247. רמב"ן ורשב"א ור"ן שם; שו"ע שם.
248. שו"ע הרב שם; מ"ב שם ס"ק ח.
249. עי' לעיל: איסורה.
250. מג"א ס"ק ו.
251. חי' רעק"א שם ממשמעות המג"א, והשאיר בצ"ע.
252. הגהות מרדכי שבת רפ"ג, ועי"ש שסיים בתי' ב שבאנשי טבריה שאסרו להם היה במזיד; רמ"א בשו"ע שם בשם י"א.
253. מג"א ס"ק ז, ממשמעות הגהות מרדכי שם, וכ' לפי שאינו עדיף משהייה.
254. ע"ע בשול כרך ד שיעורו.
255. עי' באור הלכה להמ"ב שם בשם אחרונים שאף בשהייה הלכה שכמאכל בן דרוסאי מותר, ע"ע שהיה וחזרה, וכ' לצדד שהמג"א לא רצה לנקוט ב' הקולות, שבשוגג מותר כבשהייה ושבשהייה מותר כמאב"ד.
256. מג"א ס"ק ד לד' המחבר בשו"ע שסתם ושכ"מ מהרמ"א שכ' וי"א כו' וכ' שהחמירו בהטמנה יותר מבשהייה ועי' באור הגר"א ס"ק י. [טור כג]
257. ט"ז ס"ק ב, ע"פ הגהות מרדכי שם, ועי' אליה רבה שם שכ' שבהגמ"ר שם בתי' ב כ' אי נמי במזיד, אבל בשוגג אפילו כולו בהטמנה כמעשה טבריה מותר.
258. מ"ב ס"ק י ושער הציון ס"ק ט בשם כמה אחרונים.
259. מ"ב ס"ק ט, כמו בשהייה ובישול. וע"ע אומר מותר כרך א עמ' קמח.
260. עי' לעיל: איסורה, שיטת הרמב"ם.
261. אור שמח פ"ד ה"א, ומעשה טבריה שאסרו בדיעבד הרי היה בצונן, ועי' לעיל: הטמנה בצונן, בשם האו"ש לד' הרמב"ם.
262. רי"ץ גיאת סוף הל' יוהכ"פ בשם רב עמרם גאון; המנהיג צום כפור סי' מו בשמו; או"ז ח"ב סי' ט בשם ר"י הלבן; ראב"ן ריש יומא; שבלי הלקט השלם בשם הר"א מטול ור"י הלבן ובשם תשובות הגאונים; רא"ש יומא פ"ח סי' כו בשם רב עמרם; טור או"ח תרט בשמו; רמ"א בשו"ע שם בשם י"א.
263. שבה"ל השלם שם, ועי' מג"א סי' רנז ס"ק ב. וע"ע הכנה.
264. מחצית השקל רנז ס"ק ב.
265. מג"א רנז שם. [טור כד]
266. ע"ע ערב שבת וע' ערב יו"ט.
267. ב"ח תרט, וכ' שלפ"ז קודם חצות מותר.
268. או"ז ח"ב סי' ט, וכ' ראיה מלא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמוסין כו' בשבת יח ב מפני שנראה כמבשל משבת לחול, וצ"ב שבגמ' שם מפורש הטעם שמא יחתה. על ההמתנה במוצאי יוהכ"פ עי להלן.
269. ע"ע גזרה לגזרה כרך ה שלפעמים גוזרים זה משום זה.
270. באור הגר"א סי' תר"ט, וכ"כ בד' הרא"ש יומא בשם רב עמרם, אבל בשבה"ל מפורש משום הכנה.
271. מג"א רנז שם, והיינו לטעם של הכנה, ואף לטעם של הגר"א כן, וכן מבואר באו"ז שם שהוא הדין בערב שבת.
272. לבוש תרט.
273. מ"ב סי' רנז ס"ק ד.
274. ב"ח שם, ע"פ הר"ן והמ"מ שכ' טעם זה באיסור קניבת ירק קודם המנחה.
275. רב נטרונאי גאון בהלכות פסוקות סי' קעד וברי"ץ גיאת והמנהיג ושבה"ל וברא"ש יומא וטור שם, ועי' תשובת רב נטרונאי בארוכה בגאוני מזרח ומערב סי' סג.
276. רב שרירא גאון ברא"ש וטור שם; רב נחשון גאון בשבה"ל שם, ובשם אחיו ר' בנימין ושכן המנהג פשוט; מנהג צרפת ופרובינציא בהמנהיג שם; המחבר בשו"ע תרט.
277. רב שרירא גאון שם.
278. עי' לעיל ד' הב"ח.
279. ב"ח שם לטעמו לעיל. [טור כה]
280. טור שם, וכן לא הוזכר להמתין בשאר המתירים להטמין לעיל.
281. עי' שבת קיד ב ומפרש כדי שלא תהא נפשו עגומה, וע"ע יום הכפורים שי"מ להיפך כדי שתהא נפשו עגומה, ועי' ב"ח.
282. טור שם, והסכים לו הב"י וכ' וכן עמא דבר.
283. רמ"א בד"מ ובשו"ע שם: במדינות אלו.
284. שו"ע הרב שם.
285. כף החיים שם.
286. עי' לעיל: איסורה.
287. חי' רעק"א לשו"ע סי' תרט.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן