חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית המקדש - ב

הבית הקדוש שבירושלים, על הר המוריה.

התוכן
א. זמנו ומקומו
ב. בעלותו
ג. בניינו
ד. צורתו
ה. קדושתו
ו. מוראו
ז. שמירתו
ח. בתפלות וברכות
ט. זכר למקדש
י. "מהרה יבנה המקדש"
הערות

מצותו. מצות עשה לעשות בית לה', שנאמר1: ועשו לי מקדש2, ואף על פי שפסוק זה נאמר על עשיית המשכן במדבר, הרי זה כולל אף את משכן שילה ונוב וגבעון3 ואת בית המקדש שבירושלים, שהרי נאמר: ועשו לי מקדש, ולא נאמר: משכן4, או לפי שנאמר שם: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו5, שפירושו: וכן תעשו לדורות6. ויש שלמדו מצות בניין המקדש מהכתוב7: והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצווה אתכם עולתיכם וזבחיכם8. המצווה נמנית במניין המצוות9.

בגדר המצווה כתבו ראשונים שהוא לעשות בית מוכן להיות מקריבים בו קורבנות ועולים אליו לרגל10 וחוגגים בו11 שלש פעמים בשנה12, ומכל מקום [עמוד רכד טור 2] אין המצווה נכללת בכלל מצות עבודת הקורבנות אלא מצווה בפני עצמה היא13, שהבניין עצמו של המקדש הוא מצווה שצוה הקב"ה, ולא שהוא מכשירי מצווה14.
ויש מהראשונים
שכתבו שעיקר המצווה הוא שיהיה בית מקדש להשראת השכינה בישראל על ידי הארון והכרובים, כמו שנאמר15: ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת וגו' אשר על ארון העדת16.

יש מהראשונים סוברים שבכלל מצות עשיית המקדש אף עשיית כלי המקדש, כמזבח החיצון ומזבח הפנימי והארון והמנורה והשולחן ועוד, שהכל נקרא מקדש17.

ויש חולקים
וסוברים שאין הכלים בכלל מצות בניין המקדש, שמקריבים בבית אפילו כשאין בו כלים אלה, אלא שמהם מצוות מיוחדות ומהם הנכללים במצוות אחרות18.

מצות בניין מקדש מוטלת על הצבור ולא על כל איש ואיש19. והכל חייבים לבנות ולעזור בעצמם ובממונם, אנשים ונשים, כמו שהיה במשכן שבמדבר20, שכתוב בו: ויבאו האנשים על הנשים21, וכל אשה חכמת לב וגו'22. ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין המקדש23.

א. זמנו ומקומו
בזמן שהיו ישראל במדבר עשו את המשכן24, והיה לפי שעה, שנאמר25: כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה26. כיון שנכנסו לארץ, העמידו את המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו, ומשם באו לשילה ובנו שם בית של אבנים ופרשו יריעות המשכן עליו ולא הייתה שם תקרה, ושלש מאות וששים ותשע שנה עמד משכן שילה, וכשמת עלי חרב, ובאו לנוב ובנו שם מקדש, וכשמת שמואל חרב ובאו לגבעון ובנו שם מקדש, ומגבעון באו לבית עולמים, [עמוד רכה טור 1] וימי נוב וגבעון שבע וחמשים שנה27, שלש עשרה שנה בנוב וארבעים וארבע בגבעון28. וכולם בכלל מצות ועשו לי מקדש29.

לא הגיע זמן מצות בניין הבית בירושלים עד ימי דוד30, וזוהי אחת מן המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ31, שנאמר: ועברתם את הירדן וישבתם בארץ וגו' והיה המקום וגו'32, והיינו לאחר כיבוש וחילוק33, ומצות הכרתת זרעו של עמלק קודמת לבניין בית המקדש34, שנאמר35: והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם36, והוא שנאמר בדוד37: ויהי כי ישב המלך דוד בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה38.

בית המקדש צריך שיבנה במקום אשר יבחר ה', כאמור: כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו'39, והיינו על פי נביא40, שהוא יודיע שזהו המקום הנבחר41. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, תלמוד לומר: לשכנו תדרשו ובאת שמה42, דרוש ומצא ואח"כ יאמר לך נביא, וכן אנו מוצאים בדוד שאמר: אם אבא באהל ביתי וגו' אם אתן שנת לעיני וגו' עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב43, ומניין שלא עשה אלא על פי נביא, שנאמר: ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגרן ארונה היבוסי44, ואומר: ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו45.

הר המוריה נקבע למקום המקדש על פי דוד המלך ושמואל הנביא, לפי שבדקו וראו שבשבט בנימין הוא המקום היותר גבוה שבכל ארץ ישראל, שכן בכל השבטים נאמר בתאור גבולותיהם: וירד [עמוד רכה טור 2] ועלה הגבול, ובבנימין נאמר: ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלם46, ולא נאמר בו וירד47, ובבית המקדש נאמר: וקמת ועלית אל המקום48, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, ובחרו בהר המוריה לפי שנאמר: ובין כתפיו שכן49, ולא נאמר: ראשו, שצריך שיהיה קצת נמוך מהמקום היותר גבוה, ועוד שקבלה הייתה בידם שבית המקדש יהיה בחלקו של בנימין וסנהדרין בחלקו של יהודה, ולכן בחרו בהר המוריה, שהוא סמוך לגבול יהודה, לפי שהסנהדרין צריכים להיות בעזרה, שנאמר: וקמת ועלית אל המקום50. אף מטעם אחר הוצרכו לנביא שיקבע את הר המוריה למקום המקדש, לפי שלא הניחו האומות הר וגבעה שלא עבדו עליו עבודה זרה ונאסרו לגבוה, והנביא אמר להם שבהר זה מותר לבנות51.

כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית לה' ולהקריב בהם קרבן, ואין בית לדורי דורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה, שנאמר: ויאמר דוד זה הוא בית ה' האלהים וזה מזבח לעולה לישראל52, ואומר: זאת מנוחתי עדי עד53.

הבית שבנה שלמה עמד ארבע מאות ועשר שנה54, והבית השני, שנבנה בימי עזרא, עמד ארבע מאות ועשרים שנה55. הבניין שלעתיד יבנה המלך המשיח56, והציבור יקיימו בבנינו מצות עשה של בניין מקדש57, וזוהי התועלת שיש בידיעת כל ההלכות שבמסכת מדות, בכדי שנדע לשמור לעשות התכנית ההיא והתבניות והצורות כשיבנה המקדש במהרה בימינו58.
ויש אומרים שהמקדש שלעתיד לא יבנה בידי אדם אלא יתגלה ויבוא מן השמים בנוי ומשוכלל, שנאמר59: מקדש ה' כוננו ידיך60.

[עמוד רכו טור 1] יש מהראשונים שכתב שמצווה זו נוהגת בזמן שרוב ישראל על אדמתם61. מהאחרונים יש מי שמצדד לומר שאף בזמן הזה אם יש אפשרות לבנות בית המקדש מצווה לבנותו62, ויש שכתב שבלי מלך ונביא אין מצווה לבנות, אלא שאם יבנוהו יהיה קדוש63.

ב. בעלותו
כתוב אחד אומר: כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם64, שמקום המקדש צריך להיות מכל השבטים;
וכתוב אחד אומר: כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך65, שיהיה משל שבט אחד.

ונחלקו תנאים
כיצד יתקיימו שני כתובים הללו: ר' שמעון66 אומר יודעים היו שבית המקדש עתיד להיבנות בחלקו של יהודה ובנימין67, לפיכך הפרישו דושנה של יריחו מיריחו, שעד שנבנה המקדש אכלוה בני קיני חותן משה, ארבע מאות וארבעים שנה מכניסתם לארץ עד בניין הבית, ומשנבנה הבית נסעו והלכו להם68, שאמרו כל מי שיבנה בית המקדש בחלקו יטול דושנה של יריחו, וכיון ששרתה השכינה בחלקו של בנימין באו בני בנימין ליטול חלקם באו ופינו אותה מפניהם69, כדי שיהיה לכל ישראל חלק במקום המקדש70, או ש"מכל שבטיכם" מתקיים בזה שהכסף היה מכל השבטים ו"באחד שבטיך" מתקיים בזה שהמקום היה משבט אחד71, שכשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה הכסף מכל שבט ושבט72, שכתוב אחד אומר: ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים73, וכתוב אחד אומר: ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות74, הא כיצד, נטל חמשים שקלים מכל שבט ושבט, נמצא לכל השבטים שש מאות שקלים75.

ויש אומרים באחד שבטיך זו שילה, ומכל שבטיכם זו ירושלים76, שמשכן שילה היה משבט אחד77 ובית המקדש שבירושלים היה מכל [עמוד רכו טור 2] השבטים78. הדבר תלוי במחלוקת אם ירושלים נתחלקה לשבטים79, שלסוברים ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אף מקום המקדש לא נתחלק לכתחילה כלל, וכל ישראל יש להם חלק בו, ולסוברים ירושלים נתחלקה לשבטים, נתחלק לכתחילה מקום המקדש ליהודה ובנימין, שהר הבית, הלשכות והעזרות - עזרת נשים ועזרת ישראל ומקום דריסת רגלי כהנים עד המזבח80 - היו בחלקו של יהודה, והאולם וההיכל ובית קדשי הקדשים היו בחלקו של בנימין81, וכן מקום המזבח ודרומו וצפונו ומערבו עד האולם היו בחלקו של בנימין82, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי83, היינו קרן מזרחית דרומית של המזבח84, וכן אמרו שבית המקדש צריך שיהיה בחלקו של בנימין, שנאמר בו: חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן85, מלמד שכל מקום שהייתה השכינה חופפת לא יהא אלא בחלקו של בנימין, שכל מקום ששרתה שכינה על ישראל, בשילה ונוב וגבעון ובית עולמים, לא שרתה אלא בשבט בנימין86, אלא שאחר כך נקנה לכל ישראל בעד דושנה של יריחו87, או בכסף שגבה דוד מכל ישראל88.

מטעם זה שההקדש הוא הבעלים של בית המקדש אין בית המקדש מטמא בנגעים89, אפילו למי שסובר ירושלים נתחלקה לשבטים ומטמאה בנגעים90, שנאמר: ובא אשר לו הבית91, ובית המקדש של קודש הוא92, או שנקנה מכסף של כל ישראל93. אף בחיוב מזוזה אמרו: הר הבית הלשכות והעזרות פטורים ממזוזה, שנאמר: בית (ביתך94), מה בית שהוא חול, אף כל שהוא חול, יצאו אלו שהם קודש95, וכתבו אחרונים שלא עצם הקדושה פוטרתם96, אלא שאין זה ביתך, היינו [עמוד רכז טור 1] דירת הדיוט, שזו דירת גבוה היא וה' אלהי ישראל בא בו ושוכן בתוכו97. בלשכה שיש בה בית דירה, כגון לשכת פרהדרין98, נחלקו תנאים אם חייבת במזוזה99.

בניין המקדש הוא משל הקדש, בין העצים והאבנים שהם לצורך הבניין, ובין שכר המלאכה של האומנים, שממעות הקדש נותנים לאומנים בשכרם והמעות יוצאות לחולין, שנאמר: ועשו לי מקדש100, ודרשו: לי, משלי101.

במקום אחר נחלקו תנאים
:
ר' עקיבא סובר שהקדש - כגון קטורת יינות שמנים וסלתות - מתחלל על המלאכה, שנאמר: ועשו לי מקדש, שתהא המלאכה נעשית מן ההקדש, ולכן נותנים מההקדש לאומנים בשכרם.
ובן עזאי סובר שאינו מתחלל על המלאכה אלא על המעות102.

הלכה שבונים בחול ואחר כך מקדישים103, שלא היו קונים עצים ואבנים משל ההקדש, ולא בונים את הבניין על דעת שהוא קודש, אלא בונים הכל מן החול104, היינו שהיו קונים כל צרכי הבניין ממעות של חולין או שהיו לוקחים כל צרכי הבניין בהקפה, ולאחר שנגמר הבניין היו מקדישים אותו על ידי שהיו מביאים ממעות של הקדש כשיעור כל דמי הבניין והשבח שהשביחו האומנים בבניין ושכר האומנים, ואומרים תחול קדושה שיש במעות הללו על הבניין הזה, ונמצא הבניין קדוש והמעות יוצאות לחולין, ומשלמים מהם שכר האומנים וכן משלמים לאותם שלוו מהם מעות של חולין לקנות בהם צרכי הבניין או לאותם שקנו מהם צרכי הבניין בהקפה105. ועשו כן, אם משום שאין הקדש מתחלל על המלאכה, אבל עכשיו שבונים בחול מתחללת קדושת המעות על כל הבניין ומשלמים אחר כך מהם שכר האומנים106, אלא שכתבו ראשונים שהקדש צבור מתחלל על המלאכה, והקדש נדבת יחיד, אפילו שהקדישם למסרם לצבור, הוא שאינו מתחלל107, [עמוד רכז טור 2] או משום שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואי אפשר שהאומנים לא יהנו מצל הבניין או שישענו על הקורות וכיוצא בשעת מלאכה, ולכן בונים בחול108.

מעות ההקדש, שקונים בהן צרכי בניין ההיכל והעזרות, נחלקו בהם שני התלמודים:
בבבלי אמרו שבאות מקדשי-בדק-הבית*109,
ובירושלמי אמרו שבאות משירי-הלשכה*110.
ופסקו ראשונים כהירושלמי111.

יש מהראשונים שכתבו שאף בירושלמי לא נתכוונו אלא לומר שאף משירי הלשכה הן באות, אבל מודים שבאות מקדשי בדק הבית112.
הפרוכת שנעשתה תחת בניין, היינו הפרוכות שהיו בבית שני בין ההיכל לקודש הקדשים במקום אמה-טרקסין* שבבית ראשון113, נחלקו ממה הן באות:
רב114 ושמואל115 סוברים שמתרומת הלשכה נעשו,
ורב נחמן116, ורב הונא117 סוברים שכיון שבמקום בניין הן הרי הן כבניין ונעשו מקדשי בדק הבית118.
פסקו ראשונים שמקדשי בדק הבית הן באות119. לצורך בניין שמחוץ לחומה העזרה, באים משירי הלשכה120, והיינו אף עזרת-נשים* והחיל*121.

ג. בניינו
אין בונים בית המקדש בלילה, שנאמר: וביום הקים את המשכן122, ביום מקימים ולא בלילה123. הקמת הלילה פסולה לעבודת היום124. ועוסקים בבניין המקדש מעלות השחר ועד צאת הכוכבים125, כדרך שעשו בימי עזרא126. לסוברים שהבניין שלעתיד יהיה מן השמים127, יוכל להיבנות גם בלילה128. אין משאירים מבניין בית המקדש ולא כל מה שהוא מצורך הבניין ליום אחר, אלא בונים בלי הפסקה129.

אין בניין בית המקדש דוחה שבת, שנאמר: את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'130, כולכם חייבים בכבודי131, אתם והמקדש חייבים בכבודי, [עמוד רכח טור 1] שהזהרתי על השבת132, והוא הדין שאינו דוחה יו"ט133, שימים טובים נקראים גם כן שבתות134.

מסורת הייתה בידי ר' אליעזר שכשהיו בונים ההיכל בימי עזרא, עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרות, אלא שבהיכל בנו מחוץ לקלעים ובעזרות בנו מבפנים להקלעים135. הקלעים שמבפנים להיכל עשו כדי שלא יהנו הבונים ממראה ההיכל136, והקלעים לעזרות עשו אם משום שקדושה הראשונה של המקדש נתבטלה והוצרכו לקדש מחדש137, ולכן עשו קלעים כדי להכשיר העזרות להקריב שם קורבנות, שאם אין בית אין קרבן138, או משום שיבנו בצניעות139.

בניין המקדש הוא באבנים, ואם לא מצאו אבנים בונים בלבנים140 ובסיד141. ואין בונים במקדש עץ בולט כלל142, ולפיכך אין עושים אכסדראות של עץ במקדש בכל העזרה143, אלא כל האכסדראות והסבכות היוצאות מן הכתלים היו של אבנים או של לבנים144, שנאמר: לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך145, והרי זה כאילו אמר: לא תטע לך אשרה ולא תטע לך כל עץ וגו'146, ומכל מקום עיקר הלאו נאמר על עץ נטוע, אבל איסור בניין של עץ הרחקה יתרה היא, ונלמד מהריבוי: כל עץ147, ואינו אלא מדרבנן, והלימוד מהכתוב הוא אסמכתא148.

ויש אומרים שהוא איסור מן התורה149. בניין לפי שעה מותר בעץ, שכן בשמחת בית השואבה עשו גזוזטראות של עץ150, וכן עשו בימה למלך לקריאת התורה151, אלא שהיו לפי שעה152. ואין האיסור אלא בעזרת- כהנים*, אבל [עמוד רכח טור 2] בעזרת-נשים* מותר לבנות של עץ, שכן מצינו בלשכת כהן גדול שהייתה של עץ153, אלא שלא הייתה בקודש154. ויש שנראה מדבריהם שאף בעזרת נשים אסור155. וכתבו ראשונים שאין האיסור אלא בבניין עם גג, אבל אהל בלי גג מותר156. לקבוע עץ שלא בדרך בניין מותר157. עץ שאינו בולט מותר, שכן מצינו בפתחו של אולם שהיו על גביו אמלתראות של עץ158, וכן מצינו בשלמה שבנה המקדש שלושה טורי גזית וטור כרותות ארזים159, שהיו עצים מלמעלה שקועים בבניין ומסויידים בסיד, ובימי עזרא בנו עצים מלמטה לא שקועים ולא מסויידים160.

חציבת האבנים וכל מעשיהן צריכים שיהיו לשם קודש, ואם עשאן לשם חול אין בונים אותן161.

אסור לעשות בבניין בית המקדש מאתנן זונה ומחיר כלב162.

עכו"ם לא היה בונה שום דבר במקדש163, שנאמר164: לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו165.

על מצות חינוך המקדש בהיבנותו, ע"ע חנוכת הבית וע' מלואים.

ד. צורתו
אלו דברים הם עיקר בבניין הבית: עושים בו קודש וקודש הקדשים, ויהיה לפני הקודש מקום אחד והוא הנקרא אולם166, ושלשתם נקראים היכל167, ועושים מחיצה אחרת סביב להיכל, רחוקה ממנו, כעין קלעי החצר שהיו במדבר, וכל המוקף במחיצה זו, שהוא כעין חצר אהל מועד, הוא הנקרא עזרה168, והכל נקרא מקדש169, וכן מצינו שבית המקדש כולל אף את העזרה בתורה ובמשנה ועוד170, אבל מה שחוץ לחומת העזרה, היינו כל הר-הבית* ועזרת-נשים*, אינו בכלל המקדש, שהוא חול ולא נתקדש171.


תבנית בית המקדש
תבנית בית המקדשכשם שירושלים היא מחנה ישראל, כנגד מחנה ישראל שבמדבר, והר הבית מהתחלתו עד פתח המזרחי של העזרה היינו שער נקנור הוא מחנה לויה כנגד מחנה לויה במדבר172, כך משער נקנור ואילך עד סוף קודש הקדשים הוא מחנה שכינה, כנגד מחנה שכינה שבמדבר173. ועוד אחרת מחנה רביעית הייתה, והיא חלוקה מהר הבית ומהעזרה, והוא חיל* ועזרת-נשים*174, ומעלה יתרה היא זו בבית עולמים175. ויש שמנו המקומות על דרך זו: כנגד כל אחד ואחד מארבעה המקומות שבמדבר, והם מחנה ישראל ומחנה לויה ומחנה שכינה, המחולק אף הוא לשנים: החצר לפנים מן הקלעים והמשכן של קרשים, יש בארץ ישראל שלושה מקומות המשתנים בקדושתם זה מזה: כנגד מחנה ישראל - ארץ ישראל ועיירות המוקפות חומה176 וירושלים; כנגד מחנה לויה - הר הבית והחיל ועזרת נשים; כנגד החצר ממחנה שכינה - עזרת ישראל ועזרת כהנים ובין-האולם-ולמזבח*; כנגד המשכן ממחנה שכינה - האולם והקודש וקודש הקדשים177.

כל תבנית בית המקדש ומדת הבית כאורכו ורוחבו ורומו, נמסרו לדוד המלך בכתב, במגילה שמסר לו שמואל הנביא, שנאמר178: הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל179, ואמרו: מגילת בית המקדש מסר הקב"ה למשה, שנאמר: ואתה פה עמד עמדי180, עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה, שנאמר: קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו181, עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה, שנאמר: ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלוהים182, עמדו זקנים ומסרו לנביאים בעמידה, שנאמר: ועתה התיצבו ואשפטה אתכם [עמוד רל טור 2] לפני ה'183, עמדו נביאים ומסרוה לדוד בעמידה, ואין לכך ראיה מן המקרא, עמד דוד ומסרה לשלמה בנו בעמידה, שנאמר184: ואתה ה' חנני והקימני ואשלמה להם185. ויש שכתב שעל יד גד החוזה ונתן הנביא הודיע הקב"ה לדוד186. ואמרו: הכל בכתב, מלמד שניתנה במסורת; מיד ה' עלי השכיל, מלמד שניתנה ברוח הקודש187, ולפיכך אסור לשנות בבניין, להוסיף או לגרוע188.

הבניין שבנה שלמה מפורשת צורתו בספר מלכים, וכשבנו את הבית השני בימי עזרא בנוהו כבניין שלמה ומעין הדברים המפורשים ביחזקאל על הבניין שלעתיד189. הורדוס סתר את הבניין של עזרא ובנה אותו מחדש, על פי עצתו של בבא בן בוטא, שראה בבניין עזרא - לפי לשון א' בגמרא - בקעים וסדקים, ואמרו: מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו190. בניין העתיד להיבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר191. בניני הבית הראשון והשני והשלישי אינם דומים לגמרי זה לזה, וכולם אינם דומים למשכן, ואותה שאמרו: וכן תעשו, לדורות192, כתב אחד האחרונים שמוסב על האמור באותו מקרא: ככל אשר אני מראה אותך וגו' וכן תעשו, ופירושו ככל אשר יראה ה' על ידי נביא בכל דור ודור כך תעשו193.

ההיכל - היינו כל שלושה החלקים של הבית: האולם והקודש וקודש הקדשים - שבנו בני הגולה, היה מאה אמה אורך ומאה אמה רוחב ומאה אמה גובה194. האורך ממזרח למערב כיצד, כותל האולם חמש אמות והאולם אחת עשרה אמה195, כותל ההיכל - היינו הקודש - שש אמות ותוכו ארבעים אמה196, אמה-טרקסין197, וקודש הקדשים עשרים אמה198, כותל הבית מאחוריו שש אמות, התא מאחורי קודש הקדשים שש אמות והכותל מאחורי התא חמש אמות199,

ויש אומרים שמאחורי קודש הקדשים היו ארבע כתלים, זה לפנים מזה, וביניהם [עמוד רלא טור 1] שלושה מקומות פנויים, מהכותל הראשון עד השני שש אמות, מהשני להשלישי שש אמות, ומהשלישי להרביעי חמש אמות, ומדות אלו של עובי הכתלים הן עם המקומות הפנויים שביניהם200. הרוחב מצפון לדרום כיצד, עיקר הבניין שבעים אמה רוחב, היינו: רוחב ההיכל מתוכו עשרים אמה201, וכותל שש אמות בין מצפונו ובין מדרומו, ותא שש, וכותל התא חמש, ומקום הנקרא בצפון מסבה ובדרום בית-הורדת-המים* שלש, וכותל חמש אמות, הרי עשרים וחמש אמות מצפון וכן מדרום202,

ויש אומרים ששה כתלים היו לקודש, זה לפנים מזה, מכל צד, וביניהם חמשה מקומות פנויים, מהפנימי לשני שש אמות, מהשני לשלישי שש, מהשלישי לרביעי חמש, מהרביעי לחמישי - שהמקום הפנוי שבתוכו נקרא בצפון מסבה ובדרום בית הורדת המים - שלש, ומהחמישי עד החיצון חמש אמות203. וחמש עשרה אמה מצפון וחמש עשרה אמה מדרום עודף האולם על עיקר בניין ההיכל204, הרי ביחד מאה אמה205. לסוברים שעודף האולם לא היה על פני כל אורך ההיכל משני צדדיו, אלא מלפני הבניין206, לא היה ההיכל רחב מאה אמה על כל ארכו, והוא שאמרו: ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לארי, שנא': הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד207, מה הארי צר מאחוריו ורחב מלפניו, אף ההיכל כן208, ולסוברים שהאולם הקיף את הבניין גם מהצדדים, מצפון ומדרום209, היה רוחב ההיכל לכל ארכו מאה אמה210, ולדעה זו היה ההיכל צר מאחוריו על ידי שהיה מטים את הבניין קצת לצד מערב ומתרחב קצת לצד מזרח211, או על ידי איזה אופן שלא נודע לנו212. הגובה כיצד, היסוד שנקרא אוטם* שש אמות גובהו, רום כותלי ההיכל מבפנים ארבעים אמה213, התקרות שעל גבו214 חמש, עלייה על גבי ההיכל ארבעים אמה, תקרות העלייה215 חמש, ועל התקרה לדעת חכמים שלש אמות מעקה ואמה אחת גובה כליא עורב216, ולדעת ר' יהודה גובה המעקה ארבע [עמוד רלא טור 2] אמות, הרי הכל מאה אמה217. אף גובה הבית אינו מאה אמה לכל אורך ורוחב הבניין, אלא על האולם והקודש וקודש הקדשים, אבל במקום התאים מסביב לא היה גובהו כל כך218, וכן היה גובהו בכל מאה האמה רק במקום המעקה, אבל שאר הגג היה משפע ועולה219 עד לגבהו של מעקה220, היינו שהמעקה היה על קצה הגג, ומכל ארבע צדדיו היה הגג עולה בשפוע עד שבאמצעו היה בגובה שלש אמות, שוה לגובה מעקה221, ואותו גובה שבאמצעו היה ברוחב אמה222.

החצר, היא העזרה, ובתוכה הבית, היה ארכה מאה ושמונים ושבע אמות על רוחב מאה ושלשים וחמש אמות223. אורך זה הוא ממזרח למערב, מהתחלת עזרת ישראל עד אחת עשרה אמה של אחורי בית הכפורת, וזה חשבונו: מקום דריסת רגלי ישראל, והוא הנקרא עזרת ישראל, אחת עשרה אמה, מקום דריסת רגלי הכהנים, והוא הנקרא עזרת כהנים, אחת עשרה אמה, המזבח224 שתים ושלשים אמה, בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמה, אורך הבית מאה אמה, ומכותל המערבי של הבית עד כותל המערבי של עזרה אחת עשרה אמה225. רוחב העזרה הוא מצפון לדרום, היינו מכותל צפוני עד בית המטבחיים ומקום בית המטבחיים והשולחנות והטבעות ובין הטבעות למזבח226 והמזבח והכבש ובין הכבש עד כותל דרומי של עזרה227. העזרה לא היתת מכוונת באמצע הר הבית, שהיה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה228, אלא רחוקה מדרום הר הבית יותר מכל הרוחות וקרובה למערב יותר מכל הרוחות, ובינה ובין הצפון יותר ממה שבינה ובין המערב, ובינה ובין המזרח יותר ממה שבינה ובין הצפון229.

המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר, כשהדם נכנס משער המזרחי של הר הבית מהלך עד סוף החיל בשוה, ועולה מן החיל לעזרת נשים בשתים עשרה מעלות230, ומהלך כל עזרת נשים <ראה תמונה> [עמוד רלב טור 1] בשוה, ועולה ממנה לעזרת ישראל שהיא תחילת העזרה בחמש עשרה מעלות231, ומהלך כל עזרת ישראל בשוה ועולה ממנה לעזרת כהנים במעלה232, ומהלך כל עזרת כהנים והמזבח בשוה ובין-האולם-ולמזבח* בשוה ועולה משם לאולם במעלות והאולם וההיכל כלו בשוה233.

ה. קדושתו
בין עשר הקדושות שמנו בא"י234, שמונה מהן מהר הבית ואילך, זו למעלה מזו: הר הבית מקודש משאר ירושלים שאין זבים וזבות ונדות ויולדות נכנסים לשם235, החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת נכנסים לשם236, עזרת נשים מקודשת ממנו שאין טבול-יום* נכנס לשם237, עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר-כפורים* נכנס לשם238, ומעזרת ישראל ואילך הטמא שנכנס חייב כרת במזיד וחטאת בשוגג239, ואפילו טהור שנכנס לשם טעון טבילה240, עזרת כהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנס לשם אלא בשעת הצורך לסמיכה* לשחיטה* ולתנופה*241, בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומים ופרועי-ראש* נכנסים לשם242, ההיכל מקודש ממנו שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים243, בית קודש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה244. האולם אינו נחשב לקדושה מיוחדת, שלסוברים שקדושת האולם שוה לקדושת ההיכל הוא בכלל ההיכל, ולסוברים שהאולם קדושתו פחותה מההיכל הרי הוא בכלל בין האולם ולמזבח245.

קידוש העזרה צריך להיות במלך ונביא ואורים-ותומים* וסנהדרין גדולה של שבעים ואחד, כשם שהיה במשכן שבימי משה, שהוא מלך ונביא ואחיו כהן גדול והיו אורים ותומים ושבעים זקנים, ונאמר: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית [עמוד רלב טור 2] המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו246, ודרשו: וכן תעשו, לדורות247, ויש שלמדו מבית ראשון: ויעל דוד כדבר גד248, הרי מלך ונביא, ונאמר: ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו249, אשר נראה זה אורים ותומים, לדוד אביהו זה סנהדרין, כמו שנאמר250: שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך251. ואין העזרה מתקדשת אלא בשירי מנחה252, שכשם שמצינו בקידוש ירושלים, שמקדשים אותה בתודה*, שהיא דבר הנאכל בה, כדין קדשים-קלים* הנאכלים בכל העיר, וכשיוצא ממנה נפסל253, כך עזרה מקדשים אותה בדבר הנאכל בה, היינו חלות של שירי מנחה הנאכלות לכהנים254, וכשיוצא ממנה נפסל255, ואוכלים אותם בסוף המקום שקידשוהו256. ואף על פי שכל זמן שלא קדשו את העזרה דין במה* יש לה,

ויש סוברים שאין מנחה נקרבת בבמה257, מכל מקום בא הכל בבת אחת: קדושת העזרה וקדושת המנחה258.

ויש סוברים שבבניין העזרה מתחילתו, כגון בימי יהושע ושלמה, באמת אין קידוש בשירי מנחה, שהמנחה נפסלת כל זמן שלא נתקדשה העזרה, וכיון שאי אפשר בקידוש של שירי מנחה אין בזה צורך, ולא אמרו קידוש בשירי מנחה אלא כשבאים להוסיף על העזרה259. הר הבית אין צריך קידוש במנחה, מפני שאי אפשר, שאין לך נאכל בהר הבית שהיוצא ממנו נפסל260.

כל שלא נעשה הקידוש בכל אלה, אין הנכנס לשם בטומאה חייב261, שאינו קידוש גמור262.
ונחלקו אמוראים: רב הונא אמר שכל הדברים כולם מעכבים בקידוש, ואף על פי שבימי עזרא לא היה מלך ולא היו אורים ותומים263, עזרא לא הוצרך כלל לקדש את הבית השני, שקדושה ראשונה לא בטלה עם החרבן264, ולזכר בעלמא עשה הקידוש, [עמוד רלג טור 1] ורב נחמן אמר שאם לא נעשה הקידוש אף באחד מכל אלה הדברים הוא שמעכב, אבל אם נתקדש באחד מהם הרי זה קידוש, ולכן קידש עזרא את הבית השני אף בלא מלך ואורים ותומים265. "באחד מהם" פירושו: או מלך או כהן גדול או נביא או סנהדרין או בשירי מנחה266.

הבניין של המשכן נתקדש במשיחה בשמן המשחה267, שנאמר: ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו268. בניין המקדש לא הוצרך למשיחה269, אבל נתחנך בעבודה270.

נחלקו בדבר אם קדושת המקום של המקדש בטלה עם חרבנו, או לא בטלה:
רוב התנאים והאמוראים סוברים שקדושה ראשונה של המקדש קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, וכן שנינו: קדושת ירושלים אין אחריה היתר271, שאף כשחרב המקדש אסור להקריב בבמות, שקדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא272, וכן: משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר273, וכן אמר ר' יהושע שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא274, וכן אמרו ר' אליעזר בן יעקב ורבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, ואחד מהם העיד שמקריבים אף על פי שאין בית275, וכן אמר ר' יוחנן שהמעלה קורבנות בזמן הזה בחוץ חייב, שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא276, וכן אמר רב הונא שקידוש העזרה צריך להיות בכל הדברים שנשנו במשנה277, ועזרא שלא היו בימיו מלך ואורים ותומים הרי זה לפי שלא הוצרך לקדש כלל, שקדושה ראשונה לא בטלה עם חרבן הבית הראשון278, וכן אמרו שמקדש קדושתו קדושת עולם279, שאין אחריה היתר במות280. ומניין שלא בטלה הקדושה, לפי שנאמר בקדושת ערי-חומה*: אשר לא חמה281, והקרי: [עמוד רלג טור 2] אשר לו חמה282, ודרשו: אף על שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן283, ומכיון שקדושת הבית אף היא תלויה במחיצות, אף קדושה זו לא בטלה284, או לפי שנאמר: כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה285, ודרשו: מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים286, שאין לה הפסק כנחלה זו287, או לפי שנאמר: זאת מנוחתי עדי עד288, שקדושה עולמית היא289, או לפי שנאמר: והשמותי את מקדשיכם290, ודרשו: קדושתם אף כשהם שוממים291. וכתבו ראשונים טעם לדבר, לפי שקדושת המקדש היא מפני השכינה, והשכינה אינה בטלה292, וכן אמרו: בין חרב בין שאינו חרב שכינה שם, שנאמר293: והיו עיני ולבי שם כל הימים294. ואפילו התנאים והאמוראים הסוברים בקדושת ארץ ישראל שקדושה ראשונה בטלה295, כתבו ראשונים שמחמת הלימודים המיוחדים שנאמרו בקדושת המקדש או הטעם המיוחד של קדושת השכינה, אף הם סוברים שקדושת המקדש לא בטלה296.

אבל יש חולקים וסוברים שקדושה ראשונה של המקדש בטלה, ולכן אמר רב נחמן שהקידוש הוא באחד מכל אלו297, לפי שעזרא קידש בלי מלך ואורים ותומים, והוצרכו אז לקידוש גמור, שקדושת דוד ושלמה בטלה298, וכן אמר ריש לקיש שהמעלה בחוץ בזמן הזה פטור, שקדושה ראשונה בטלה והותרו הבמות299, וכן אמר ר' יצחק שמעתי שמקריבים בבית-חוניו* בזמן הזה, לפי שסובר שבית חוניו לשם שמים נעשה ולא לשם עבודה זרה300, וקדושה ראשונה של הבית בטלה301.

ונחלקו אמוראים בדעת ר' אליעזר שאמר: שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרות302,
שיש מפרשים שהקלעים נעשו כדי להכשיר העזרה להקריב בה קורבנות, שיהא המזבח הבנוי בעזרה קרוי "פתח אהל מועד"303, שאלמלא כן לא היו יכולים להקריב עד שיגמר הבניין, שקדושה ראשונה בטלה,

ויש מפרשים שאף [עמוד רלד טור 1] ר' אליעזר יוכל לסבור שקדושה ראשונה קיימת, ולא עשו קלעים אלא משום צניעות, ולא משום צורך קדושה304.

ויש מהראשונים
שכתבו שאף אותם הסוברים שקדושת הארץ קידשה לעתיד לבוא305, יוכלו לסבור שקדושת המקדש בטלה306, ומהם שהסבירו לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עשויים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם307. אף להלכה נחלקו ראשונים: רוב הראשונים פסקו שקדושת המקדש קיימת ולא בטלה עם החרבן308, ולפיכך מקריבים קורבנות אף על פי שאין בית בנוי ואוכלים קדשי קדשים בכל העזרה אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה309 ואסור להיכנס בזמן הזה במקום המקדש בעזרות, שכולנו טמאי מתים, שאין לנו הזאה של אפר פרה310. וכתבו ראשונים שבשנת י"ז לאלף הששי אמר ר' יחיאל מפריש לעלות לירושלים ושיקריב קורבנות צבור שדוחים את הטומאה311, לפי שקדושת מקדש לעולם עומדת312. וכן פסקו האחרונים שקדושת המקדש לא בטלה313.

ויש מהראשונים
שפסקו שקדושת המקדש בטלה, והנכנס בזמן הזה למקדש אינו חייב כרת314. ויש שפירשו בדעתם שאף הם מודים שאיסור תורה יש גם עכשיו להיכנס לשם בטומאה, ולא מיעטו אלא מכרת315. וכל זה בנוגע לקדושת המקום של המקדש, אבל קדושת הבניין נתחללה מיד עם כניסת העכו"ם לתוכו, שנא': ובאו בה פריצים וחללוה315א.

על איסור סתירת דבר מבית המקדש דרך השחתה315ב ע"ע אבני היכל ועזרות: נתיצתן.

ו. מוראו
מצות עשה לירא מן המקדש, שנאמר316: ומקדשי תיראו317. המצווה נמנית במניין המצוות318. [עמוד רלד טור 2] ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שצוה על יראתו319, ושיכן שכינתו במקום הזה320, וכן אמרו: יכול יתירא אדם מן המקדש, תלמוד לומר: את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו, נאמרה שמירה בשבת ונאמר מורא במקדש, מה שמירה האמורה בשבת לא מן השבת אתה מתירא - שהרי לא נאמר בו מורא321 - אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורא האמור במקדש לא ממקדש אתה מתירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש322. ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מניין, תלמוד לומר: את שבתתי תשמרו ואת מקדשי תיראו, מה שמירה האמורה בשבת לעולם, אף מורא האמור במקדש לעולם323, ועוד שנאמר: והשמותי את מקדשיכם324, קדושתם אף כשהם שוממים325, שאף על פי שחרב בקדושתו עומד, ולכן אף על פי שהמקדש היום חרב, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבנינו326. יש מהאחרונים שכתב שלא נאמרו הדברים אלא לסוברים שקדושה ראשונה של המקדש קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא327, אבל לסוברים שלא קידשה לעתיד לבוא328 אין מורא מקדש מן התורה לעולם אלא מדרבנן329, ויש שמצדדים לומר שלדברי הכל מורא מקדש מן התורה לעולם, כיון שעל כל פנים נתקדש המקום ואין אחרי ירושלים היתר במות330.

מורא מקדש נוהג אף בהר-הבית*331.
ויש מהראשונים
שכתב שמן התורה אין מצות מורא אלא מן העזרה ולפנים, אבל בהר הבית כיון שטמא שנכנס לשם אינו חייב332, הרי אינו בכלל מקדש, ואין מוראו אלא מדרבנן333. מהאחרונים יש מי [עמוד רלה טור 1] שכתב שמורא מקדש מן התורה בדרך כלל בכל מקום, אלא שהכתוב מסר לחכמים להגדיר מה נקרא מורא, והם חילקו לפי קדושת המקומות ואמרו שבהר הבית מוראו בכך ובעזרה מוראה בכך334.

איזהו מורא, לא יכנס להר הבית335 במקלו ובתרמילו ובמנעולו ובפונדתו - אזור חלול שנותנים בו מעות336, או בגד שלובש על בשרו לקבל הזיעה שאין דרך ללובשו בלא בגד עליון337 - ובאבק שעל רגליו, ולא יעשנו קפנדריא, לקצר את דרך הילוכו על ידי שיכנס בפתח זה של הר הבית ויצא בפתח אחר, וקל וחומר שאסור לרוק בהר הבית338: מה מנעל שאין בו דרך בזיון אמרה תורה: של נעליך מעל רגליך339, רקיקה שהיא דרך בזיון לא כל שכן, ר' יוסי ב"ר יהודה אומר הרי הוא אומר: כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק340, והלא דברים קל וחומר: ומה שק שאינו מאוס ולפני בשר ודם כך, רקיקה שהיא מאוסה ולפני מלך מלכי המלכים הקב"ה לא כל שכן341, ואם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו342. ואמרו: כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה, כאילו רוקק בבבת עינו, שנאמר343: והיו עיני ולבי שם כל הימים344.

לא יכנס אדם להר הבית אלא לדבר מצווה345. וכל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל346, שכשנכנס דרך שער מהשערים אינו פונה לצד שמאל אלא לצד ימין347, ואפילו אם אותו המקום שהוא צריך לילך לשם אם הוא פונה לשמאלו יהיה קרוב אליו, אינו רשאי לפנות לשמאלו אלא יפנה דרך ימין ויקיף עד שיגיע לאותו מקום ויוצא דרך שמאל348, שכל פינות שאתה פונה בעזרה ובחר הבית לא יהיו אלא דרך ימין349. מי שאירעו דבר - אבלות או נידוי - מקיף על השמאל, לפיכך היו שואלים אותו: מה לך מקיף לשמאל, והוא משיב: שאני אבל, והם אומרים: השוכן בבית הזה ינחמך, או שמשיב: [עמוד רלה טור 2] שאני מנודה, והם אומרים: השוכן בבית הזה יתן בלבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך350.

כל הנכנס לעזרה יהלך בנחת - שלא ילך דרך הדיוטות351 - במקום שמותר לו להיכנס לשם352, ויראה עצמו שהוא עומד לפני ה', כמו שנאמר: והיו עיני ולבי שם כל הימים353, ומהלך באימה וביראה ורעדה, שנאמר354: בבית אלהים נהלך ברגש355. וכל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא לאחוריו להיכל, אלא מהלך אחורנית מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה, וכן אנשי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנם כך הם יוצאים מן המקדש, כמי שפוסע אחר תפלה לאחוריו, וכל זה ליראה מן המקדש356, שנאמר: ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם357, וכי מה עניין גבעון אצל ירושלים, אלא מקיש יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון, מה ביאתו מירושלים לגבעון פניו כלפי במה כדרך ביאתו, אף יציאתו מגבעון לירושלים פניו כלפי במה כדרך ביאתו358, שלא ליתן אחוריו לקודש359, ולכן אסור לכהנים לעמוד בעיגול בעזרה, אפילו לצורך פייס*, שנמצא חלק מן הכהנים עומדים ואחוריהם אל ההיכל360.

גנאי הוא לעמוד בלא מצנפת בעזרה361.
יש מהראשונים
שסוברים שאף האיסור לישב בעזרה הוא בכלל מורא מקדש362.

אף מחוץ למקדש והר הבית יש בו דינים של מורא מקדש363, ולכן לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח - של הר הבית364, או של עזרת ישראל שהוא שער ניקנור365 - שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים366, שלא ינהוג שם קלות ראש367, כגון לגלח ראש וזקן, להטיל מי רגלים, לעמוד שם ערום וכיוצא בדבר, וכל שכן לפנות שם368, ולא ירבה שם בשחוק ובדברי שעשועים369. ולא אמרו איסור קלות ראש כנגד שער המזרח אלא מן הצופים ולפנים - והוא מקום שיכולים לראות משם את הר הבית ומשם והלאה אין יכולים לראותו370 - והוא [עמוד רלו טור 1] שיהיה רואה את המקדש, פרט למקום נמוך, ובשאין גדר מפסיקה בינו לבין הר הבית, ובזמן שהשכינה שורה, היינו כשבית המקדש קיים371, ואף על פי שבתחום המקדש והר הבית אסור בקלות ראש לעולם372, מחוץ לתחומו אין אסור אלא בזמן שהמקדש קיים373, שמה שאסור חוץ למקדש אינו אלא מדרבנן, ולכן בזמן הזה מותר374.
ויש מהראשונים
שמחלק בקלות ראש בין כנגד שער המזרח שאסור לעולם, אף בזמן החרבן, לבין מן הצופים ולפנים, שאינו אסור אלא בזמן המקדש375.

בכלל מורא מקדש הוא האיסור לעשות צרכיו כלפי המקדש376.

יש מהראשונים שסובר שאסור לאדם בכל מקום לישן בין מזרח למערב, מפני שההיכל במערב377. אבל רוב הפוסקים סוברים שלא נאמרו הדברים אלא בישן עם אשתו ומשום כבוד השכינה378.

אסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל, אכסדרה תבנית אולם וחצר כנגד העזרה379, ובכלל מורא מקדש הוא380.

ויש סוברים שאיסור מיוחד הוא מן התורה: לא תעשון אתי381, לא תעשו כדמות שמשי שבמקדש, בית תבנית היכל וכיוצא בו382.

ואינו אסור אלא במדת ארכו ורחבו ורומו שהיה במקדש383, אבל אם נשתנה במקצת מותר384. והסתפקו אחרונים כתבנית איזה מקדש אסור לעשות, אם כשל בית ראשון או כשל בית שני385, ומהם שמצדדים לומר שבכל זמן אסור לעשות כהמקדש שבאותו זמן: בזמן המשכן כתבנית המשכן ובזמן בית ראשון כשל בית ראשון ובזמן בית שני כשל בית שני ולעתיד לבוא יהיה אסור כשל בית שלישי, [עמוד רלו טור 2] אבל בזמן החרבן שאין מקדש אין כלל איסור386, ומהם שנוטים לומר שלסוברים שבכלל מורא מקדש הוא, האיסור לעולם בין כשל בית ראשון ובין כשל בית שני, ולסוברים שמן התורה האיסור משום הלאו של לא תעשון אתי, האיסור מבית שני ואילך כשל בית שני, ואפילו בזמן הזה387.

יש מהראשונים שסוברים שהאסור הוא לא על העשייה בלבד אלא אף על השהייה, שאפילו אחרים שעשו לו בית תבנית היכל וכיוצא אסור להשהותו, שכיון שבית ואכסדרה וכיוצא עשויים לתשמיש, דרך תשמישם אסרה תורה388,

ויש סוברים שכל מה שלמדנו מלא תעשון אתי אינו אלא בעשייה בלבד, אבל כשאחרים עשו לו מותר להשהותם389, אלא שמדרבנן אסור גם לדעתם משום חשד390.

ז. שמירתו
מצות עשה לשמור את המקדש391, שנאמר: ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת392, כלומר: אתם תהיו שומרים לו393, ונאמר: ושמרו את משמרת אהל מועד394, והוא מצות עשה395, ונאמר: ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות396. המצווה נמנית במניין המצוות397. מלבד זה באה אזהרה שלא לבטל את השמירה, ואם עברו ובטלו השמירה עברו בלא תעשה, שנאמר: ושמרתם398 את משמרת הקדש399, ולשון שמירה אזהרה היא400. המצווה נמנית במניין הלאוין401. ואין לוקים על לאו זה, שהוא לאו-שאין-בו-מעשה*402. ואף על פי שפסוקים אלה נאמרו במשכן, הרי היא מצווה גם לדורות, במקדש403, שמקדש נקרא משכן404.

שמירה זו היא לא משום פחד מאויבים או מלסטים405, ולא משום מלחמה או חשש התגרות [עמוד רלז טור 1] של כהנים זה בזה406, ואף לא משום חשש גניבה, שאין-עניות-במקום-עשירות* ואם יגנבו כלי המקדש יקנו אחרים407, ואין השמירה אלא כבוד למקדש, וגדולה היא למקדש שיהיו לו שומרים, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים408, וכבוד המקדש הוא שלא יסיחו דעתם ממנו, כמו שנאמר ביהוידע409: ושמרתם את הבית מסח410, והשומרים כולם כשומרי ראש המלך411. ואע"פ שבמשכן מפורש בתורה שהשמירה היא שלא יכנס זר לתוכו, שנאמר: ושמרו את משמרת אהל מועד וגו' וזר לא יקרב אליכם412, במקדש שהשערים סגורים לא היו צריכים לשמירה זו, ועוד שאף במשכן משום שמירה מפני כניסת זר בלבד היה די אדם אחד, והמצווה הרי היא על הכהנים והלוים413.

בזמן השמירה נחלקו ראשונים:
יש אומרים שהשמירה היא בלילה בלבד, ומצותה כל הלילה414,

ויש אומרים שהשמירה היא תמיד, בין ביום ובין בלילה415, שלא יסיחו דעתם מהמקדש לעולם416, וכעין שכתוב417: על חומתיך ירושלים הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד418,

ויש שלמדו
מהמקרא: לצפונה ליום וגו' לנגבה ליום וגו'419, שהשמירה תהיה יום שלם, כיום של מעשה בראשית, ולפי זה בצפון ודרום בלבד הוצרכו לשמור ביום ובלילה, אבל בשאר המקומות לא שמרו אלא בלילה, אלא שהסתפקו לומר שיום אולי מובנו דווקא יום, למעט לילה, ולפי זה בצפון ודרום שמרו ביום בלבד ובשאר המקומות בין ביום ובין בלילה420.

מצות השמירה היא לשמור וללכת סביב המקדש תמיד421.
יש מהראשונים
סוברים שפני השומרים יהיו למזרח, שנאמר: לצפונה ליום וגו' לנגבה ליום וגו', והיינו כנגד היום, וגזרת הכתוב הוא, או שעיקר השמירה הוא לשמור את השער המזרחי שמשמש [עמוד רלז טור 2] כניסה ויציאה422. השמירה היא בעמידה, אבל כשהם מתעייפים יכולים לישב423. בשעת שמירתם אינם יכולים לישון, אבל היה להם זמן קבוע ומקומות קבועים לישון, והיו מתחלפים ביניהם, כשמשמר אחד ישן משמר שני נעור ושומר424. איש הר הבית היה ממונה לחזר על כל המשמרות ולהעניש את מי שישן על משמרתו425.

השומרים הם הכהנים והלוים, שנאמר: והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת הקדש426, ומשה היה לוי ואהרן ובניו כהנים427, וכן נאמר לאהרן: ואתה ובניך אתך428 שהם כהנים, ושם: ושמרו את משמרת אהל מועד429, והיינו הלוים430. וזוהי מעבודת הלוים לשמור המקדש431. כהנים הפחותים משלש עשרה שנה,
יש אומרים שאף הם כשרים לשמירה432,

ויש אומרים שפסולים433, ולא התירו אלא לפחותים מעשרים שנה, אף על פי שלשאר עבודות שבמקדש לא היו מניחים אותם434.

אין הכהנים והלוים שומרים כאחד, שניהם מבפנים או שניהם מבחוץ, שנאמר: וילוו עליך וישרתוך435, שהלוים יהיו מפלים לכהנים, הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ, הכהנים מלמעלה, במקום גבוה, והלוים מלמטה436. שמירת הכהנים מבפנים,

יש אומרים
שפירושו במקום קדוש בקדושת העזרה, ואף על פי שאין ישיבה בעזרה, לצורך שמירת המקדש מותרים לישב שם437.

ויש מן האחרונים
שסובר שמבפנים היינו בחדרים, דרך כבוד, אבל לא נתקדש שם בקדושת העזרה, והלוים היו שומרים מבחוץ, היינו בלא חדרים438.

נחלקו ראשונים
אם הלוים שומרים אף באותם המקומות שהכהנים שומרים:
יש אומרים שלא במקומות שמירתם בלבד היו הלוים שומרים אלא אף במקומות שהכהנים שומרים שמרו, הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ439, [עמוד רלח טור 1]
אלא שמהם יש סוברים שלא לשם מצות השמירה שמרו שם הלוים אלא לשם ליווי ושירות לכהנים440,
ויש חולקים ואומרים שבמקום שהכהנים שומרים אין הלוים שומרים441.

בשלושה מקומות הכהנים שומרים במקדש442, שנאמר: משה ואהרן ובניו443, מה משה במקום אחד לבד, שהרי נאמר: והחונים לפני המשכן קדמה משה ואהרן ובניו שומרים משמרת הקודש, החונים לחוד ושומרים לחוד, ומשמעותו: והחונים וגו', משה, אבל אהרן ובניו שומרים וגו', שאם היו כולם יחד לא היה כתוב בראש הפסוק "והחונים" אלא: לפני המשכן וגו', וכשם שמשה במקום אחד לבד, כן אהרן ושני בניו כל אחד במקום מיוחד, או לפי שנאמר שם: שומרים משמרת הקדש למשמרת בני ישראל, הרי שלש שמירות נאמרו כאן444. הלוים שמרו בעשרים ואחד מקומות445, שנאמר במשמרות הלוים שחלק דוד: למזרח הלוים ששה, לצפונה ליום ארבעה, לנגבה ליום ארבעה, ולאספים שנים שנים, לפרבר למערב ארבעה למסלה, שנים לפרבר446, ו"שש שנים" שנאמרו באספים הם לא פעמיים שנים, אלא כפל לשון בשביל סוף פסוק, ולפרבר האחרון היה רק שומר אחד, והשני בא לצוות ולהתלוות אליו בלבד, הרי עשרים ואחר, או ש"שנים שנים" הם ארבעה, ולפרבר שנים שומרים ממש, ויש כאן עשרים וארבעה יחד עם השלושה של הכהנים, ואף על פי שבפסוק נאמר לוים, אף הכהנים בכלל לוים הם, כמו שנאמר447: והכהנים הלוים בני צדוק448. מן התורה די בלוי אחד שישמור, שהרי לא הוזכר בתורה אלא משה בלבד, ודוד הוא שתיקן עשרים ואחד449.

ונחלקו בדבר:
יש אומרים שהלוים שמרו בעשרים ואחד מקומות מלבד שלושה המקומות שהכהנים שמרו שם, והיו שומרים את המקדש בכל לילה בעשרים וארבעה מקומות450,

ויש אומרים [עמוד רלח טור 2] שהלוים לבדם לא שמרו אלא בשמונה עשר מקומות, ובשלושה מקומות שמרו יחד עם הכהנים, ובין כולם לא שמרו אלא בעשרים ואחד מקומות451, וכשחשבו עשרים וארבעה הרי זה מפני שאותם השלושה ששמרו הכהנים והלוים יחד נחשבו לכהנים לחוד וללוים לחוד452.

יש מהראשונים סוברים שבעשרים וארבעה המקומות שמרו עשרים וארבע עדה453, שבכל אחד מאותם המקומות היו עשרה שומרים454. ויש שנראה מדבריהם ששומר אחד שמר במקום אחד, אלא שלפעמים הוצרכו לשני לצוות455.

מקומות השמירה היו לפי הצורך ולפי עניין השמירה, ואין מקומות השמירה של בית ראשון דומים לאלה שבבית שני456. בבית ראשון שמרו ששה למזרח, ארבעה לצפון, ארבעה לדרום וארבעה למערב457. בבית שני היו שלושה מקומות שהכהנים שומרים: בבית-אבטינס*, בבית-הניצוץ* ובבית-המוקד*458. בבית אבטינס ובבית הניצוץ היו הרובים שומרים459, והם כהנים שלא הגיעו לכלל עבודה460, היינו פחותים משלש עשרה או שלא הביאו שתי שערות461, ויש אומרים פחותים מעשרים שנה, שכשרים לעבודה, אלא שהכהנים לא הניחום לעבוד462, שהכהנים שהגיעו לכלל עבודה אינם רוצים לשמור או שאין מניחים אותם לשמור463, או שבבית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות והילדים זריזים לעלות בעליות464. "הרובים" שאמרו מובנו לפי זה: ילדים, שכן "ויגדל הילד"465 תרגומו: ורבא רביא466.

ויש מהראשונים
מפרשים שהרובים הם מורים בקשת467. הלוים היו שומרים על חמשת שערי הר הבית ועל ארבע פנותיו, על ארבע פנות העזרה ועל חמשה שערי העזרה468, לסוברים שלא היו לעזרה אלא חמשה שערים469, ולסוברים שהיו לעזרה שבעה שערים470, שנים מהם לא הוצרכו לשמירה471, אם מפני ששם הייתה שמירת הכהנים, [עמוד רלט טור 1] והיינו בבית המוקד ובבית הניצוץ472, או מפני שהשערים שבאמצע צפון ודרום אינם צריכים שמירה מיוחדת שהם נשמרים מהשומרים בשער הראשון ושער השלישי473. בהר הבית, בשעריו ופנותיו, שמרו מבפנים, ובעזרה, בשעריה ופנותיה, מבחוץ474, לפי שבהר הבית כשמתעייפים יכולים לישב, אבל בעזרה, שאסור לישב, עשו מקום השמירה מבחוץ475. מלבד זה שמרו הלוים בלשכת הקרבן - חוץ לעזרה, והיה לה שער476 - בלשכת הפרוכת477 ובאחורי בית הכפורת478. שלש לשכות אלו היו בעזרה479.

הכהנים השומרים לא היו ישנים בבגדי כהונה480, שמא יפיחו וגנאי הוא לבגדי קודש481, אלא פושטים אותם ומניחים כנגד ראשיהם482, ולובשים בגדי עצמם וישנים על הארץ483, כדרך כל שומרי חצרות המלכים שלא ישנו על המיטות484. אירע קרי לאחד מהם, יוצא והולך לו במסבה שתחת הבירה לבית הטבילה485.

ח. בתפלות וברכות
ברכה מיוחדת על בית המקדש תיקנו לכהן גדול אחר שקורא בתורה ביום הכיפורים 486 ולמלך אחר שקורא בתורה בשעת הקהל*487, שבין שאר הברכות שהם מוסיפים הם אומרים גם ברכה על המקדש בפני עצמו488, שמתפללים על המקדש489 שיעמוד ושכינה בתוכו490.

נחלקו אמוראים
על חתימת הברכה:
יש אומרים שחותמים הבוחר במקדש491, או: שבחר במקדש492,
ויש אומרים: השוכן בציון493, או: שוכן בציון494.

שלמה המלך תיקן להם לישראל להוסיף בברכת-המזון* בברכה השלישית, שהיא על ירושלים495: [עמוד רלט טור 2] על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו496. בזמן שבית המקדש היה קיים התפללו שיקיים ה' את המקדש, ואחר חרבנו שיבנה ה' את המקדש497. יש שכתבו שמשום כך תיקנו להתפלל על בית המקדש בברכת המזון, מפני שבימי רחבעם וירבעם מאסו ישראל במקדש, כמו שנאמר: ראה ביתך דוד498, ואינם נגאלים עד שיבקשו בנינו499.

נהגו לבקש על המקדש אחר התפלה, ואומרים: יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כי התפלה היא במקום עבודה500, ומבקשים שנוכל לעשות עבודה ממש501. וכתבו ראשונים שאחר מצווה שהיא עכשיו רק הזכרה למעשה שבמקדש, כמו אחר ספירת-העומר*502, אומרים: יהי רצון שיבנה המקדש503. בנוסח התפלה שבידינו מבקשים על המקדש עוד בכמה תפלות, כמו בתפלת מוסף של שלש רגלים: שתרחם על מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה, בנה ביתך כבתחילה, וכיוצא ועוד.

בתפלות שבמקדש יש שינויים מתפלות שבחוץ למקדש בנוגע להזכרת השם, לחתימת הברכות ולעניית אמן.

בהזכרת שם-המפורש* בברכת כהנים שבמקדש היו אומרים אותו ככתבו, ביו"ד ה"א, ולא בכינויו, באל"ף דלי"ת504, שנאמר: ושמו את שמי505, שמי המיוחד, ואינו אלא במקדש, שנאמר כאן: ושמו את שמי, ונאמר להלן: כי אם אל המקום אשר יבחר וגו' לשום את שמו שם506, מה להלן בית הבחירה אף כאן בית הבחירה507, או לפי שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך508, והוא מקרא מסורס, שהרי לא בכל [עמוד רמ טור 1] מקום מותר להזכיר השם ככתבו ולא בכל מקום שכינה באה, אלא כך פירושו: בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, והיינו מקום של גילוי שכינה509 והוא בבית הבחירה - באהל מועד שבמדבר ובשילה ובבית עולמים510 - אזכיר את שמי511. אף בשאר ברכות מותרים להזכיר במקדש השם ככתבו512. משמת שמעון הצדיק, שלא זכו עוד לגילוי שכינה, נמנעו הכהנים לברך בשם המפורש513.

כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים ברוך ה' אלהים אלהי ישראל514 - או: ברוך ה' אלהי ישראל515, או: ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל516 - מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל517, וכן בכל הברכות כולן518. למדוהו מתפלת עזרא בבית שני: קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם519. ויש שנתנו טעם לדבר, לפי שאין עונים אמן במקדש520, והעונים האריכו בברכתם, ולכן בדין הוא שגם המברכים יאריכו521. במקדש ראשון לא היו אומרים אלא מן העולם וי"ג: עד העולם522 - בלבד, משקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו בבית שני לומר מן העולם ועד העולם523,

ויש אומרים שבמקדש ראשון לא היו מאריכים כלל בחתימת הברכה, אלא מעזרא ואילך הוא שהתקינו כך, שנאמר: ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול524, ואמרו: שגידלו בהארכת הברכה525.

אין עונים אמן במקדש526, לא על הברכות527 ולא על ברכת כהנים528, אלא ענו: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד529, שנאמר: קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבדך530, היינו שהשומעים יאמרו ברוך שם כבוד וכו'531. ויש שכתבו טעם לפי שהמברך האריך בחתימת הברכה הוצרכו גם העונים להאריך [עמוד רמ טור 2] בענייתם532.

אחר ברכת כהנים
יש אומרים שענו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מיד כששמעו את השם533,
ויש אומרים שענו אחר שישלימו הכהנים: ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם534.

על השינויים שהיו במקדש בנוגע להסדר של עצם ברכת כהנים, ע"ע נשיאת כפים. על השינויים שהיו במקדש בתקיעת שופר בראש השנה ובתעניות, ע"ע תקיעת שופר וע' חצוצרות וע' תענית צבור.

המתפלל בירושלים צריך שיכווין את לבו כנגד בית המקדש, שנאמר535: והתפללו אל הבית הזה536. ואף המתפללים בארץ ישראל ומכוונים כנגד ירושלים והמתפללים בחוץ לארץ ומכוונים כנגד ארץ ישראל537, עיקר כוונתם כנגד בית המקדש538.

ט. זכר למקדש
תקנות שונות תיקנו חכמים משום זכר למקדש, ואמרו: מניין שעושים זכר למקדש, שנאמר: ציון היא דרש אין לה539, מכלל שצריכה דרישה540.

משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה ימי החג, זכר למקדש541, שמן התורה אין לולב ניטל מחוץ למקדש אלא יום אחד, שנאמר: ולקחתם לכם ביום הראשון542, ובמקדש שבעה ימים, שנאמר: ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים543, ומשום זכר למקדש תיקן שאחר החרבן יטלו בכל מקום שבעה ימים544.

נהגו ישראל בכל המקומות להניח בחג הסוכות תיבה באמצע בית הכנסת ומקיפים אותה בכל יום, כדרך שהיו מקיפים את המזבח, זכר למקדש545, ובשביעי מקיפים את התיבה שבע פעמים זכר למקדש546. [עמוד רמא טור 1] נטילת ערבה בשביעי של חג הסוכות כדי לחבוט בה, הוא בזמן הזה משום זכר למקדש547. ונהגו שהשמש של בית הכנסת מביא ערבה למכור, כמו שהיה המנהג בזמן שבית המקדש היה קיים548.

לזכר הנס שנעשה במקדש בהדלקת הנרות בימי החשמונאים תיקנו שמונת ימי חנוכה ולהדליק בהם נרות549, ונהגו להדליק בבית הכנסת בכותל דרום, זכר למקדש, שהמנורה הייתה בדרום, וכן מסדרים הנרות בבית הכנסת ממזרח למערב או מצפון לדרום, לפי הדעות שיש בסדר הנרות שבמקדש550.

קוראים בזמן הזה בשבת שלפני ראש חודש אדר או בשבת ראש חודש אדר פרשת שקלים, משום זכר למקדש, שבזמן הבית שימשה קריאת פרשה זו הודעה שיביאו ישראל שקליהם551.

מצות אכילת מרור בליל ראשון של פסח בזמן הזה אינה מן התורה, אלא מדברי סופרים552, משום זכר למקדש553.

אחר שאכלו מצה לחוד ומרור לחוד בליל פסח, חוזרים וכורכים מצה ומרור ביחד ואוכלים, משום זכר למקדש כהלל, שהיה עושה כן בזמן המקדש554, ואומרים לפני האכילה: זכר למקדש כהלל כן עשה הלל וכו'555. אף הזרוע והביצה שאוכלים בליל פסח הוא משום זכר לפסח ולחגיגה שבזמן המקדש556, וכן האפיקומן שאוכלים אחר הסעודה הוא משום זכר לפסח557.

ספירת העומר בזמן הזה, שאין עומר, אינה אלא מדרבנן, משום זכר למקדש558, אלא שיש מן הראשונים סוברים שמחלוקת אמוראים בדבר, ואמימר בלבד הוא שסובר שאין מצווה בזמן הזה אלא משום זכר למקדש, ולדעתם אין הלכה כמותו אלא אף בזמן הזה מצווה של תורה היא559.

על הדינים שתיקנו חכמים משום זכר לחרבן המקדש, ע"ע זכר-לחרבן.

י. "מהרה יבנה המקדש"
במקום שעם בניין המקדש לעתיד ישתנה דין ידוע לחומרא, תיקנו חכמים להחמיר בו גם עכשיו, מפני שמהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד היינו מקילים בדבר נקל בו גם [עמוד רמא טור 2] עכשיו, ולא ידעו שאשתקד היה טעם אחר להדין. ולפיכך ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה אסורה להיאכל ביום שני560, ואמרו בין שאר הטעמים אף טעם זה שמהרה יבנה המקדש, ויקבלו עדות החודש רק עד המנחה, משום חשש קלקול הלוים בשיר של הקרבן561, ושני ימים של ראש השנה יהיה אז קדושה אחת562, וביצה שנולדה בראשון מן הדין תהיה אסורה בשני, ויאמרו אשתקד אכלנו ביצה ביום שני, גם עכשיו נאכל, ולא ידעו שאשתקד היו שני הימים של ראש השנה שתי קדושות, שאין עושים אותם אלא מספק563. וכן תיקן רבן יוחנן בן זכאי משחרב המקדש שיהא יום הנף - הנפת העומר, היינו יום ט"ו בניסן - כלו אסור לאכול בו חדש*, אף על פי שמצד הדין כשאין עומר* האיר המזרח של ט"ז בניסן מתיר אכילת חדש, אלא שמהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד אכלנו כשהאיר המזרח גם עכשיו נאכל, והם לא ידעו שאשתקד לא היה בית המקדש ועכשיו שיש בית המקדש העומר הוא שמתיר564.

משום מהרה יבנה המקדש לא תיקנו חכמים שיטילו מום בבהמות, אפילו במקום שהיו צריכים לתקן כן, שכשיבנה המקדש לא יהיו בהמות להקרבת קורבנות, ולכן בטלו חכמים מעשר-בהמה* בזמן הזה, מחשש תקלה, שלא יבוא לגיזה ועבודה או שישחטנו בלי מום, ולא תיקנו שיטיל מום בכל העדר ואחר כך יעשר, שמהרה יבנה המקדש ונצטרך בהמות לקורבנות565. מטעם זה אוסרים חכמים על כל הכהנים בזמן הזה לשתות יין, משום מהרה יבנה המקדש ונצטרך לכהן לעבודה ולא יהיה566.

במקום שהדבר מסור ליחידים הזריזים ובקיאים לא חששו למהרה יבנה המקדש, ולכן אף בפסח שחל להיות במוצאי שבת אנו עושים שני תבשילים, זכר לפסח וזכר לחגיגה567, ואין חוששים שמא יבנה המקדש ויאמרו אשתקד עשינו בשבת זכר לחגיגה, עכשיו נקריב החגיגה בשבת, והחגיגה אינה דוחה שבת568, לפי שהקרבה מסורה לזריזים569 ולא יטעו570.

הערות
1. שמות כה ח.
2. רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"א וסהמ"צ מ"ע כ.
3. ע"ע במה.
4. כסף משנה שם. ועי' ערובין ב ב שהמשכן נקרא מקדש בפסוק זה, ועי' תוס' שבועות טז ב ד"ה או שלמדים זה מזה.
5. שמות שם ט.
6. לב שמח לסהמ"צ שם, ע"פ שבועות טו א, ועי' רש"י עה"ת שם.
7. דברים יב יא.
8. סמ"ג עשין קסג, ועי' רמב"ם מלכים פ"א ה"א. ועי' כ"מ בית הבחירה שם ואבן האזל שם וס' יריעות שלמה שם בטעם שלא מנה הרמב"ם בבהב"ח המצוה מפסוק זה. ועי' סימני המצוות לסמ"ג שהביא הפסוק ועשו לי מקדש.
9. סהמ"צ שם; סמ"ג שם; החינוך מצוה צה.
10. ע"ע ראיה.
11. ע"ע חגיגה.
12. רמב"ם בהב"ח שם וסהמ"צ ריש שורש יב ומ"ע כ; החינוך שם. [טור 2]
13. סהמ"צ שם.
14. תוס' שבת קלא א (וב') ד"ה ושוין. ועי' יבמות ו א.
15. שמות כה כב.
16. רמב"ן עה"ת ריש פ' תרומה ופ' עקב י א.
17. סהמ"צ ריש שורש יב ומ"ע כ.
18. רמב"ן בסהמ"צ מ"ע לג. וע"ע ארון, כיור, מזבח, מנורה, שלחן.
19. סהמ"צ בסוף מ"ע; החינוך מצוה צה.
20. רמב"ם בית הבחירה פ"א הי"ב, ועי' שו"ת בית יצחק או"ח סוסי' ג.
21. שמות לה כב.
22. שם כה. כסף משנה שם.
23. שבת קיט ב; רמב"ם שם ותלמוד תורה פ"ב ה"ב; טוש"ע יו"ד רמה יג.
24. ע"ע.
25. דברים יב ט.
26. רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"א, וע"ע במה בבאור מנוחה ונחלה. [טור 1]
27. רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"ב, ע"פ זבחים קיב וקיח. וע"ע במה.
28. ירושלמי מגילה סופ"א. ועי' זבחים קיח ב: כשמת שמואל הרמתי חרבה נוב וכו' ובחא"ג למהרש"א שם.
29. כ"מ שם, ועי' לעיל.
30. סמ"ג מ"ע קסג.
31. ספרי ראה פסקא סז; סנהדרין כ ב.
32. דברים יב י.
33. רש"י סנהדרין שם.
34. ספרי שם; סנהדרין כ ב; רמב"ם מלכים פ"א ה"ב; סמ"ג שם.
35. דברים שם י - יא.
36. ספרי שם; סנהדרין שם.
37. שמואל ב ז א.
38. ספרי וסנהדרין שם; רמב"ם מלכים שם; סמ"ג שם.
39. דברים יב ה.
40. ספרי שם.
41. מלבי"ם שם.
42. דברים שם.
43. תהלים קלב ג - ה.
44. שמואל ב כד יח.
45. דהי"ב ג א. ספרי שם. ועי' זבחים נד ב וירושלמי סנהדרין פ"א ה"ג. [טור 2]
46. יהושע טו ח. הפסוק מובא בשלמותו בספרי דברים שם, ולא כמצויין בגמ' זבחים נד ב: יהושע יח.
47. זבחים שם.
48. דברים יז ח.
49. דברים לג יב.
50. זבחים שם ורש"י. ועי' ספרי דברים שם. וע"ע בית דין הגדול. ועי' להלן: בעלותו, שלהסוברים ירושלים לא נתחלקה לשבטים לא היה המקדש בחלקו של בנימין.
51. ירושלמי ע"ז פ"ג סוף ה"ה, הובא בתוס' ע"ז מה א.
52. דהי"א כב א.
53. תהלים קלב יד. רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"ג.
54. יומא ט א. ועי' רש"י מלכים ב יד כב: ארבע מאות ועשרים וחמש. ועי' חשבונות שונים ברד"ק שם ובהקדמת ס' הקבלה להראב"ד ובהקדמת ר"י אברבנאל לפירושו על ס' מלכים. ועי' בארוכה במאור עינים פרק ל.
55. יומא שם, ועי' ע"ז ט א ורש"י. לפי יוסף בן מתתיהו במלחמות ספר ו פרק ז עמד תרל"ט שנים וחצי. ועי' חשבונות שונים ברלב"ג דניאל ז ט ובס' זבח פסח לר"י אברבנאל. ועי' בארוכה במאור עינים מפרק לו ואילך.
56. רמב"ם מלכים פי"א ה"א, ועי"ש בביהב"ח פ"א ה"ד: העתיד להיבנות, ועי' פהמ"ש להרמב"ם בהקדמה לסדר זרעים.
57. החינוך מצוה צה.
58. פהמ"ש בהקדמה שם.
59. שמות טו יז.
60. רש"י ר"ה ל סוע"א וסוכה מא סוע"א ותוס' סוכה שם ושבועות טו ב ד"ה אין בנין בשם מדרש תנחומא. ועי' תנחומא סו"פ פקודי: במעשה ידיך ארנן זה בנין בהמ"ק שיבנה ב"ב. ועי' זוהר ח"ג רכא א וניצוצי זוהר שם אות ה. ועי' מאירי ר"ה וסוכה שם. [טור 1]
61. החינוך, סוף מצוה צה. וצ"ע שהרי בימי עזרא לא עלו רובם, ועי' שו"ת שאילת דוד קונט' דרישת ציון וירושלים שתי' שהיה ע"פ נביא.
62. מנ"ח מצוה צה, ע"פ המעשה של ר' יהושע בן חנניה בב"ר פס"ד.
63. שאילת דוד שם, עי"ש שכ"כ אפילו אם קדושת המקדש קידשה לעתיד לבוא (עי' להלן: קדושתו).
64. דברים יב ה.
65. שם יד.
66. כן הגי' לפנינו, ועי' מלבי"ם שגורס ר' יהודה.
67. עי' להלן.
68. ספרי פ' ראה פסקא סב.
69. ספרי בהעלותך פסקא פא. ועי' ספרי פ' ברכה.
70. תוס' ב"ק פב ב ד"ה ואין. ועי' תו"י יומא יב א ד"ה הא.
71. ספרי ראה שם, ועי"ש פסקא ע.
72. רש"י יומא יב א ד"ה אלא.
73. שמואל ב כד כד.
74. דהי"א כא כה.
75. ספרי שם סב; זבחים קטז ב.
76. ספרי שם, ועי"ש במלבי"ם שהוא לר' שמעון לגירסתו.
77. עי' זבחים קטז ב. [טור 2]
78. עי' מלבי"ם שם.
79. ע"ע ירושלים.
80. רש"י.
81. יומא יב א וש"נ, ועי' מלבי"ם לספרי שם שר"י ור"ש שם חולקים ג"כ במחלוקת זו אם ירושלים נתחלקה לשבטים.
82. רש"י זבחים נג ב ומגילה כו א.
83. יומא שם.
84. זבחים נג ב ורש"י. וע"ע מזבח.
85. דברים לג יד.
86. זבחים קיח ב. ועי' ירושלמי מגילה פ"א הי"ב ומכילתא בשלח יד כב וב"ר פצ"ט. ועי' לעיל: זמנו ומקומו, שלפיכך בחר דוד בהר המוריה.
87. עי' תו"י שם.
88. עי' רש"י שם. ועי' לעיל.
89. ע"ע נגעי בתים.
90. ע"ע הנ"ל.
91. ויקרא יד לה.
92. רש"י מגילה כו א ד"ה אני.
93. רש"י יומא יב א ד"ה אלא, ועי"ש בגבורת ארי. וע"ע מזוזה שלמסקנא לר' יהודה כל מקום מקודש אינו מטמא בנגעים.
94. דברים ו ט.
95. יומא יא ב; רמב"ם מזוזה פ"ו ה"ו.
96. ועי' ריטב"א יומא שם שאדרבה מטעם מקום מקודש יותר יש לחייב במזוזה. [טור 1]
97. חת"ס יו"ד סי' רפא, ועי"ש שהוכיח כן מהרי"ף והרמב"ם.
98. ע"ע לשכות.
99. עי' יומא שם. וע"ע הנ"ל וע' מזוזה על מחלקותם.
100. שמות כח ח.
101. תמורה לא ב, ועי"ש בתוס' ד"ה הא.
102. שקלים פ"ד מ"ו ורע"ב שם ומהר"א פולדא לירושלמי שם, והמדובר שם על אומנים של קטורת.
103. מעילה יד א וש"נ; רמב"ם מעילה פ"ח ה"ד.
104. רמב"ם שם.
105. רש"י ותוס' מעילה שם.
106. תוס' שם ללשון א' בגמ' שם. ועי' רש"י שם שכ' שאם היו קונים בתחילה ממעות הקדש צרכי הבנין היה המוכר מועל בהמעות, ועי' בשפת אמת שם שאינו מובן שהרי המעות מתחללות.
107. תוס' שם ד"ה בונין. [טור 2]
108. רב פפא מעילה שם ב; רמב"ם מעילה פ"ח ה"ב.
109. כתובות קו ב.
110. שקלים פ"ד ה"ב.
111. רמב"ם שקלים שם ה"ח, ועי' בכ"מ שתמה.
112. תוס' קדושין נד ב ד"ה תרי.
113. ע"ע אמה טרקסין.
114. כתובות קו א.
115. ירושלמי שקלים פ"ד ה"ב.
116. כתובות שם.
117. ירושלמי שם.
118. ועי' אור שמח שקלים פ"ד שתמה שלהירושלמי אף הבנין הרי משירי הלשכה בא.
119. רמב"ם שקלים שם, ועי' אור שמח שם שתמה גם על הרמב"ם שהבנין עצמו לדעתו משירי הלשכה בא.
120. כתובות שם וירושלמי שקלים שם.
121. רש"י כתובות שם. ועי' שירי קרבן בירושלמי שקלים שם שתמה: מאי שנא עזרת נשים מעזרת ישראל.
122. במדבר ט טו.
123. שבועות טו ב; רמב"ם בית הבחירה פ"א הי"ב.
124. ירושלמי יומא פ"א ה"א. וע"ע משכן על הקמת המשכן ביום השמיני למלואים. ועי' מנ"ח מצוה צה שכתב בפשיטות שבדיעבד המקדש כשר להקרבה כשנבנה בלילה, ולא הביא את הירושלמי יומא.
125. רמב"ם שם.
126. כ"מ שם, ועי' נחמיה ד טו.
127. עי' ד' רש"י ותוס' לעיל בציון 60.
128. רש"י ותוס' בציון הנ"ל.
129. מו"ק ט א, ועי"ש בתוס'.
130. ויקרא כו ב.
131. יבמות ו א. ועי' תו"כ קדושים פ"ז ובק"א שם שהלימוד הוא מהקדמת שבת למקדש. [טור 1]
132. עי' רש"י שבועות טו ב.
133. שבועות שם; רמב"ם שם הי"ב.
134. רש"י שבועות שם.
135. עדיות פ"ח מ"ו וש"נ.
136. רש"י שבועות טז א ד"ה אלא.
137. עי' להלן: קדושתו.
138. שבועות שם ורש"י, ועי"ש בגמ' שלפי זה הסוברים שקדושה ראשונה לא בטלה ומקריבים אף על פי שאין בית לא הוצרכו לקלעים.
139. שם.
140. רמב"ם בהב"ח פ"א ה"ח.
141. שם ה"ט. וע"ע אבני היכל ועזרות על גדלן ותיקונן של האבנים.
142. רמב"ם שם, ע"פ תמיד סופ"א באכסדראות שלהלן, עי' כ"מ.
143. ספרי שופטים פסקא קמה; תמיד סופ"א; רמב"ם ע"ז פ"ו ה"י ובהב"ח שם.
144. רמב"ם שם.
145. דברים טז כא.
146. תמיד שם.
147. רמב"ם ע"ז שם.
148. כ"מ שם לדעת הרמב"ם; החינוך מצוה תצב, ועי"ש במנ"ח; רמב"ן עה"ת דברים שם.
149. ר"א מזרחי דברים שם, ע"פ לשון הספרי שם שעובר בל"ת בין לת"ק ובין לראב"י; גור אריה שם. ועי' מנ"ח מצוה תצב בשם ס' יסל"מ שאף הרמב"ם ר"ל שאסור מן התורה אלא שאין לוקים עליו, והרחקה יתרה ר"ל שהתורה עשתה הרחקה זו, וע"ע עזרה בדין איסור הנטיעה בעזרה.
150. ע"ע שמחת בית השואבה.
151. ע"ע הקהל.
152. ראב"ד ע"ז שם בהשגות, ועי' ירושלמי מגילה פ"א ה"ד. [טור 2]
153. ע"ע בית אבטינס וע' לשכות.
154. ראב"ד בהב"ח שם בהשגות, וע"ע הנ"ל. ועי' ראב"ד שם שתירץ על פי זה גם מה שעשו בימה למלך וגזוזטראות בשמחת בית השואבה, שכל זה היה בעזרת נשים. ועי' ירושלמי מגילה פ"א ה"ד שיש בבימת המלך משום לא תטע כל עץ כו', וע"ע הקהל.
155. הרמב"ם שם לפי הבנת הראב"ד בדעתו, ועי' כ"מ שם. וכ"מ מראב"ד בהשגות ע"ז שם, עי"ש בכ"מ.
156. ראב"ד בפירושו לתמיד פ"א, ועי"ש שתירץ על פי זה מה שעשו בימה למלך. ועי' ראב"ד בהשגות ע"ז שם ובכ"מ שם בדעתו שרק אכסדרה אסורה ובית מותר.
157. המפרש לתמיד כט סוע"א; כ"מ בהב"ח שם. ועי' תוי"ט מדות פ"ג מ"ח. וע"ע אולם: מקומו, ושם: הכלים שהיו באולם.
158. תוי"ט מדות פ"ג מ"ז, וע"ע אמלתרא. ועי' רמב"ם מעילה פ"ח ה"ד ותוס' מעילה יב ב ד"ה כל הראוי.
159. מלכים א ו לו, ועי"ש ט - י וטו - יח.
160. ר"ה ד א. ועי' תפא"י מדות פ"א מ"ו וס' יריעת שלמה על הרמב"ם בית הבחירה שם.
161. תוספתא מגילה פ"ב וירושלמי יומא פ"ג ה"ו; רמב"ם בהב"ח פ"א ה"כ. ועי' רש"י עה"ת שמות כה ח: ועשו לי מקדש, ועשו לשמי. וע"ע אבני היכל ועזרות.
162. ע"ע אתנן זונה וע' מחיר כלב.
163. פסקי תוס' סוף מדות; רא"ש מדות פ"ה מ"ג.
164. עזרא ד ג.
165. רא"ש שם. וע"ע בית הפרוה.
166. ע"ע.
167. ע"ע, ושם שלפעמים נקרא הקודש לבד בשם היכל.
168. ע"ע.
169. רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"ה. [טור 1]
170. עי' בכורים פ"א מ"ט ובתוספות יו"ט שם מ"ח: ולפ"ז י"ל וכו' ובשנות אליהו להגר"א שם בפי' הפסוק ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה', שמות כג יט, ועי' תמיד פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, ואינם שומרים בבית עצמו, עי' להלן: שמירתו.
171. עי' רש"י סוטה מ ב ד"ה בעזרת נשים ובכמ"ק.
172. ע"ע מחנות.
173. תוספתא כלים ב"ק פ"א; זבחים קטז ב; רמב"ם בהב"ח פ"ז הי"א.
174. זבחים שם.
175. תוספתא כלים שם הוצ' צוקרמנדל; רמב"ם שם.
176. ע"ע ערי חומה.
177. אליהו רבא כלים פ"א מ"ט.
178. דהי"א כח יט.
179. ירוש' מגילה פ"א ה"א.
180. דברים ה כח.
181. שם לא יד.
182. יהושע כד א. [טור 2]
183. שמואל א יב ז.
184. תהלים מא יא.
185. מדרש שמואל פט"ו, ועי' מדרש אגדת בראשית פל"ח.
186. רש"י סוכה שם.
187. מדרש שמואל שם.
188. ערובין קה א וסוכה נא ב וחולין פג ב.
189. רמב"ם בהב"ח פ"א ה"ד, ע"פ מדות פ"ב מ"ה: וכך הם עתידים להיות כו', ושם פ"ג מ"א: שנאמר והאריאל כו', ושם פ"ד מ"ב: ועליו הוא מפורש ע"י יחזקאל כו', ועי"ש בכ"מ.
190. ב"ב ג ב וד א. ועי' תענית כג א.
191. רמב"ם בהב"ח שם ה"ד.
192. עי' לעיל: מצותו.
193. שו"ת חת"ס חאו"ח סי' רח, ועי"ש בחיו"ד סי' רלו.
194. מדות פ"ד מ"ו; רמב"ם פ"ד ה"ג.
195. ע"ע אולם: מקומו מדתו ותבניתו.
196. ע"ע היכל.
197. ע"ע.
198. ע"ע קודש הקדשים.
199. מדות שם לפי' הר"ש. [טור 1]
200. רמב"ם שם ה"ד. וע"ע תאים בבאור השיטות.
201. ע"ע היכל.
202. מדות שם לפי' הר"ש.
203. רמב"ם שם ה"ה.
204. ע"ע אולם ביאור הדעות על עודף זה.
205. מדות שם; רמב"ם שם.
206. ע"ע אולם.
207. ישעיה כט א.
208. מדות שם.
209. ע"ע אולם.
210. רמב"ם שם ה"ט לפי התוי"ט, ע"ע הנ"ל ובציורים שם.
211. פהמ"ש להרמב"ם מדות שם.
212. הרע"ב שם.
213. ע"ע היכל.
214. ע"ע הנ"ל על חלקי התקרה: כיור, בית דלפה וכו' ובאורם.
215. ע"ע הנ"ל על חלקי התקרה כנ"ל.
216. ע"ע הנ"ל. [טור 2]
217. מדות שם מ"ו; רמב"ם שם ה"ג כדעת חכמים.
218. ע"ע תאים.
219. רש"י מועד קטן ט א ד"ה אמה כליא עורב; ר"ש מדות שם.
220. ר"ש מדות שם.
221. עי' ס' עזרת כהנים מדות שם ד"ה ושלש אמות.
222. רש"י מו"ק שם, ועי' ס' עזרת כהנים שם ותפא"י מדות שם. ועי' רש"י בדה"י ב ג ז בבית ראשון שהגג היה כמו ספינה ועריבה הפוכה עשוי כיפה. ועי' יוסף בן מתתיהו במלחמות ו ו ותבנית היכל פכ"א על שינויים בגובה הגג.
223. מדות פ"ב מ"ו; רמב"ם פ"ה ה"ד.
224. ע"ע.
225. רמב"ם שם הי"ב.
226. ע"ע בית המטבחים הדעות השונות על מדת בהמטב"ח וחלקיו.
227. רמב"ם שם הי"ג - הט"ו.
228. עי' מדות פ"ב מ"א ורמב"ם פ"ה ה"א. וע"ע הר הבית.
229. רמב"ם שם ה"ו, ע"פ מדות שם.
230. וע"ע חיל על הוראתו, מידתו וגבהו ומדת המעלות בגובה וברוחב. [טור 1]
231. וע"ע עזרת נשים על מידתה, תשמישה וגבהה ומדת המעלות בגובה וברוחב.
232. וע"ע עזרת ישראל וע' עזרת כהנים על המעלה והדוכן עם מעלות שהיו שם.
233. ע"ע אולם. רמב"ם פ"ו ה"א, ע"פ מדות פ"ב.
234. עי' כלים פ"א מ"ו ורמב"ם בהב"ח פ"ז הי"ג.
235. ע"ע הר הבית הלימודים, וע"ע שלוח מחנות.
236. וע"ע חיל שמדרבנן הוא, ושם הטעם לדבר ושבועל נדה דומה בזה לטמא מת.
237. וע"ע עזרת נשים שמדרבנן הוא ושם המקור לדבר, וע"ע טבול יום.
238. וע"ע עזרת ישראל הלימוד, וע"ע מחוסר כפורים.
239. וע"ע הנ"ל.
240. וע"ע ביאת מקדש: טבילה לביאת מקדש.
241. וע"ע עזרת כהנים הטעם.
242. וע"ע ביאת מקדש וע' בין האולם ולמזבח מחלוקת הראשונים אם הוא מדאורייתא או מדרבנן, ושם על כניסת כל שאינם ראויים לעבודה לשם.
243. וע"ע היכל הלימוד, וע"ע קדוש ידים ורגלים.
244. וע"ע קדש הקדשים וע' ביאת מקדש. כלים פ"א מ"ח - מ"ט ור"מ ור"ש שם; רמב"ם בית הבחירה פ"ז הט"ו - הכ"ב.
245. ע"ע אולם: קדושתו, וע' בין האולם ולמזבח. [טור 2]
246. שמות כה ט.
247. שבועות טו א ורש"י ד"ה וכן; ירושלמי שם פ"ב ה"ב וסנהדרין פ"א ה"ג. וע"ע תוספת העיר ועזרות.
248. שמואל ב כד יט.
249. דהי"ב ג א.
250. דברים לב ז.
251. ירושלמי שם ופ"מ.
252. שבועות טו א, לתי' א' בתוס' שם ד"ה אין עזרה; רמב"ם פ"ו הי"ג בתוספת העזרה, ועי' תי' ב' בתוס' שם.
253. ע"ע תוספת העיר ועזרות.
254. ע"ע מנחות.
255. שבועות שם ורש"י; רמב"ם שם.
256. רמב"ם שם. ועי' תפא"י שבועות שם שאחת מהחלות נאכלת והשניה נשרפת, ובמרחשת בלקוטים שבסוף ח"ב אות ו כ' ששתיהן נאכלות.
257. ע"ע במה.
258. תוס' שבועות שם ד"ה אין עזרה בתי' א. וע"ע באים כאחד: בתלוים זה בזה.
259. תוס' שם בתי' ב.
260. תוס' שם ד"ה ויוצא.
261. משנה שבועות יד ב.
262. רמב"ם שם הי"ד.
263. עי' יומא כא ב. וע"ע אורים ותומים.
264. עי' להלן. [טור 1]
265. שבועות טז א ורש"י.
266. רש"י שם טו ב ד"ה אפילו למ"ד, ושם תודות במקום מנחה, והיינו בתוספת העיר.
267. שבועות טז ב.
268. במדבר ז א.
269. שבועות שם, ועי"ש טו א ותוס' ד"ה מתיב.
270. עי' מלכים א ח סג, וע"ע חינוך.
271. משנה מגילה י רע"א.
272. גמ' שם. וע"ע במה שהיתר הבמות תלוי בקדושת המקדש.
273. משנה זבחים קיב ב.
274. עדיות פ"ח מ"ו.
275. זבחים סב א.
276. שם קז ב.
277. עי' לעיל.
278. שבועות טז א, ועי' לעיל.
279. מו"ק ט א; שבועות טז ב.
280. רש"י שבועות שם, ועי"ש בתוס' שפירשו בע"א.
281. ויקרא כה ל. [טור 2]
282. תוס' ערכין לב א ד"ה אשר ור"ן מגילה ג ב. ועי' רש"י ערכין שם ותוס' חולין סה א ד"ה אע"פ שפירשו בע"א.
283. מגילה י ב וש"נ.
284. תוס' יבמות פב ב; ר"ש שביעית פ"ו סומ"א.
285. דברים יב ט.
286. זבחים קיט א.
287. תוס' יבמות שם, ועי' זבחים שם שר' שמעון דורש נחלה זו שילה ונקראה נחלה מטעם אחר.
288. תהלים קלב יד.
289. תוס' יבמות שם; ר"ש שביעית פ"ו מ"א.
290. ויקרא כו לא.
291. רמב"ם בהב"ח פ"ו הט"ז, ע"פ משנה מגילה כח א לענין בית הכנסת, ועי' תו"כ שם.
292. רמב"ם שם; סמ"ג עשין קסג.
293. מלכים א ט ג.
294. מדרש תהלים פי"א; סמ"ג שם. ועי' ברכות סב ב.
295. ע"ע ארץ ישראל: קדושה ראשונה.
296. רמב"ם בהב"ח שם; תוס' יבמות פב ב וזבחים סא א וסב א ושבועות טז א; ר"ש שביעית פ"ו מ"א; סמ"ג עשין קסג; ועוד.
297. עי' לעיל.
298. שבועות שם ורש"י.
299. זבחים קז ב.
300. ע"ע בית חוניו.
301. מגילה י א ורש"י.
302. עדיות פ"ח מ"ו.
303. ע"ע מזבח. [טור 1]
304. מגילה שם וש"נ ורש"י.
305. ע"ע ארץ ישראל: קדושה ראשונה.
306. ראב"ד בהשגות בהב"ח פ"ו הט"ז; תוס' מגילה י א ד"ה למה, ועי' תוס' זבחים סא א.
307. הראב"ד שם: כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו. ועי' בארוכה בבאור דבריו בשו"ת משפט כהן להראי"ה קוק ז"ל סי' צו.
308. רמב"ם בהב"ח שם; ר"י בתוס' יבמות פב ב ושאר הראשונים לעיל בציון 296 הסוברים שאף אם קדושת הארץ בטלה קדושת המקדש לא בטלה; יראים השלם סי' רעז; ריטב"א מגילה שם ושבועות שם; החינוך מצוה קפד ושסב ושסג ועוד.
309. רמב"ם שם.
310. יראים שם.
311. ע"ע טומאה הותרה בצבור.
312. כפתור ופרח פ"ו הוצ' לונץ עמ' פא. ועי' על הקרבת קרבנות בזמן הזה בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סי' פט, בשו"ת חת"ס חיו"ד סי' רלו, בשו"ת מהר"ץ חיות ח"א סי' ב וח"ב סי' יז, בשו"ת בנין ציון להר"י עטלינגר סי' ב, בשו"ת שאילת דוד להר"ד מקרלין ח"א קונ' דרישת ציון וירושלים, בס' דרישת ציון להר"צ קלישר, ועוד.
313. מג"א סי' תקסא ס"ק ב; שו"ת דבר אמת להר"י בכר דוד קונ' י סי' ד; שו"ת בנין ציון שם, ועוד. ועי' שו"ת משפט כהן סי' צו בארוכה שכ"ד כל הפוסקים.
314. ראב"ד בהשגות שם.
315. שו"ת משפט כהן שם, ועי"ש ובשו"ת בנין ציון סי' ב שהראב"ד מסתפק בזה.
315א. יחזקאל ז כב. ע"ז נב ב, ועי"ש במלחמות לרמב"ן שהבית יצא מקדושתו מגזרת הכתוב אע"פ שאין בו מעילה. וע"ע מזבח וע' כלי שרת.
315ב. ע"ע בית הכנסת: סתירתו.
316. ויקרא יט ל וכו ב.
317. רמב"ם ביהב"ח פ"ז ה"א.
318. סהמ"צ מ"ע כא; סמ"ג עשין קסד; החינוך מצוה רנד. [טור 2]
319. רמב"ם שם.
320. סהמ"צ שם.
321. רש"י.
322. תו"כ קדושים פרק ז' בשינוי לשון; יבמות ו א.
323. תו"כ שם; יבמות שם; רמב"ם שם ה"ז.
324. ויקרא כו לא.
325. מאירי יבמות עמוד 46, ע"פ מגילה כח א. ועי' טורי אבן מגילה שם שסובר ששתי הדרשות חולקות זו על זו.
326. רמב"ם שם. ועי' לעיל: קדושתו.
327. עי' לעיל: קדושתו.
328. עי' שם.
329. טורי אבן מגילה כח ב.
330. ערוך לנר יבמות שם; מנחת חינוך מצוה רנד. ועי' לעיל: זמנו ומקומו, וע"ע במה. וע"ע בית הכנסת שי"א שמצות מורא מקדש בזמן הזה היא במורא בית הכנסת שנקרא מקדש מעט. ועי' ברכות סב ב.
331. עי' תו"כ שם ויבמות שם ורמב"ם שם.
332. ע"ע טמא ועי' שלוח מחנות.
333. מאירי יבמות עמ' 29 ועמ' 46, ועי"ש בהערות אות קסז. [טור 1]
334. מנ"ח שם.
335. ולדעת המאירי מן התורה מעזרה ולפנים.
336. רש"י.
337. פהמ"ש להרמב"ם.
338. תו"כ שם; משנה ברכות נד א, ושם "בתרמילו" אין; רמב"ם שם ה"ב.
339. שמות ג ה.
340. אסתר ד ב.
341. ברייתא ברכות סב ב.
342. רמב"ם שם.
343. מלכים א ט ג.
344. ברכות שם, ועי' לעיל על מורא מקדש בזמן הזה.
345. רמב"ם שם ה"ב.
346. מדות פ"ב מ"ב; רמב"ם שם ה"ג.
347. פהמ"ש להרמב"ם ורע"ב שם, ועי' תוי"ט.
348. פי' הרא"ש מדות שם.
349. רא"ש שם, ע"פ ברייתא דמלאכת המשכן ויומא נח ב. וע"ע כל פינות שאתה פונה וכו'. [טור 2]
350. מדות שם; רמב"ם שם.
351. ראב"ד בהב"ח פ"ז ה"ה.
352. ע"ע ביאת מקדש.
353. מלכים א ט ג.
354. תהלים נה טו.
355. רמב"ם שם ה"ה.
356. רמב"ם שם ה"ד, ע"פ יומא נג א.
357. דהי"ב א יג.
358. יומא שם.
359. ירושלמי יומא פ"ה ה"ב.
360. תוס' יומא כה א ד"ה והא בשם ר"י ב"ר ברוך. ועי' משנה סוכה נא ב.
361. תוס' יומא כה א.
362. ע"ע אין ישיבה בעזרה השיטות שבדבר.
363. מאירי ברכות סא ב.
364. רש"י.
365. רמב"ם שם ה"ה ובפהמ"ש שם. ולהלכה אין הבדל ביניהם, ששער הר הבית מכוון כנגד שער ניקנור.
366. משנה ברכות נד א; רמב"ם שם.
367. רש"י.
368. מאירי שם; תוס' הרא"ש שם.
369. פהמ"ש להרמב"ם שם.
370. רש"י ברכות סא ב. ועי' פסחים מט א ברש"י ותוס' שנחלקו אם הוא מקום ידוע בשם צופים או שאפשר לראות משם, ועי' לבוש או"ח סי' ג ס"ז וכפתור ופרח פ"ו הוצ' לונץ עמ' עד - עה. [טור 1]
371. ברכות סא ב ורש"י.
372. עי' לעיל.
373. מאירי שם.
374. קרית ספר להמבי"ט בהב"ח פ"ז. ועי' לעיל ד' המאירי יבמות שאף בהר הבית הוא מדרבנן.
375. רמב"ם שם ה"ז וה"ח. ועי' מנ"ח מצוה רנד שתמה שהוא נגד הגמ', ועי' ארצות החיים להמלבי"ם סי' ג בארץ יהודה ס"ק ד שהאריך בישוב דעת הרמב"ם.
376. ע"ע בית הכסא: כלפי המקדש, ושם כל השיטות והחילוקים שבדבר.
377. רמב"ם שם ה"ט, ע"פ ברכות ה ב.
378. עי"ש ברש"י ותוס' ובב"י ושו"ע או"ח ג ו. וע"ע תשמיש המטה.
379. רמב"ם בהב"ח פ"ז ה"י, ע"פ ר"ה כד א וש"נ; טוש"ע יו"ד קמא ח.
380. עי"ש ברמב"ם שכלל דין זה בדיני מורא מקדש וכ"ה בחינוך מצוה רנד, ועי"ש במנ"ח. ועי' שו"ת בית אפרים חאו"ח סי' י שלהרמב"ם רק בס"ד אמר אביי שהוא מהלאו של לא תעשון אתי ובמסקנא חזר בו.
381. שמות כ כ.
382. תוס' ר"ה כד ב ד"ה לא אסרה ויומא נד ב ד"ה כרובים וע"ז מג ב ד"ה לא אסרה ור"ן ע"ז שם, שאביי לא חזר בו, וכ"מ ד' הטוש"ע שכללו דין זה בהלכות ע"ז.
383. רש"י מנחות כח ב ד"ה תבנית, ועי' רש"י ע"ז מג א שהזכיר גם מדת פתחיו, ועי' שו"ת בית אפרים שם; טוש"ע שם.
384. רש"י ע"ז שם ד"ה בית; מאירי ר"ה שם וע"ז שם; ש"ך יו"ד שם ס"ק לג. ועי' שו"ת מהרי"ק סי' עה.
385. מנ"ח שם; שו"ת בית אפרים שם. [טור 2]
386. מנ"ח שם.
387. שו"ת בית אפרים שם.
388. ר"ן ע"ז רפ"ג בשם מהר"ם מרוטנבורג והרשב"א.
389. תוס' ורא"ש ע"ז שם וטור סי' קמא, עי"ש בב"י ובבאור הגר"א ס"ק כא.
390. באור הגר"א שם. ועי' מקור מים חיים סי' קמא ס"ח שמצדד שאפילו איסור דרבנן אין לדעתם בתבנית המקדש שאין בו חשש של עבודה זרה.
391. רמב"ם בית הבחירה פ"ח ה"א.
392. במדבר יח ב.
393. רמב"ם שם ה"ב; סהמ"צ מ"ע כב.
394. במדבר שם ד.
395. סהמ"צ שם ומל"ת בשם מכילתא, ואינו לפנינו. ובילקוט סוף רמז תשנב בשם ספרי זוטא בנוסח אחר. ועי' הערות ר"ח הליר בסהמ"צ מ"ע כב הערה 11.
396. במדבר א נג. רמב"ן עה"ת שם.
397. סהמ"צ שם; סמ"ג עשין קסה; החינוך מצוה שפח.
398. כצ"ל, וכ"ה בסהמ"צ ובחינוך, ולא כמש"כ בטעות בספרי הרמב"ם שלפנינו: ושמרו.
399. במדבר יח ה.
400. רמב"ם שם ה"ג, וע"ע אזהרה; סהמ"צ שם בשם מכילתא, ועי' לעיל ציון 395.
401. סהמ"צ ל"ת סז; החינוך מצוה שצא. הסמ"ג מנה רק העשה בלבד.
402. מנ"ח שם.
403. רמב"ן עה"ת במדבר א נג.
404. ראב"ד ורא"ש תמיד כו א, ע"פ ערובין ב א.
405. רמב"ם שם ה"א. [טור 1]
406. מאירי תמיד פ"א מ"א.
407. המפרש ופי' הרא"ש תמיד שם.
408. ספרי זוטא פ' קרח; רמב"ם שם.
409. מלכים ב יא ו.
410. רא"ש ריש תמיד.
411. רמב"ן עה"ת במדבר א נג.
412. במדבר יח ד.
413. עי' להלן. באור הגר"א למשניות ריש תמיד.
414. רמב"ם שם ה"ב; ר"ש מדות פ"א מ"א והרע"ב שם; רמב"ן עה"ת שם; תוס' יומא י ב ד"ה רבנן (הב').
415. המפרש ריש תמיד; ראב"ד שם; פי' הרא"ש שם.
416. רא"ש שם.
417. ישעיה סב ו.
418. ראב"ד שם בשם ה"ר שמואל החסיד.
419. דהי"א כו יז. ועי' להלן.
420. ראב"ד בגמ' שם.
421. סהמ"צ להרמב"ם שם; החינוך מצוה שפח; רמב"ן עה"ת שם. [טור 2]
422. רא"ש תמיד כז א.
423. תמיד כז א.
424. פסקי תוס' ריש תמיד, ועי' באר שבע שם ומל"מ בהב"ח פ"ח ה"ו.
425. ע"ע איש הר הבית.
426. במדבר ג לח.
427. תמיד כו א והמפרש שם.
428. במדבר יח ב.
429. שם ד. רמב"ם בהב"ח פ"ח ה"ב.
430. עי"ש בפסוק.
431. רמב"ם כלי המקדש פ"ג ה"ב.
432. המפרש תמיד כז רע"א; הראב"ד שם; רע"ב שם בפי' א' ותוי"ט שם.
433. באר שבע ריש תמיד; מל"מ בהב"ח פ"ח ה"ה; תפא"י תמיד שם. ועי' אבני נזר יו"ד סי' תמט שיש מהראשונים סוברים שכל הפסול לעבודה פסול לשמירה, ולפיכך קטנים פסולים.
434. באר שבע ומל"מ שם, ע"פ פסקי תוס' תמיד שם ורמב"ם כלי המקדש פ"ה הט"ו. ועי' להלן בשמירה שבבית הניצוץ ובית אבטינס.
435. במדבר יח ב.
436. ספרי שם; תמיד כו ב ומפרש שם. ועי' רמב"ם בהב"ח פ"ח ה"ד.
437. ראב"ד ריש תמיד, וכ"נ מפי' רבנו הלל בספרי קרח שם.
438. מנחת חינוך מצוה שפח. ועי' להלן בשמירת בית הניצוץ ובית אבטינס.
439. סמ"ג עשין קסה; פי' רגמ"ה והרא"ש תמיד כו ב; פסקי תוס' ריש מידות; הר"ש שם; החינוך שפח, ועי"ש במנ"ח שכ' שהוא טעות סופר. [טור 1]
440. מל"מ שם לדעת הסמ"ג והרע"ב.
441. רמב"ם שם, ועי"ש במל"מ; המפרש ריש תמיד; באר שבע שם.
442. תמיד פ"א מ"א; מדות פ"א מ"א.
443. במדבר ג לח.
444. תמיד כו א ומפרש ורא"ש שם.
445. מדות פ"א מ"א.
446. דהי"א כו יז - יח.
447. יחזקאל מד טו.
448. תמיד כו א והמפרש שם.
449. מל"מ בהב"ח שם. ועי' מנ"ח מצוה שפח שכ' שהכל מן התורה. ועי' ראב"ד תמיד כח א ד"ה אמרי השייך לגמ' כו א.
450. ספרי זוטא פ' קרח; פי' רגמ"ה והמפרש ריש תמיד; הרא"ש בשם ר"ת תמיד כז א; רמב"ם פ"ח ה"ד. וע"ע משמרות על חלוקת הכהנים לכ"ד משמרות. [טור 2]
451. פסקי תוס' מדות סי' א; רא"ש תמיד כז א.
452. רא"ש שם ב.
453. רמב"ם שם ה"ד.
454. שלטי גבורים פי"ז. ועי' ברכות כא ב. ועי' תפא"י תמיד שם.
455. המפרש והרא"ש תמיד כז א, ע"פ הגמ' שם בלפרבר, עי' לעיל.
456. ראב"ד תמיד כז א.
457. דהי"א כז, עי' תמיד שם.
458. תמיד פ"א מ"א ומדות פ"א מ"א; רמב"ם פ"ח ה"ה. וע"ע אלה אם שמרו בעליות שלא נתקדשו או שנתקדשו, ועי' לעיל.
459. תמיד שם.
460. גמ' שם כז א.
461. המפרש שם; ראב"ד שם; רגמ"ה ריש תמיד: שלא הגיעו לפרקם. ועי' רע"ב שם בפי' א' ותוי"ט שם.
462. באר שבע שם ומל"מ שם ה"ה, ע"פ פסקי תוס' שם ורמב"ם כלי המקדש פ"ה הט"ו. ועי' לעיל שמחלקותם אם קטנים כשרים לשמירה.
463. המפרש ריש תמיד.
464. רא"ש שם.
465. שמות ב י.
466. המפרש ושאר ראשונים שם.
467. פהמ"ש להרמב"ם שם ורע"ב בשמו; מאירי תמיד שם.
468. מדות שם; רמב"ם שם ה"ח.
469. רבא תמיד כז א: תנאי היא.
470. עי' מדות פ"א מ"ד.
471. אביי תמיד שם. [טור 1]
472. רמב"ם שם ה"ח והמפרש תמיד שם, לשיטתם שבמקום שהכהנים שומרים לא שמרו הלוים, עי' לעיל.
473. רגמ"ה ורא"ש שם, ועי' ר"ש מדות שם.
474. מדות שם; רמב"ם שם.
475. תמיד כז א. וע"ע אין ישיבה בעזרה.
476. המפרש תמיד כו ב. וע"ע בית המוקד על מקומה של לשכה זו.
477. ע"ע לשכות וע' פרוכת.
478. מדות שם מ"א; רמב"ם שם ה"ט. וע"ע אחורי בית הכפורת.
479. עי' ס' עזרת כהנים מדות שם, ועי"ש שמוכיח מלשון המשנה שגם השמירה של הלוים היתה שם בפנים, ועי' בס' יריעות שלמה בהב"ח שם ה"ט שכ' שהשמירה היתה גם בשלש לשכות אלו מבחוץ.
480. תמיד פ"א מ"א; רמב"ם שם ה"ו. ועי' תפא"י שם שר"ל הכהנים שהתחלפו בשעת שמירה, זה נעור וזה ישן.
481. רש"י יומא סח ב; המפרש תמיד כז א.
482. תמיד שם, לפי הגמ' שם כז א; רמב"ם שם. וע"ע בגדי כהונה: קדושתם, בטעם שלא הניחו תחת ראשיהם ממש.
483. רמב"ם שם, ע"פ משנה תמיד שם.
484. רמב"ם שם.
485. תמיד שם ה"ז. וע"ע בית הטבילה על מהות המסבה ועל מקום בית הטבילה.
486. משנה יומא כח ב; רמב"ם עבודת יום הכפורים פ"ג הי"א.
487. משנה סוטה מא א; רמב"ם חגיגה פ"ג ה"ד.
488. יומא שם.
489. רש"י שם.
490. רמב"ם עבודת יוהכ"פ שם.
491. ירושלמי יומא פ"ז ה"א וסוטה פ"ז ה"ו; ערוך ערך שמן ג.
492. רש"י יומא שם.
493. רב אידי בירושלמי שם; רמב"ם חגיגה שם; מאירי סוטה שם.
494. רמב"ם עבודת יוהכ"פ שם; סמ"ג עשין רט.
495. ע"ע ברכת המזון. [טור 2]
496. ברכות מח ב.
497. רשב"א שם; טור או"ח סי' קפח.
498. מלכים א יב טז.
499. המנהיג הל' שבת אות מו בשם מדרש, ועי"ש; אבודרהם סדר ברכת המזון בשם מדרש. עי' ילק"ש שמואל רמז קו.
500. ע"ע תפלה.
501. רמ"א בשו"ע או"ח קכג א, ע"פ אבות פ"ה מ"כ, ושם בגרסתנו: שתבנה עירך, ועי' שערי תשובה סי' מח ס"ק ב שי"ג בתפלה "שתבנה ביהמ"ק", שהמקדש שלעתיד יבנה ה' בעצמו, עי' לעיל: מצותו. ועי' בשינויי נוסחאות במשניות ד' ווילנא.
502. ע"ע, ושם שי"א שאף בזמן הזה הוא מן התורה.
503. תוס' מגילה כ ב ד"ה כל. ועי' באור הגר"א או"ח סי' קכג ס"ק ב.
504. סוטה לח א; רמב"ם נשיאת כפים פי"ד ה"י.
505. במדבר ו כז.
506. דברים יב ה.
507. סוטה שם, ועי' ספרי במדבר שם.
508. שמות כ כד. [טור 1]
509. עי' תוס' שם ד"ה הרי הוא מספרי.
510. רש"י שם.
511. ר' יאשיה בסוטה שם ורש"י.
512. עי' יומא סט ב.
513. יומא לט ב, ועי' תוס' סוטה שם ד"ה הרי. ועי' רמב"ם נשיאת כפים שם. וע"ע שם המפורש וע' נשיאת כפים.
514. תענית טז ב.
515. שם נוסח ב'.
516. רמב"ם תעניות פ"ד הט"ו. וברש"י ברכות נד א: בא"י אלהי ישראל.
517. תענית שם, ועי' משנה ברכות נד א ורש"י; רמב"ם תענית שם: ברוך אתה ה' גואל ישראל.
518. שם.
519. נחמיה ט ה. רש"י תענית שם, ועי' רש"י ברכות שם: וילפינן לה מקרא.
520. עי' להלן.
521. שמ"ק ברכות סג א לגירסתנו שם: וכל כך למה. ועי' דק"ס שם ובהגהות.
522. עי' חילופי גירסאות במשניות ד' ווילנא ובדק"ס שם.
523. משנה ברכות שם ורש"י.
524. נחמיה ח ו.
525. עי' רש"י יומא סט ב ד"ה ויברך ותו"י שם בדעתו, לפי רב גידל בגמ' שם.
526. ברכות סג א וש"נ.
527. שם.
528. סוטה מ ב.
529. תענית טז ב.
530. נחמיה ט ה.
531. תענית שם וברכות שם ורש"י. [טור 2]
532. תוי"ט סוטה פ"ז מ"ו. ועי' לעיל מהשמ"ק ברכות שכ' להיפך שהחותם האריך מפני שהעונים האריכו. ועי' הריעב"ץ בסידורו טעמים אחרים שלא ענו אמן במקדש.
533. תוס' סוטה שם, ועי' תוי"ט שם.
534. רמב"ם נשיאת כפים פי"ד ה"ט. וע"ע אמן: במקדש, על שאר הברכות במקדש, ומש"ש בציון 149 בשם המאירי כ"כ גם הרשב"א בשם הראב"ד ברכות שם.
535. דבה"י ב ו לב.
536. ברכות ל א; רמב"ם תפלה פ"ה ה"ב; טוש"ע או"ח צד א.
537. עי' ברכות שם.
538. תר"י שם.
539. ירמיה ל יז.
540. סוכה מא א.
541. משנה סוכה שם.
542. ויקרא כג מ.
543. שם. וע"ע נטילת לולב.
544. וע"ע הנ"ל.
545. רמב"ם לולב פ"ז הכ"ג. וע"ע נטילת לולב.
546. טוש"ע או"ח תרס א. וע"ע הושענא רבה. [טור 1]
547. ר"ן סוכה פ"ד. וע"ע הושענא רבה.
548. רמ"א בשו"ע או"ח תרסד ב, ע"פ הר"ן סוכה שם.
549. ע"ע חנוכה.
550. עי' טוש"ע או"ח תרעא ז. וע"ע הדלקת הנרות וע' נר חנוכה.
551. החינוך מצוה קה. וע"ע ארבע פרשיות: פרשת שקלים.
552. פסחים קכ א. וע"ע אכילת מרור, הטעמים.
553. שו"ע הרב סי' תעה.
554. פסחים קטו א. וע"ע הנ"ל.
555. נוסח ההגדה ומוזכר בראשונים, ע"ע הנ"ל וע' סדר של פסח.
556. פסחים קיד ב. וע"ע סדר של פסח.
557. שם קיט ב ורש"י ורשב"ם. וע"ע אפיקומן.
558. מנחות סו א ורש"י ד"ה אמימר.
559. עי' רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז הכ"ד וכ"מ שם. וע"ע ספירת העומר, ושם שי"א שמצות ספירת הימים היא מן התורה וספירת השבועות היא משום זכר למקדש. [טור 2]
560. עי' ביצה ה ב.
561. ע"ע קדוש החודש.
562. ע"ע ראש השנה.
563. ע"ע הנ"ל. ביצה ו ב.
564. סוכה מא א. וע"ע חדש.
565. בכורות נג ב.
566. תענית יז א. ועי' בפי' ר"ח שם שאף רבי החולק חושש למהרה יבנה המקדש ואינו מתיר אלא לכהן שאינו מכיר משמרתו.
567. ע"ע סדר של פסח.
568. ע"ע חגיגת ארבעה עשר.
569. ע"ע כהנים זריזים הם.
570. תוס' פסחים קיד ב ד"ה אחד. ועי' ביצה ה ב: ביצה לכל מסורה עדות לבי"ד מסורה. ועי"ע על מהרה יבנה המקדש: גיטין יח א תוד"ה הנהו, שו"ת חת"ס חיו"ד סי' שו ושיח, גבו"א תענית יז ב, ערול"נ סנהד' כב ב.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
בית המקדש
הר המוריה
בית המקדש השני וחורבנו