חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שירת הים

השירה ששרו ישראל בראותם את מצרים מת על שפת הים – שמות טו

שירת הים היא שיר תהילה לנצחון על המצרים ביציאת מצרים. מעמדו של שיר זה הפך אותו לשיר הנאמר בכל יום, והוא כלול בתפילת שחרית של כל ימות השנה.

על הדרך בה נאמרה השירה כתוב במכלתא:


מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מס' דשירה פרשה א
ר' אליעזר בן תדאי אומר: משה היה פותח בדברים תחלה, וישראל עונין אחריו וגומרין עמו.
משה היה פותח ואומר אשירה לה'
וישראל עונין אחריו וגומרין עמו אשירה לה' כי גאה גאה
משה היה פותח ואומר עזי וזמרת יה
וישראל עונין אחריו וגומרין עמו עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה
משה היה פותח ואומר ה' איש מלחמה
וישראל עונין אחריו וגומרין עמו ה' איש מלחמה ה' שמו:
על חשיבות שירת הים מעיד רבי שמחה, במחזור ויטרי:
מחזור ויטרי סימן רסה ד"ה דעו כי
דעו כי שירת הים היה מנהגינו מנהג כל קהל רומא, ומנהג כל קהילות אשר סביבותינו, ומנהג כל קהילות אשר בספרד מיום גלות ירושלם ועד עתה, לומרה כל השנה כולה בכל יום ויום, זולתי תשעה באב בלבד. שאין אומרי' אותה משום אבל. וכן בבית האבל אינו אומ' אותה כל שבעה ימים. ומנהג אבותינו תורה היא.
... ושנהיגו רבותינו לאומרה, יען כי הזמירות חובה היה עלינו לאומרה בכל יום. דאמר רבי יוסי: "יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום". ומסקנא כי קאמרינן בפסוקי דזמרה.
ולפיכך תיקנו רבותינו לומר עמהם זו השירה שהיא על מפלת אויבינו, ולתת שבח למפליא פלאות ולברך את שמו לפניהם ולאחריהם: לפניהם ברוך שאמר. ולאחריהם ישתבח.
הילכך אין ראוי למונעה אלא יום תשעה באב בלבד. ...

מנורת המאור פרק ב - תפילה סדר מאה ברכות עמוד 82
כל האומר שירת הים בכל יום זוכה לחיי העולם הבא. מפני שהוא מאמין בה' ברוך הוא ובנפלאות שעשה עם אבותינו. וגרסינו במסכת חולין בפרק גיד הנשה: חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל עת שירצו, ומלאכי השרת אין אומרים אותה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחדש, ואמרי לה פעם אחת בשמיטה, ואמרי לה פעם אחת ביובל.
וגרסינן במדרש יהי אור, בשעה שאומר אדם שירת הים אחר פסוקי דזמרה, כנסת ישראל מתעטרת באותו כתר שמעטר בו הקב"ה למלך המשיח, ועל אותו חקוקים שמות הקדושים, ובו נתעטרו ישראל יום שקרע להם הקב"ה ים סוף, וניער פרעה וחילו בתוכו.
לפיכך צריך אדם לכוון את לבו בשירה זו בכל יום ויום, והזוכה בה יזכה לראות פני המשיח, בתיקון אותו כתר, מידה כנגד מידה: הוא אומר שירת הים בכל יום, ומאמין שגאל הקב"ה את אבותיו ממצרים וקרע להם הים והעבירם בתוכו בחרבה ושקע צריהם בתוכו, לפיכך יזכה לראות ימות המשיח וגאולה שעתיד הקב"ה לגאול אותנו מגלות זה.

טקסט מלא של שמות ט"ו, פרשנים ומדרשים, ומאמרים להרחבה. בתוך "שבילי התנ"ך" שבאתר דעת

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תפילה


נושאים קרובים באתר דעת
שירת הים