חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלישבע

אשת אהרן הכהן ואחותו של נחשון בן עמינדב.

נקראת "אם הכהונה" בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה צז.
יש אומרים שהייתה אחת מהמיילדות במצרים סוטה יא, א.

"'ויהי ביתך כבית פרץ' רות ד, יב. לא נאמרו דברים הללו, אלא כנגד אלישבע בת עמינדב..." מדרש זוטא - רות (בובר) פרשה ד.

"עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" זו אלישבע בת עמינדב אשת אהרן..." מדרש משלי פרשה לא, כה.

אלישבע הייתה בת לאדם מכובד ביותר: עמינדב, אחיה גם הוא בוודאי ירש את הייחוס והפך לאחר מכן לנשיא שבט יהודה, היא נישאה לאדם המכובד ביותר בדורו, גיסה היה מנהיג ישראל, ובניה סגני כהונה. כנראה שגם מבחינה כלכלית מצבה היה טוב ומובטח. אך האסון שבו מתו שני בניה ביום אחד, גדע את שמחותיה: "...ונהפכה שמחתה לאבל. הוי אומר 'ולשמחה מה זו עושה'".... קהלת רבה (וילנא) פרשה ב.
"אין אתה מוצא איש ואשה שראתה שמחות כאלישבע בת עמינדב [אשתו של אהרן]... ראתה בעלה כהן גדול משמש בכהונה גדולה ונביא, ומשה אחי בעלה מלך ונביא, ובניה סגני כהונה, ואחיה נחשון ראש לכל שבטי ישראל, ולא המתינה בשמחתה, אלא נכנסו שני בניה להקריב קרבן "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'" ויקרא י,ב. לכך נאמר אמרתי "להוללים אל תהולו" תהלים עה, ה.

נחלקו הדעות כמה שמחה הייתה אלישבע באותו יום, האם שמחתה הייתה כפולת ארבע, חמש, שבע? .
"מה מעורבב השחוק, ששחקה מדת הדין על אלישבע בת עמינדב. אלישבע בת עמינדב ראתה ד' שמחות ביום אחד: משה יבמה מלך, נחשון אחיה נשיא ראש כל הנשיאים, אהרן בעלה כהן מלובש אבני אפוד, שני בניה סגני כהונה, וכיון שנכנסו להקטיר שלא ברשות – נשרפו, ונהפכה שמחתה לאבל. הוי אומר "ולשמחה מה זו עושה"....קהלת רבה [וילנא] פרשה ב.

"אלישבע בת עמינדב ... שראתה ה' כתרים ביום אחד: יבמה מלך, אחיה נשיא, בעלה כהן גדול, שני בניה ב' סגני כהונה, פנחס בן בנה משוח מלחמה. כיון שנכנסו בניה להקריב ונשרפו, נהפכה שמחתה לאבל .." ויקרא רבה (וילנא) פרשה כ, שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג.
"חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל: יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה משוח מלחמה, ואחיה נשיא שבט, ואבילה על שני בניה" זבחים קב, א.
"בשבע שמחות שהיתה אלישבע אשת אהרן יתירה על האחרות ,שהיה בן בנה משוח מלחמה..." רשב"ם במדבר כה, יג.

יש דינים הנלמדים מאלישבע, למשל "בענין נשואי אשה: לעולם ישתדל אדם לישא אשה בת טובים צנועה וכשרה ממשפחה הגונה, שלא יצא עליה ערעור מעולם, ולא יתכוין ליפיה, אלא לכשרון מעשיה, שנאמר "שקר החן והבל היופי" משלי לא,ל. כי כשרון מעשיה של האשה, הוא מהללה, ולא יפיה. ושנו חכמים: אל תתן עינך בנוי אלא תן עיניך במשפחה..... לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה רע"ה נשא בת יתרו ויצא ממנו כהן לע"ז, ואהרן ע"ה נשא אלישבע בת עמינדב, ויצא ממנו פנחס" י"ד אייזנשטיין ,אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד רע.

"אמר רבא: הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר: 'ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון', ממשמע שנאמר 'בת עמינדב' איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר 'אחות נחשון'. מכאן, שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה. תנא: רוב בנים דומין לאחי האם" בבא בתרא קי, א.

ובאותו עניין:
קריאת שמות הבנים: "...שנדב ואביהוא נקראו על שם אבות אביהם ואמם, ונדב על שם אבי אמו אלישבע: בת עמי - נדב, ואביהוא ר"ל אבי - הוא, היינו אביו של אהרן. ובשביל שהקדימו שם אביה נענשו ומתו גם שניהם. ועפ"ז למד, שיש זלזול לאביו אם יקדים שם חמיו לבן הבכור..." שו"ת יביע אומר חלק ב-אה"ע סימן ז.

עולי רגל יהודיים מזכירים את קברה של מרים עם קבריהן של יוכבד, צפורה ואלישבע. הקברים היו במקום הנקרא בשם הערבי ראס אבו עמיס, צפון מערב מטבריה, בין טבריה ומגדל. "בימינו, על הקבר טבלה ועליה כתוב: 'קבר האמהות – בלהה וזלפה נשי יעקב אבינו ע"ה יוכבד – אם משה רבינו ע"ה צפורה –אשתו, מרים – אחותו, אלישבע בת עמינדב – אשתו של אהרן הכהן ע"ה' [על פי המסורה]" ז' וינאי, מצבות קודש בארץ ישראל, ירושלים 1985, עמ' 241-242.


מקור הערך: מרים סמואל מתוך ספרה הספר "נשים נסתרות בתנ"ך/אמהות,ירושלים, תשס"ו.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן