חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכת הריח

ברכה שמברכים על כל דבר שיש בו ריח טוב שנהנים ממנו

ברכה על הבשמים ועל כל דבר שיש בו ריח טוב שנהנין ממנו.

רב למד שמברכים על הריח, ממה שנאמר "כל הנשמה תהלל יה" -
איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? הוי אומר זה הריח וכו' (ברכות מ.ג:).
יש ברכות מיוחדות לסוגי בשמים:

על ריח עשב מברך:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא עשבי בשמים;
על ריח פרי:
הנותן ריח טוב בפירות;
על ריח עץ בושם:
בורא עצי בשמים;
על ריח סמים וגרעינים מריחים:
בורא מיני בשמים;
על שמן אפרסמון,-
בורא שמן ערב (ברכות מ"ג:).
בימי התלמוד היו רגילים להביא אחר הסעודה מוגמר, גחלים ועליהם בשמים הבוערים ונותנים ריח טוב ומברכים עליו (שם מ"ב: רש"י).

בהבדלה מברך על הבשמים לפני שמברך "מאורי האש".

מברכים על הבשמים אם נעשו כדי להריח בהם, ואדם נהנה מהם, אבל מטהרי אוויר למיניהם, כמו בשמים הנמצאים בבית הכסא, אין מברכים עליהם.
על ריח שדבק בכלים או בבגדים אין מברכים, כי הברכה היא על מקור הריח, ולא על דבר שדבק בו ריח ממקור אחר.

אין מברכים על ריח בשמים הנמצאים בבית עבודה זרה או קטורת של כנסייה, משום שאסור להנות מהם (עי' שבלי הלקט סי' קס"ד),

וזה סיכום ההלכות על פי הרמב"ם:

רמב"ם הלכות ברכות פרק ט

הלכה א.
כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו ליהנות בריח טוב קודם ברכה.
וכיצד מברך על ריח טוב?
- אם היה זה שיש להריח עץ או מין עץ מברך "בורא עצי בשמים";
- ואם היה עשב או מין עשב מברך "בורא עשבי בשמים";
- ואם לא היה מן העץ ולא מן האדמה, כגון ה"מור", שהוא מן החיה, מברך "בורא מיני בשמים";
- ואם היה פרי הראוי לאכילה, כגון אתרוג או תפוח, מברך "שנתן ריח טוב בפירות".
ועל הכל אם אמר בורא מיני בשמים יצא.

הלכה ה
דבר שהוא ספק אם מן העץ אם מן האדמה, מברך עליו "בורא מיני בשמים".
בושם שעירבו הרוכל ממינין הרבה, מברך עליו "בורא מיני בשמים".
נכנס לחנותו של בושם, שיש בה מינין הרבה, מברך עליו "בורא מיני בשמים".

הלכה ז
שלשה מיני ריח טוב אין מברכין עליהן ואלו הן,
- ריח טוב שאסור להריח בו,
- וריח טוב שעשוי להעביר ריח רע,
- וריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של ריח זה.

הלכה ח
כיצד?
- בשמים של עכו"ם ובשמים של ערוה מן העריות, אין מברכין עליהן לפי שאסור להריח בהן.
- בשמים של מתים ובשמים של בית הכסא ושמן העשוי להעביר את הזוהמא, אין מברכין עליהן לפי שנעשו להעביר ריח רע.
- מוגמר שמגמרין [=שמבשמים] בו את הכלים ואת הבגדים אין מברכין עליהן, לפי שלא נעשה להריח בעצמו של מוגמר, וכן המריח בבגדים שהן מוגמרים [=מבושמים] - אינו מברך לפי שאין שם עיקר בושם, אלא ריח בלא עיקר.מקור הערך: י.א.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ברכות הנהנין
ברכות שונות
שהחיינו
ברכה ארוכה, ברכה קצרה