חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכת התורה

ברכה שמברכים בתפילת שחרית. ולפני קריאת התורה

בשחר מברכים:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אקב"ו לעשוק (לעסוק) בדברי תורה.
והערב נא וכו' הוא המשך הברכה, ומסיים:
ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל (ברכות י"א:).
ולכן אין לענות אמן עד סוף הברכה (טור סי' מ"ז).

ואומרים "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל" כגרסת הגמרא.
ובעל המנהיג כתב לומר וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך, על דרך שאמרו כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם, "שנאמר לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" (ב"מ פ"ה),

הספרדים מוסיפים "ולומדי תורתך לשמה", אך אין צורך בכך, כי אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים נ': ועי' תוספות שם). ויוצאים בברכה הזאת על לימוד התורה כל היום והלילה.

הברכה השניה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו,
ברוך אתה ה' נותן התורה. -
היא לצאת ידי קריאה בספר התורה, ולכן קוראים מיד ברכת התורה, ואחר כך משנה וברייתא (גמרא) - החוט המשולש שחייב אדם לשלש בכל יום.

יש קהילות שאומרים ברכת התורה אחר כך, ואין אומרים ברכת כוהנים והמשנה והברייתא,
רק פרשת הכיור ועשית כיור נחושת וכו'
ופרשת תמיד צו אל בני ישראל וגו'
ופרשת סממנים
והברייתא פטום הקטרת
והמשנה איזהו מקומן,
והברייתא ר' ישמעאל אומר.
ויוצאים ידי חובתם בשלושה מינים, תורה משנה וגמרא.

בקריאת התורה
בקריאת התורה יברך העולה לתורה תחילה וסוף, הוא אומר ברכו את ה' המבורך במו בברכו, ומברך הברכה הראשונה אשר בחר בנו וכו', ואחר הקריאה יברך ברכה האחרונה ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה (ברכות מ"ט: י"א: מסכת סופרים פי"ג ח),

פירש הטור:
תורת אמת זו היא תורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכינו זו תורה שבע"פ. ושתי ברכות אלו יש בהם ארבעים תיבות, כנגד ארבעים יום שעמד משה בהר לקבל התורה. בברכת התורה אומר ברכו את ה' המבורך, שם הוי"ה הרומז לחסד ורחמים, ובברכת המזון אומרים נברך אלהינו שם הדין, לפי שהמזון הוא נותן לבריותיו מצד הדין, אבל התורה לא נתנה אלא בחסדו, כדכתיב למען צדקו יגדיל תורה (יום טוב ברכות פ"ז ג).
ומה שאנו מברכים על התורה כאשר אנו קוראים בעשרה, מפני שקריאת התורה בעשרה הייתה קבועה ועומדת מימות משה רבינו ע"ה, וברכה לא זזה ממקומה (שבלי הלקט סי' ה).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: הרב יורם כהן אור
הערה: הטוב הערב והמועיל
הבנת משמעות לימוד תורה עפ"י ברכות התורה

ישנם שלושה סוגי ברכות שאנו מברכים:
ברכות הנהנין- אנו מברכים על הנאה שאנו נהנים כגון ברכת שהכל או בורא מיני בשמים.
ברכות שבח והודיה- אנו מברכים בשביל לשבח את הקב"ה או בשביל להודות לו על מה שעשה למעננו, כגון ברכת הגומל או ברכת שהחיינו.
ברכת המצוות- אנו מברכים לפני עשיית מצווה, כגון על הציצית על הנחת תפילין על נטילת ידים.

1. לאיזה סוג שייכת ברכת התורה ?
אומרת הגמרא במסכת ברכות:
"מאי מברך ? א"ר יהודה אמר שמואל "אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה" ור' יוחנן מסיים בה הכי "הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל" ורב המנונא אמר "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה" אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות הלכך לימרינהו לכולהו": (ברכות דף י"א )
2. וכדעת מי נפסקה ההלכה ? כתב הרמב"ם : "בכל יום, חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. ונהגו העם, לקרות ברכת כוהנים,ואלו הן הברכות:1) ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה.2) והערב נא ה' אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל לעולם, יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה; ברוך אתה ה', נותן התורה.3) ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו; ברוך אתה ה', נותן התורה." {הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז}
3. אם-כן בברכת התורה יש 3 ברכות.ואין שום מצווה אחרת שאנו מברכים עליה 3 ברכות !! (אומנם בהדלקת נרות חנוכה בלילה הראשון אנו מברכים ג"כ 3 ברכות,אך מתוכן רק אחת על המצווה עצמה) מדוע דווקא על מצוות לימוד תורה יש 3 ברכות,דבר שלא מצאנו לו אח ורע בכל המצוות ???
ניתן לראות בברכות התורה את 3 הסוגים של הברכות:הנהנין,המצוות והשבח וההודיה. א-"אשר קדשנו במצותיו וצוונו לעסוק בדברי תורה"-זוהי ברכת המצוות. ב-"והערב נא ה' אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל לעולם, יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה; ברוך אתה ה', נותן התורה."-זוהי ברכת הנהנין ! כפי שאנו פותחים בה "והערב נא" שתהיה עריבה לחיכנו התורה. ג-בא""י אלקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו; ברוך אתה ה', נותן התורה.-זוהי ברכת השבח וההודיה לה',שנתן לנו תורה ללומדה לשם שמיים ולא רק שנתקדש אא שעריבה לנו.
5. האם יש משמעות לסדר של ברכות התורה ?
כן! שלוש ברכות – שלושה סוגים, שלושה שלבים. ראשית, מקיימים את המצווה לתועלתנו,כדי שנקבל שכר עליה,או כדי להתקדש על ידה. אחר כך מתחילים גם להנות ממנה, להנות מלימוד תורה, ובסוף גם מגלים למה היא הכי טובה וגורמת לנו לחיות נכון בדרך אמיתית טובה ומוסרית.לכן אנו מברכים על התורה,3 ברכות ולכן דווקא בסדר הזה:תחילה לומדים כי כדאי ונקבל שכר מצווה,אח"כ זה נעשה ערב לאדם הלומד,ולבסוף מתעלה לדרגת לימוד תורה לשמה,לעשות רצון ה'.
הטוב הערב והמועיל
אם נעמיק בשלוש סוגי הברכות נגלה שהן כנגד 3 סוגי סיבות שיש למעשים שלנו:
1. הערב-כדי שינעם לנו,בשביל הכייף,זה מעשה שערב לי.-כמו ברכות הנהנין.
2. המועיל-כדי שתצמח לנו תועלת מהמעשה.-כמו ברכות המצוות.
3. הטוב-כי זה מעשה טוב,מוסרי,וכך ראוי לעשות.-כמו ברכות השבח וההודייה.
לדוגמה: אנו רואים אדם שאוכל גלידה ושואלים אותו: מדוע אתה אוכל את הגלידה ? מר כיפלי יענה: כי זה טעים לי. מר חסון יענה: כי זה בריא לי,זו גלידה טבעית עם פירות והמון ויטמינים. ומר טוביה מוסרי יענה לנו : כי סבתא שלי קנתה לי ואם אני לא אוכל היא מאוד תפגע.
שנזכה שהתורה תהיה לנו דבר טוב ערב ומועיל גם יחד, בברכה הרב יורם כהן אור.

מקור ההערה: מאמר שכתבתי (זה מתוקן,נא לא להתייחס לקודם ששלחתי)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
הגבהה וגלילה