חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישעיהו

נביא בימי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו מלכי יהודה

ישעיהו בן אמוץ ניבא בימי המלך עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה.
השנה בה החל את נבואתו אינה ברורה, שכן הוא החל לנבא "בשנת מות המלך עוזיהו" [ישעיהו ו,א], ואילו לפי מדרש חז"ל הכוונה היא לשנה בה הצטרע עוזיהו. יש לנו כאן שני חישובים: שנת מותו או השנה בה הצטרע. בנוסף לזה יש מחלוקת בין הכרונולוגיה המדעית לבין הכרונולוגיה של חז"ל ב"סדר עולם": לפי השיטה המדעית מדובר בשנת 745 לפנה"ס, או בסביבות שנה זו, ואילו לפי הכרונולוגיה של חז"ל מדובר בשנת ג' קמ"ג לבריאה, שהיא שנת 618 לפני הספירה.
בנבואותיו הוא מזכיר את אשתו ושני בניו, ונראה שהוא היה מקורב למשפחת המלוכה.
בניגוד למשה רבנו ולירמיהו הנביא שניסו שלא לקבל את תפקיד הנביא, עונה ישעיהו לשאלה "את מי אשלח ומי ילך לנו" – במילים ברורות: "הנני שלחני". [ישעיהו ו,ח].


חלוקה הספר לפי ביאור "דעת מקרא"
ספר ישעיהו מחולק לשישים ושישה פרקים. חלוקה זו היא חלוקה נוצרית, ויש שהיא שרירותית וללא יסוד (תחילת הפרקים ט, נג, סד).
המפרשים הקדמונים לא התעסקו הרבה בבעיות של חלוקת הספר. בדברי הקדמונים נרמזת חלוקת הספר לשני חלקים גדולים, והחלק השני (פרקים מ-סו) מכונה בדברי הרמב"ם בסיום ספר 'אהבה': 'נחמות ישעיהו'. ממנו נלקחו שבע הפטרות הנחמה לשבע השבתות שבין תשעה באב לראש השנה.
החלוקה הבאה היא לפי הפירוש "דעת מקרא":

חלק ראשון
רובו נבואות, המכוונות לימי ארבעת המלכים הנזכרים בראש הספר: עזיהו,יותם, אחז, יחזקיהו'. (פרקים א-לט), ובו ארבע חטיבות:
חטיבה ראשונה (א-יב) - תוכחות ונחמות ליהודה ולאפרים, ובה חמש פרשיות.
פרשה ראשונה: תוכחה על קלקול המידות בין אדם לחברו ועל שחיתות כסדרי הממשל והמשפט (פרק א).
פרשה שנייה: נחמה, תוכחה ושוב נחמה, על רוממות האל לעומת שפלות האדם (פרקים כ-ד).
פרשה שלישית: שירת הכרם והתוכחות התלויות בה (פרק ה).
פרשה רביעית: חזון משיחת ישעיהו לנביא (פרק ו).
פרשה חמישית: נבואות על תשועת יהודה מאויביה - אפרים ארם ואשור (פרקים ז-יב).
חטיבה שנייה - קובץ ה'משאות' וחזיונות נספחים אליו (פרקים יג-כז).
המשא הראשון : משא כבל (יג א - יד כז).
המשא השני : משא פלשת (יד כח-לב).
המשא השלישי : משא מואב (פרקים טו-טז).
המשא הרביעי: משא דמשק והנבואות הנספחות אליו (פרקים יז-יח).
המשא החמישי : משא מצרים והנבואה הנספחת אליה (פרקים יט-כ).
המשא השישי : משא מדבר ים (כא א-י).
המשא השביעי: משא דומה (כא יא-יכ).
המשא השמיני: משא בערב (כא יג-יז).
המשא התשיעי: משא גיא חזיון והתוכחה לשבנא הנספחת אל המשא (פרק כב).
המשא העשירי: משא צור (פרק כג).
וכעין נספח לקובץ המשאות באה פרשה של חזיונות חורבן ותשועה משולבים בתפילות ובשירות הודיה (פרקים כד-כז).
חטיבה שלישית - קריאות 'הוי' ונבואות נספחות (פרקים כח-לה).
קריאת 'הוי' ראשונה: ''הוי עטרת גאות שכורי אפרים' - תוכחה למסרבים לשמוע לדברי הנבואה (פרק כח).
קריאת 'הוי' שנייה : מצור ירושלים והבטחת ההצלה, מחוברת אל תוכחה ליראים את ה' 'מצות אנשים מלמדה' (כט א-יד).
קריאת 'הוי' שלישית: תוכחה לעוברים עברות בסתר (כט סו-כד).
קריאת 'הוי' רביעית: אשור יפול בגבורת ה', ולא בסיוע מצרים (פרק ל).
קריאת 'הוי' חמישית: הבוטחים במצרים יפלו, ירושלים תינצל מידי אשור, ותווסד מלכות של צדק, שפע וברכה (פרקים לא-לב).
קריאת 'הוי' שישית: מפלת האויבים ותשועת ירושלים (פרק לג).
נספח לקריאות 'הוי' : נבואות על חורכן אדום (לד) ועל תשועת ישראל (לה).
חטיבה רביעית - ישעיהו וחזקיהו (פרקים לו-לז) - ובה שלוש פרשיות.
פרשה ראשונה: סנחריב ומפלתו (לו-לז).
פרשה שנייה: מחלת חזקיהו ורפואתו (פרק לח).
פרשה שלישית: מרודך כלאדן ושליחיו אל חזקיהו והגזרה על גלות בבל אחר דורות (פרק לט).

חלק שני
'נחמות ישעיהו' - רובו נבואות נחמה על הגאולה מבבל ועל הגאולה העתידה (מ-סו), ובו שתי חטיבות.
חטיבה ראשונה: דיבורי נחמה על לב ירושלים (מ א - גה ה).
בפתיחת החטיבה - ארבעה קולות נחמה (מ א-יא), ואחריהם שבע פרשיות :
פרשה ראשונה : ה', בורא העולם, יעזור בכוחו הגדול לישראל (מ יב - מא כ).
פרשה שנייה : ה' לבדו הוא בורא העולם, והוא אלהי ישראל וגואלו (מא כא - מג י).
פרשה שלישית: נבואות על חורבן בבל ותשועת ישראל על-ידי כורש (מג יא - מט יג).
פרשה רביעית: נבואות על קיבוץ גלויות ובניין ציון (מט יד - נא יא).
פרשה חמישית: נבואות נחמה על ירושלים (נא,יב – נב,יב)
פרשה שישית: עבד ה', ייסוריו והצלחתו (נב יג - גג יב).
פרשה שביעית : נבואות נחמת עולם לישראל (נד א - נה ה).
חטיבה שניה - ייעודי נחמה, משולבים בהטפה לתשובה ולשמירת מצוות ה' (נה ו ואילך). בחטיבה זו שתי מגילות ובכל מגילה ארבע פרשיות.
המגילה הראשונה - תוכחה על עוונות, קריאה לתשובה והבטחת נחמה (נה ו - נט כא).
פרשה ראשונה : קריאה לתשובה ודברי נחמה לישראל ולבני הנכר הנלווים עליהם (נה ו - נו ח).
פרשה שנייה: תוכחה עזה לכת של עובדי עבודה זרה (פרקים נו ט - גז יג).
פרשה שלישית: הטפה על התשובה והצום (פרקים נז יד - נח יד).
פרשה רביעית : תוכחה ווידוי והבטחת הגאולה (נט א-כא).

מגילה שניה -
רוב הטובה העתידה באחרית הימים (פרקים ס-סו).
פרשה ראשונה : תפארת ירושלים (פרק ס).
פרשה שנייה : בשורת הישועה והגאולה לישראל והנקם מאויביהם (פרקים סא א –סג ו).
פרשה שלישית: תחינה על ימי החורבן (פרקים סג ז - סד יא).
פרשה רביעית: חתימת הספר (פרקים סה-סו).
מן הרשימה הערוכה לעיל אפשר להיווכח, שספר ישעיהו ערוך על פי תכנית כוללת, והפרשות סמוכות זו לזו בכוונה תחילה.
בקווים כלליים הספר ערוך לפי סדר הדורות: 'בשנת-מות המלך עזיהו' (פרק ו), בימי אחז (פרק ז), חזקיהו (פרקים לו-לט). כורש (מד-מה), וסיום הספר רומז לאחרית הימים.

ספר ישעיהו עם פרשנות

מאמרים על ספר ישעיהו

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
ישעיהו