חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גאל ישראל

ברכה מברכות קריאת שמע הנאמרת לפני תפילת העמידה

לפני תפילת העמידה בשחרית אומרים את הברכה "צור ישראל... גואלנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה ה' גאל ישראל".

כשאומרים פיוטים של יוצר אור או זולת, חותמים: "בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם ברוך אתה ה' גאל ישראל".
הברכה "גאל ישראל" נזכרת בגמרא (פסחים קי"ז:) וחותמים כך כדי לסמוך גאולה לתפילה (ברכות ט':).

בירושלמי אמרו:
תיכף לגאולה – תפילה. שנאמר: "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" (תהילים י"ט ט"ו) - היינו גאולה. וסמיך ליה "יענך ה' ביום צרה" - היינו תפילה.
כתב הטור:
יש נוהגים לומר לפני "ה' שפתי תפתח" פסוקים אחרים, כגון "שומע תפילה" וגו', "כי שם ה' אקרא". ואין לאומרם, דהוי הפסק בין גאולה לתפילה. אבל "ה' שפתי תפתח" לא הוי הפסק, דכיוון דתקנוהו רבנן בתפילה, כגאולה אריכתא דמיא. אבל במוסף ומנחה, אם ירצה לומר פסוקים יאמר.
וזה הדין בברכת "ברוך ה' לעולם" שאומרים לפני שמונה עשרה במעריב, שאין בה הפסק בין גאל ישראל ובין העמידה.

כתב בעל שבלי הלקט (סי' ט"ז):
ואין ראוי להפסיק בין גאולה לתפילה, דתניא אין אומרים דברים אחר אמת ויציב כדי שיסמוך גאולה לתפילה, ואמרינן שלוש תכופות הם: תיכף לסמיכה שחיטה, תיכף לנטילת ידים ברכה, תיכף לגאולה - תפילה.
בירושלמי פרק א בברכות, אמר ר' יוסי ב"ר בון:
כל הסומך גאולה לתפילה, אין השטן מקטרג בו באותו היום.מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן