חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גמילות חסדים

חסד שגומל אדם לחבירו

גמילות חסד מכוונת בין לעניים ובין לעשירים, ובפרט בהלוואת כסף בלי רבית.

חז"ל הפליגו מאוד במעלת גמילות חסד:
על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. (אבות פרק א ב).

דרש רבי שמלאי תורה תחילתה גמילות חסד וסופה גמילות חסד.
תחילתה גמילות חסד, שנאמר ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם.
וסופה גמילות חסד שנאמר ויקבור אותו בגיא (שאלתות בראשית סי' ג).
וכמעט לא נמצאת קהילה בישראל שלא נוסדה בה חברת גמילות חסדים להלוות כסף לעניים בלי רבית, וחברת גמילות חסד של אמת לקבור מתים ולהתעסק עמהם.

אופנים שונים בגמילות חסדים
הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג אומר כי גמילות חסד כוללת שני עניינים:
א) לגמול הטוב למי שאין לו חוק עליו,
ב) להיטיב למי שהוא ראוי לטובה.
רמב"ם מחשיב את המצווה "אם כסף תלוה אח עמי" (שמות כ"ב כ"ד) למעלה שאין גבוהה ממנה (הלכות מתנות עניים פרק י ז).

יש גמילות חסד בממונו כמו: הלואה בלי רבית,
ויש גמילות חסדים בגופו כמו: שמחת חתנים, בקור חולים, הלווית המת ונחום אבלים.

ר' יונה מגירונדי באגרתו יסוד התשובה מבאר עניין גמילות חסד ואומר:
רבים יודעים חיוב מצוות הצדקה ושכר פעולתה, ולא ידעו מגדולת גמילות חסד, שיוכל כל אחד לקיים אף אם דל הוא ואין ידו משגת לנדב כסף, רק בדבריו ואמרי פיו יוכל להיות רב פעלים.
רבינו יונה מחלק את גמילות החסד לארבעה סוגים:
א) לדבר על לב העני דברי פיוס ולהראות לו רצון טוב,
ב) להלוות לעני,
ג) לתת לו עצה הגונה;
ד) ליעץ לרבים לעשות טוב וחסד.


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
צדקה


נושאים קרובים באתר דעת
חסד