חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גנב

אדם הלוקח ממון או חפץ של זולתו בסתר מבלי ידיעת הבעלים

גנב הוא הלוקח ממון או שווה ממון של זולתו בסתר מבלי ידיעת הבעלים. איסור גנבת ממון מפורש בתורה, שנאמר "לא תגנובו" (מצוות לא תעשה סי' רכ"ה פרשת קדומים). ואזהרת לא תגנוב בעשרת הדברות נאמרה על גונב נפש (מצוות לא תעשה סי' ל"ו פרשת יתרו).

תשלומים וקנסות
הגונב חייב לשלם לבעל הרכוש פי שנים מערך הגניבה (שמות כ"ג ג). אם גנב שה או שור וטבחו או מכרו, משלם פי ארבעה על השה ופי חמשה על השור (שם כ"א ל"ז).

חכמים נתנו טעם לדין זה: הקלה התורה על הגונב שה, מפני שיש לו טרחה יתירה ובזיון להרכיב השה על כתפו. משום כבוד הבריות, אע"פ שהוא גנב, הקלו את גובה הקנס וחייב לשלם רק ארבעה. אבל השור שהלך ברגליו משלם עליו חמשה.

טעם אחר:
כי ביטל את השור ממלאכתו, לכן חייב קנס מרובה.
רמב"ם על עונשו של גנב: מורה נבוכים ג מא
מי שהזיק בממון - ינזק בממונו כשעור ההוא בשוה, אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו, רוצה לומר הדבר אשר לקח, וילקח ממנו כיוצא בו.
ודע, כי כל אשר יהיה מן העבירה והחטא יותר נמצא ויותר קרוב להעשות, ראוי שיהיה ענשו יותר קשה כדי שימנעו ממנו, והענין שאינו נמצא רק מעט עונשו יותר קל, ומפני זה היה תשלומי גונב צאן כפל תשלומי שאר המטלטלים, רוצה לומר תשלומי ארבעה, ובתנאי שהוציאם מתחת ידו במכר או ששחטם, מפני שמנהגם הוא על הרוב תמיד להיותם בשדות ואי אפשר לשמרם כמו ששומרים הדברים שבתוך המדינה. ומפני זה מדרך הגונבים אותם שימהרו למכרם עד שלא יודעו אותם, או לשחוט אותה בעבור שתשתנה צורתם, ומפני זה היה עונש הענין הנמצא יותר גדול, ותשלומי גנבת הבקר הוסיף בו אחד מפני שגנבתן קלה יותר, כי הצאן ירעו מקובצים ואפשר לרועה לשומרם ויותר מה שאפשר לגנבם הוא בלילה, אמנם הבקר ירעו מפוזרים מאוד...ואי אפשר לרועה לשומרם, ותרבה בהם הגנבה.
גובים מנכסי הגנב את הקרן: אם אין לו נכסים, בית דין מוכרים אותו לעבד ונותנים דמיו לניזק, שנאמר "ואם אין לו ונמכר בגנבתו" (שמות כ"ב ב).

מפי הקבלה למדו כי רק האיש נמכר ולא האשה, ואינו נמכר בגלל תשלום הכפל שעליו לשלם, אלא בשביל קרן הגניבה בלבד, והקנס נשאר חוב עד שתהא ידו משגת לשלם.

תקנות נגד גנבה
אסור לקנות חפץ מאדם אם יודע שגנוב הוא. וכן אסור לקנות במקומות בהם מוכרים חפצים גנובים, כדי שלא לחזק ידי עוברי עברה, ואם קנה, צריך להחזיר הגנבה לבעלים בלא דמים.

תקנת השוק
אם קנה מאדם שאינו מפורסם לגנב, ולא ידע שהחפץ גנוב, אינו חייב להחזיר את הגנבה לבעלים אלא אם יחזיר לו הבעלים מה ששילם לגנב.
תקנה זו היא תקנת השוק. חכמים תקנו תקנה זו כדי לאפשר מסחר חופשי (ב"ק קט"ו.).

פועלים ואומנים שכירים העושים מלאכה אצל בעליהם, אין קונים מהם דבר שיש לחשוד שגנבו אותו בשעת מלאכתם. לכן אסור לקנות צמר או חלב או גדיים מן הרועים, או פירות משומרי גנים (שם קי"ט.).

גנב במחתרת
יש הבדל בין גונב כסף או שווה כסף שאין כוונתו להרוג את הבעלים אם יתנגד, לבין גנב הבא במחתרת ופורץ גדר, שכוונתו להרוג בעל הבית אם יעמוד כנגדו. גנב כזה מותר להרוג אותו, כמו שנאמר: אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים, ואם זרחה השמש עליו דמים לו (שמות כ"ב א'-ב), ופירשו חז"ל:
אי פשיטא לך כנהורא דאנפשות קאתי רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו, ואי מסתפקא לך מילתא כלילה יהיה בעיניך כגנב (פסחים ב).
[אם ברור לך כאור היום שהוא בא גם לרצוח – דינו כרוצח וניתן להצילו בנפשו [=להרגו כדי שלא יהרוג]. ואם אתה מסופק – יהיה בעיניך כגנב, שאסור להרגו].
אם הגנב פנה לצאת, או שהוא בורח - אינו נהרג, כי שוב אינו מהווה איום.

גונב נפש
אזהרת גונב נפש נאמרה בעשרת הדברות (שמות כ' י"ד ומפורש כ"ד ז). הגונב נפש אדם, חייב מיתה: "כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא".

הגונב על מנת להחזיר
אסור לגנוב גם בדרך שחוק או כדי לצער את חברו ובדעתו להחזיר הגנבה. כמו כן אסור לגנוב כדי "לחנך" אדם לשמור את חפציו, או כדי להתחייב בתשלומי כפל ובכך לתת לו כסף שהוא זקוק לו.

בן בג בג אומר:
לא תגנוב את שלך מאחורי הגנב, שלא תיראה גונב.


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
גזלן