חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סוריה

מדינה בגבול הצפוני-מזרחי של ארץ ישראל

"עושים בתלוש בסוריא, אבל לא במחובר; דשים וזורין ודורכין ומעמרין, אבל לא קוצרים ולא בוצרין ולא מוסקין. כלל אמר ר' עקיבא: כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל- עושין אותו בסוריא" (שביעית פ"ו, מ"ב).
"ישראל שהיו אריסין לגויים בסוריא- ר' אליעזר מחייב פרותיהם במעשרות ובשביעית, רבן גמליאל פוטר" (חלה פ"ד, מ"ז).
"אין משבירין להם בתים בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות. ובסוריא משכירין להם בתים, אבל לא שדות...דברי ר' מאיר: ר' יוסי אומר: בארץ ישראל משכירין להם בתים אבל לא שדות: ובסוריא מוכרין בתים ומשכירים שדות" (עבודה זרה פ"א, מ"ח).
"אריסטון הביא בכוריו מאפמיא וקבלו ממנו, מפני שאמרו: הקונה בסוריא כקונה בפרור שבירושלים" (חלה פ"ד, מי"א).
"על שני חדשים מחללין את השבת; על ניסן ועל תשרי, שבהן השלוחין יוצאין לסוריא" (ראש השנה פ"א, מ"ד).
סוריא נחשבה כיחידה עצמאית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד. בין כשהייתה מדינה בפני עצמה, בשלטון בית סיליקוס, ובין כשהייתה פרובינציה רומית.

סוריה ישבה לאורך הגבול הצפוני-מזרחי של ארץ ישראל, מן הים התיכון במערב ועד המדבר הסורי במזרח.

לענין המצוות התלויות בארץ נחשבה סוריה לשתי יחידות שונות. חז"ל ראו את חלקה המערבי של סוריא, היא מדינת לבנון של ימינו, כארץ בפני עצמה. מן הים במערב ועד בקעת הלבנון במזרח, ועד לנהר ועד לאמנה בצפון - הוא תחום הארץ, שהחזיקו בה עולי מצרים (שביעית פ"ו, מ"א); ואילו השטח שהשתרע מבקעת הלבנון למזרח ולצפון - הוגדר כארץ סוריא:
"איזו הוא סוריא? מארץ ישראל ולמטה כנגד ארם נהרים וארם צובא, כל יד פרת עד בבל, כגון: דמשק ואחל בוחרן וכו'..." (משנה תורה, הלכות תרומות פ"א, ה"ט).
סוריא של ימינו כוללת את כל השטח שממזרח לגולן ולבקעת הלבנון ועד לגבול עיראק במזרח; כל השטח מצפון ללבנון, עד לים התיכון במערב, ועד לגבולות תורכיה בצפון.

תחום סוריא, כפי שהגדירוהו חז"ל: "במקצת דינים הוא כארץ ישראל ובמקצת דינים הוא כחוצה לארץ" (ר"ע מברטנורה, דמאי פ"ו, מי"א):
"בשלשה דברים שווה סוריא לארץ ישראל ובשלשה דברים לחוצה לארץ: עפרה מטמא כחוצה לארץ; והמביא גט מסוריא כמביא גט מחוצה לארץ; והמוכר עבדו לסוריא כמוכר לחוצה לארץ. שלשה דברים לארץ ישראל: שהקונה שדה בסוריא כקונה בפרוור שבירושלים; וחייבת במעשרות ובשביעית; ואם יכל לכנס לה בטהרה- טהורה" (תוספתא כלים, בבא קמא, פ"א, ה"א).
יש חשיבות לקניית שדה בסוריא:
"אמר ר' ששת: לומר שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת...כדאמר רבא: אומר לנכרי ועושה...משום ישוב ארץ ישראל" (גיטין ח, ע"ב).
למרות זאת אין סוריה נחשבת כארץ ישראל, אעפ"י שדוד המלך כבש אותה, מפני שכיבושי דוד נחשבים ל"כיבוש יחיד" – כיבוש שאין לו גיבוי של העם כולו (ספרי עקב יא, כד). מגרעת נוספת לכיבוש סוריה בידי דוד: הוא כבש את סוריה לפני שהשלים כיבוש ארץ ישראל וירושלים.

נראה שהשם 'סוריא' בא מהשם 'אשור' (בלועזית: Assyria), כיוון שכל הארצות הארמיות האלה היו זמן ממושך בשלטון מלכות אשור:
"סוריא היא ארם צובא וארם נהרים. ועל שם סוריא קרא ללשון ארמי: סורסי" (תוספות, בבא בתרא צ. ע"ב, ד"ה: לסוריא).
יישובים יהודיים רבים התקיימו בסוריא בתקופת המשנה והתלמוד, ובכללם מרכזים שזכו לפירסום במשך דורות, הן בזכות החכמים שישבו שם, והן בזכות הצלחתם בתחום חיי הכלכלה והמדינה. הם הצטיינו גם בזיקה לארץ ישראל, והוי באים לבקרה לעיתים קרובות, ברגלים ולביקורים במקומות הקדושים.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן