חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוכבד

בת לוי בן יעקב. אשתו של עמרם, ואמם של משה אהרן ומרים.

לידתה
מקום לידתה של יוכבד הוא לפי חז"ל – בין החומות: כאשר הגיעו יעקב ובניו למצרים, בדרך, עם הכניסה למצריים, נולדה.

בתיאור הירידה למצרים בבראשית מו,טו, נאמר שירדו למצרים שלושים ושלש נפשות. אבל במניין השמות, מצויים רק שלושים ושנים נפש. כדי ליישב סתירה זו משיב רש"י:
שלשים ושלש - ובפרטן אי אתה מוצא אלא שלשים ושנים, אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר, שנאמר (במדבר כו נט) "אשר ילדה אותה ללוי במצרים", לידתה במצרים ואין הורתה במצרים:
בדרך זו ניתן למנות את יוכבד בין יורדי מצרים, למרות שנולדה בדרך.

תולדות יוכבד
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב
ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' - רב ושמואל, חד אמר: אשה ובתה, וחד אמר: כלה וחמותה. מ"ד אשה ובתה, יוכבד ומרים; ומ"ד כלה וחמותה, יוכבד ואלישבע.
התלמוד מוסר כי המיילדות העבריות היו יוכבד, ובתה מרים, או כלתה אלישבע, אשת אהרון הכהן.

לפי המדרש, בעלה עמרם גירש אותה לאחר שפרעה גזר "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו". מרים בתו אמרה לו: "פרעה גזר על הזכרים ואתה גוזר בין על הזכרים ובין על הנקבות", שהרי בפרישתו מאשתו הוא נמנע מלהוליד בין בנים ובין בנות.
הוא נשא אותה מחדש ומשה נולד.

באיזה גיל ילדה יוכבד, ובאיזה גיל הוליד לוי את יוכבד?
בני ישראל היו במצרים מאתים ועשר שנה. כאשר יצאו ממצרים, היה משה בן שמונים שנה. יוכבד נולדה, לפי דברי רש"י שהובאו קודם, בהגיע ישראל למצרים. מכאן שילדה את משה בהיותה בת מאה שלושים.

אבן עזרא שואל: אם זה היה גילה בעת שילדה את משה, מדוע התורה מזכירה לפלא את שרה שילדה בת מאה, ולא הזכירה את יוכבד שילדה בת 130?
רמב"ן מוסף על שאלות אלה את גילו של לוי, אביה. לוי ירד למצרים והוא בן 43. באיזה גיל ילד את יוכבד? אם ילד אותה מיד בבואו, אזי היא הולידה בהיותה בת 130. אם ילד אותה מאוחר יותר, ככל שנאחר את תאריך לידתה, תהיה יוכבד צעירה בהולידה את משה, אבל לוי יהיה זקן בהולידו את יוכבד. למשל: אם הוליד אותה אחרי 57 של שהותם במצרים, כשהוא בן 100, אזי יוכבד הולידה את משה בגיל סביר, בהיותה בת 73, אבל לוי הוליד את יוכבד בגיל מבוגר מאוד, בהיותו בן 100, גילו של אברהם אבינו בהולידו את יצחק. ולפי זה שניהם הולידו בזקנתם!

תשובת רמב"ן לשאלה זו כי אמנם היו אלו נסים, אלא שלא הוזכרו בפסוק, מפני שלא היו אלו נסים שנעשו על ידי נביא שהודיע עליהם מראש, אלא נסים כדי להסדיר את התכנית האלוקית לגאולת ישראל והנהגתו.
"והנה אם יהיו ימי יוכבד כימי אביה, ותתקיים בה הלחות עד קרוב לזקנתה כמשפט הנשים, איננו פלא אם תוליד בזמן אשר נתנו לה רבותי
נו, מפני שרצה האלוהים לגאול את ישראל על ידי האחים האלה ולא הגיע הקץ, (ולכן) איחר לידתם ימים רבים עד כי זקנה אמם. ולא יפלא מה' דבר"

היכן קברה של יוכבד?
על פי המסורת קבורות ב"קבר האימהות" בטבריה: יוכבד בת לוי, צפורה אשת משה, אלישבע בת עמינדב, בלהה וזלפה נשות יעקב ורחל אשת רבי עקיבא.
בעבר ציינו את הקבר אבני בזלת שחורות. אך בתחילת המאה העשרים הן נעלמו. בחקירה שעשה ר"מ טולידנו בשנת תשט"ז נמצא באחת המפות באזור טבריה, ציון קבר קדוש. חלקה זו הייתה רשומה בטאבו ע"ש "כוללות הספרדים רמב"ה" וכך זוהה המקום כ"קבר האמהות".
בקיר הדרומי של הגדר מופיע שלט האומר: "זה הקיר עומד על הקברים". מתחת לשלט יש גומחה להדלקת נרות.

מקורות על מקום הקבר:
ר' יעקב ב"ר נתנאל הכהן מספר כי מערת יוכבד מצויה במרחק של חצי פרסה מצפון לקבורת ריב"ז ורב כהנא שבטבריה. ר' שמואל ב"ר שמשון כותב באגרתו (1211) כי יוכבד קבורה על הדרך בארבל שמצפון לטבריה.

מחבר "תוצאות א"י" (אלמוני) משנת 1300 כותב :
"ועל הדרך כמו מיל מטבריה מערה, ושם יוכבד אם משה רבינו ומרים אחותו" .

ר' משה באסולה (1522) :
"ומשם הלכנו רחוק מיל למערה (הנראית) כמין כיפה וצד של מטה פרוץ ויש (שם) ב' כוכין מימין וג' (כוכין) משמאל, וב' כנגד (המקום) הפרוץ ושם קבורת יוכבד ושתי כלותיה צפורה ואלישבע והאחרים שלא נודעו בשם".

השל"ה הקדוש שבא לטבריה בשנת 1621 כותב:
"חידוש אחד אכתוב לכם שלא הייתי יודע ולא ראיתי בשום מדרש, כי יוכבד אם משה רבינו ע"ה חייתה זמן רב ונכנסה לארץ הקדושה וקבורתה בטבריה".


מקור הערך: יהודה איזנברג


הערות לערך:
שם המעיר: הדדי
הערה: אדון נכבד .
הרשה לי להיות בוטה וחצוף .בפרשת שמות אתה סופר שישים ותשע נפשות הבאות מצרימה .על האתר ממונים פרופסורים מכובדים ואין איש
מהם לא קם ושואל מה עושה פה המילה ,את יעקב איש וביתו באו .את
במשמעות עם .כלומר יעקב נוסף על ששים ותשע משפחות שאתה סופר
ואז נקבל בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה .יש את בסגול .ויש את בצירה .האת בצירה משמעותה עם .
בפרשה .נאמר ותראהו את הילד והנה נער בוכה .לא רוצה להתייחס לדברי פרשנים שהיה לו קול של נער ..ההבנה שלי שחוץ מאחותו שעמדה
מרחוק עמד נער מקרוב וכשראה כיצד בת פרעה לוקחת את הילד . פרץ
הנער בבכי .לא הילד משה פורץ בבכי .המילה את פירושה בשני מקרים
אלו היא יחד עם .גם בפרשת בראשית מופיע את עם צירה .לדעתי שם נאמר בראשית ברא אלוהים עם השמים והארץ ללמדך שלושה דברים
נבראו יחדיו הראשית השמים והארץ . ומכאן אתה למד שבורא עולם הוא
קדם לראשית . הוא זה שיצר את הראשית
חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים .כך נאמר
תודה מקווה לתגובות שבדרך כלל לא מגיעות


שם המעיר: מראה המקום
הערה: המדרש שמסביר שלוי "הורה" את יוכבד בארץ ישראל מופיע בבבא בתרא קכג עמ' ב, סוטה יב עמ' א. מראה המקום שמתייחס לרש"י כמקור, איננו נכון


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
משה רבנו