חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית דין

סמכות שיפוטית הדנה בסכסוכים בין בני אדם

בית דין של שני הדיוטות
יש דעה בגמרא, ששני הדיוטות שדנו, אין דינם דין.
דעה אחרת סוברת, שדינם דין, אלא שנקראים בית דין חצוף, בגלל שעברו על תקנת חכמים, שרק לשלושה הדיוטות מותר לדון.סנהדרין ג, א

בית דין חשוב
בית דין בעל סמכות מיוחדת
נדרים כז, ב

יש דברים שהצריכו בהם חכמים בית דין חשוב דווקא, ואין סתם בית דין ראוי לכך.
למשל, אף על פי שבדרך כלל אסמכתא אינה קונה (ע"ע: "אסמכתא לא קנא"), אם נעשתה פעולת קניין בתנאים מסוימים ובבית דין חשוב, פעולה זו קונה.
לעניין הגדרת בית דין חשוב:
יש אומרים שהכוונה דווקא לבית דין של סמוכים בארץ ישראל,
ויש אומרים שאין צורך שיהיה בית הדין סמוך, אלא כל בית דין שיש לו סמכות להפקיע ממון, מוגדר כ"חשוב".

בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה
הסמכות בידי בית דין להעניש ולהלקות כראות עיניהם
סנהדרין מו, א

מעבר לסמכויות המוגדרות של בית דין יש להם גם סמכות כללית להלקות ולהעניש עוברי עברה כראות עיניהם, אם הם רואים שהשעה צריכה לכך.
למשל, מסופר שבימי היוונים סקלו בית דין אדם שרכב על סוס בשבת. אף על פי שאין זו אלא עברה מדרבנן, ראו בית דין צורך לסקול אותו, מפני שהיו העם פרוצים בעברות.
ראה גם ערך: "לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך".

בית דין נוטה
בית דין בעל מספר אי זוגי של דיינים
סנהדרין ג, ב

מן האמור בתורה:
"אחרי רבים להטות" (ע"ע)
לומדים, שיש להרכיב בית דין במספר לא זוגי של דיינים, כדי שתתאפשר בו הטיית התוצאה על פי רוב דעות.
ב"בית דין שקול" (ע"ע) - היינו, בית דין שיש בו מספר זוגי של דיינים, עלול להיווצר מצב של תיקו בין הדיינים, כלומר, שמספר התומכים בדעה אחת שווה למספר התומכים בדעה אחרת.

בית דין שקול
בית דין בעל מספר זוגי של דיינים
סנהדרין ג, ב

ההלכה היא, שאין להרכיב בית דין שקול, אלא יש להרכיב כל בית דין במספר לא זוגי של דיינים, כדי שתהיה הכרעה על פי דעת הרוב. מן הכתוב:
"אחרי רבים להטות" (ע"ע)
לומדים, שיש למנות "בית דין נוטה" (ע"ע). כלומר, בית דין שיוכרע בו על פי דעת הרוב.

בית דינא בתר בית דינא - לא דייקי
אין בית דין אחד בודק אחר בית דין אחר
בבא בתרא קלח, ב

בית דין אחר בית דין - אינם בודקים.
אין בית דין בודק אחר בית דין אחר, שמא טעה במה שפסק, אלא מחזיקים את דייני בית הדין, שהם בקיאים ולא יטעו.

בית דינא שריא
בית דין מתיר
עבודה זרה לז, א

בית דין המתיר שלוש גזרות נקרא "בית דין מתיר". תואר זה, שהפך כינוי לבית דין הנוטה להקל ולהתיר, יש בו נימת ביקורת על בית הדין.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מכאל ויגודה, בתי הדין ומינוי שופטים במשפט העברימקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
סמכות בית דין
דיינים - שכרם
בתי הדין לסוגיהם
בתי דין בתקופת הגאונים


נושאים קרובים באתר דעת
בית דין