חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שילוח הקן - הרחבות

שילוח הקן

בפרשת כי תצא מופיעה מצוות שילוח הקן. מפשט לשון התורה משמע ('כי יקרא'), שאין חובה על האדם ללכת לחפש קן ציפור בשביל לשלח אותו ולקיים את מצוות שילוח הקן, ואכן כך נוקטת הגמרא בחולין (קלט), שמתחייבים במצווה זו רק כאשר נפגשים במקרה בקן.

האם אדם שלא צריך את הביצים, צריך לשלח את האם? בחוות יאיר (סי' סז) נקט שגם במקרה כזה יש לשלח את האם. אך רוב האחרונים, וביניהם החזון איש (יו''ד קעה) והגרש''ז אויערבך (מנחת שלמה תנינא, סי' ה) פסקו, שאין עניין בכהאי גוונא לשלח את האם. לא זו בלבד, אלא שהחתם סופר כתב (או''ח סי' ק) שמי שמגרש את האם ואין לו מה לעשות עם הביצים, הוא אכזרי, ועובר על איסור צער בעלי חיים מדאורייתא.

ובלשון הגמרא:
''תנו רבנן כי יקרא קן צפור לפניך מה תלמוד לומר (= למה נאמר כי יקרא?) לפי שנאמר שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך, יכול יחזור בהרים וגבעות כדי שימצא קן? תלמוד לומר 'כי יקרא' - במאורע לפניך (= שתיפגש עם הקן במקרה).''

אדם שאינו צריך את הביצים, צריך לשלח את האם? בחוות יאיר (סי' סז) נקט שגם במקרה כזה יש לשלח את האם. אך רוב האחרונים, וביניהם החזון איש (יו''ד קעה) והגרש''ז אויערבך (מנחת שלמה תנינא, סי' ה) פסקו שאין צורך במקרה זה לשלח את האם. לא זו בלבד, אלא שהחתם סופר כתב (או''ח סי' ק) שמי שמגרש את האם ואין לו מה לעשות עם הביצים, הוא אכזרי, ועובר על איסור צער בעלי חיים מדאורייתא.

בניגוד לדברי הגמרא, בספר הזוהר (זוהר רות) נכתב שיש לחפש בהרים ובגבעות קן של ציפור, בשביל לקיים את מצוות שילוח הקן. הטעם לכך הוא, שכאשר משלחים את האם מקינה ולוקחים לה את הביצים, היא צווחת מצער, ומתוך כך מתעוררים עלינו רחמי הקב''ה, ''ששומע'' את הציפור המתגעגעת לבניה, ונזכר שגם אנחנו רחוקים ממנו, והוא כביכול מתגעגע אלינו.

עולה, שלמרות שבגמרא מפורש שאין צורך לחפש אחרי קן ציפור, הזוהר חולק, וסובר שיש מצווה לחפש קן ציפור בשביל לשלח אותו (ועיין בישכיל עבדי אבה''ע ו, קכג). למעשה כאשר יש סתירה בין הקבלה לבין הגמרא, פוסקים כדברי הגמרא (בית יוסף סי' קמא, חת''ס ד, פח, משנ''ב כה, מב).


מקור הערך: יגאל גרוס

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שילוח הקן