חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דבר שלא בא לעולם

דבר שעדיין אינו במציאות - קידושין סב, ב

דבר שלא בא לעולם – חפץ שעדיין אינו קיים, ונעשים בו פעולות מכירה או הקדשה. יש מחלוקת תנאים אם ניתן לבצע קניין בדבר שאינו קיים.

כלל הוא שאין אדם יכול להקנות לחברו דבר שאינו בעולם.
יש אומרים שהטעם לכך הוא, שאין לפעולת הקניין ממשות, שתוכל לחול עליה,
ויש אומרים שהוא מפני שאין גמירת דעת לגבי נכס שאינו בעולם בשעת ההקנאה.

ההלכה נחלקת לשלשה מצבים:
א) הקונה והמקנה קיימים והדבר הנקנה אינו בעולם או לא ברשותו,
ב) המקנה והדבר הנקנה בעולם, והקונה אינו קיים,
ג) הקונה והמקנה והדבר הנקנה בעולם, אבל קיום הקנין מותנה בדבר שלא בא לעולם.

חכמים סוברים שדבר שלא בא לעולם אין בו קנין, ורבי מאיר סבר שאפשר להקנות, והקניין יחול כאשר יבוא הדבר לעולם.

דוגמה של עיסקאות בדבר שלא בא לעולם:
מוכר פירות דקל לפני שנסתיים גידולם (גיטין מ"ב:).
אומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שימות בעלך, אינה מקודשת, שהם דברים שלא באו לעולם, כיוון שעכשיו אין בידו לקדשה.

אביי אמר: רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר, כולי סבירי להו: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (קדושין ס"ב. יבמות ע"ב).

גם בהקדש יש מחלוקת אם אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם (ב"ב ע"ט.; כתובות נ"ח:).

אם הקנה דבר שיהיה קיים בעתיד, ואמר "מעכשיו", יש סוברים שהוא קנין אפילו אם לא בא לעולם.
תוספות (ב"מ מ"ז: ד"ה קנויה) כתבו: המקנה דבר שלא בא לעולם, יכול לחזור קודם שבא לעולם, גם אם אמר "מעכשיו".
הרשב"א והריטב"א והר"ן בקדושין ס"ב כתבו, שאם אמר "מעכשיו" אינו יכול לחזור בו, אפילו לפני שבא לעולם, ואפילו לשיטת רבנן האומרים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
מדברי רש"י (שם) נראה שפסק כרבי אליעזר בן יעקב ורבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
הרמב"ם (מכירה פכ"ב) כתב אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א; י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן