חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ידו על העליונה, ידו על התחתונה

ביטוי לאדם המנצח או המפסיד לחברו - בבא מציעא מד,; בבא מציעא עו, א

ידו על העליונה
ביטוי ציורי שמשמעותו: הוא מנצח; מצבו נוח יותר משל חברו; הוא עתיד לזכות בדינו.
למשל, במקרה של עסקה, שכבר נתן הלוקח מעות, אך עוד לא משך את הסחורה מן המוכר, יש מי שסבור: "כל שהכסף בידו - ידו על העליונה". כלומר, המוכר שהכסף בידו, יכול לחזור בו מן העסקה; אבל הלוקח אינו יכול לחזור בו.

ידו על התחתונה:
ביטוי ציורי שמשמעותו: מצבו נחות; הוא עתיד להפסיד בדינו.
למשל, מי ששכר פועלים לעשות מלאכה מסוימת בקבלנות, וחזרו בהם לאחר שעשו חלק מן המלאכה - יש מי שסובר (ואין הלכה כמותו), שידם על התחתונה. משמעות הדבר היא:
שאם עלה שכר הפועלים בשוק, וצריך בעל הבית לשלם בעד גמר המלאכה יותר ממה שפסק עמהם, מנכה להם מהשכר המגיע להם על מה שעשו את מה שהוא צריך להוסיף לאחרים עד גמר המלאכה;
ואם ירד שכר הפועלים בשוק, אין הפועלים רשאים לדרוש מבעל הבית, שינכה להם מן הסכום שפסק להם על כל המלאכה, רק את מה שישלם עכשיו לאחרים, אלא ישלם להם על מקצת המלאכה שעשו, כמו שפסק עמהם.
אבל אם בעל הבית הוא שחזר בו:
אם עלה שכר הפועלים בשוק, משלם לפועלים בעד מה שעשו, כפי שפסק עמהם;
ואם הוזל שכר הפועלים בשוק, משלם להם כל שכרם, בניכוי מה שיצטרך לשלם בעד גמר המלאכה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יד הקדש על העליונה