חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כל המוסיף - גורע

המוסיף על הצריך גורם לחיסרון - סנהדרין כט, א

המוסיף יותר על מה שצריך - אין זו תוספת אלא חסרון.
המקור לכך הוא מעשה הנחש וחווה בגן עדן. בציווי של הקב"ה נאמר: "ויצו ה' אלהים על-האדם לאמר מכל עץ-הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" (בראשית ב, טז-יז). אבל במהלך שיחת חווה עם הנחש, כשניסה לפתותה, אמרה לו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה ואת אדם:
"ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו, פן תמותון" (בראשית ג, ג).
ניצל הנחש את העובדה שהוסיפה חווה גם את איסור הנגיעה, דחף אותה על האילן, ואמר לה:
"כשם שאין עונש מיתה על הנגיעה, כך אין עונש גם על האכילה".
סופה של חווה שאכלה מפרי עץ הגן. מתוך שהוסיפה חווה איסור שלא נאסר, באה לעבור על האיסור שנאסר.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: יצחק הנשקה
הערה: אין זה רק ענין של הדרכה והנהגה במידות, זה נושא הלכתי.
מעט דוגמאות:
1. בבלי סנהדרין פח: ואם הוסיף - גורע [חמשה בתים בתפילין במקום ארבעה].
2. טור אורח חיים הלכות ברכת המזון סימן קפז:
ויש שמוסיפין ואומרים ברוך משביע לרעבים ברוך משקה לצמאים בא"י אמ"ה הזן את העולם וכו' ואין לאומרו שאינו ממטבע הברכה והמוסיף גורע

3. מצוות הנסכים: רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ב ה"ה:
אין מוסיפין על השיעורין האלו ואין גורעין מהן, ואם גרע או הוסיף כל שהוא פסול


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן