חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מורידין ולא מעלין

מורידים לבור כדי לגרום למות ואין מסייעים בהצלה. עבורה זרה כו, ב

מורידים אותם לבאר או לבור כדי לגרום למותם; ואם נפלו לבאר או לבור, אין מעלים אותם משם, כדי להביא למותם.
על המסירות, היינו מלשינים לשקר, שהיו מוסרים ממון חבריהם לידי הגויים, ומסכנים אותם, נאמר, שדינם "מורידין ולא מעלין". כלומר, מצווה להרגם בידיים, אם הדבר אפשרי; ואם לאו, מצווה להביא להריגתם בדרך כלשהי, כגון שאם נפלו לבאר, אין להשתדל בהצלתם, אלא אדרבא, אם יכולים לסלק את הסולם מפי הבאר - מסלקים אותו בתואנה כלשהי, כדי להביא למות הנופל.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: שעיה רוטברג
הערה: דין המורידין ואין מעלין חל לא רק על מסורות אלא גם על מינים ואפיקורסין. אין כוונתי חלילה שיש להנהיג דין זה כיום, אך ברור שיש להציגו באופן מדויק ולא להציג רק את החלק שנראה לנו סביר כיום (הריגתו של מי שמסכן את זולתו). אולי ראוי לציין כי לדעת חכמים כגון הרח"ה (אלה דברי הברית ג 118) והחזו"א (מובא בשו"ת ציץ אליעזר חלק יז סימן לו ) קבעו כי אין דין זה נוהג בימינו.
מקור ההערה: בבלי ע"ז שם, וכן טש"ע חו"מ תכ"ה


שם המעיר: תמר הירדני
הערה: אצל חב"ד מובא בפירוש שאין לנהוג במינים ואפיקורסים (ולענייננו - ביהודים שאינם שומרי תומ"צ) כדין "מורידין ולא מעלין", כמובא בשו"ע, אלא כאל כל יהודי, שיש לעזור לו ואף למסור עליו את הנפש. העניין מובא בכמה מקומות, ובבהירות רבה בספר "תורת מנחם", לר' מנחם מנדל שניאורסון, חלק ב' (פורים-שבועות), הוצא' אוצר החסידים, ברוקלין 1996
מקור ההערה: מחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן