חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדים זוממים

עדים שהעדותם הוזמה (מכות ב, ב)

עדים שהעידו על התרחשות דבר בתאריך מסוים ובמקום מסוים, ובאו עדים אחרים ואמרו: באותה שעה עמנו הייתם במקום אחר, המרוחק מהמקום עליו אתם מעידים, ולא יכלתם לראות את הדבר, שאתם מעידים עליו, הרי העדים הראשונים הם "עדים זוממין".
דינם של עדים זוממים:
"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" (דברים יט, יט).
כלומר, מקיימים בהם מה שרצו לגרום לו בעדות שהעידו. למשל, אם רצו לחייב את הנידון ממון - הם משלמים לו, ואם רצו לחייבו מלקות או מיתה - לוקים או נהרגים.

עדים זוממים אינם נהרגים אם פסק הדין בוצע
משנה מסכת מכות פרק א משנה ו
אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין. שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג, שנאמר נפש תחת נפש. אמרו להם חכמים: והלא כבר נאמר (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, והרי אחיו קיים. ואם כן למה נאמר נפש תחת נפש? יכול משעה שקבלו עדותן יהרגו, תלמוד לומר נפש תחת נפש, הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין:

מדוע הורגים רק כת אחת?
רמב"ן דברים פרק יט פסוק יט
והטעם בזה, בעבור כי משפט העדים המוזמין בגזרת השליט, שהם שנים ושנים, והנה כאשר יבואו שנים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש, ויבואו שנים אחרים ויזימו אותם מעדותם - צוה הכתוב שיהרגו, כי בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה, אילו היה רשע בן מות לא הצילו השם מיד ב"ד. כאשר אמר (שמות כג ז) כי לא אצדיק רשע. אבל אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים, כי הוא בעונו מת, ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה' בידם, כמו שאמר הכתוב (תהלים לז לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו. ועוד, שלא יתן ה' השופטים הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלהים הוא ובקרב אלהים ישפוט. והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקב"ה מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט. וזה טעם ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' (פסוק יז), כי לפני ה' הם עומדים בבואם לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם בדרך אמת.
ניתן לתת טעם הגיוני לדין זה: שלא לערער את האמון בבית הדין. אם נהרג אדם על פי עדות העדים הראשונים, יאמינו כי בודאי חקרו ודרשו השופטים היטב, והכירו כי העדים דברו אמת; ואם לא נהרג הנאשם, ונהרגו העדים שהעידו נגדו, יאמרו כי השופטים גילו כי העדים שיקרו, והם נהרגו כדין. אבל אם יהרג הנאשם וגם העדים, יבינו העם כי טעו השופטים בדין ושפכו דם נקי בישראל.מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א, ומקורות נוספים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות שאי אתה יכול להזימה - לא שמה עדות