חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הקדש

כסף או שווה כסף שאדם מקדיש לקודש

דבר שיצא מרשות אדם, ויצא מחול אל הקודש. כמו המשכן ובית המקדש וכלי שרת שאסור להדיוט להשתמש בהם. וכן איש המקדיש קורבנות, או ביתו את לה', כלומר לצורך הכהנים בזמן הבית (ויקרא כ"ז).

המקדיש בהמה טמאה שאינה ראויה לקרבן יעריך אותה הכהן, וימכור אותה גזבר ההקדש בערכה. אם הבעלים רוצה לחזור ולקנות - עליו להוסיף חומש לפדותה.

המקדיש בית או שדה, הבעלים מוסיף חומש על ערכו אם ירצה לפדותו. המקדיש בית, אם לא פדה אותו ונמכר לאחר, יחזור הבית לבעלים ביובל.

סתם הקדש הוא לבדק הבית (ירוש' שקלים פרק ד ד).
הקדש אינו נקנה אלא בכסף, דכתיב" ונתן הכסף וקם לו" (רמב"ם מכירה פרק ט).

הקדשות בזמן הזה
בזמן הזה נקרא "הקדש" פעלה המייעדת קרקע או רכוש לצדקה לעניים או לישיבה או לצרכי צבור, ודינו כצדקה בעלמא (שו"ת הרא"ש כלל י"ג, חו"מ סי' רי"ב).

עד שלא בא ליד הגזבר מתירין נדרו בדוחק (ש"ע יו"ד סי' ר"ג ג)

וכשבא ליד גזבר אינו יכול לחזור בו, ואם חזר וציווה שיתנו ליורשיו אין שומעין לו (רשד"ם יו"ד סי' קצ"ח).

הקדש סתם ביד הצבור מותר לשנותו לדבר מצווה, אבל אם בנו בית הכנסת אין משנין אלא לפדיון שבוים.

אם הקדיש אחד מעות לישיבה פלונית, ורוצה בנו לשנות לישיבה אחרת, אינו רשאי. אבל אם נתבטלה הישיבה, ורצון הקהל ליתנם לישיבה אחרת, הרשות בידם (רשד"ם יו"ד סי' קס"ז, ועי' מהר"ם מטראני ח"ב סי' קמ"ח).

לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו, והעושה כן עובר על הכתוב, שנאמר "מכל אשר לו" ולא "כל אשר לו", כמו שדרשו חז"ל. ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות.מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן