חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

התראה

עדים המתרים בעובר עבירה שלא יעבור ואומרים לו גם מהו העונש הצפוי לו

אזהרת עדים אדם העובר עבירה, לפני שעבר. אם לא התרו בעבריין לפני שעבר, פטור מעונש מיתה או ממלקות.
ואמר עולא: מנין להתראה מן התורה?
שנאמר: ואיש אשר יקח את אחותו וגו' וראה את ערוותה (ויקרא כ),
אטו בראיה תליא מלתא?
אלא עד שיראוהו טעמו של דבר וכו'.
דבי חזקיה תני, וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה (שמות כ"א)
שהתרו בו ועדיין הוא מזיד (סנהדרין מ': מ"א).
וכיצר מתרין בו?
אומרין לו" פרוש, או אל תעשה, שזו עבירה היא, וחייבין עליה מיתת ב"ד (ואין צריכים להודיע לו באיזה מיתה) או מלקות. אם פירש פטור (אע"פ שעשה העבירה אח"כ), ואם שתק או הרכין בראשו פטור, ואפילו אמר יודע אני פטור, עד שיתיר עצמו למיתה ויאמר "על מנת כן אני עושה".
ואם יש שני עדים בשעת המעשה, אע"פ שהתרה בו אחד מהם, או שהתרה בו איש אחר בפני העדים, אפילו אשה או עבד, אפילו שמע קול המתרה ולא ראהו – חייב.
וכן אם התרה הוא בעצמו כגון: שאמר היה לי למנוע מלעשות זאת, כי עבירה היא, ואם אעשה כן יהרגוני ב"ד, ואח"כ גבר עליו יצרו ועשאה - חייב (רמב"ם סנהדרין פי"ב ב).

טעם ההתראה
עיקר ההתראה היא להבחין בין שוגג למזיד (סנהדרין ח': מכות ו').
לכן סבר ר' יוסי כי חבר (חכם) אין צריך התראה, כי בודאי יודע הדין והעונש.
אך רבנן סברי שגם חכם צריך התראה, שמא שכח הדין או טעה.
וכן פוסק הרמב"ם (שם) שצריך התראה.

אם העידו העדים שעשה המעשה בלא התראה, לא נפטר לגמרי, כי היו מכניסים אותו לכיפה וחובשין אותו בבית האסורים ועונשין אותו לפי ראות עיני השופטים והשומרים.

מי צריך התראה
גנב הבא במחתרת אין צריך התראה, מחתרתו היא התראתו (סנהדרין ע"ב).

רודף אין צריך התראה (שם).

מלשין שאומר אילך ואמסור, צריך התראה קלה. אין צורך להודיעו העונש ואין צריכים שיתיר עצמו למיתה, אלא מתרין בו "אל תמסור", ואם העיז פניו ואמר: "לא כי, אלא אמסרנו" חייב (רמב"ם חובל ומזיק פרק ח י', שו"ת הרשב"א סי' קפ"א, ושו"ת הריב"ש סי' רל"ח).

מסית אין צריך התראה אלא מכמינין לו עדים אחורי הגדר (סנהדרין ס"ז),

הכובש נבואתו מתרין בו חבריו הנביאים ולוקה, דכתיב כי לא יעשה ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (סנהדרין פ"ט).

בן נח אין צריך התראה (שם נ"ז: ב"ר פל"ד י"ד).

בדיני ממונות

אין צריכים התראה בענייני ממון, ובפהסד שאינו חוזר. כגון אריס הנוטע כרם ומפסיד את בעל הבית, או מלמד תינוקות המלמד שבושים לתלמידים, או מוהל, טבח וסופר העיר, שאינם מומחים באומנותם וגורמים הפסד - כולם כאילו התרו בהם (ב"מ ק"ט).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן