חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חוקות הגוים

מנהגי גוים שיש בהם יסודות של עבודה זרה, או שהם מנוגדים לדרכי היהדות

מצווה שלא ללכת בחוקות הגוים, שנאמר:
ובחקותיהם לא תלכו (ויקרא י"ח ג)
ומדרש אונקלוס:
ובנימוסיהן לא תהכון.
רמב"ם מפרט:
א) שלא ילבש במלבוש המיוחד להם,
ב) לא יגדל ציצית ראשו כמוהם,
ג) לא יגלח מן הצדדים ויניח השער באמצע כמו שהם עושים,
ד) לא יגלח השער מכנגד פניו מאזן לאזן וכו',
ה) ולא יבנה מקומות כבנין של עכו"ם (הל' עכו"ם וחקותיהם פי"א, ש"ע יו"ד סי' קע"ח).
רמ"א לשולחן ערוך יורה דעה סימן קעח
וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר, דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי, ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם. אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו. וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר.מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן


נושאים קרובים באתר דעת
חוקות הגויים