חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כפייה

שימוש בכח כדי להכריח אדם לעשות מעשה

לבית דין יש סמכות לכפות אדם לעשות את המוטל עליו מצד הדין.

במקרה של סרבני גט, לפעמים כופה בית הדין את הבעל עד שיאמר רוצה אני לגרש את אשתי. (עי' ש"ע אהע"ז סי' קנ"ד). רמב"ם מסביר עיקרון זה באמרו כי הרצון האמיתי של האדם הוא לעשות את הנדרש ממנו על פי ההלכה. כאשר הנסיבות גורמות לו לסטות מדרך זו, הכפייה מחזירה אותו לרצון האמיתי שלו.

מכירה באונס נחשבת מכירה. אע"ג שהייתה באונס, ולמכירה צריך רצון של המוכר, בכל זאת סבורים חכמים דאגב אונסו גמר ומקנה ברצון (עי' חו"מ סי' קס"א, קס"ג, קע"א).
ובכלל דעת חז"ל כי אם התחלתו בהכרח וסופו ברצון, נחשב המעשה למעשה רצוני. שהרי גם קבלת התורה הייתה בכפייה, שכפה עליהם הר כגיגית, ולבסוף חזרו וקבלוה ברצון בימי אחשורוש (מגילה ט"ז).

בכל מקום שהכפייה היא על פי הדין, מקובל על חכמים שנוח לו לאדם שיקיים הדין, אע"פ שעשה זאת מתוך הכרח. אם הכפייה היא שלא כדין, בודאי לא נוח לו, ואין המעשה נחשב לרצונו רק באונס.

לדעת רש"י אין כופין אלא על מצוות מהתורה.
לדעת בעלי התוספות כופים אפילו במצוה דרבנן (הליכות אלי אות תל"ח).

משמע מהגמרא שכופים אפילו על מצוותדרבנן, ואפילו על עניינים שהם לפנים משורת הדין, והחובה לקיימם היא בגלל "ועשית הישר והטוב". כמו שכופים את המוכר שדה להעדיף את שכנו על פני אדם אחר, מפני שזה נהנה וזה לא חסר (ב"ב י"ב: ). כמו כן כופין על הצדקה (יו"ד סי' רמ"ז), וכופים אדם לשלם את מס הקהל על ידי ערכאות של גויים (מהרי"ק שורש י"ז סי' ג). כל מקום שאמרו כופין אפילו בשוטין (ריב"ש סי' ר"ן).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן