חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יחסי מין אסורים

יחסים עם עריות או אשת-איש; סטיות מיניות, אשר מתייחסות לכל מגע מיני אסור מבחינה חברתית משפטית

תוכן הערך:
1. רקע רפואי-חברתי
2. כללים הלכתיים

1. רקע רפואי-חברתי
כיום מבחינים ביחסים אסורים בין יחסים עם עריות או אשת-איש, לבין סטיות מיניות, אשר מתייחסות לכל מגע מיני אסור מבחינה חברתית משפטית, שאינו בין איש ואישה מבוגרים וחיים. מבחינת ההלכה יש לכלול במושג היחסים האסורים כל מערכת של יחסי מין שאסורים מצד ההלכה. לכן הם כוללים כל מה שנכלל במושג המודרני, אך כוללים גם חלק מיחסי מין בין איש לאישה כשהם אסורים, כגון נידה, איסורי חיתון וכיו"ב.

יש שהסטיות המיניות נעשות בהסכמת המעורבים ביחסי המין, אך יש שהם נעשים בכפיה על ידי אחד המעורבים.

הסיבות לסטיות המיניות נחקרו ועדיין נחקרים מזה הרבה שנים, בעיקר על ידי הפסיכיאטרים והפסיכואנליטיקאים, ונכתבו על כך השערות רבות. אין ספק, שלאווירה הסביבתית יש השפעה לא מבוטלת על התפתחות היצר המיני הסוטה, ועל שינויים בנורמות ההתנהגות המינית באותה תקופה ובאותה חברה.

הנוהגים בסטיות מיניות, ובעיקר הומוסקסואלים וזונות, סובלים בשכיחות גבוהה ממחלות מין מדבקות, כגון עגבת, זיבה, שלבקת, צהבת זיהומית, ובעיקר אידס.

נשים שחוו חוויות מיניות שליליות בילדותן, כגון אונס, נמצאו סובלות בעתיד בשכיחות גדולה יותר מבעיות מיניות ומסטיות מיניות.

מבחינה חברתית-רפואית מוכרות צורות רבות של סטיות מיניות, חלקן שכיחות וחלקן נדירות.

פטישיזם – סטייה מינית, שבו אדם מקבל הנאה מינית רק במגע, במעשה, או במחשבה אודות חפצים דוממים מוגדרים כגון בגדי נשים. צורה מיוחדת היא כאשר הפטישיזם מתייחס לכפות הרגלים.

התערטלות, הוא דחף מיני להתפשט, ובעיקר כשהיצר הוא לגלות את איברי המין.

יחסי מין עם קטינים. מצב זה נחשב כאיסור כמעט בכל חברה, כי יש בזה ניצול לרעה של חולשת הקטין, הפיכתו לקרבן, וגרימת נזק נפשי חמור בעתיד. בהלכה – קטנה בת שלוש שנים ויום אחד ומעלה, שבא עליה אחד מהאסורים עליה מדין ערווה והוא גדול, דינו להיענש על פי דרגת העריות, והקטנה פטורה.

יש סוטים אשר גורמים מוות לעצמם כתוצאה משימוש במכשירים שונים שמטרתם לעורר את יצרם המיני החולני, ובאמצעות מכשירים אלו הם נחנקים למוות.

2. כללים הלכתיים
סטיות מיניות ששכיחותן נמוכה, כגון משכב זכור ומשכב בהמה, אף שהם איסורים חמורים ביותר, הסתפקה ההלכה בעצם האיסור, ולא הטילה סייגים והרחקות שונים.
מאידך, מעשים מיניים אסורים, אשר הדחף והנטייה הטבעית לעבור עליהם גדולים ושכיחים ביותר, הטילה ההלכה הגבלות, סייגים והרחקות שונים, כדי למנוע את האדם מהעבירה לפיכך קבעו חז"ל והפוסקים, שצריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד, ונתנו רשימה מפורטת של הרחקות מדברים העלולים להביא לידי גילוי ערווה. אכן, כלל הדבר הוא, שלא יעשה האדם שום דבר בעולם המביאו לידי הרהור בנשים, לא במעשה, ולא בדיבור, ולא בשום הרהור, ואין באפשרות להגיד פרטי העניינים שידע האדם לעשות לקרב אליו דעת האישה שהיא קלה, ולכן הזכירו חז"ל מקצת הדברים, ובשאר הדברים יזהר כל אחד ואחד לשמור עצמו לפי מה שימצא את גופו, ובאופן כללי ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדור זה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה.

עריות
איסור עריות הוא אחד האיסורים החמורים בכל התרבויות עד ימינו. הסיבה לעובדה שאיסור זה מקובל כמעט בכל התרבויות מאז ומעולם טרם הובררה סופית. יש שהציעו, שבהיעדר איסור כזה יבוא הרס התא המשפחתי, אנדרלמוסיה פנימית, ואיבוד התפקידים החברתיים של מרכיבי התא המשפחתי. אכן יש לציין, שמבחינה רפואית יש הצדקה לאיסור העריות, בגלל שכיחות יתר של מחלות תורשתיות בנשואי קרובים.

קשה לקבוע את שכיחות הבעיה, כי אין זה מצב שמדווח באמינות.

בספרות הרפואית מדווח על נזקים נפשיים קשים למעורבים ביחסים כאלו, ועל כך שיחסים כאלו קורים לרוב במשפחות בעייתיות מבחינה חברתית ונפשית.

צאצאים של יחסי עריות סובלים בשכיחות גבוהה מפיגור שכלי ומפגמים מולדים שונים.

הסיבה לאיסור עריות על פי התורה איננה ברורה דיה. יש מי שכתב, שבעבור שיצר לב האדם כבהמות, ולא יתכן לאסור כל הנקבות, הנה אסר כל הנמצאות עמו בכל עת; ובאופן דומה יש מי שכתב, שכל אחת מהעריות נמצאת על הרוב עם האיש שנאסרה עליו תמיד בביתו, והיא ממהרת לשמוע לו לעשות רצונו וכו', ואילו היה דין הערווה כדין הפנויה וכו', היו רוב בני האדם בכישלון זנותם תמיד. אך לפי המתואר בתלמוד, בטל יצר המין כלפי קרובות משפחה, ואם כן אין בטעמים אלו הסבר למצב כיום. ואמנם יש מי שכתב, שאיסור העריות הוא לנו חוק בלי טעם.

זנות
זונה במובן הרחב מתייחס לאישה המופקרת להיבעל לכל אדם. כמו כן אישה הנבעלת שלא לשם אישות נקראת זונה. בהלכה מיוחס המושג זונה בעיקר להגדרתה כאסורה לכהן.

יש המתייחסים לכל מגע מיני מחוץ למסגרת הנישואין כמעשה זנות, ויש המתייחסים למעשה כזה רק אם הוא נעשה לשם רווח. באופן כללי מתייחסים במקרא לזונה כשהיא עוסקת בזנות מקצועית, ומשתדלת לפתות גברים בדרכים שונות לשם אתנן, אם כי יש שמוזכרת זנות בדרך של ניאוף ופריצות, ללא קבלת שכר.

יש מי שסיכם מספר סיבות לאיסור הזנות – הנולד בדרך זו חסר ידיעה על אביו, וחסר קרבת משפחה; איסור הזנות מפחית את התאווה המינית העודפת; איסור הזנות מונע קטטות, מריבות ורציחות על רקע של תחרות על הזונה.

הזנות גורמת לרעות רבות – על ידי שהיו שטופים בזנות, לכך לקו בצרעת; בכל מקום שאתה מוצא זנות – אנדרלמוסיה באה לעולם, והורגת טובים ורעים; על הכל הקב"ה מאריך אפו, חוץ מן הזנות; בא וראה כמה קשה הזנות – שהרי בעגל נפלו שלושת אלפים איש, ואילו בזנות נפלו כ"ד אלף; חז"ל ראו בזנות אחד מסימני החורבן הקשים ביותר, ובהתפשטותה הגמורה – עקבות המשיח.

משכב בהמה
משכב בהמה, או איסור רביעה – הוא איסור חמור, בין אם איש רובע בהמה, ובין אם אישה נרבעת לשור, ועונשו מוות בסקילה, ובין שוכב ובין נשכב עם בהמה – כולם נידונים בבית דין של עשרים ושלושה. איסור זה נוהג גם בחיה ובעוף, בין גדולים ובין קטנים, בין כדרכה ובין שלא כדרכה, כיוון שהערה בה, או שהערתה בו – שניהם נסקלים.

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות / אביעד הכהן


מקור הערך: פרופ' אברהם שטיינברג, קטעים מתוך "אנציקלופדיה הלכתית רפואית"

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מיניות
הומוסקסואליות
לסביות
זנות