חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מוסף

קרבן, או תפילה הנאמרת אחרי תפילת שחרית

תפילה מיוחדת שמוסיפים בשבת, בראש חודש ובחגים, אחרי תפילת שחרית. התפילה מזכירה את קורבנות המוסף שהקריבו בבית המקדש.

קורבן מוסף או תפילה נוספת, בין שחרית לבין מנחה.
במקדש היו מקריבים קורבן מוסף: בשבת, בראש חודש, בשלוש רגלים, בר"ה ויוה"כ (במדבר כ"ח-כ"ט).
אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילת מוסף וסמכוה רבנן אקורבנות (ברכות כ"ו:).
זמן מוסף, לר' יהודה עד שבע שעות, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות (שם).
לדעת ר”א בן עזריה לא תקנו תפילת מוסף אלא בצבור, ואמר: שאין תפילת המוספין אלא בחבר עיר אבל לא ביחיד.
ר' יהודה אומר משמו: כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפילת המוספין. ואם אין שם צבור או עשרה - חייב (שם ל'.).
והלכה שיחיד חייב בכל מקום (ש"ע או"ח סי' רפ"ו ב').

בצבור מתפללים מוסף אחר קריאת התורה.

רב הונא אמר שאסור לטעום כלום לפני שמתפלל תפילת מוספין (ברכות כ"ח:). היינו לאכול פת בסעודה קבועה, אבל יכול לטעום פירות או פת שחרית אחר קידוש גם לפני תפילת מוסף (רמב"ם תפילה פ"ו, ועי' כסף משנה, ואו"ח שם).
מוסף שבת
תכנת שבת רצית קורבנותיה וכו' וביום השבת שני כבשים וכו' ישמחו במלכותך שומרי שבת וכו' אלוהינו וא"א רצה במנוחתנו וכו', ומסיים מקדש השבת.

מוסף ראש חודש בחול
ראשי חדשים לעמך נתת וכו' תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם וכו' ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה' וכו' אוא"א חדש עלינו את החדש הזה לטובה ולברכה וכו' ומסיים בא"י מקדש ישראל וראשי חדשים.

מוסף ראש חודש בשבת
אתה יצרת עולמך מקדם וכו' ואת מוספי יום השבת הזה ויום ראש החדש הזה נעשה ונקריב וכו' וביום השבת וכו' ובראשי חדשיכם וכו' ישמחו במלכותך וכו' או"א רצה במנוחתנו וחדש עלינו ביום השבת הזה את החדש הזה וכו' וחותם בא"י מקדש השבת וישראל וראשי חדשים.

מוסף ביום טוב
ומפני חטאנו וכו' ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך וכו' ואת מוסף יום חג המצות, או חג השבועות או חג הסוכות ושמיני חג העצרת, ומזכירים קורבן מוסף של היום ואומרים אוא"א מלך רחמן רחם עלינו וכו' והשיאנו וכו' וחותם בא"י מקדש ישראל והזמנים.

מוסף לר"ה ויוה"כ
אין אומרים "ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות", כי אין עולים לרגל אלא בפסח שבועות וסוכות, ואומרים רק "ואין אנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך" וכו'.

מוסף ר"ה
מלכיות זיכרונות ושופרות.

מוסף יום הכפורים
ומפני חטאינו וכו' אוא"א מחל לעונותינו, וחותם בא"י מלך מוחל וסולח וכו' מקדש ישראל ויום הכיפורים.

מוסף יום טוב בשבת
כוללים בתפילה מוסף השבת ואומרים את מוספי יום השבת ויום החג וכו'. ויותר נכון לומר את מוסף יום השבת הזה ומוסף יום חג וכו', כי אם אומר מוספי בתחילה, נראה שיש שני מוספים לשבת ושני מוספים ליום טוב.

מנהגים הקשורים לתפילת מוסף, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

טקסט מלא של מחזורים וסידורים לפי מנהגי עדות ישראלמקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שמונה עשרה
תפילה