חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מזוזה

מגילת קלף הקבועה בפתח הבית

קלף ששמים על פתח הבית. בקלף כתובות פרשות מן התורה: פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע".

מגילה של קלף שכותבים עליה שתי פרשיות שבתורה, וקובעים אותה על מזוזת הבית:
שמע ישראל (דברים ו')
והיה אם שמוע (שם י"א),
הרמב"ם מנה עשרה תנאים לחיוב מזוזה:
א) שיהיה בבית רווח של ארבע אמות על ארבע אמות;
ב) שתי מזוזות בפתח;
ג) משקוף על הפתח;
ד) תקרה על הבית;
ה) דלתות בפתח;
ו) השער או הפתח יהיה גבוה לכה"פ עשרה טפחים;
ז) הבית יהיה לצורך חול ולא לצורך קודש;
ח) הבית יהיה עשוי לדירת אדם;
ט) שתהא דירת כבוד ולא בית הכסא או בית המרחץ;
י) שתהא דירת קבע ולא דירת ארעי כמו סוכה (רמב"ם מזוזה פ"ו).

מזוזה היא חובת האדם ולא חובת הבית, ולכן השוכר בית בחו"ל חייב לקבוע מזוזה רק אם גר שם 30 יום, והשוכר בית בא"י חייב לקבוע מזוזה מיד.
השוכר בית וקבע שם מזוזה לא יקחנו עמו בצאתו משם. אבל אם שכר בית מגוי או משכיר לגוי - נוטלה ויוצא (ש"ע יו"ד סי' רצ"א).

מאידך, אם קנה בית והמזוזות בו כשרות, אין צריך להחליפן.

הדר בפונדק אינו חייב במזוזה.
סוכת חג פטורה ממזוזה כי אינה עשויה לדירת קבע.

מקום קביעת המזוזה
משנה תורה לרמב"ם הלכות מזוזה פרק ו:
יא. בית שיש לו פתחים הרבה- אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא בפתח אחד מהן, חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. פתח קטן שבין בית ועלייה, חייב במזוזה; חדר שבבית, אפילו חדר בחדר - חייב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי, ועל שער החדר החיצון, ועל שער הבית: שכולן עשויין לדירה, וקבועין.

שולחן ערוך יורה דעה רפו:
יז. אם יש בבית הרבה פתחים פתוחים לחצר או לרשות הרבים, ונעשו כולם לכניסת ויציאת בני הבית, כולם חייבים. אפילו נתמעטו הדיורים, שאין רגילין עתה לצאת ולבוא אלא באחד מהם.
יח. בית שיש לו פתחים הרבה, אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא באחת מהם, חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. הגה: הואיל ונעשו לכניסה ויציאה.

קובעים המזוזה כנגד ימין הנכנס שהוא דרך כניסתו.

קובעים המזוזה בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, בתחילת שליש העליון של גובה הפתח, במרחק טפח מהמשקוף.

נוהגים לקבוע את המזוזה באלכסון, משום שרש"י ז"ל סבר שתהיה עומדת זקופה,
ורבנו תם סבר שתהא שוכבת, ועושים חציה עומדת וחציה שוכבת, לצאת ידי שניהם (מנהגי מהרי"ל הל' מזוזה),
והגר"א פסק כרש"י שתהא זקופה (יו"ד סי' רפ"ט פתחי תשובה).
כתיבה המזוזה
כותבים על המזוזה שתי הפרשיות שמע והיה אם שמוע על קלף אחד ובשרטוט כס"ת, ועושה לה רווח מלמטה ומלמעלה כמו חצי ציפורן, ורווח בין פרשת "שמע" ל"והיה", ותגין על אותיות שעטנ"ז ג"ץ.
רמב"ם כתב:
כשכופלים המזוזה גוללין מסוף השיטה לתחילתה עד שתמצא כשיפתח הקורא לקרות יקרא מראש השיטה לסופה, ואחר שגוללה מניחה בשפופרת של קנה או של דבר אחר וקובעה בצד הפתח.

השל"ה כתב:
מה טוב ומה נעים לשום הקנה שבו המזוזה תוך כלי של זכוכית שלם העשוי כמו קנה שאז אותיות שד"י מאירים דרך כלי זכוכית וכו', ולא יגע במזוזה עצמה.

מנהג האשכנזים לקבוע המזוזה באלכסון ויהיה ראש המזוזה "שמע" לצד פנים הפתח ושיטה אחרונה לצד חוץ. ואותם הנוהגים כרש"י שהמזוזה זקופה יכונו שיהא "שמע" דהיינו סוף גלילה לצד חוץ (ס' השל"ה דף קי"ג ע"ב),
מנהג אשכנזים לגלול המזוזה באורכה משמאל לימין ולקבוע אותה באלכסון.

השמות מאחורי המזוזה
כתוב בזוהר פ' ואתחנן שצריך לכתוב שם "שדי" מבחוץ כנגד תיבת והיה מבפנים, ושיהיה נראה בגובתא דקניא, כי שדי ר"ת שומר דלתות ישראל (בחיי פ' ואתחנן).

ונמצא הוי"ה מבפנים ושדי מבחוץ, ע"ש הפסוק יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. ומזוזה בגימטריא אדני (מטעמים 71).

גם כותבים מבחוץ מלמטה השמות כוזו במוכסז כוזו (הרא"ש להלכות מזוזה סי' יח), ורומזים על הויה אלוהינו הויה, כי האותיות מתחלפות על האותיות הקודמות להן (כוזו),
כ' במקום י',
ו' במקום ה',
ז' במקום ו',
ו' במקום ה' וכו'.
אבל אין כותבים שמות אחרות מחוץ למזוזה, ואם כתב המזוזה פסולה (עי' רמב"ם מזוזה פ"ה ד', ועי' מחזור ויטרי עמ' 649).
לפני קביעת המזוזה מברך: בא"י אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה.
מזוזת היחיד נבדקת שתי פעמים בשמיטה, ומזוזת הרבים שתי פעמים ביובל.

מזוזה שנפסלה צריכה גניזה, כי אסור לתקנה: במזוזה ובתפילין צריכים לכתוב את הפרשיות כסדרן, ואם יתקן אות, תהיה הכתיבה שלא כסדר.
מזוזות המודפסות על נייר-קלף פסולות, והמוכרים אותן מרמים את הבריות.

טעם המצווה
המזוזה על הפתח, כמו מצוות ציצית היא להזכיר את מציאות השם:בכל זמן שיכנס ויצא יפגע במזוזה ויזכור חובותיו.
אמרו חכמים הראשונים:
כל מי שיש לו: תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו - מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והן הן המלאכים שמצילים אותו מלחטוא שנאמר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם (רמב"ם סוף הלכות מזוזה).

נוהגים להניח את היד על המזוזה כאשר יוצאים ובאים לבית, ואומרים: ה' ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם (מהרי"ל, יו"ד סי' רפ"ה ב' בהגה),
ויש נוהגים לנשק המזוזה בכניסה וביציאה (עי' ירושלמי ברכות פ"ט, שאילתות סי' קמ"ה, כלבו סי' צ', מקורי המנהגים סי' יו"ד).

מצוות מזוזה באגדות חז"ל
א. אונקלוס הגר
עבודה זרה י"א, א
אונקלוס בר קלונימוס התגייר.
שלח הקיסר גונדא (פלוגה) של רומאים אחריו, משָכם בכתובים והתגיירו אף הם.
חזר ושלח אחריו גונדא אחרת של רומאים, אמר אליהם (הקיסר):
לא תאמרו לו כלום.
כשתפסוהו והלכו להם, אמר להם (אונקלוס):
אומר לכם דבר של סתם (לא מדברי תורה):
ניפור (תואר של בעל שררה) נושא אבוקה לאפיפיור,
אפיפיור לדוכס,
דוכס להגמון,
הגמון למלך -
מלך, כלום נושא אבוקה לפני שאר בני אדם?
אמרו לו: לא.
אמר להם: הקדוש ברוך הוא נושא אבוקה לפני בני ישראל,
שנאמר (שמות י"ג, כא): "וד' הולך לפניהם יומם ולילה". התגיירו כולם.
חזר ושלח אחריו גונדא אחרת.
אמר להם: לא תסיחו עמו כלל!
כשתפסוהו והלכו להם, ראה את המזוזה שמונחת על הפתח.
הניח ידו עליה וחייך.
אמרו לו: מפני מה אתה מחייך?
אמר להם: מנהגו של עולם, מלך יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ,
ואילו הקדוש-ברוך-הוא, עבדיו מבפנים והוא משמרם מבחוץ,
שנאמר (תהלים, קכ"א, ח): "ד' ישמור צאתך ובואך מעתה ועל עולם".
התגיירו, ושוב לא שלח אחריו.

ב. המזוזה שומרת
ירושלמי פאה י"א, ה
ארטבן (מלך הפרסים, ידידו של רב) שלח לרבנו (לרב) מרגלית יקרה.
אמר לו: שלח לי דבר טוב כמותה.
שלח לו מזוזה.
שלח ואמר לו: אני שלחתי לך דבר שאין לו שומא (=ערך)
ואתה שולח לי דבר השווה פולד (מטבע קטן) אחד.
אמר לו: חפציי וחפציך לא ישוו בה,
ולא עוד אלא שאתה שלחת לי דבר שאני צריך לשמור אותו,
ואני שלחתי לך דבר שאתה ישן והוא שומר אותך,
שנאמר (משלי י', כב): "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך".

ג. אין דרכם של ישראל לגור בבית שאין בו מזוזה
רות רבה, ב'
"ותאמר רות: אל תפגעי בי לעזבך, לשוב מאחרייך"
(רות א', טז) -
מכל מקום דעתי להתגייר, אלא מוטב על ידך ולא על ידי אחרת.
כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה מסדרת לה הלכות גרים.
אמרה לה: בתי, אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של עובדי כוכבים.
אמרה לה: "אל אשר תלכי אלך".
אמרה לה: אין דרכם של ישראל לגור בבית שאין בו מזוזה.
אמרה לה: "ובאשר תליני אלין".
"עמך עמי" - אלו עונשים ואזהרות, "ואלוהייך אלוהיי" - אלו שאר מצוות...


פרטי דינים בקשר למזוזה / יגאל גרוס


א. כיצד יש לקבוע את המזוזה.
ב. באיזה גובה יש לשים את המזוזה, ומה הדין בשערים גבוהים במיוחד (כמו שער יפו).
ג. האם יש לקבוע מזוזה בבית מדרש.

1. אופן הנחתה
כיצד יש להניח את המזוזה? הגמרא במסכת מנחות (לג ע''א) כותבת, שמזוזה העשויה כמו 'נגר', כלומר כמו היתד שתוקעים הנגרים בדלת - פסולה. נחלקו הראשונים כיצד הנגרים היו תוקעים את היתד שלהם, וממילא באיזה אופן אסור לקבוע מזוזה:

א. דעת רש''י (ד''ה כמין נגר), שהנגרים היו תוקעים את היתד שלהם במאוזן (מימין לשמאל), ומזוזה שנקבעה בצורה כזאת פסולה - רק מזוזה שקבעו אותה במצב מאונך כשרה, וכך פסק גם הרא''ש (ג, ט). בטעם הדבר הסביר הנימוקי יוסף (ה ע''ב בדה''ר), שכאשר מניחים מזוזה בשכיבה, יש בכך חוסר כבוד למזוזה, כשם שספר תורה מניחים בעמידה בארון ולא בשכיבה.

ב. רבינו תם (תוספות ד''ה הא), הקשה על רש''י. הרי הגמרא במסכת בבא בתרא (קא ע''א) כותבת, שקבורה במעומד נקראת 'קבורת חמור', אז בוודאי שקביעת מזוזה בדרך כזאת לא מוסיף לכבודה. כמו כן מוסיף רבינו תם ראייה לשיטתו: ספר התורה והלוחות שבארון הברית הונחו בשכיבה, כפי שמשמע מדברי הגמרא בבבא בתרא (יד ע''א), ומוכח שהנחה בשכיבה מכובדת יותר.

בעקבות כך הוא פסק, שהנגרים היו תוקעים את היתד שלהם במאונך, ובמידה ותוקעים את המזוזה בצורה כזאת היא פסולה. כדי שהמזוזה תהיה כשרה יש להניח אותה במאוזן, כמו ספר התורה והלוחות שבארון הברית. ובלשונו:
''וקשיא לרבינו תם, דמעומד לא דרך כבוד הוא וקבורת חמור קרי ליה בהמוכר פירות (בבא בתרא קא ע''א) וספר תורה ולוחות שבארון מושכב ולא מעומד כדמשמע בפרק הראשון של בבא בתרא (דף יד ע''א) אף על פי שהיו יכולין להניחו מעומד. ועל כן פירש רבינו תם מעומד כיתדות המשכן הנועצות בארץ (= במאונך) פסולה, וכאיסתוירא הנתון בשוק (כלומר) לרחבה - כשרה.''

אמנם עדיין קשה על דבריו, שהרי ספרי התורה שבארון הקודש נמצאים בעמידה וכשיטת רש''י! מתרץ רבינו תם, שאדרבה, משם ראייה לשיטתו. שכן יש לעמוד בפני ספר תורה רק כאשר הוא נמצא במצב לא טבעי, שהספר בתזוזה או בעמידה (כשמוציאים אותו מההיכל) ואילו דווקא כאשר משכיבים אותו על הבימה כולם יושבים. מוכח ששכיבה היא מצבו הטבעי!

להלכה
להלכה פסק השולחן ערוך (יו''ד רפט, ו) כדעת רש''י, שיש לקבוע את המזוזה במאונך, מכיוון שכך פוסקים רוב הראשונים וביניהם הרא''ש (ג, ט) והמרדכי (תתקסא), וכך פסק גם הגר''א (דרכי תשובה שם). הרמ''א (שם) לעומת זאת פסק כדעת המהרי''ל (מזוזה, ו), שכדי לצאת ידי חובת שתי הדעות יש לקבוע את המזוזה באלכסון, וכך היא גם קצת במאוזן, וגם קצת במאונך, ובלשונם:
''צריכה להיות זקופה, ארכה לאורך מזוזת הפתח, הג''ה (= רמ''א): וכן נהגו (בית יוסף). אבל יש אומרים שפסולה בזקופה, אלא צריכה להיות שכובה, ארכה לרוחב מזוזת הפתח (הפוסקים בשם רבינו תם). והמדקדקין יוצאין ידי שניהם, ומניחים אותה בשיפוע ובאלכסון (טור והגהות מיימוני ומהרי"ל), וכן ראוי לנהוג, וכן נוהגין במדינות אלו.''

הפתחי תשובה (ס''ק ט) הביא בשם הספר יד קטנה, שבעיקרון גם הרמ''א מודה שההלכה כדעת רש''י, ורק כדי לצאת ידי חובת כל הדעות קובעים את המזוזה באלכסון. לכן במקום שבו אין אפשרות לקובעה כך, יש לקבוע אותה במאונך.

2. גובה המזוזה
הגמרא במסכת מנחות (לג ע''א) עוסקת בדיני מזוזה, ובכללם בשאלה באיזה גובה צריכה המזוזה להיות. לדעת שמואל המזוזה צריכה להיות בשליש העליון של המשקוף, ואילו לדעת רב הונא אפשר לקובעה לאורך כל המשקוף, למעט הטפח הצמוד לסוף המשקוף. להלכה פסקו הראשונים כדעת שמואל, אבל נחלקו בביאור דבריו:

א. הרא''ש (הל' מזוזה סי' י) ביאר, שאפשר לקבוע את המזוזה בכל השליש העליון של המשקוף. ראייה לדבריו הביא מדברי ר' יוסי בגמרא שאמר 'וכתבתם וקשרתם', דהיינו שהמקום שבו שמים את המזוזה (שכותבים אותה - וכתבתם), הוא כמו המקום שבו קושרים את תפילין של ראש, ואת התפילין של ראש מניחים בגובה הראש (המקום שמוחו של תינוק רופס). כדבריו פסק להלכה הגר''א (רפט, ז).

ב. הרמב''ם (מזוזה ו, יב) חלק על דבריו ופסק, שדברי ר' יוסי נאמרו רק במצב של בדיעבד, אבל לכתחילה יש לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון של המשקוף, ובלשונו: ''והיכן קובעים את המזוזה בתחילת שליש העליון של גובה השער, ואם קבעה למעלה מזה כשרה''. כדבריו פסק להלכה השולחן ערוך (רפט, ב).

שערים גבוהים
בגמרא נוספת במנחות (לג ע''ב) מובא שיש לקבוע את המזוזה במשקוף בטפח הסמוך לרשות הרבים, כדי שהמזוזה תפנה לרשות הרבים, והיוצא מהבית ייתקל במזוזה בצאתו. בעקבות כך נשאלת השאלה, מה יהיה הדין בשערים גבוהים במיוחד. כפי שראינו יש לקבוע את המזוזה בשליש העליון, אבל במידה והמזוזה תהיה בגובה כזה הרי כלל לא יראו אותה!

א. התוספות ביומא כתבו (יא ע''ב ד''ה שאין), שבאמת בעקבות הקושיה הנ''ל פסק הירושלמי (מגילה ד, יב), שבמקום ובו השערים גבוהים כמו בשער יפו, יש לשים את המזוזה בגובה סביר, כדי שיהיה אפשר לראות את המזוזה. כך הם נקטו להלכה, וכן פסק גם המרדכי (רמז תתקסא), וכפי שסיכם ערוך השולחן (רפט, י):
''ובגובה כמה שיעורה לקובעה אמרו שם (לג ע''א) מצווה להניחה בתחילת שליש העליון, ואם הפתח גבוה הרבה, באופן שתחילת שליש העליון הוא למעלה מכתפיו, בירושלמי דמגילה אומר מפורש, דאימתי נותנה בשליש העליון, רק כשהוא נגד כתפיו אבל כשהוא למעלה מכתפיו אין להשגיח על שליש העליון. וכן ביארו התוספות ביומא, וכן כתב המרדכי.''

ב. הרמב''ם בהלכות מזוזה לא חילק בין הדינים, ופסק שבכל עניין יש להניח את המזוזה בשליש העליון של הפתח. הסיבה שהוא לא פסק כדברי הירושלמי מופיעה בדברי התוספות במנחות (ד''ה ומאי) שכתבו, שמכך שבתלמוד הבבלי לא הובא דין זה, משמע שהוא חולק על הירושלמי ואין שינוי במיקום המזוזה בעקבות גובה הפתח, וכאשר הבבלי והירושלמי חולקים - הלכה כבבלי.

להלכה
להלכה, השולחן ערוך (רפט, ד) הביא את דברי הרמב''ם, שאין נפקא מינה באיזה גובה השער, ותמיד יש לקבוע את המזוזה בשליש העליון, וכן פסק בעקבותיו הרב עובדיה (יביע אומר יו''ד ב, כא). דעת הב''ח, הש''ך, הלבוש, ערוך השולחן ועוד פוסקים, כדברי המרדכי, שיש לקבוע את המזוזה בגובה סביר בשערים גבוהים (וכך קבעו את המזוזה בשער יפו).

3. מזוזה בבית מדרש
הגמרא במסכת יומא (יא ע''ב) מונה את המקומות החייבים במזוזה, שערי חצרות, שערי בתים, ועוד. כפי שממשיכה הגמרא וכותבת, בית הכנסת חייב במזוזה רק בתנאי שיש דרכו מעבר לחדר בו גר שמש בית הכנסת (דבר שהיה נפוץ בעבר).

מדוע בית כנסת פטור ממזוזה? נחלקו בכך הראשונים, וטעמם משליך על השאלה האם בית מדרש חייב במזוזה:

א. רש''י (יב ע''א ד''ה דכרכים) ותוספות (ד''ה שאין בו) פירשו, שבית מתחייב במזוזה רק כאשר יש לו בעלים מוגדרים, וכלשון הפסוק על מזוזות 'ביתך' - הבית שלך. בית הכנסת בדרך כלל שייך לציבור, ומשום כך הוא פטור ממזוזה (אך במידה והוא פרטי, יהיה חייב במזוזה). את דברי הירושלמי הפוסק שבית מדרש חייב במזוזה, הם העמידו בבית מדרש ששייך לאדם פרטי, ובלשונם:
''משמע מכאן דבית הכנסת ובית המדרש שאין בו בית דירה לא בעי (= צריך) מזוזה. מיהו (= אמנם) בירושלמי פרק ג' דמגילה משמע דבית מדרשא דר' חנינא הוה ליה מזוזה, ויש לומר דבית מדרשא דרב הונא ודרבי חנינא שלהם היו ולא של רבים.''

ב. הרמב''ם (מזוזה ו, ו) והמאירי (י ע''א ד''ה בתי) פירשו אחרת. לשיטתם בית הכנסת פטור ממזוזה משום שזהו מקום קדוש, ומקום קדוש לא נחשב בית, גם אם הוא שייך לאדם פרטי, ושלא כדברי התוספות. יש לציין, שבמידה ומשתמשים באולם גם לתפילות וגם לאירועים חברתיים, גם הם יודו שיש לקבוע בו מזוזה, מכיוון שלא חלה עליו קדושת בית כנסת.

ג. כיוון שונה מופיע בדברי המרדכי (מנחות תתקסא) שפירש, שבית כנסת פטור ממזוזה בגלל שהוא לא מיועד למגורי קבע, דהיינו הוא משמש לתפילות בלבד (בעבר היו מתפללים בבית הכנסת ולומדים בבית המדרש). בעקבות כך טען המרדכי (על פי ביאור הש''ך), שבית מדרש שנמצאים בו במהלך היום באופן קבוע, והוא דומה לדירה - חייב במזוזה).

סברא נוספת לחיוב בית מדרש במזוזה מצינו ברא''ש (הל' מזוזה סי' י) בשם המהר''ם מרוטנבורג, ש''רוח רעה הייתה מבעתתו'' כאשר הוא היה ישן בבית מדרש, עד שקבע שם מזוזה. כלומר, המזוזה משמשת גם כעין הגנה רוחנית, וכפי שכותבת הגמרא במסכת מנחות (לג ע''ב), ולכן יש לקובעה גם בבית המדרש (מכל מקום ברור שאסור לקבוע מזוזה רק בשביל סגולה או הגנה וכו').

להלכה
להלכה פסק השולחן ערוך (רפו, י) שבית המדרש פטור ממזוזה (ולא ביאר אם בגלל טעם הרמב''ם או התוספות). אמנם הוסיף, שמכיוון שהמרדכי פסק שהמקום חייב במזוזה - טוב לקבוע מזוזה בלא ברכה. הש''ך (ס''ק כ) הביא את דברי הב''ח שהמליץ להסמיך את קביעת המזוזה בבית הכנסת לקביעת מזוזה בבית פרטי המחויב לכל הדעות, כך ניתן לברך פעם אחת (בדומה לבדיקת חמץ).
-------- ------------ ----------- ----------


מנהגים הקשורים למזוזה, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

תמונה הקשורה לנושא (קישור לאתר דעת):
תמונה של מזוזה מעוצבת

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין. חלק הדינים: יגאל גרוס

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן