חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מחילה

סליחת עוונות, וגם וויתור על חוב

בקשת מחילה איש מרעהו
ערב יום הכפורים נוהגים לבקש מחילה איש מחברו על שהקניטו או צערו במשך השנה שעברה. וראוי לחברו להתפייס ולמחול לו, ולא יהיה אכזר. ואם לא נתפייס עד שלוש פעמים, אין צריך לבקש עוד סליחתו (יומא פ"ז. ש"ע או"ח סי' תר"ו).
מחילת חוב
המוחל חוב שיש לו על חברו, נמחק החוב, ולא יוכל לתבוע אותו. לשון מחילה הוא אם אמר לו שהוא מוחל לו החוב, ואין לו תביעה עליו; או הרואה את שלו ביד חברו, ואומר שאינו חייב לו כלום.
מחילה נעשית באמירה (כתובות פ"ט ה' תיו"ט).
מחילה בשתיקה אינה כלום. אי אפשר למחול על דבר שאינו תחת יד הנמחל או שאינו ברשותו (ש"ע חו"מ סי' ע"ג).

מחילה אינה צריכה קניין, מפני שמוחל דבר מסוים, וגמר דעתיה על כך. ודווקא כשהוא מוחל בעצמו, אבל אם המחילה נעשית ע"י ב"ד, צריכה קניין. במחילת פיקדון אפילו ע"י עצמו צריכה קניין (חו"מ סי' רמ"א א' מהרי"ק שורש י' ענף ו').

שותף שמחל חלקו לחברו אינו כלום, עד שיקנה לו באחד מדרכי ההקנאה (שו"ת גלאנטי סי' קט"ז, ש"ע חו"מ סי' דכ"ז).
מחילה באונס או בטעות
מודעא מועילה לבטל מחילה באונס.

אם המחילה בטעות - יכול לחזור בו אפילו קנו מיניה (מרדכי ומהרי"ק שורש קי"א).
מחילה בטעות שייכת בדבר שלא ידע מתחילה, וטעה, ודרך בני אדם כמוהו לטעות. כגון שהוא עם הארץ, ולא ידע זכותו, אומרים מחילה בטעות הייתה. או אם מחל ממון שסבור שאינו שלו, ונמצא שהוא שלו - חוזר (רשב"ם אהע"ז סי' שמ"ח).
שטר מחילה
בשטר מחילה צריך המוחל לומר:
יודע אני שיש לי לקבל יותר, ועם כל זה אני מוחל, ואין לי עליו אונאה, כדי שלא אוכל לטעון מחילה בטעות.


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן