חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מלקות

עונש הכאה ברצועה על הגוף

הכאה ברצועה על גוף החוטא. בלשון משנה: מכות.
והיה אם בן הכות הרשע, והפילו השופט והכהו כדי רשעתו במספר, ארבעים יכנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך (דברים כ"ה ב'-ג').
ויש מצווה להלקות את החייב מלקות, ואיסור להרבות על המספר הקבוע" 39 מלקות.

כיצד מלקין אותו?
חזן הכנסת (שמש) אוחז בבגדיו, אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את לבו, משום דכתיב ונקלה אחיך, מצווה לנוולו (סנהדרין י'. תוס' סוטה ח'.). ונאמר "והפילו", מלמד שאינו מכה אותו לא עומד ולא יושב, אלא מוטה וכפוף על העמוד (מכות ב"ב:). ומלקין אותו ברצועה של עגל (מכות שם).
ל"ט מלקות
כמה מלקין אותו? ארבעים חסר אחת, שנאמר במספר ארבעים, מניין שהוא סמוך לארבעים (שם כ"ב.)
לדעת הרמב"ם מנין המלקות מן התורה הוא ארבעים שלמות, ורבנן תקנו למנות ל"ט, כי חששו פן יוסיף ויעבור על לא תעשה ועשו סיג לתורה.

סדר המלקות
דיני מלקות בשלושה דיינים (סנהדרין י'.).
הגדול שבדיינים קורא:
אם לא תשמור לעשות וגו'
והפלא ה' את מכותך וגו' (דברים כ"ח),
ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו' (שם כ"ט),
וחותם
והוא רחום יכפר עון וגו' (תהילים ע"ח)
וחוזר לתחילת המקרא (מכות שם), ר"ל שקורא הפסוק האחרון ג' פעמים כי יש בפסוק האחרון י"ג תיבות לכל שליש ושליש שמשלשלין במכות, היינו שמחלקים המכות לשלושה חלקים בשווה, ומלקין אותו שליש על החזה, ושני שלישים על גבו, מחצה על כתף אחד ומחצה על כתף השני (סנהדרין י'.).

הדיין השני מונה המכות, והדיין השלישי אומר בכל הכאה: הכה! והשמש מכה בידו אחת בכל כוחו. ואם יראה שיחלש יפסיק. ואומדים אותו מתחילה אם יכול לקבל ל"ט מלקות, ואם אמדוהו הדיינים שאינו יכול לקבל המלקות הקצובות, מלקין אותו פחות ממנין ל"ט כפי כחו, ופוחתים תמיד למספר שיוכלו לחלקו לשלוש.
אין מלקין שנים ביחד (ספרי).
אסור להלקותבשבת (תשובת רב שרירא גאון עי' פחד יצחק ע' מלקות).
על אילו לאוין חייבים מלקות?
כל מצוות לא תעשה, שיש בה קום עשה, אין חייבין עליה.
וכל מצוות לא תעשה שאין בה קום עשה לוקה (ספרי, מכות פ"ג ד').
לאו שאפשר לתקן אותו בעשייה, אין לוקים עליו. כגון:
לא תקח האם על הבנים – ויכול להחזירם.
לא תכלה פאת שדך – ויכול להחזיר מה שליקט.

לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו כגון:
הולך רכיל, נוקם נוטר, ונושא שמע שוא (דברים כ"ב י"ח-י"ט).
אבל הנשבע לשקר, וממרה ומקלל את חברו בשם – לוקים.

אין לוקים על לאו שעונשו מיתה, כמו:
לא תנאף, לא תעשה מלאכה בשבת.

אין לוקים על לאו הניתן לתשלומים, כגון:
לא תגזול ולא תגנוב, או ריבית שיכולים לכופו להשיב להמלווה.

אין לוקים על לאו שבכללות, שהוא לאו אחד הכולל נושאים רבים, כגון:
לא תאכלו על הדם (פ' קדושים), שלומדים ממנו כמה דינים.

אין לוקים על לאו שנכללו בו דברים שונים, כגון:
באכילת קורבן פסח נאמר: אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל. אינו לוקה על "נא" ועל "מבושל" שתי מלקיות, אלא אחת.

כל המשלם ממון אינו לוקה, שנאמר "כדי רשעתו", משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות (מכות ד':).

הרמב"ם (הל' סנהדרין פי"ט) מונה מאתים ושבע עבירות שלוקים עליהן, ו- 18 מהן חייבי כרת. כל חייבי כרת שלקו, נפטרו מעונש הכרת, שנאמר "ונקלה אחיך": כשנקלה הרי הוא כאחיך (מכות כ"ג).

מכת מרדות
מכת מרדות היא עונש מלקות שחכמים מטילים על חוטא. מלקות אלה אינן קשורות בעונש המלקות שבתורה, ומספרם אינו קצוב. הדיינים קובעים את מידת העונש לפי חומרת העבירה.

לדעת הר"ן: (אלפסי כתובות פ'.) בכל עבירה נמשכת, שעובר עדיין על איסור, מכין אותו על לשעבר יותר מהמלקות הקצובות.

ריב"ש (שו"ת סי' צ') כתב בשם תוס' שמכת מרדות היא ל"ט, כשל תורה, רק שאינן חזקות כמותן (עי' פרי חדש או"ח סי' תע"א ב').

במגן אברהם (סי' רצ"ו ב') כתב בשם מהרא"י שמכת מרדות היא י"ג הכאות, שליש ממלקות דאורייתא. וכן כתוב בתשובת רשב"ץ.

מלקות בערב יום הכפורים
יש נוהגים ללקות על עוונם בערב יום הכפורים ע"י השמש, שקורא "והוא רחום" שלוש פעמים, ומונה מספר הכאות כמספר התיבות שהן ארבעים חסר אחת. ומכה ברצועה קלה מבלי כח, והן לזכרון כדי לעורר התשובה (מחזור ויטרי עמ' 375)

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן