חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מנחה, תפילת מנחה

תפילת בין הערביים

תפילה קצרה שאומרים אותה בחצי השני של היום. תפילת מנחה היא התפילה השניה מבין שלוש התפילות: שחרית, מנחה וערבית.

אחת משלוש תפילות היום, נאמרת בין הערבים. תפילת מנחה היא במקום קורבן מנחה של בין הערבים. חז"ל אמרו כי יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה" (ברכות כ"ו:).

זמן מנחה
תפילת המנחה עד הערב (עד חשכה),
ר' יהודה אומר עד פלג המנחה. ר' יוסי ב"ר חנינא הוה מצלי עד דמדומי חמה, שנאמר "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא", לעת מצוייו של יום (ירושלמי).
מנחה גדולה היא משש שעות ומחצה והלאה, שהיא תחילת הזמן להקריב בו תמיד של בין הערבים. ונקראת גדולה כי עוד היום גדול.

מנחה קטנה היא בסוף הזמן, מתשע שעות וחצי מתחילת היום והלאה. לפי שעוננו: שעה 3:30 ביום ממוצע.
בהלכה השעות הן שעות זמנית: מחלקים היום ל- 12 חלקים שווים, ואת הלילה ל- 12 חלקים, וכל חלק נקרא שעה.
פלג המנחה הוא מחצית הזמן ממנחה קטנה ואילך, שהם שעה ורבע לפני שקיעה. לפי שעוננו: 4:45, ביום ממוצע בו שקיעה וזריחה בשעה 6:00.
ראה רש"י ברכות כו,ב.

קדושה בקול רם
כתב רבינו אפרים בשם רב האי גאון:
אם הצבור בא בבית הכנסת סמוך לערב, והשעה דחוקה מאד להתפלל שמונה עשרה בלחש וע"י ש"ץ בקול רם, אז יתפללו כולם בלחש, ואח"כ יורד הש"ץ לפני התיבה ואומר ברכת מגן ומחיה המתים ועונין קדושה, ומסיים "האל הקדוש" ואומר קדיש (תניא סי' ח').
מנהגנו שהש"ץ אומר שלוש ברכות הראשונות וקדושה, ומסיים "האל הקדוש", ואח"כ מתפללים הצבור בלחש, ואחר שמונה עשרה אומר הש"ץ קדיש. וביום שאומרים תחנון יפלו על פניהם לפני קדיש (כלבו סי' כ"ז).

מנחה בשבת ויום טוב
במנחה בשבת ויום טוב אומרים "ובא לציון" אחר "אשרי" מפני שלא אמרו אותו בשחרית משום טורח הצבור.

ואומרים "ואני תפילתי". וקורין הפרשה הראשונה מהסדרא של השבוע שלאחריה. הברכה האמצעית בתפילה היא "אתה אחד ושמך אחד". ואחר התפילה אומרים "צדקתך צדק" (עי' או"ח סי' רצ"ב).
בחול רגילים שלא להפסיק בין מנחה למעריב מפני טורח הצבור, אבל בשלוש רגלים מפסיקין בין מנחה למעריב, לפי ששתי קדושות הן ואין יום טוב מכין לחברו. אמנם מהרי"ל היה נוהג במגנצא גם בשלוש רגלים שלא להפסיק בין יום טוב ראשון לשני, אך במוצאי יום טוב לחוה"מ או לחול מפסיקים כמו בכל מוצאי שבת (מנהגי מהרי"ל הל' תפילה).
בתענית צבור במנחה קורין "ויחל".

מנהגים הקשורים לתפילת מנחה, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

מנהגים הקשורים לתפילת מנחה בשבת, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

טקסט מלא של מחזורים וסידורים לפי מנהגי עדות ישראל


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
תפילות - הסבר המושג
שמונה עשרה
תפילה