חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתנה

מסירת דבר ללא תמורה

העברת זכות בחפץ לאדם אחר בלי תמורה.

אמרו חז"ל:
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני ה' מקדשכם, א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם (שבת י').
אמרו חכמים שמידת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בה' שיתן לו די מחסורו (ש"ע חו"מ סי' רמ"ה).

ר' נחוניא הגדול אמר: מימי לא קבלתי מתנות ולכן האריך ימים. משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים (סוטה מ"ז).
בכ"ז תלמידי חכמים שתורתם אומנתם צריכים להנותם ולכבדם במתנות, ואמרו המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב בכורים (כתובות ק"ה).

דיני מתנה
המקבל מתנה מחברו זוכה בה רק בקניין כמו במכירה. הבטחה בלבד אינה מקנה את החפץ לאדם אחר, ויכול הנותן לחזור בו.
במתנה מועטת אינו יכול לחזור בו, כי יש בזה חוסר אמונה.

המתנה צריכה להינתן בגלוי ובפרסום, כי מתנה חבויה בטלה (ב"ב מ': חו"מ סי' רמ"ב). לכן כותבים העדים בשטר מתנה:
"ואמר לנו הנותן כתובו בשוקא וחתמו בפרהסיא", וכיוצא בזה.
מתנה שניתנה בהחבא, אם החזיק בה המקבל, והנותן לא מחה בו, אומרים שלא התכוון למתנה בהיחבא.
מתנה לזמן קצוב: בחיי הנותן, או כל ימי המקבל - היא מתנה, ואוכל את פירות הנכס עד אותו הזמן (ב"ב קל"ז).

הנותן מתנה על תנאי, המתנה תלויה בתנאי, ואם לא נתקיים התנאי בטלה המתנה.

אם יש ספק בלשון המתנה, על המקבל להביא ראיה, שהרי הוא המוציא מחברו. הנכסים הם בחזקת הבעלים או היורשים, עד שלא תהיה הוכחה שאין הדבר כן.

מתנות שכיב מרע – אדם הנותן מתנות מנכסיו בהיותו על ערש דווי, נחשבים כאילו הם כתובים ומסורים, ואין צריך להקנותן בקניין (ב"ק קנ"ו: רמב"ם זכייה ומתנה, ש"ע חו"מ סי' רמ"א רמ"ו).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
צדקה
שכיב מרע


נושאים קרובים באתר דעת
מתנה