חנוכה (סעיפים 288-291)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חנוכה (סעיפים 288-291)

מתוך: דיני צבא ומלחמה
חנוכה (סעיפים 288-291)

 288. מקום ההדלקה וסדרה

בכל שמונת ימי החנוכה יתאספו חיילי היחידה בחדר האוכל בזמן הדלקת הנרות וחייל אחד ידליק שם בברכה. חייל שביכולתו להדר במצווה, ידליק גם בחדרו או באוהלו. את הנר יש להניח לפני ההדלקה במקום גבוה מן הקרקע לפחות שלושה טפחים (24 ס"מ), שאם לא כן לא יצא ידי חובתו. אם יכול, ידליק את הנר בפתח מקום המגורים, כדי שיראו אותו העוברים בחוץ. המדליק בפתח חדר החייב במזוזה, ידליק את הנר לשמאל הנכנס, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. המדליק בפתח אוהל הפטור ממזוזה, ידליק לימין הנכנס.
חיילי המוצבים והמעוזים, שאינם יכולים להדליק בפתח עמדותיהם, ידליקו במקומות מוסתרים מעין האויב.
מדליקים נרות בברכה גם בבית הכנסת בין מנחה למעריב, אם יש בביה"כ מנין למעריב. מקום החנוכייה בכותל הדרומי של בית הכנסת, במקום גבוה ובולט כדי לפרסם הנס. אולם, אין יוצאים ידי חובה בהדלקה זו, ואפילו שליח ציבור עצמו צריך לחזור להדליק ולברך.
 
289. ברכות הנר
לפני הדלקת נרות יברך "להדליק נר (של) חנוכה", "שעשה נסים", וביום הראשון גם "שהחיינו". חייל הנמצא בתפקיד, ואינו יכול להדליק, אם הוא רואה נרות חנוכה דולקים – יברך "שעשה נסים לאבותינו", ובלילה הראשון יברך גם "שהחיינו".
מי שלא ברך שהחיינו בלילה הראשון, יברך בכל לילה אחר. (ח"א קנד, כז).
 
290. הנר ודיניו
כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה. חיילים שאין להם נרות שעווה רגילים, יכולים להדליק בשמן מטבח, שמן רובים, נפט וכיו"ב.
 
נר חנוכה צריך למלא בזמן הדלקתו שני תנאים אלה:
1. להכיל שמן כדי בעירה של חצי שעה.
2. לעמוד במקום בו יוכל לבעור חצי שעה.
נתקיימו שני תנאים אלה, גם אם לא בער הנר חצי שעה – יצא המדליק ידי חובת ההדלקה, אך נהגו לחזור ולהדליקו בלא ברכה אם כבה.
חיילים שאין להם שמן בכמות מספקת, או שאין להם מקום מתאים שיבער בו הנר חצי שעה, יכולים להדליק פנס-רוח: ידליקוהו לשם מצווה ויברכו עליו, אך יעמידוהו במקום שיהיה ניכר בו כי הודלק לשם נר חנוכה, ויזהרו שלא להשתמש לאורו. במקרה של מחסור בנרות, אפשר להדליק נר אחד – כיון שתוספת נרות אינה אלא הידור מצווה.
חיילים שבשדה, יכולים להדליק בתוך בקבוקים או צנצנות, בדרך זו: ממלאים את הבקבוק מים כמעט עד פיו, על המים שופכים שמן בכמות המספיקה לבעור חצי שעה. מכינים פתילה מצמר גפן או מחוט אחר, ומשחילים את הפתילה בפיסת נייר קטנה שתצוף על פני השמן. כך יגן הבקבוק מפני הרוח.
את הנרות יש להעמיד בשורה ישרה ובגובה שווה, ויש להשאיר רווח של 2 ס"מ (אצבע) בין נר לנר, כדי שלא ייראו כאבוקה גדולה.
 
291. זמן ההדלקה
לכתחילה ראוי להדליק בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, והנר יבער עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. צריך להכין את הנרות מבעוד יום. חיילים הנמצאים באימונים כדאי שיכינו את הנרות בהפסקת הצהרים, כדי שיוכלו להדליקם מיד עם הגיעם בערב לבסיסם. חייל שלא הדליק נרות בזמן, יכול להדליק עד עלות השחר. חייל היוצא לתפקיד לפני שקיעת החמה, יכול להדליק נרות החל מפלג המנחה (סעיף 63), ובלבד שיישארו הנרות דולקים עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. לכן ידליק נרות גדולים, או בכמות גדולה של שמן.
בערב שבת חנוכה מקדימים להדליק נרות, 25 דקות לפני השקיעה, וצריך לשים נרות גדולים או שמן רב, כדי שיבערו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.